1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu Autorského zákona č. .../2015 Z. z.
s právom Európskej únie
Názov smernice:
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel
Smernica EÚ
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh Autorského zákona č. .../2015 Z. z.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
(Ú, Č, Ž, n.a.)
Poznámky
Č. 1
Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti
Č. 1
O. 1
Táto smernica sa týka určitých spôsobov použitia osirelých diel verejne prístupnými knižnicami, vzdelávacími inštitúciami a múzeami, ako aj archívmi, inštitúciami zaoberajúcimi sa filmovým alebo zvukovým dedičstvom, verejnoprávnymi vysielateľmi, ktorí sú usadení v členských štátoch, na dosiahnutie cieľov spojených s ich úlohami vo verejnom záujme.
n.a.
Č. 1
O. 2
Táto smernica sa vzťahuje na:
N
Č. 1
O. 2
P. a
diela uverejnené vo forme kníh, odborných časopisov, novín, zábavných časopisov alebo iných písomných materiálov, ktoré sa nachádzajú v zbierkach verejne prístupných knižníc, vzdelávacích inštitúcií alebo múzeí, ako aj v zbierkach archívov alebo inštitúcií zaoberajúcich sa filmovým alebo zvukovým dedičstvom;
N
§ 10
O. 1
(1) Osirelé dielo je slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis, noviny, hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme alebo audiovizuálne dielo, ktoré je uložené u osoby podľa § 51 ods. 1 a ktorého autora nemožno dôsledným vyhľadávaním
a) určiť alebo
b) nájsť napriek tomu, že bol určený.
Ú
Č. 1
O. 2
P. b
kinematografické alebo audiovizuálne diela a zvukové záznamy, ktoré sa nachádzajú v zbierkach verejne prístupných knižníc, vzdelávacích inštitúcií alebo múzeí, ako aj v zbierkach archívov alebo inštitúcií zaoberajúcich sa filmovým alebo zvukovým dedičstvom, a
N
§ 10
O. 1
(1) Osirelé dielo je slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis, noviny, hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme alebo audiovizuálne dielo, ktoré je uložené u osoby podľa § 51 ods. 1 a ktorého autora nemožno dôsledným vyhľadávaním
Ú
2
§ 115
a) určiť alebo
b) nájsť napriek tomu, že bol určený.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Č. 1
O. 2
P. c
kinematografické alebo audiovizuálne diela a zvukové záznamy, ktoré vytvorili verejnoprávni vysielatelia do 31. decembra 2002 vrátane a ktoré sa nachádzajú v ich archívoch,
N
n.a.
Ú
Verejnoprávni vysielatelia sú v zmysle § 33 ods. 1 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) v znení neskorších predpisov zákonnými depozitármi rovnako ako Slovenský filmový ústav (national heritage
3
institution), a z toho dôvodu špeciálna úprava nie je potrebná a bola by duplicitná.
Č. 1
O. 2
ktoré sú chránené autorským právom alebo právami súvisiacimi s autorským právom a ktoré boli prvýkrát zverejnené, alebo ak neboli zverejnené, prvýkrát odvysielané v členskom štáte.
N
§ 10
O. 3
V. 1
§ 115
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje na dielo, ktoré bolo prvýkrát vydané alebo, ak nebolo vydané, prvýkrát vysielané v niektorom členskom štáte alebo v niektorom zmluvnom štáte.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Ú
Upozorňujeme na nesprávny preklad smernice, kde slovo „publish“ má mať význam „vydané“ a nie zverejnené.
Č. 1
O. 3
Táto smernica sa vzťahuje aj na diela a zvukové záznamy uvedené v odseku 2, ktoré neboli nikdy uverejnené ani odvysielané, ale ktoré boli so súhlasom nositeľov práv sprístupnené verejnosti organizáciami uvedenými v odseku 1, za predpokladu, že je rozumné predpokladať, že nositelia práv by nenamietali proti spôsobom použitia uvedeným v článku 6.
Členské štáty môžu obmedziť uplatňovanie tohto odseku na diela a zvukové záznamy, ktoré boli uložené v týchto organizáciách pred 29. októbrom 2014.
N
D
§ 10
O. 3
V. 2
§ 115
Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na dielo, ktoré nebolo vydané ani vysielané, ale bol k nemu so súhlasom autora inak umožnený prístup verejnosti osobou uvedenou v § 51 ods. 1, ak možno dôvodne predpokladať, že by autor nenamietal proti jeho použitiu podľa § 51.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Ú
Upozorňujeme na nesprávny preklad smernice, kde slovo „publish“ má mať význam „vydané“ a nie zverejnené.
Č. 1
O. 4
Do pôsobnosti tejto smernice spadajú aj diela a iné predmety ochrany vložené alebo včlenené do diela alebo zvukového záznamu podľa odsekov 2 a 3 alebo tvoriace ich neoddeliteľnú súčasť.
N
§ 11
§ 106
§ 115
Ustanovenia § 10 a § 51 sa primerane vzťahujú aj na dielo, ktoré je súčasťou osirelého diela podľa § 10 alebo je s ním spojené.
Na výkonného umelca a jeho umelecký výkon sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 1, § 4, 6 a 7, 9, 11, 13, 14, 16, § 20 ods. 1 a 2, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 90 až 93.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Ú
Č. 1
O. 5
Táto smernica nemá vplyv na žiadne právne úpravy týkajúce sa správy práv na národnej úrovni.
n.a.
Č. 2
Osirelé diela
n.a.
4
Č. 2
O. 1
Dielo alebo zvukový záznam sa považuje za osirelé dielo, ak žiaden z nositeľov práv k tomuto dielu ani zvukovému záznamu nie je určený, alebo ak bol určený, nemožno ho nájsť ani napriek dôslednému vyhľadávaniu nositeľov práv k dielu alebo zvukovému záznamu, ktoré bolo vykonané a zaznamenané v súlade s článkom 3.
N
§ 10
O. 1
§ 115
(1) Osirelé dielo je slovesné dielo vyjadrené v písomnej forme, najmä kniha, časopis, noviny, hudobné dielo vyjadrené v písomnej forme alebo audiovizuálne dielo, ktoré je uložené u osoby podľa § 51 ods. 1 a ktorého autora nemožno dôsledným vyhľadávaním
a) určiť alebo
b) nájsť napriek tomu, že bol určený.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Ú
Č. 2
O. 2
Ak existuje viac ako jeden nositeľ práv k dielu alebo zvukovému záznamu a nie všetci boli určení, a ak aj boli určení, neboli nájdení napriek dôslednému vyhľadávaniu, ktoré bolo vykonané a zaznamenané v súlade s článkom 3, môže sa dielo alebo zvukový záznam použiť v súlade s touto smernicou, ak nositelia práv, ktorí boli určení a nájdení, udelili vo vzťahu k právam, ktorých sú sami nositeľmi, súhlas organizáciám uvedeným v článku 1 ods. 1 na reprodukciu a sprístupňovanie verejnosti podľa článkov 2 a 3 smernice 2001/29/ES.
N
§ 10
O. 4
§ 19
O.2
§ 115
(4) Ak dielo viac ako jedného autora a niektorý z autorov nebol určený, alebo bol určený, ale nebol nájdený napriek dôslednému vyhľadávaniu, dielo sa považuje za osirelé len vo vzťahu k tomu autorovi, ktorý nebol takto určený, alebo nájdený.
Dielo je možné použiť iba so súhlasom autora, ak tento zákon neustanovuje inak.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Ú
Č. 2
O. 3
Odsekom 2 nie sú dotknuté práva nositeľov práv k dielu alebo zvukovému záznamu, ktorí boli určení a nájdení.
N
§ 10
O. 4
§ 115
(4) Ak má dielo viac ako jedného autora a niektorý z autorov nebol určený, alebo bol určený, ale nebol nájdený napriek dôslednému vyhľadávaniu, dielo sa považuje za osirelé len vo vzťahu k tomu autorovi, ktorý nebol takto určený, alebo nájdený.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Ú
Č. 2
O. 4
Článok 5 sa použije primerane na nositeľov práv, ktorí neboli určení a nájdení, pokiaľ ide o diela uvedené v odseku 2.
N
§ 10
O. 4
§ 10
(4) Ak má dielo viac ako jedného autora a niektorý z autorov nebol určený, alebo bol určený, ale nebol nájdený napriek dôslednému vyhľadávaniu, dielo sa považuje za osirelé len vo vzťahu k tomu autorovi, ktorý nebol takto určený, alebo nájdený.
Autor je oprávnený kedykoľvek ukončiť status osirelého diela tak, že
Ú
5
O. 6
§ 115
písomne oznámi svoje autorstvo Slovenskej národnej knižnici5), ktorá o tom bezodkladne informuje osobu, ktorá používa osirelé dielo podľa § 51 ods. 1.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Č. 2
O. 5
Touto smernicou nie sú dotknuté vnútroštátne ustanovenia o anonymných alebo pseudonymných dielach.
n.a.
Č. 3
Dôsledné vyhľadávanie
n.a.
Č. 3
O. 1
Na účely stanovenia, či dielo alebo zvukový záznam je osirelým dielom, organizácie uvedené v článku 1 ods. 1 zabezpečia, aby sa v súvislosti s každým jednotlivým dielom alebo iným predmetom ochrany vykonalo v dobrej viere dôsledné vyhľadávanie prostredníctvom preskúmania zdrojov príslušných pre kategóriu uvedených diel a iného predmetu ochrany. Dôsledné vyhľadávanie sa vykonáva pred použitím diela alebo zvukového záznamu.
N
§ 10
O. 2
§ 115
(2) Dôsledné vyhľadávanie na účely tohto zákona je získavanie informácií v dobrej viere na základe žiadosti o poskytnutie informácií, ku ktorým nemá osoba podľa § 51 ods. 1 priamy prístup z informačných zdrojov podľa prílohy č. 1 pre kategóriu diel uvedených v prílohe č. 1 na účely určenia, či je dané dielo osirelým dielom. Dôsledné vyhľadávanie sa vykonáva
a) na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „zmluvný štát“), kde bolo dielo prvýkrát vydané alebo, ak nebolo vydané, prvýkrát vysielané,
b) na území členského štátu alebo zmluvného štátu, kde výrobca originálu audiovizuálneho diela obvyklý pobyt alebo sídlo,
c) na území členského štátu alebo zmluvného štátu, kde je usadená osoba, ktorá so súhlasom autora umožnila iný prístup verejnosti k tomuto dielu, ak ide o dielo podľa odseku 3, ktoré nebolo vydané ani vysielané.
d) v iných štátoch, ako štáty podľa písmena a) c), ak existujú skutočnosti preukazujúce, že informácie o autoroch možno nájsť v týchto iných štátoch.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane
Ú
5 ) § 6 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.
6
vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Č. 3
O. 2
Zdroje, ktoré sú príslušné pre každú kategóriu uvedených diel alebo zvukového záznamu, určí každý členský štát po porade s nositeľmi práv a používateľmi a zahrnú sa do nich aspoň relevantné zdroje uvedené v prílohe.
N
§ 10
O. 2
§ 115
(2) Dôsledné vyhľadávanie na účely tohto zákona je získavanie informácií v dobrej viere na základe žiadosti o poskytnutie informácií, ku ktorým nemá osoba podľa § 51 ods. 1 priamy prístup z informačných zdrojov podľa prílohy č. 1 pre kategóriu diel uvedených v prílohe č. 1 na účely určenia, či je dané dielo osirelým dielom. Dôsledné vyhľadávanie sa vykonáva
a) na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „zmluvný štát“), kde bolo dielo prvýkrát vydané alebo, ak nebolo vydané, prvýkrát vysielané,
b) na území členského štátu alebo zmluvného štátu, kde výrobca originálu audiovizuálneho diela obvyklý pobyt alebo sídlo,
c) na území členského štátu alebo zmluvného štátu, kde je usadená osoba, ktorá so súhlasom autora umožnila iný prístup verejnosti k tomuto dielu, ak ide o dielo podľa odseku 3, ktoré nebolo vydané ani vysielané.
d) v iných štátoch, ako štáty podľa písmena a) c), ak existujú skutočnosti preukazujúce, že informácie o autoroch možno nájsť v týchto iných štátoch.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Ú
Č. 3
O. 3
Dôsledné vyhľadávanie sa vykonáva na území členského štátu, v ktorom bolo dielo prvýkrát uverejnené, alebo v prípade, že nebolo uverejnené, prvýkrát odvysielané, s výnimkou prípadov kinematografických alebo audiovizuálnych diel, ktorých producent má sídlo alebo obvyklý pobyt v členskom štáte, v prípade ktorých sa dôsledné vyhľadávanie vykonáva v členskom štáte jeho sídla alebo obvyklého pobytu.
V prípade uvedenom v článku 1 ods. 3 sa dôsledné vyhľadávanie vykonáva v členskom štáte, kde je usadená organizácia, ktorá so súhlasom nositeľa práv dielo alebo
N
§ 10
O. 2
(2) Dôsledné vyhľadávanie na účely tohto zákona je získavanie informácií v dobrej viere na základe žiadosti o poskytnutie informácií, ku ktorým nemá osoba podľa § 51 ods. 1 priamy prístup z informačných zdrojov podľa prílohy č. 1 pre kategóriu diel uvedených v prílohe č. 1 na účely určenia, či je dané dielo osirelým dielom. Dôsledné vyhľadávanie sa vykonáva
a) na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „zmluvný štát“), kde bolo dielo prvýkrát vydané alebo, ak nebolo vydané, prvýkrát vysielané,
Ú
7
zvukový záznam sprístupnila verejnosti.
§ 115
b) na území členského štátu alebo zmluvného štátu, kde výrobca originálu audiovizuálneho diela obvyklý pobyt alebo sídlo,
c) na území členského štátu alebo zmluvného štátu, kde je usadená osoba, ktorá so súhlasom autora umožnila iný prístup verejnosti k tomuto dielu, ak ide o dielo podľa odseku 3, ktoré nebolo vydané ani vysielané.
d) v iných štátoch, ako štáty podľa písmena a) c), ak existujú skutočnosti preukazujúce, že informácie o autoroch možno nájsť v týchto iných štátoch.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Č. 3
O. 4
Ak existujú dôkazy naznačujúce, že relevantné informácie o nositeľoch práv možno nájsť v iných krajinách, preskúmajú sa aj zdroje informácií dostupných v týchto krajinách.
§ 10
O. 2
(2) Dôsledné vyhľadávanie na účely tohto zákona je získavanie informácií v dobrej viere na základe žiadosti o poskytnutie informácií, ku ktorým nemá osoba podľa § 51 ods. 1 priamy prístup z informačných zdrojov podľa prílohy č. 1 pre kategóriu diel uvedených v prílohe č. 1 na účely určenia, či je dané dielo osirelým dielom. Dôsledné vyhľadávanie sa vykonáva
a) na území členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“) alebo zmluvného štátu Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „zmluvný štát“), kde bolo dielo prvýkrát vydané alebo, ak nebolo vydané, prvýkrát vysielané,
b) na území členského štátu alebo zmluvného štátu, kde výrobca originálu audiovizuálneho diela obvyklý pobyt alebo sídlo,
c) na území členského štátu alebo zmluvného štátu, kde je usadená osoba, ktorá so súhlasom autora umožnila iný prístup verejnosti k tomuto dielu, ak ide o dielo podľa odseku 3, ktoré nebolo vydané ani vysielané.
d) v iných štátoch, ako štáty podľa písmena a) c), ak existujú skutočnosti preukazujúce, že informácie o autoroch možno nájsť v týchto iných štátoch.
Ú
8
§ 115
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Č. 3
O. 5
Členské štáty zabezpečia, aby organizácie uvedené v článku 1 ods. 1 uchovávali záznamy o svojom dôslednom vyhľadávaní a aby poskytovali príslušným štátnym orgánom tieto informácie:
N
§ 51
O. 5
§ 115
Osoba podľa odseku 1 je povinná uchovávať záznamy o dôslednom vyhľadávaní a poskytnúť Slovenskej národnej knižnici bez zbytočného odkladu v určenom formáte
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 až 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Ú
Č. 3
O. 5
P. a
výsledky dôsledného vyhľadávania, ktoré tieto organizácie vykonali a na základe ktorých dospeli k záveru, že určité dielo alebo zvukový záznam sa považuje za osirelé dielo;
N
§ 51
O. 5
P. a
§ 115
Osoba podľa odseku 1 je povinná uchovávať záznamy o dôslednom vyhľadávaní a poskytnúť Slovenskej národnej knižnici bez zbytočného odkladu v určenom formáte
a) výsledky dôsledného vyhľadávania, na základe ktorých dospela k záveru, že určité dielo sa považuje za osirelé dielo,
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 až 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Ú
Č. 3
O. 5
P. b
používanie osirelých diel týmito organizáciami v súlade s touto smernicou;
N
§ 51
O. 5
P. b
§ 115
Osoba podľa odseku 1 je povinná uchovávať záznamy o dôslednom vyhľadávaní a poskytnúť Slovenskej národnej knižnici bez zbytočného odkladu v určenom formáte
b) informáciu ako osirelé dielo použila,
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Ú
Č. 3
O. 5
P. c
akékoľvek zmeny štatútu osirelého diela podľa článku 5 v prípade diela a zvukového záznamu, ktoré tieto organizácie používajú;
N
§ 51
O. 5
P. c
§ 115
Osoba podľa odseku 1 je povinná uchovávať záznamy o dôslednom vyhľadávaní a poskytnúť Slovenskej národnej knižnici bez zbytočného odkladu v určenom formáte
c) informácie o zmenách statusu osirelého diela podľa § 10 ods. 7, ktoré použila podľa odseku 1,
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21,
Ú
9
22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Č. 3
O. 5
P. d
príslušné kontaktné informácie dotknutej organizácie.
N
§ 51
O. 5
P. d
§ 115
Osoba podľa odseku 1 je povinná uchovávať záznamy o dôslednom vyhľadávaní a poskytnúť Slovenskej národnej knižnici bez zbytočného odkladu v určenom formáte
d) svoje kontaktné údaje.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Ú
Č. 3
O. 6
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa informácie uvedené v odseku 5 zaznamenávali v jedinej verejne prístupnej online databáze zriadenej a spravovanej Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu (ďalej len "úrad") v súlade s nariadením (EÚ) č. 386/2012. Na tento účel odovzdávajú tomuto úradu uvedené informácie bezodkladne po tom, ako ich dostanú od organizácií uvedených v článku 1 ods. 1.
N
§ 51
O. 6
§ 115
Slovenská národná knižnica informácie podľa odseku 5 postúpi bez zbytočného odkladu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu 22), ktorý vedie a spravuje verejne prístupnú databázu osirelých diel.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Ú
Č. 4
Vzájomné uznávanie statusu osirelého diela
Dielo alebo zvukový záznam, ktorý sa považuje za osirelé dielo podľa článku 2 v niektorom členskom štáte, sa považuje za osirelé dielo vo všetkých členských štátoch. Uvedené dielo alebo zvukový záznam sa môže použiť a byť dostupný podľa tejto smernice vo všetkých členských štátoch. To isté platí aj o dielach a zvukových záznamoch uvedených v článku 2 ods. 2, pokiaľ ide o práva nositeľov práv, ktorí neboli určení ani nájdení.
N
§ 10
O. 5
§ 115
Dielo, ktoré sa považuje za osirelé dielo v niektorom členskom štáte alebo v niektorom zmluvnom štáte, sa považuje za osirelé dielo podľa odseku 1.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Ú
Č. 5
Ukončenie statusu osirelého diela
Členské štáty zabezpečia, aby nositeľ práv k dielu alebo zvukovému záznamu, ktorý sa považuje za osirelé dielo, mohol kedykoľvek ukončiť status osirelého diela v rozsahu, v
N
§ 10
O. 6
Autor je oprávnený kedykoľvek ukončiť status osirelého diela tak, že písomne oznámi svoje autorstvo Slovenskej národnej knižnici5), ktorá o tom bezodkladne informuje osobu, ktorá používa osirelé dielo podľa § 51 ods. 1.
Ú
22) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 386/2012 z 19. apríla 2012 o poverení Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) úlohami súvisiacimi s vymožiteľnosťou práv duševného vlastníctva, vrátane zhromažďovania zástupcov verejného a súkromného sektora ako Európskeho strediska pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva (Ú.v. EÚ L 129, 16.5.2012).
5 ) § 6 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov.
10
akom sú dotknuté jeho práva.
§ 115
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Č. 6
Povolené spôsoby použitia osirelých diel
n.a.
Č. 6
O. 1
Členské štáty ustanovia výnimku alebo obmedzenie práva na reprodukciu a práva na sprístupňovanie verejnosti ustanovených v článkoch 2 a 3 smernice 2001/29/ES s cieľom zabezpečiť, aby organizácie uvedené v článku 1 ods. 1 mohli používať osirelé diela nachádzajúce sa v ich zbierkach týmito spôsobmi:
N
§ 51
O. 1
§ 51
O. 2
§ 115
(1) Osirelé dielo môže bez súhlasu autora použiť knižnica, archív, múzeum, škola alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu 21) len na vzdelávacie a kultúrne účely a na plnenie úloh vo verejnom záujme
a) vyhotovením rozmnoženiny osirelého diela na účely digitalizácie, indexácie, katalogizovania, uchovávania, reštaurovania alebo na účely umožnenia prístupu verejnosti,
b) sprístupňovaním osirelého diela verejnosti.
(2) Osoba podľa odseku 1 nemôže použiť osirelé dielo na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu; môže požiadať len o úhradu účelne vynaložených nákladov.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
21) § 35 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ú
Č. 6
O. 1
P. a
sprístupňovaním osirelého diela verejnosti v zmysle článku 3 smernice 2001/29/ES;
N
§ 51
O. 1
§ 51
O. 2
(1) Osirelé dielo môže bez súhlasu autora použiť knižnica, archív, múzeum, škola alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu21)) len na vzdelávacie a kultúrne účely a na plnenie úloh vo verejnom záujme
a) vyhotovením rozmnoženiny osirelého diela na účely digitalizácie, indexácie, katalogizovania, uchovávania, reštaurovania alebo na účely umožnenia prístupu verejnosti,
b) sprístupňovaním osirelého diela verejnosti.
(2) Osoba podľa odseku 1 nemôže použiť osirelé dielo na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu; môže požiadať
Ú
11
§ 115
len o úhradu účelne vynaložených nákladov.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
21) § 35 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Č. 6
O. 1
P. a
rozmnožovaním v zmysle článku 2 smernice 2001/29/ES na účely digitalizácie, sprístupňovania, indexácie, katalogizovania, uchovávania alebo reštaurovania.
N
§ 51
O. 1
§ 51
O. 2
§ 115
(1) Osirelé dielo môže bez súhlasu autora použiť knižnica, archív, múzeum, škola alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu 21) len na vzdelávacie a kultúrne účely a na plnenie úloh vo verejnom záujme
a) vyhotovením rozmnoženiny osirelého diela na účely digitalizácie, indexácie, katalogizovania, uchovávania, reštaurovania alebo na účely umožnenia prístupu verejnosti,
b) sprístupňovaním osirelého diela verejnosti.
(2) Osoba podľa odseku 1 nemôže použiť osirelé dielo na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu; môže požiadať len o úhradu účelne vynaložených nákladov.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
21) § 35 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ú
Č. 6
O. 2
Organizácie uvedené v článku 1 ods. 1 používajú osirelé dielo v súlade s odsekom 1 tohto článku len na dosiahnutie cieľov súvisiacich s ich úlohami vo verejnom záujme, a to najmä uchovávania a reštaurovania a umožnenia prístupu k dielam a zvukovým záznamom obsiahnutým v ich zbierke na vzdelávacie a kultúrne účely. Organizácie môžu pri takomto používaní vytvárať príjmy výlučne na účely pokrytia nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s digitalizáciou osirelých diel a ich sprístupňovaním verejnosti.
N
§ 51
O. 1
(1) Osirelé dielo môže bez súhlasu autora použiť knižnica, archív, múzeum, škola alebo zákonný depozitár podľa osobitného predpisu 21) len na vzdelávacie a kultúrne účely a na plnenie úloh vo verejnom záujme
a) vyhotovením rozmnoženiny osirelého diela na účely digitalizácie, indexácie, katalogizovania, uchovávania, reštaurovania alebo na účely umožnenia prístupu verejnosti,
b) sprístupňovaním osirelého diela verejnosti.
Ú
12
§ 51
O. 2
§ 115
(2) Osoba podľa odseku 1 nemôže použiť osirelé dielo na získanie priameho alebo nepriameho majetkového prospechu; môže požiadať len o úhradu účelne vynaložených nákladov.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
21) § 35 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Č. 6
O. 3
Členské štáty zabezpečia, aby organizácie uvedené v článku 1 ods. 1 uvádzali mená určených autorov a iných nositeľov práv pri každom použití osirelého diela.
N
§ 51
O. 3
§ 115
Na použitie osirelého diela podľa odseku 1 sa vo vzťahu k autorom, ktorí boli určení, primerane vzťahuje ustanovenie § 35.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Ú
Č. 6
O. 4
Táto smernica sa nedotýka zmluvnej slobody týchto organizácií pri plnení ich úloh verejného záujmu, najmä pokiaľ ide o dohody v súvislosti s verejno-súkromným partnerstvom.
n.a.
Č. 6
O. 5
Členské štáty stanovia, že nositelia práv, ktorí ukončia status osirelého diela svojich diel alebo iných predmetov ochrany, majú nárok na spravodlivú odmenu za použitie týchto diel alebo iných predmetov ochrany organizáciami uvedenými v článku 1 ods. 1 v súlade s odsekom 1 tohto článku.
Členské štáty môžu určiť, za akých podmienok možno túto odmenu vyplatiť.
Výška tejto odmeny sa určí podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom je usadená organizácia, ktorá dotknuté osirelé dielo používa, a to v medziach stanovených právnymi predpismi Únie.
N
D
N
§ 10
O. 7
V.1
§ 10
O. 7
V.2
§ 115
Autor, ktorý ukončil status osirelého diela podľa odseku 6, právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá toto dielo použila podľa § 51.
Pri určení výšky primeranej odmeny sa prihliada na podmienky ustanovené v § 69 ods. 1 a 4.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Ú
Č. 7
Pokračovanie uplatňovania iných právnych ustanovení
Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa predovšetkým patentových práv, ochranných známok, práv k dizajnom, úžitkových vzorov,
n.a.
13
topografií polovodičových výrobkov, ochrany typu písma, podmieneného prístupu, prístupu do káblových rozvodov vysielacích spoločností, ochrany národných kultúrnych hodnôt, požiadaviek na právnu záruku, zákonov o kartelových praktikách a nekalej súťaži, obchodného tajomstva, bezpečnosti, dôvernosti, ochrany údajov a súkromia, prístupu k verejným dokumentom, zmluvného práva a pravidiel týkajúcich sa slobody tlače a slobody prejavu v médiách.
Č. 8
Časová pôsobnosť
n.a.
Č. 8
O. 1
Táto smernica sa uplatňuje na všetky diela a zvukové záznamy uvedené v článku 1, ktoré sú chránené právnymi predpismi členských štátov v oblasti autorského práva ku dňu 29. októbra 2014 alebo po tomto dni.
n.a.
Č. 8
O. 1
Táto smernica sa uplatňuje bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek uzavreté právne akty a práva nadobudnuté pred 29. októbrom 2014.
n.a.
Č. 9
Transpozícia
n.a.
Č. 9
O. 1
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 29. októbra 2014. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
n.a.
Č. 9
O. 2
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
n.a.
Č. 10
Doložka o preskúmaní
Komisia priebežne skúma vývoj informačných zdrojov o právach a do 29. októbra 2015 a následne v ročných intervaloch predkladá správu o možnom zahrnutí vydavateľov a diel alebo iných predmetov ochrany do rozsahu uplatňovania
n.a.
14
tejto smernice, ktoré v súčasnosti nie sú zahrnuté do jej rozsahu, a to najmä samostatných fotografií a iných obrazových materiálov.
Do 29. októbra 2015 Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice v súvislosti s vývojom digitálnych knižníc.
Komisia v prípade potreby predloží návrhy zmien a doplnení tejto smernice najmä s cieľom zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu.
Ak má členský štát oprávnené dôvody domnievať sa, že implementácia tejto smernice obmedzuje niektoré vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa správy práv uvedených v článku 1 ods. 5, môže na túto vec upozorniť Komisiu, pričom doloží všetky relevantné dôkazy. Komisia tieto dôkazy zohľadní pri vypracúvaní správy uvedenej v druhom odseku tohto článku a pri zvažovaní toho, či je potrebné predložiť návrhy na zmenu a doplnenie tejto smernice.
Č. 11
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
Č. 12
Adresáti
Táto smernica je určená členským
štátom.
V Štrasburgu 25. októbra 2012
n.a.
PRÍL.
Zdroje uvedené v článku 3 ods. 2 zahŕňajú:
1. v prípade zverejnených kníh:
a) povinné výtlačky, katalógy knižníc a úradné záznamy vedené knižnicami a inými inštitúciami;
N
Príloha 1
Príloha č. 1 k zákonu č. .../2015 Z. z.
ZOZNAM INFORMAČNÝCH ZDROJOV NA DÔSLEDNÉ VYHĽADÁVANIE
Zdroje informácií pri vykonávaní dôsledného vyhľadávania zahŕňajú:
1. ak ide o knihy:
Ú
15
b) asociácie vydavateľov a autorov v príslušnej krajine;
c) existujúce databázy a registre, WATCH (spisovatelia, umelci a držitelia ich práv), ISBN (medzinárodné štandardné číslo knihy) a databázy kníh vydaných tlačou;
d) databázy príslušných organizácií kolektívnej správy, najmä organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie;
e) zdroje zahŕňajúce databázy a registre vrátane projektu VIAF (virtuálny medzinárodný súbor autorít) a ARROW (prístupný register informácií o autorských právach a osirelých dielach);
2. v prípade novín, časopisov, odborných časopisov a periodík:
a) ISSN (medzinárodné štandardné číslo sériových publikácií) pre periodické publikácie;
b) indexy a katalógy z knižničných fondov a zbierok;
c) povinné výtlačky;
d) združenia vydavateľov a združenia autorov a novinárov v príslušnej krajine;
e) databázy príslušných organizácií kolektívnej správy vrátane organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie;
3. v prípade vizuálnych diel vrátane výtvarných diel, fotografií, ilustrácií, dizajnu, architektonických diel, ich náčrtov a ostatných takýchto diel, ktoré sa nachádzajú v knihách, odborných časopisoch, novinách a zábavných časopisoch, alebo iných diel:
a) zdroje uvedené v bodoch 1 a 2;
b) databázy príslušných organizácií kolektívnej správy predovšetkým pre vizuálne umenia vrátane organizácií
a) povinné výtlačky, katalógy knižníc a úradné záznamy vedené knižnicami a inými inštitúciami,
b) asociácie vydavateľov a autorov v príslušnej krajine,
c) existujúce databázy a registre, register autorov slovesných diel, výkonných umelcov a nositeľov ich práv WATCH, medzinárodné štandardné číslo knihy ISBN a databázy kníh vydaných tlačou,
d) databázy príslušných organizácií kolektívnej správy, najmä organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie,
e) zdroje zahŕňajúce databázy a registre vrátane projektu virtuálny medzinárodný súbor autorít VIAF a prístupný register informácií o autorských právach a osirelých dielach ARROW;
2. ak ide o noviny, časopisy, odborné časopisy a periodiká:
a) medzinárodné štandardné číslo sériových publikácií pre periodické publikácie ISSN,
b) indexy a katalógy z knižničných fondov,
c) povinné výtlačky,
d) združenia vydavateľov a združenia autorov a novinárov v príslušnej krajine,
e) databázy príslušných organizácií kolektívnej správy vrátane organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie;
3. ak ide o fotografické diela, iné diela výtvarného umenia, a architektonické diela, ktoré sa nachádzajú v knihách, odborných časopisoch, novinách a zábavných časopisoch, alebo iné diela:
a) zdroje uvedené v prvom a druhom bode,
b) databázy príslušných organizácií kolektívnej správy predovšetkým pre diela výtvarného umenia, fotografické diela a architektonické diela vrátane organizácií spravujúcich práva na rozmnožovanie,
16
spravujúcich práva na rozmnožovanie;
c) databázy obrazových agentúr tam, kde to prichádza do úvahy;
4. v prípade audiovizuálnych diel a zvukových záznamov:
a) povinnú rozmnoženinu;
b) združenia producentov v príslušnej krajine;
c) databázy inštitúcií zaoberajúcich sa filmovým alebo zvukovým dedičstvom a databázy národných knižníc;
d) databázy s príslušnými normami a identifikátormi, ako je napríklad ISAN (medzinárodné štandardné číslo audiovizuálnych záznamov) pre audiovizuálne materiály, ISWC (medzinárodný štandardný kód pre hudobné diela) pre hudobné diela a ISRC (medzinárodný štandardný kód zvukových záznamov) pre zvukové záznamy;
e) databázy príslušných organizácií kolektívnej správy najmä pre autorov, výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a výrobcov audiovizuálnych diel;
f) titulky a ostatné informácie uvedené na obale diela;
g) databázy ostatných relevantných asociácií reprezentujúcich konkrétnu kategóriu nositeľov práv.
c) databázy obrazových agentúr;
4. ak ide o audiovizuálne diela a zvukové záznamy:
a) povinnú rozmnoženinu,
b) združenia producentov v príslušnej krajine,
c) databázy inštitúcií zaoberajúcich sa filmovým alebo zvukovým dedičstvom a databázy národných knižníc,
d) databázy s príslušnými normami a identifikátormi, ako je napríklad medzinárodné štandardné číslo audiovizuálnych záznamov ISAN , medzinárodný štandardný kód pre hudobné diela ISWC a medzinárodný štandardný kód zvukových záznamov ISRC,
e) databázy príslušných organizácií kolektívnej správy najmä pre autorov, výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a výrobcov audiovizuálnych diel,
f) titulky a ostatné informácie uvedené na obale diela,
g) databázy ostatných relevantných asociácií reprezentujúcich konkrétnu kategóriu autorov.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
17
(písmeno)
P – písmeno (číslo)
n. a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)