TABUĽKA ZHODY
k návrhu Autorského zákona č. .../2015 Z. z.
s právom Európskej únie
Názov smernice: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov
Smernica EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh Autorského zákona č. .../2015 Z. z.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob
transpozície
(N, O, D, n. a.)
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
(Ú, Č, Ž, n. a.)
Poznámky
Č: 1
O: 1
V súlade s ustanoveniami tejto smernice členské štáty chránia počítačové programy podľa autorského práva ako literárne diela v zmysle Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel. Na účely tejto smernice zahŕňa pojem "počítačové programy" aj ich prípravný koncepčný materiál.
N
§ 87
O. 1
O. 2
Počítačový program, ktorým je súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo v podobnom technickom zariadení, je chránený podľa tohto zákona, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora. Príkazy a inštrukcie môžu byť napísané alebo vyjadrené v zdrojovom kóde alebo v strojovom kóde. Súčasťou počítačového programu je aj podkladový materiál použitý na jeho vytvorenie. Myšlienky a princípy, na ktorých je založený prvok počítačového programu, vrátane tých, ktoré podkladom jeho rozhrania, nie chránené podľa tohto zákona.
Ak odsek 1 a § 88 a 89 neupravujú inak, vzťahujú sa na počítačový program a jeho autora primerane ustanovenia tejto časti.
Ú
O: 2
Ochrana podľa tejto smernice sa vzťahuje na vyjadrenia počítačového programu v akejkoľvek forme. Myšlienky a princípy, na ktorých je založený ktorýkoľvek prvok počítačového programu, vrátane tých, ktoré sú podkladom jeho rozhrania, nie sú podľa tejto smernice chránené autorským právom.
N
§ 87
O. 1
V. 1
V. 4
Počítačový program, ktorým je súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo v podobnom technickom zariadení, je chránený podľa tohto zákona, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora.
Myšlienky a princípy, na ktorých je založený prvok počítačového programu, vrátane tých, ktoré sú podkladom jeho rozhrania, nie sú chránené podľa tohto zákona.
Ú
O: 3
Počítačový program je chránený, ak je pôvodný v tom zmysle, že je autorovým vlastným duševným výtvorom. Žiadne iné
N
§ 87
O. 1
V. 1
Počítačový program, ktorým je súbor príkazov a inštrukcií vyjadrených v akejkoľvek forme použitých priamo alebo nepriamo v počítači alebo v podobnom technickom
Ú
kritériá na určenie ochrany sa nepoužijú.
§ 87
O. 2
zariadení, je chránený podľa tohto zákona, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora.
Ak odsek 1 a § 88 a 89 neupravujú inak, vzťahujú sa na počítačový program a jeho autora primerane ustanovenia tejto časti.
O: 4
Ustanovenia tejto smernice sa vzťahujú aj na programy vytvorené pred 1. januárom 1993 bez toho, aby boli dotknuté úkony, ku ktorým došlo pred týmto dátumom, a práva nadobudnuté pred týmto dátumom.
N
n. a.
Č: 2
O: 1
Autorom počítačového programu je fyzická osoba alebo skupina fyzických osôb, ktorá program vytvorila, alebo, kde to umožňuje právny poriadok členského štátu, právnická osoba označená týmto právnym poriadkom za majiteľa práv.
Ak sú právnym poriadkom členského štátu uznávané kolektívne diela, pokladá sa za ich autora osoba považovaná právnym poriadkom členského štátu za tú, ktorá vytvorila dielo.
N
§ 87
O. 2
§ 13
§ 92
Ak odsek 1 a § 88 a 89 neupravujú inak, vzťahujú sa na počítačový program a jeho autora primerane ustanovenia tejto časti.
(1) Autor je fyzická osoba, ktorá dielo vytvorila.
(2) Fyzická osoba, ktorej meno, priezvisko alebo meno a priezvisko (ďalej len „meno“)9) je uvedené na diele alebo vo vzťahu k dielu obvyklým spôsobom ako označenie autora, sa považuje za autora diela, ak nie je preukázaný opak. To platí aj vtedy, keď je dielo označené pseudonymom, ak nie sú nijaké pochybnosti o totožnosti autora.
(3) Osoba, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, týmto zverejnením vykonáva majetkové práva k tomuto dielu.
(4) Ustanovenia tohto zákona o autorovi sa vzťahujú aj na jeho dedičov, na osobu, ktorá je nadobúdateľom výhradnej licencie podľa § 70 ods. 2 v rozsahu nadobudnutej výhradnej licencie a na osobu, ktorá vykonáva majetkové práva autora na základe tohto zákona (ďalej len „nositeľ práv“), ak z ich povahy nevyplýva iné.
9) § 1 a § 4 zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
(1) Spoločné dielo je dielo, ktoré vytvorili dvaja alebo viacerí autori na podnet a pod vedením osoby, ktorá usmerňovala a zabezpečovala proces vytvorenia tohto diela. Tvorivé vklady autorov zahrnuté do spoločného diela nie je možné samostatne použiť.
(2) Na výkon práv k spoločnému dielu sa primerane použijú ustanovenia o zamestnaneckom diele.
(3) Ak tvorbu spoločného diela usmerňovali
Ú
a zabezpečovali dve alebo viaceré osoby, nakladajú so spoločným dielom spoločne, ak nie je dohodnuté inak.
(4) Smrťou fyzickej osoby alebo zánikom právnickej osoby podľa odseku 1 bez právneho nástupcu jej právo výkonu majetkových práv k spoločnému dielu zaniká a majetkové práva k spoločnému dielu vykonávajú autori; ustanovenia § 15 sa použijú primerane.
O: 2
Pri počítačovom programe vytvorenom spoločne skupinou fyzických osôb patria výlučné práva týmto osobám spoločne.
N
§ 87
O. 2
§ 15
Ak odsek 1 a § 88 a 89 neupravujú inak, vzťahujú sa na počítačový program a jeho autora primerane ustanovenia tejto časti.
(1) Spoluautori dvaja alebo viacerí autori, ktorí vytvorili jediné dielo tak, že nie je možné od seba odlíšiť tvorivé vklady jednotlivých autorov a použiť ich ako samostatné diela.
(2) Práva k dielu podľa odseku 1 patria všetkým spoluautorom spoločne a nerozdielne, ak sa spoluautori nedohodli písomne inak.
(3) Spoluautori sa môžu dohodnúť, že pri nakladaní s dielom podľa odseku 1 ich bude zastupovať v ich mene a na ich účet niektorý zo spoluautorov. Takto udelené plnomocenstvo musí mať písomnú formu.
Ú
O: 3
Ak je počítačový program vytvorený zamestnancom pri plnení jeho povinnosti alebo podľa pokynov vydaných jeho zamestnávateľom, je zamestnávateľ výlučne oprávnený vykonávať všetky majetkové práva k takto vytvorenému programu, ak nie je v zmluve dohodnuté inak.
N
§ 87
O. 2
§ 90
O. 1
O. 2
Ak odsek 1 a § 88 a 89 neupravujú inak, vzťahujú sa na počítačový program a jeho autora primerane ustanovenia tejto časti.
Dielo vytvorené autorom na splnenie povinností vyplývajúcich mu z pracovnoprávneho vzťahu alebo z obdobného pracovného vzťahu sa považuje za zamestnanecké dielo.
Zamestnaneckým dielom je aj dielo vytvorené autorom, ktorý je členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnickej osoby alebo štatutárnym orgánom právnickej osoby, alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, na splnenie povinností vyplývajúcich mu z členstva v orgáne tejto právnickej osoby, ktorá sa považuje za zamestnávateľa.
Ú
O. 3
O. 4
Zamestnaneckým dielom je aj dielo vytvorené autorom, ktorý je zamestnancom dočasne prideleným k zamestnávateľovi na výkon práce podľa osobitného predpisu.28) Takýto zamestnávateľ sa považuje za zamestnávateľa dočasne prideleného zamestnanca.
28) § 58 Zákonníka práce.
Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ, ak nie je dohodnuté inak. Pri výkone majetkových práv autora k zamestnaneckému dielu zamestnávateľom nesmie autor udeliť tretej osobe súhlas na použitie tohto diela a autor je povinný sám sa zdržať výkonu majetkových práv k tomuto dielu.
Č: 3
Ochrana sa priznáva všetkým fyzickým alebo právnickým osobám, ktorým prislúcha podľa vnútroštátnych autorskoprávnych predpisov vzťahujúcich sa na literárne diela.
N
§ 58
O. 1
Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, sa môže domáhať najmä
a) určenia svojho autorstva,
b) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takéhoto ohrozenia, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je toto právo ohrozené,
c) zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva vrátane zákazu zásahu podľa § 60 a 61, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je do tohto práva zasiahnuté,
d) poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane
1. údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi, prijímateľovi, odosielateľovi, vývozcovi alebo predajcovi rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb,
2. údajov o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom, odoslanom, vyvezenom alebo objednanom množstve alebo cene rozmnoženiny diela,
Ú
§ 63
napodobeniny diela alebo služby,
e) poskytnutia informácií o sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora vrátane údajov o
1. užívateľoch a poskytovateľoch elektronických komunikačných služieb a služieb poskytujúcich obsah,23)
2. rozsahu použitia diela,
3. priamom alebo nepriamom majetkovom prospechu súvisiacom s takýmto porušením,
f) odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to
1. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo
2. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 60 a 61 použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia,
g) náhrady nemajetkovej ujmy podľa osobitného predpisu,24)
h) náhrady škody podľa osobitného predpisu,25)
i) vydania bezdôvodného obohatenia.
23) § 3 písm. b) zákona 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
24) § 442a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
25) § 442 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
(1) Nároku podľa § 58 ods. 1 písm. a) sa môže domáhať aj ktorýkoľvek zo spoluautorov v mene a na účet všetkých spoluautorov.
(2) Nárokov podľa § 58 ods. 1 písm. b) i) a odseku 2 sa môže domáhať
§ 64
§ 2
a) aj ktorýkoľvek zo spoluautorov v mene a na účet všetkých spoluautorov,
b) namiesto autora nositeľ práv,
c) namiesto autora osoba, ktorá zverejnila anonymné dielo alebo pseudonymné dielo, pri ktorom nemožno určiť totožnosť autora; to neplatí ak sa autor anonymného diela alebo pseudonymného diela, pri ktorom nemožno určiť totožnosť autora, stane verejne známym a uplatní svoje autorstvo k tomuto dielu alebo
d) vo svojom mene a na účet autora aj organizácia kolektívnej správy práv.
Nárokov podľa § 58 ods. 1 písm. a) c), f) a ods. 2 pri porušení povinností podľa § 18 ods. 4 sa môže po smrti autora domáhať ktorákoľvek autorovi blízka osoba,26) dedič, príslušná profesijná komora alebo príslušná právnická osoba združujúca autorov.
26) § 116 Občianskeho zákonníka.
(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na
a) autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo vzťahu k dielu, ktoré bolo zverejnené na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
b) výkonného umelca vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol podaný, prvýkrát oprávnene zaznamenaný alebo prvýkrát oprávnene vysielaný na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
c) výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu audiovizuálneho záznamu vo vzťahu k audiovizuálnemu záznamu, ktorý bol vyrobený alebo zverejnený na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
d) vysielateľa vo vzťahu k vysielaniu, ktoré je uskutočňované vysielateľom z územia Slovenskej republiky,
e) autora databázy a zhotoviteľa databázy vo vzťahu k databáze, ktorá bola zverejnená alebo zhotovená na území Slovenskej republiky alebo z jej územia.
(2) Ak je zaručená vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na
a) autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo vzťahu k dielu, ktoré bolo zverejnené na území iného štátu ako je Slovenská republika (ďalej len „iný štát“) alebo z územia iného štátu a bolo na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použité,
b) výkonného umelca vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol podaný, prvýkrát oprávnene zaznamenaný alebo prvýkrát oprávnene vysielaný na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bol na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitý,
c) výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu audiovizuálneho záznamu vo vzťahu k audiovizuálnemu záznamu, ktorý bol vyrobený alebo zverejnený na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bol na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitý,
d) vysielateľa vo vzťahu k vysielaniu, ktoré je uskutočňované vysielateľom z územia iného štátu a je na území Slovenskej republiky použité,
e) autora databázy a zhotoviteľa databázy vo vzťahu k databáze, ktorá bola zverejnená alebo zhotovená na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bola na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitá.
Č: 4
S výnimkou ustanovení článkov 5 a zahŕňajú
N
§ 87
Ak odsek 1 a § 88 a 89 neupravujú inak, vzťahujú sa na
Ú
O: 1
výlučné práva majiteľa práv v zmysle článku 2 právo robiť alebo povoľovať:
a) trvalé alebo dočasné rozmnoženiny počítačového programu akýmikoľvek prostriedkami a v akejkoľvek forme, čiastočne alebo v celku. Ak si zavedenie, predvedenie, prevádzka, prenos alebo
uloženie počítačového programu vyžaduje takú rozmnoženinu, na takéto úkony sa vyžaduje povolenie zo strany majiteľa práv;
b) preklad, spracovanie, úpravu a každú inú zmenu počítačového programu a rozmnožovanie takto vzniknutých programov bez toho, aby tým boli dotknuté práva osoby, ktorá mení program;
c) akúkoľvek formu verejného rozširovania originálu alebo rozmnoženiny počítačového programu vrátane nájmu.
O. 2
§ 19
počítačový program a jeho autora primerane ustanovenia tejto časti.
(1) Autor právo použiť svoje dielo a právo udeliť súhlas na použitie svojho diela.
(2) Dielo je možné použiť iba so súhlasom autora, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3) Za použitie diela autor právo na odmenu, ak tento zákon v štvrtej hlave neustanovuje inak; tým nie je dotknuté ustanovenie § 65 ods. 1 druhej vety.
(4) Použitím diela je najmä
a) spracovanie diela,
b) spojenie diela s iným dielom,
c) zaradenie diela do databázy podľa § 131,
d) vyhotovenie rozmnoženiny diela,
e) verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela
1. prevodom vlastníckeho práva,
2. vypožičaním,
3. nájmom.
f) uvedenie diela na verejnosti
1. verejným vystavením originálu alebo rozmnoženiny diela,
2. verejným vykonaním diela,
3. verejným prenosom diela.
O: 2
Prvý predaj rozmnoženiny počítačového programu v Spoločenstve uskutočnený majiteľom práv alebo s jeho súhlasom vyčerpáva právo na verejné rozširovanie takejto rozmnoženiny v Spoločenstve, s
výnimkou práva na kontrolu ďalšieho nájmu počítačového programu alebo jeho rozmnoženiny.
N
§ 88
Právo autora udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny počítačového programu prevodom užívacieho práva zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným odplatným prevodom originálu alebo rozmnoženiny počítačového programu na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál alebo rozmnoženinu počítačového programu, ktorá bola predmetom tohto prevodu.
Ú
Č: 5
O: 1
Ak nie sú osobitné zmluvné ustanovenia, úkony uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a) a b) nevyžadujú povolenie majiteľa práv, ak ide o úkony potrebné na použitie počítačového programu oprávneným nadobúdateľom v súlade so zamýšľaným účelom, vrátane opravy chýb.
N
§ 89
O. 2
P. a
Do práva autora počítačového programu nezasahuje oprávnený užívateľ, ak bez súhlasu autora počítačového programu
a) použije počítačový program na účel riadneho využitia počítačového programu vrátane opravy jeho chýb, ak nie je dohodnuté inak.
Ú
O: 2
Osobe oprávnenej používať počítačový program sa nesmie zmluvne brániť, aby z neho vyhotovila záložnú rozmnoženinu, pokiaľ je na takéto použitie potrebná.
N
§ 89
O. 2
P. b
Do práva autora počítačového programu nezasahuje oprávnený užívateľ, ak bez súhlasu autora počítačového programu
b) vyhotoví záložnú rozmnoženinu počítačového programu na účel zabezpečenia riadneho využitia počítačového programu.
Ú
O: 3
Osoba, ktorá má právo používať rozmnoženinu počítačového programu, je oprávnená bez povolenia majiteľa práv tento program skúmať, študovať alebo skúšať jeho fungovanie na účely zistenia myšlienok a princípov, na ktorých je založený ktorýkoľvek prvok programu, ak tak koná pri niektorom z úkonov zavádzania, predvedenia, prevádzkovania, prenášania alebo ukladania, ktoré je oprávnená vykonať.
N
§ 89
O. 2
P. c
Do práva autora počítačového programu nezasahuje oprávnený užívateľ, ak bez súhlasu autora počítačového programu
c) skúma, študuje alebo skúša funkčnosť počítačového programu na účel určenia myšlienky alebo princípov, ktoré základom akejkoľvek časti počítačového programu, a to počas nahrávania, zobrazovania, prenosu, overovania funkčnosti a ukladania počítačového programu do pamäte počítača.
Ú
Č: 6
O: 1
Povolenie majiteľa práv sa nevyžaduje tam, kde reprodukcia kódu alebo preklad jeho formy v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) a b) sú nevyhnutné na získanie informácie potrebnej na dosiahnutie interoperability nezávisle vytvoreného počítačového programu s inými programami pod podmienkou, že sú splnené nasledujúce predpoklady:
a) tieto úkony uskutočňuje nadobúdateľ licencie alebo iná osoba, ktorá má právo používať rozmnoženinu počítačového programu, alebo osoba oprávnená tak konať v ich mene;
b) informácia potrebná na dosiahnutie interoperability nebola osobám uvedeným v písmene a) skôr ľahko a rýchlo dostupná a
c) tieto úkony sú obmedzené na tie časti pôvodného programu, ktoré sú potrebné na dosiahnutie interoperability.
N
§ 89
O. 3
V. 1
Do práva autora počítačového programu nezasahuje oprávnený užívateľ alebo nadobúdateľ licencie k počítačovému programu, ktorý vyhotoví bez súhlasu autora počítačového programu rozmnoženinu zdrojového kódu alebo strojového kódu počítačového programu alebo jeho časti alebo preloží formu zdrojového kódu alebo strojového kódu počítačového programu alebo jeho časti, v rozsahu nevyhnutnom na získanie informácie potrebnej na dosiahnutie vzájomnej súčinnosti počítačového programu s inými nezávisle vytvorenými počítačovými programami, ak táto informácia nebola predtým bežne dostupná.
Ú
O: 2
Ustanovenia odseku l nedovoľujú, aby informácia získaná ich uplatnením:
a) bola použitá na iné ciele, ako na dosiahnutie interoperability nezávisle vytvoreného počítačového programu;
b) bola poskytnutá iným, s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na dosiahnutie interoperability nezávisle vytvoreného počítačového programu, alebo
c) bola využitá na vývoj, výrobu alebo odbyt počítačového programu v podstate podobného v jeho vyjadrení, alebo na akékoľvek iné úkony, ktoré porušujú autorské právo.
N
§ 89
O. 3
V. 2
Informáciu získanú podľa predchádzajúcej vety nemožno použiť na
a) dosiahnutie iného cieľa, ako je dosiahnutie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov,
b) poskytnutie iným osobám s výnimkou, ak je to nevyhnutné na zabezpečenie vzájomnej súčinnosti nezávisle vytvorených počítačových programov,
c) zabezpečenie vývoja, výroby alebo obchodovanie s počítačovým programom, ktorý je podobný vo svojom vyjadrení alebo na akúkoľvek inú činnosť, ktorou by sa porušilo právo autora počítačového programu.
Ú
O: 3
V súlade s ustanoveniami Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel nesmú byť ustanovenia tohto článku vykladané tak, že dovoľujú, aby bol použitý spôsobom, ktorý neodôvodnene spôsobuje ujmu oprávnených
N
§ 89
O. 1
Osoba oprávnená užívať rozmnoženinu počítačového programu (ďalej len „oprávnený užívateľ“), nesmie používať počítačový program v rozpore s bežným využitím počítačového programu a nesmie neprimerane zasahovať do právom chránených záujmov autora počítačového programu.
Ú
záujmov majiteľa práv, alebo ktorý je v rozpore so zvyčajným využívaním počítačového programu.
Č: 7
O: 1
Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 4, 5 a 6, členské štáty v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi ustanovia primerané prostriedky nápravy voči osobe, ktorá sa dopustí niektorého z nasledujúcich činov:
a) každé uvedenie nedovolenej rozmnoženiny počítačového programu do obehu vedome alebo v domnienke, že ide o nedovolenú rozmnoženinu;
b) držbu nedovolenej rozmnoženiny počítačového programu na obchodné účely vedome alebo v domnienke, že ide o nedovolenú rozmnoženinu;
c) každé uvedenie do obehu alebo držba na obchodné účely akýchkoľvek prostriedkov, ktorých jediným zamýšľaným účelom je uľahčiť neoprávnené odstránenie alebo obídenie akéhokoľvek technického zariadenia, ktoré by mohlo byť použité na ochranu počítačového programu.
N
§ 58
(1) Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, sa môže domáhať najmä
a) určenia svojho autorstva,
b) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takéhoto ohrozenia, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je toto právo ohrozené,
c) zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva vrátane zákazu zásahu podľa § 60 a 61, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je do tohto práva zasiahnuté,
d) poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane
1. údajov o vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi, prijímateľovi, odosielateľovi, vývozcovi alebo predajcovi rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb,
2. údajov o vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom, odoslanom, vyvezenom alebo objednanom množstve alebo cene rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby,
e) poskytnutia informácií o sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora vrátane údajov o
1. užívateľoch a poskytovateľoch elektronických komunikačných služieb a služieb poskytujúcich obsah,23)
2. rozsahu použitia diela,
3. priamom alebo nepriamom majetkovom prospechu súvisiacom s takýmto porušením,
f) odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to
1. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela
Ú
§ 60
O. 1
alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo
2. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 60 a 61 použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia,
g) náhrady nemajetkovej ujmy podľa osobitného predpisu,24)
h) náhrady škody podľa osobitného predpisu,25)
i) vydania bezdôvodného obohatenia.
(2) Informácie podľa odseku 1 písm. d) a e) je povinná poskytnúť aj osoba, ktorá
a) má v držbe rozmnoženinu diela alebo napodobeninu diela,
b) využíva služby porušujúce právo autora,
c) poskytuje alebo prevádzkuje služby využívané pri porušovaní práv autora,
d) bola označená osobou uvedenou v písmenách a) až c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii rozmnoženiny diela, napodobeniny diela, na poskytovaní alebo prevádzkovaní služieb porušujúcich právo autora alebo na sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora.
23)§ 3 písm. b) zákona 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 498/2009 Z. z.
24) § 442a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
25) § 442 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Do autorského práva neoprávnene zasahuje ten, kto vedome obchádza účinné technologické opatrenia na ochranu práv podľa tohto zákona, alebo obchádza
O. 2
O. 3
nevyhnutnosť získať súhlas na použitie diela podľa tohto zákona.
Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto za priamy alebo nepriamy majetkový prospech poskytuje služby alebo vyrába, dováža, rozširuje predajom alebo nájmom, propaguje takéto rozširovanie, alebo vlastní zariadenia, výrobky alebo súčiastky, ktoré
a) sú propagované alebo ponúknuté na predaj na účel obchádzania účinných technologických opatrení alebo obchádzania nevyhnutnosti získať súhlas na použitie diela podľa tohto zákona,
b) popri obchádzaní účinných technologických opatrení, alebo obchádzaní nevyhnutnosti získať súhlas na použitie diela podľa tohto zákona majú len obmedzene obchodný významný účel alebo použitie, alebo
c) sú primárne určené, vyrobené, upravené alebo vykonané na účel umožniť alebo uľahčiť obchádzanie účinných technologických opatrení, alebo obchádzanie nevyhnutnosti získať súhlas na použitie diela podľa tohto zákona.
Technologické opatrenie na účely tohto zákona je akýkoľvek postup, výrobok alebo súčiastka, ktoré pri bežnom spôsobe ich použitia majú predchádzať, obmedziť alebo zabrániť neoprávnenému zásahu do práv k predmetom ochrany podľa tohto zákona. Za technologické opatrenie sa považuje aj šifrovanie, kódovanie alebo iná úprava predmetu ochrany, alebo uplatnenie iného kontrolného mechanizmu použitia predmetu ochrany.
O: 2
Nedovolené rozmnoženiny počítačového programu budú zabavené podľa právneho poriadku príslušného členského štátu.
N
Ú
§ 83 a § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
O: 3
Členské štáty môžu ustanoviť zabavenie
D
Ú
§ 83 a § 283
akýchkoľvek prostriedkov uvedených v odseku 1 písm. c).
zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.
Č: 8
Ustanovenia tejto smernice sa nedotýkajú žiadnych iných právnych ustanovení, vzťahujúcich sa najmä na patentové právo, ochranné známky, nekalú súťaž, obchodné tajomstvo, ochranu polovodičových výrobkov alebo zmluvné právo.
Všetky zmluvné ustanovenia, ktoré sú v rozpore s článkom 6 alebo s výnimkami ustanovenými v článku 5 ods. 2 a 3, sú neplatné od počiatku.
n. a.
n. a.
Č: 9
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
n. a.
n. a.
Č: 10
Smernica 91/250/EHS, zmenená a doplnená smernicou uvedenou v prílohe I časti A, sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe I časti B.
Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.
n. a.
n. a.
Č: 11
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n. a.
n. a.
Č: 12
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
n. a.
n. a.