TABUĽKA ZHODY
k návrhu Autorského zákona č. .../2015 Z. z.
s právom Európskej únie
Názov smernice: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (kodifikované znenie)
Smernica EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (kodifikované znenie)
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh Autorského zákona č. .../2015 Z. z.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob
transpozície
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
O: 1
Práva autora literárneho alebo umeleckého diela v zmysle článku 2 Bernského dohovoru trvajú počas života autora a 70 rokov po jeho smrti, bez ohľadu na to, kedy bolo dielo oprávnene sprístupnené verejnosti.
N
§ 32
O.1
V. 1
Majetkové práva trvajú od momentu vytvorenia diela počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti.
U
O: 2
Pri spoluautorskom diele sa lehota podľa odseku l počíta od smrti toho autora, ktorý žil najdlhšie.
N
§ 32
O.1
V. 2
Pri spoluautorskom diele majetkové práva trvajú počas života posledného zo spoluautorov a 70 rokov po jeho smrti.
U
O: 3
Pri anonymných alebo pseudonymných dielach trvá ochrana 70 rokov po tom, čo bolo dielo oprávnene sprístupnené verejnosti. Ak však autorom prijatý pseudonym, nevzbudzuje pochybnosti o jeho totožnosti alebo ak autor prezradí svoju totožnosť počas obdobia uvedeného v prvej vete, riadi sa lehota ochrany podľa odseku 1.
N
§ 32
O. 3
Pri pseudonymnom diele a pri anonymnom diele majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho oprávnenom zverejnení. Ak dielo podľa prvej vety nebolo zverejnené počas 70 rokov po jeho vytvorení, majetkové práva uplynutím tejto doby zanikajú. Ak nie pochybnosti o totožnosti autora alebo ak sa autor takéhoto diela stane verejne známym počas doby podľa prvej vety, na trvanie majetkových práv sa vzťahuje ustanovenie odseku 1.
U
O: 4
Ak členský štát vydá osobitné ustanovenia o autorskom práve pre kolektívne diela alebo pre právnickú osobu, označenú za majiteľa práv, počíta sa lehota podľa ustanovenia odseku 3 s výnimkou prípadov, keď fyzické osoby, ktoré vytvorili dielo ako
O
§ 32
O. 1
Majetkové práva trvajú od momentu vytvorenia diela počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti. Pri spoluautorskom diele majetkové práva trvajú počas života posledného zo spoluautorov a 70 rokov po jeho smrti. Ak je audiovizuálne dielo vytvorené ako spoluautorské dielo, majetkové práva trvajú počas života poslednej osoby spomedzi režiséra, autora scenára, autora dialógov a autora hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto
U
§ 90
Zamestnanecké dielo
§ 92
Spoločné dielo
také, sú na verziách diela, ktoré boli sprístupnené verejnosti ako také identifikované. Tento odsek sa nedotýka práv identifikovaných autorov, ktorých identifikovateľné príspevky sú súčasťami takýchto diel, na ktorých príspevky sa vzťahuje odsek 1 alebo 2.
O. 4
dielo a 70 rokov po jej smrti.
Ak bolo dielo vytvorené podľa § 90 a 91 zverejnené bez uvedenia mena autora, majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho oprávnenom zverejnení. Ak dielo podľa prvej vety nebolo zverejnené počas 70 rokov po jeho vytvorení, majetkové práva uplynutím tejto doby zanikajú. Ak je dielo podľa prvej vety dodatočne označené menom autora, na trvanie majetkových práv sa vzťahuje ustanovenie odseku 1.
O: 5
Ak je dielo vydané vo zväzkoch, po častiach, číslach, vydaniach alebo kapitolách a lehota ochrany plynie od momentu oprávneného sprístupnenia verejnosti, lehota ochrany plynie pre každú takúto časť samostatne.
N
§ 32
O. 6
Ak je dielo podľa odsekov 1 4 zverejnené po zväzkoch, po častiach, v pokračovaniach alebo v epizódach, majetkové práva trvajú ku každému takémuto zväzku, časti, pokračovaniu alebo epizóde osobitne.
U
O: 6
Pri dielach, ktorých lehota ochrany sa nepočíta od smrti autora alebo autorov a ktoré počas 70 rokov od ich vytvorenia neboli oprávnene sprístupnené verejnosti, sa ochrana skončí.
N
§ 32
O. 3
V. 1, 2
Pri pseudonymnom diele a pri anonymnom diele majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho oprávnenom zverejnení. Ak dielo podľa prvej vety nebolo zverejnené počas 70 rokov po jeho vytvorení, majetkové práva uplynutím tejto doby zanikajú.
U
Č: 2
O: 1
Hlavný režisér filmového alebo audiovizuálneho diela sa považuje za jeho autora alebo jedného z autorov. Členské štáty môžu určiť aj ďalších spoluautorov.
N – O
§ 83
O. 2
Za autorov audiovizuálneho diela sa považujú režisér, autor scenára, autor dialógov a autor hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo a iná fyzická osoba, len ak sa na vytvorení audiovizuálneho diela podieľala tvorivou duševnou činnosťou.
U
O: 2
Lehota ochrany filmového diela alebo audiovizuálneho diela uplynie 70 rokov po smrti poslednej z najdlhšie žijúcich nasledujúcich osôb, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú tieto osoby pokladané za spoluautorov: hlavný režisér, autor scenára, autor dialógov, skladateľ hudby osobitne vytvorenej na použitie vo filmovom alebo audiovizuálnom diele.
N
§ 32
O. 1
V. 2
§ 32
O. 1
V. 3
§ 83
O. 2
Pri spoluautorskom diele majetkové práva trvajú počas života posledného zo spoluautorov a 70 rokov po jeho smrti.
Ak je audiovizuálne dielo vytvorené ako spoluautorské dielo, majetkové práva trvajú počas života poslednej osoby spomedzi režiséra, autora scenára, autora dialógov a autora hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo a 70 rokov po jej smrti.
Za autorov audiovizuálneho diela sa považujú režisér, autor scenára, autor dialógov a autor hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo a iná fyzická osoba, len ak sa na vytvorení audiovizuálneho diela podieľala tvorivou duševnou činnosťou.
U
§ 83
O. 3
§ 15
O. 1
O. 2
O. 3
Ak sa na tvorbe audiovizuálneho diela podieľalo viacero fyzických osôb podľa odseku 2, primerane sa uplatnia ustanovenia § 15.
Spoluautori dvaja alebo viacerí autori, ktorí vytvorili jediné dielo tak, že nie je možné od seba odlíšiť tvorivé vklady jednotlivých autorov a použiť ich ako samostatné diela.
Práva k dielu podľa odseku 1 patria všetkým spoluautorom spoločne a nerozdielne, ak sa spoluautori nedohodli písomne inak.
Spoluautori sa môžu dohodnúť, že pri nakladaní s dielom podľa odseku 1 ich bude zastupovať v ich mene a na ich účet niektorý zo spoluautorov. Takto udelené plnomocenstvo musí mať písomnú formu.
Č: 3
O: 1
Práva výkonných umelcov uplynú 50 rokov odo dňa výkonu. Ak je však
záznam výkonu počas tohto obdobia
oprávnene uverejnený alebo oprávnene
sprístupnený verejnosti, uplynú práva za
50 rokov odo dňa prvého takéhoto
uverejnenia alebo prvého takéhoto
sprístupnenia verejnosti, podľa toho,
ktorá z týchto skutočností nastane skôr.
N
§ 102
O. 1
O. 3
Majetkové práva výkonného umelca podľa § 97 101 trvajú 50 rokov od podania umeleckého výkonu.
Trvanie majetkových práv výkonného umelca sa skončí posledným dňom roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.
U
Zmena Smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv
O: 2
Práva výrobcov zvukových záznamov skončia 50 rokov po zhotovení záznamu. Ak však bol zvukový záznam
N
§ 111
O. 1
Majetkové práva výrobcu zvukového záznamu trvajú 50 rokov od vyhotovenia zvukového záznamu. Ak počas tejto doby došlo k vydaniu zvukového záznamu alebo verejnému prenosu zvukového
U
Zmena Smernicou Európskeho
v priebehu tohto obdobia oprávnene uverejnený, uvedené práva skončia 50
70 rokov odo dňa prvého oprávneného uverejnenia. Ak v priebehu lehoty uvedenej v prvej vete nedošlo k oprávnenému uverejneniu a ak bol zvukový záznam v tejto lehote oprávnene sprístupnený verejnosti, uvedené práva zanikajú 50 70 rokov
odo dňa prvého oprávneného sprístupnenia verejnosti.
Avšak tento odsek nemá účinok obnovenia ochrany práv výrobcov zvukových záznamov, ktoré kvôli uplynutiu lehoty ochrany poskytnutej podľa článku 3 ods. 2 smernice 93/98/EHS v znení predtým než bola zmenená a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES, už dňa 22. decembra 2002 neboli chránené.
O. 3
záznamu, majetkové práva výrobcu zvukového záznamu trvajú 70 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo prvom oprávnenom verejnom prenose podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastala skôr.
Trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu sa skončí posledným dňom roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.
Parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv
O: 3
Práva výrobcov prvého záznamu filmu uplynú 50 rokov po vyhotovení záznamu. Ak je však film počas tohto obdobia oprávnene uverejnený alebo oprávnene sprístupnený verejnosti, uplynú práva za 50 rokov odo dňa prvého takéhoto uverejnenia alebo prvého takéhoto sprístupnenia verejnosti, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Pojem "film" označuje filmové alebo audiovizuálne dielo alebo pohyblivé obrazy, či sú už sprevádzané zvukom alebo nie.
N
§ 120
O. 1
O. 2
§ 82
O. 1
Majetkové práva výrobcu audiovizuálneho záznamu trvajú 50 rokov od vyhotovenia audiovizuálneho záznamu. Ak počas tejto doby došlo k vydaniu audiovizuálneho záznamu alebo verejnému prenosu audiovizuálneho záznamu, majetkové práva výrobcu audiovizuálneho záznamu trvajú 50 rokov po prvom oprávnenom vydaní alebo prvom oprávnenom verejnom prenose podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastala skôr.
Trvanie majetkových práv výrobcu audiovizuálneho záznamu sa skončí posledným dňom roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.
Audiovizuálne dielo je vytvorené filmovými tvorivými postupmi, ako aj výberom a spracovaním diel audiovizuálne použitých, bez ohľadu na formu a spôsob ich spracovania, vnímateľné prostredníctvom technického zariadenia ako sled zaznamenaných, zámerne usporiadaných a navzájom súvisiacich obrazov
U
vyvolávajúcich dojem pohybu a sprevádzaných zvukom alebo bez neho.
O: 4
Práva vysielacích organizácii uplynú za 50 rokov po prvom vysielaní, či už sa vysielanie uskutočňuje po drôte alebo bezdrôtovo, po kábli alebo pomocou satelitu.
N
§ 126
O. 1
O. 2
Majetkové práva vysielateľa trvajú 50 rokov od vysielania.
Trvanie majetkových práv vysielateľa sa skončí posledným dňom roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.
U
Č: 4
Každá osoba, ktorá po uplynutí autorskoprávnej ochrany po prvý krát oprávnene vydá alebo oprávnene uvedie na verejnosti doposiaľ nezverejnené dielo, požíva ochranu na úrovni majetkových autorských práv. Trvanie ochrany takýchto práv je 25 rokov odo dňa, keď bolo dielo po prvý krát vydané alebo oprávnene uvedené na verejnosti.
N
§ 13
O. 3
§ 32
O. 2
V. 1
Osoba, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, týmto zverejnením vykonáva majetkové práva k tomuto dielu.
Práva k predtým nezverejnenému dielu podľa § 13 ods. 3 trvajú 25 rokov od zverejnenia tohto diela.
U
Č: 5
Členské štáty môžu chrániť kritické a vedecké vydania diel, ktoré sa stali verejným majetkom (voľnými z hľadiska autorského práva). Maximálne trvanie ochrany takýchto diel je 30 rokov odo dňa, keď došlo po prvý krát k oprávnenému vydaniu.
D
n.a.
Č: 6
Fotografie, ktoré sú pôvodné (originálne) v tom zmysle, že sú autorovým vlastným duševným výtvorom, sú chránené podľa čl. 1. Žiadne iné kritériá sa na rozhodovanie o ich ochrane nevzťahujú. Členské štáty môžu upraviť ochranu iných fotografií.
N – O
§ 3
O. 1
O. 4
O. 5
Predmetom autorského práva je dielo z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia.
Dielom výtvarného umenia je maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia či iná grafika, socha, keramika, šperk alebo iné dielo výtvarného umenia, ak spĺňa podmienky podľa odseku 1 a fotografické dielo.
Fotografickým dielom je zachytenie obrazu prostredníctvom fotografického technického zariadenia, ak je výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora; žiadne iné podmienky podľa odseku 1 sa neuplatnia.
U
Č: 7
O: 1
Ak je krajina pôvodu diela v zmysle Bernského dohovoru treťou krajinou a autor diela nie je štátnym príslušníkom žiadnej krajiny Spoločenstva, uplynie lehota ochrany poskytovaná členskými štátmi v deň uplynutia lehoty priznanej v krajine pôvodu diela, ktorá však nemôže byť dlhšia, ako je lehota ustanovená v článku 1.
N
§ 32
O. 8
V. 1
Ak bolo dielo zverejnené na území iného štátu, v ktorom je ustanovené kratšie trvanie majetkových práv, uplatní sa na toto dielo trvanie majetkových práv podľa práva tohto štátu.
U
O: 2
Lehota ochrany ustanovená v článku 3 sa uplatňuje v prípade majiteľov práv, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi žiadnej krajiny Spoločenstva pod podmienkou, že členské štáty im ochranu poskytujú. Bez toho, aby boli dotknuté medzinárodné záväzky členských štátov však lehota ochrany priznávaná členskými štátmi uplynie najneskôr v deň uplynutia lehoty ochrany priznanej v krajine, ktorej je majiteľ práv štátnym príslušníkom a nemôže byť dlhšia, ako je lehota ustanovená v článku 3.
N
§ 32
O. 8
V. 1
§ 2
Ak bolo dielo zverejnené na území iného štátu, v ktorom je ustanovené kratšie trvanie majetkových práv, uplatní sa na toto dielo trvanie majetkových práv podľa práva tohto štátu.
(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na
a) autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo vzťahu k dielu, ktoré bolo zverejnené na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
b) výkonného umelca vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol podaný, prvýkrát oprávnene zaznamenaný alebo prvýkrát oprávnene vysielaný na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
c) výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu audiovizuálneho záznamu vo vzťahu k audiovizuálnemu záznamu, ktorý bol vyrobený alebo zverejnený na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
d) vysielateľa vo vzťahu k vysielaniu, ktoré je uskutočňované vysielateľom z územia Slovenskej republiky,
e) autora databázy a zhotoviteľa databázy vo vzťahu k databáze, ktorá bola zverejnená alebo zhotovená na území Slovenskej republiky alebo z jej územia.
(2) Ak je zaručená vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, ustanovenia
U
tohto zákona sa vzťahujú aj na
a) autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo vzťahu k dielu, ktoré bolo zverejnené na území iného štátu ako je Slovenská republika (ďalej len „iný štát“) alebo z územia iného štátu a bolo na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použité,
b) výkonného umelca vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol podaný, prvýkrát oprávnene zaznamenaný alebo prvýkrát oprávnene vysielaný na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bol na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitý,
c) výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu audiovizuálneho záznamu vo vzťahu k audiovizuálnemu záznamu, ktorý bol vyrobený alebo zverejnený na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bol na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitý,
d) vysielateľa vo vzťahu k vysielaniu, ktoré je uskutočňované vysielateľom z územia iného štátu a je na území Slovenskej republiky použité,
e) autora databázy a zhotoviteľa databázy vo vzťahu k databáze, ktorá bola zverejnená alebo zhotovená na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bola na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitá.
O: 3
Členské štáty, ktoré priznávali k 29. októbru 1993 osobitne podľa svojich medzinárodných záväzkov dlhšie lehoty ochrany, ako je tá, ktorá vyplýva z ustanovenia, na ktoré sa odkazuje v odsekoch l a 2, môžu zachovať túto lehotu ochrany až do uzatvorenia medzinárodných dohôd o dĺžke lehoty ochrany autorského práva alebo súvisiacich práv.
n. a.
Č: 8
Lehoty ustanovené v tejto smernici sa počítajú od 1. januára roku nasledujúceho po udalosti, ktorá dáva podnet na začatie ich plynutia.
N
§ 32
O. 7
§ 102
O. 3
§ 111
O. 3
§ 120
O. 2
§ 126
O. 2
Trvanie majetkových práv podľa odsekov 1 5 sa skončí posledným dňom roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.
Trvanie majetkových práv výkonného umelca sa skončí posledným dňom roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.
Trvanie majetkových práv výrobcu zvukového záznamu sa skončí posledným dňom roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.
Trvanie majetkových práv výrobcu audiovizuálneho záznamu sa skončí posledným dňom roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.
Trvanie majetkových práv vysielateľa sa skončí posledným dňom roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.
U
Č: 9
Táto smernica sa nedotýka predpisov členských štátov upravujúcich osobnostné (morálne) autorské práva.
n. a.
Č: 10
O: 1
Ak lehota ochrany, ktorá je dlhšia ako zodpovedajúca lehota ustanovená v tejto smernici, už začala plynúť v členskom štáte k 1. júlu 1995, nespôsobí táto smernica skrátenie lehoty ochrany v tomto štáte.
n. a.
O: 2
Lehoty ochrany ustanovené touto smernicou sa vzťahujú na všetky diela a predmety ochrany, ktoré boli v deň uvedený v odseku 1 chránené najmenej v jednom členskom štáte podľa vnútroštátnych ustanovení o autorskom práve alebo súvisiacich právach alebo ktoré k tomuto dňu spĺňajú podmienky ochrany podľa smernice [Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a
n. a.
o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva] [5].
O: 3
Táto smernica sa nedotýka žiadnych aktov využitia uskutočnených predo dňom uvedeným v odseku 1. Členské štáty prijmú potrebné ustanovenia osobitne na ochranu práv nadobudnutých tretími osobami.
n. a.
O: 4
Členské štáty nie sú povinné uplatňovať ustanovenia článku 2 ods. 1 na filmové alebo audiovizuálne diela vytvorené pred 1. júlom 1994.
D
n.a.
Č: 11
O: 1
Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii každý vládny plán na priznanie nových súvisiacich práv, vrátane hlavných dôvodov pre ich zavedenie a lehoty predpokladanej ochrany.
n. a.
O: 2
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
n. a.
Č: 12
Smernica 93/98/EHS sa zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu do vnútroštátneho práva a uplatňovanie smerníc, ktoré sú uvedené v prílohe I, časť B.
Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a mali by znieť v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.
n. a.
Č: 13
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n. a.
Č: 14
Táto Smernica je určená členským štátom.
n. a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n. a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)