TABUĽKA ZHODY
k návrhu Autorského zákona č. .../2015 Z. z.
s právom Európskej únie
Názov smernice: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie)
Smernica EÚ
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie)
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh Autorského zákona č. .../2015 Z. z.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob
transpozície
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Kapitola I
Nájomné a výpožičné právo
Č: 1
O: 1
V súlade s ustanoveniami tejto kapitoly ustanovia členské štáty s výnimkami podľa článku 6 právo udeliť súhlas alebo zakázať nájom a vypožičiavanie originálov a rozmnoženín diel chránených autorským právom a ostatných predmetov uvedených v článku 3 ods. 1.
N
§ 19
O. 1
O. 2
O. 4
P. e
B. 2, 3
Autor má právo použiť svoje dielo a udeliť súhlas na použitie svojho diela.
(2) Dielo je možné použiť iba so súhlasom autora, ak tento zákon neustanovuje inak.
Použitím diela je najmä
e) verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela
2. vypožičaním,
3. nájmom.
U
O: 2
Práva uvedené v odseku 1 sa predajom originálu a rozmnoženín autorských diel a iných predmetov ochrany uvedených v článku 3 ods. 1 ani iným aktom ich šírenia nevyčerpajú.
N
§ 22
O. 1
O. 2
(1) Verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho práva je prevod vlastníckeho práva k veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, alebo na ktorej je dielo zachytené ako jeho originál alebo rozmnoženina.
(2) Právo autora udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela podľa odseku 1 zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným prevodom vlastníckeho práva k originálu alebo rozmnoženine diela na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál alebo rozmnoženinu diela, ktorá bola predmetom tohto
U
prevodu vlastníckeho práva.
Č:2
O:1
Na účely tejto Smernice
N
U
P. a
a) "nájom" znamená sprístupnenie na použitie na časovo obmedzené obdobie na účely priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu;
N
§ 24
O. 1
(1) Nájom originálu alebo rozmnoženiny diela je dočasné prenechanie originálu alebo rozmnoženiny diela, alebo dočasné umožnenie prístupu k originálu alebo rozmnoženine diela uskutočnené na účely priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.
P. b
b) "požičiavanie" znamená sprístupnenie na použitie na časovo obmedzené obdobie, nie však na účely priameho alebo nepriameho hospodárskeho alebo obchodného prospechu, ak sa uskutočňuje prostredníctvom verejnosti prístupných zariadení;
N
§ 24
O. 2
(2) Vypožičanie originálu alebo rozmnoženiny diela je dočasné prenechanie originálu alebo rozmnoženiny diela, alebo dočasné umožnenie prístupu k originálu alebo rozmnoženine diela prostredníctvom zariadenia prístupného verejnosti uskutočnené bez získania priameho alebo nepriameho majetkového prospechu. Vypožičaním nie je dočasné prenechanie originálu alebo rozmnoženiny diela, alebo dočasné umožnenie prístupu k originálu alebo rozmnoženine diela, ktoré je uskutočnené bez získania priameho alebo nepriameho majetkového prospechu medzi dvomi alebo viacerými zariadeniami alebo výhradne v priestoroch týchto zariadení.
U
P. c
c) pojem "film" znamená kinematografické alebo audiovizuálne dielo, alebo pohyblivé obrazy, či už sú sprevádzané zvukom alebo nie.
N
§ 82
O. 1
(1) Audiovizuálne dielo je dielo vytvorené filmovými tvorivými postupmi, ako aj výberom a spracovaním diel audiovizuálne použitých, bez ohľadu na formu a spôsob ich spracovania, vnímateľné prostredníctvom technického zariadenia ako sled zaznamenaných, zámerne usporiadaných a navzájom súvisiacich obrazov vyvolávajúcich dojem pohybu a sprevádzaných zvukom alebo bez neho.
U
O: 2
2. Hlavný režisér kinematografického alebo audiovizuálneho diela sa považuje za jeho autora alebo jedného z jeho autorov. Členské štáty môžu ustanoviť, aby za jeho spoluautorov boli považované ďalšie osoby.
N
§ 83
O. 1
(1) Ak je audiovizuálne dielo zapísané v Medzinárodnom zozname audiovizuálnych diel,1) za jeho autora sa považuje osoba zapísaná v tomto zozname, kým sa nepreukáže opak; to neplatí ak je tento zápis v rozpore s odsekom 2 alebo s iným vyhlásením uvedeným v tomto zozname.
27) Čl. 3 v spojení s čl. 4Dohovoru o medzinárodnom zápise
U
1) Čl. 3 v spojení s čl. 4Dohovoru o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (oznámenie č. 365/1992 Zb.).
O. 2
audiovizuálnych diel (oznámenie č. 365/1992 Zb.).
(2) Za autorov audiovizuálneho diela sa považujú režisér, autor scenára, autor dialógov a autor hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo a iná fyzická osoba, len ak sa na vytvorení audiovizuálneho diela podieľala tvorivou duševnou činnosťou.
Č: 3
O: 1
Výhradné právo udeľovať súhlas alebo zakázať nájom a vypožičiavanie prislúcha týmto osobám:
N
U
P. a
a) autorovi vo vzťahu k originálu a rozmnoženine jeho diela;
§ 19
O. 1
O. 2
O. 4
P. e
B 2, 3
Autor má právo použiť svoje dielo a udeliť súhlas na použitie svojho diela.
(2) Dielo je možné použiť iba so súhlasom autora, ak tento zákon neustanovuje inak.
Použitím diela je najmä
e) verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela
2. vypožičaním,
3. nájmom.
P. b
b) výkonnému umelcovi vo vzťahu k záznamom jeho výkonu;
§ 97
O. 1
O. 2
O. 3
P. d
B 2, 3
Výkonný umelec má právo použiť svoj umelecký výkon a právo udeliť súhlas na použitie umeleckého výkonu.
(2) Umelecký výkon je možné použiť iba so súhlasom výkonného umelca, ak tento zákon neustanovuje inak.
Použitím umeleckého výkonu, na ktoré udeľuje výkonný umelec súhlas podľa odseku 1, je
d) verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny
2. nájmom alebo
3. vypožičaním.
P. a
c) výrobcovi zvukového záznamu vo vzťahu k jeho zvukovým záznamom;
§ 109
O. 1
O. 2
O. 3
P. b
B 2, 3
Výrobca zvukového záznamu má právo použiť svoj zvukový záznam a právo udeliť súhlas na použitie zvukového záznamu.
(2) Zvukový záznam je možné použiť iba so súhlasom výrobcu zvukového záznamu, ak tento zákon neustanovuje inak.
Použitím zvukového záznamu, na ktoré udeľuje výrobca zvukového záznamu súhlas podľa odseku 1, je
b) verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny
2. nájmom alebo
3. vypožičaním.
P. d
d) výrobcovi prvého záznamu filmu vo vzťahu k originálu a rozmnoženinám jeho filmu.
§ 118
O. 1
O. 2
O. 3
P. b
B 2, 3
Výrobca audiovizuálneho záznamu má právo použiť svoj audiovizuálny záznam a právo udeliť súhlas na použitie audiovizuálneho záznamu.
(2) Audiovizuálny záznam je možné použiť iba so súhlasom výrobcu audiovizuálneho záznamu, ak tento zákon neustanovuje inak.
Použitím audiovizuálneho záznamu, na ktoré udeľuje výrobca audiovizuálneho záznamu súhlas podľa odseku 1 je
b) verejné rozširovanie originálu audiovizuálneho záznamu alebo jeho rozmnoženiny
2. nájmom alebo
3. vypožičaním.
O: 2
2. Táto smernica sa nevzťahuje na práva na nájom a vypožičiavanie stavieb a diel úžitkového umenia.
N
§ 24
O. 3
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe.
U
O: 3
Práva uvedené v odseku 1 možno previesť, postúpiť alebo môžu byť predmetom udeľovania zmluvných licencií.
N
§ 20
O. 1
O. 2
Majetkové práva udelením súhlasu na použitie diela nezanikajú, autor je povinný strpieť použitie diela inou osobou v rozsahu udeleného súhlasu.
(2) Majetkové práva sú neprevoditeľné, nemožno sa ich vzdať a nemožno ich postihnúť exekúciou; to neplatí pre pohľadávky vzniknuté z majetkových práv.
U
O: 4
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 6, ak je medzi výkonnými umelcami a výrobcom filmu uzatvorená individuálna alebo kolektívna zmluva o výrobe filmu, predpokladá sa, ak to v zmluve nie je ustanovené inak, že výkonný umelec, na ktorého sa táto zmluva vzťahuje, previedol svoje právo na nájom, pokiaľ článok 5 neustanovuje inak.
N
§ 99
O. 1
O. 4
(1) Ak výkonný umelec nie je oprávnený sám udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu umeleckého výkonu alebo rozmnoženiny umeleckého výkonu nájmom vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol zaznamenaný na zvukový záznam alebo bol použitý pri tvorbe audiovizuálneho diela, vzniká mu právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá bude originál audiovizuálneho diela, rozmnoženinu audiovizuálneho diela, alebo zvukový záznam verejne rozširovať nájmom.
Práv podľa odsekov 1 a 2 sa nemožno vzdať.
U
O: 5
Členské štáty môžu ustanoviť podobnú právnu domnienku, akú obsahuje odsek 4, pokiaľ ide o autorov.
N
§ 86
O. 1
O. 2
P. c
§ 31
O. 1
O. 2
(1) Ak nie je dohodnuté inak, majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu vykonáva výrobca originálu audiovizuálneho diela, ak od autorov audiovizuálneho diela získal písomný súhlas na vyhotovenie originálu audiovizuálneho diela a dohodol sa s nimi na odmene za vytvorenie audiovizuálneho diela a na odmene alebo spôsobe jej určenia osobitne za každé jednotlivé použitie audiovizuálneho diela; na dohodu o odmene za použitie diela sa vzťahuje ustanovenie § 69 ods. 1 až 3.
Ak výrobca originálu audiovizuálneho diela vykonáva majetkové práva autorov k audiovizuálnemu dielu podľa odseku 1, platí, že
c) právo autorov audiovizuálneho diela na náhradu odmeny a na primeranú odmenu zostávajú zachované.
(1) Ak autor nie je oprávnený sám udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela nájmom vo vzťahu k audiovizuálnemu dielu, k audiovizuálne použitému dielu alebo k dielu, ktoré bolo zaznamenané na zvukový záznam, vzniká mu právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá bude originál audiovizuálneho diela, rozmnoženinu audiovizuálneho diela, alebo zvukový záznam verejne rozširovať nájmom.
(2) Práva na primeranú odmenu podľa odseku 1 sa nemožno vzdať.
U
O: 6
Členské štáty môžu ustanoviť, že podpis zmluvy dohodnutej medzi výkonným umelcom a výrobcom filmu o výrobe filmu má účinky udeleného povolenia na nájom za predpokladu, že takáto zmluva určí primeranú odmenu v zmysle článku 5. Členské štáty môžu taktiež ustanoviť, že ustanovenie tohto odseku sa primerane vzťahuje na práva obsiahnuté v kapitole II.
D
n.a.
Č: 4
Ustanovenie článku 4 písm. c) smernice Rady 91/250/EHS zo 14. mája 1991 o právnej ochrane počítačových
n. a.
programov [5] zostáva nedotknuté.
Č: 5
O: 1
Pokiaľ autor alebo výkonný umelec previedol alebo postúpil svoje právo na nájom týkajúce sa zvukového záznamu alebo originálu či rozmnoženiny filmu na výrobcu zvukového záznamu alebo filmu, zostáva tomuto autorovi alebo výkonnému umelcovi zachované právo na primeranú odmenu za nájom.
N
§ 99
O. 1
O. 4
§ 31
O. 1
O. 2
(1) Ak výkonný umelec nie je oprávnený sám udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu umeleckého výkonu alebo rozmnoženiny umeleckého výkonu nájmom vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol zaznamenaný na zvukový záznam alebo bol použitý pri tvorbe audiovizuálneho diela, vzniká mu právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá bude originál audiovizuálneho diela, rozmnoženinu audiovizuálneho diela, alebo zvukový záznam verejne rozširovať nájmom.
(4) Práv podľa odsekov 1 a 2 sa nemožno vzdať.
(1) Ak autor nie je oprávnený sám udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela nájmom vo vzťahu k audiovizuálnemu dielu, k audiovizuálne použitému dielu alebo k dielu, ktoré bolo zaznamenané na zvukový záznam, vzniká mu právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá bude originál audiovizuálneho diela, rozmnoženinu audiovizuálneho diela, alebo zvukový záznam verejne rozširovať nájmom.
(2) Práva na primeranú odmenu podľa odseku 1 sa nemožno vzdať.
U
O: 2
Nároku na primeranú odmenu za nájom sa autori alebo výkonní umelci nemôžu vzdať.
N
§ 99
O. 1
O. 4
§ 31
O. 1
(1) Ak výkonný umelec nie je oprávnený sám udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu umeleckého výkonu alebo rozmnoženiny umeleckého výkonu nájmom vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol zaznamenaný na zvukový záznam alebo bol použitý pri tvorbe audiovizuálneho diela, vzniká mu právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá bude originál audiovizuálneho diela, rozmnoženinu audiovizuálneho diela, alebo zvukový záznam verejne rozširovať nájmom.
(4) Práv podľa odsekov 1 a 2 sa nemožno vzdať.
(1) Ak autor nie je oprávnený sám udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu diela alebo rozmnoženiny diela nájmom vo vzťahu k audiovizuálnemu dielu, k audiovizuálne použitému dielu alebo k dielu, ktoré bolo zaznamenané na zvukový záznam, vzniká mu právo na primeranú odmenu voči osobe, ktorá bude originál audiovizuálneho diela, rozmnoženinu audiovizuálneho
U
O. 2
diela, alebo zvukový záznam verejne rozširovať nájmom.
(2) Práva na primeranú odmenu podľa odseku 1 sa nemožno vzdať.
O: 3
Správa tohto práva na primeranú odmenu môže byť prevedená na organizácie kolektívnej správy, ktoré autorov alebo výkonných umelcov zastupujú.
O
n.a.
O: 4
Členské štáty môžu upraviť prípustnosť a rozsah, v akom môžu organizácie kolektívnej správy vykonávať správu práva na primeranú odmenu a od koho sa môže táto odmena požadovať a vyberať.
O
n.a.
Č: 6
O: 1
Členské štáty môžu ustanoviť, pokiaľ ide o verejné vypožičiavanie, výnimky z výhradného práva podľa článku 1 za predpokladu, že aspoň autori dostanú odmenu za takéto vypožičiavanie. Členské štáty môžu voľne určiť výšku tejto odmeny tak, aby zodpovedala ich kultúrnopolitickým záujmom.
O
§ 24
O. 2
V. 2
§ 80
P. e
Vypožičaním nie je dočasné prenechanie originálu alebo rozmnoženiny diela, alebo dočasné umožnenie prístupu k originálu alebo rozmnoženine diela, ktoré je uskutočnené bez získania priameho alebo nepriameho majetkového prospechu medzi dvomi alebo viacerými zariadeniami alebo výhradne v priestoroch týchto zariadení.
Organizácia kolektívnej správy môže rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou poskytnúť nadobúdateľovi súhlas na
e) nájom alebo vypožičanie rozmnoženiny diela.
U
O: 2
Tam, kde členské štáty nezavedú výhradné právo na vypožičiavanie podľa článku 1 na zvukové záznamy, filmy a počítačové programy, zavedú aspoň odmenu pre autorov.
O
n.a.
O: 3
Členské štáty môžu oslobodiť od platenia odmeny podľa odsekov 1 a 2 určité kategórie zariadení.
O
n.a.
Kapitola II
Práva vzťahujúce sa k autorskému právu
Č: 7
O: 1
Členské štáty ustanovia pre výkonných umelcov výhradné právo povoliť alebo
N
§ 97
O. 1
Výkonný umelec má právo použiť svoj umelecký výkon a právo udeliť súhlas na použitie umeleckého výkonu.
U
zakázať záznam ich výkonov.
O. 2
O. 3
P. b
(2) Umelecký výkon je možné použiť iba so súhlasom výkonného umelca, ak tento zákon neustanovuje inak.
Použitím umeleckého výkonu, na ktoré udeľuje výkonný umelec súhlas podľa odseku 1, je
b) vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu.
O: 2
Členské štáty ustanovia pre vysielacie organizácie výhradné právo povoliť alebo zakázať záznam ich vysielania, a to bez ohľadu na to, či sa tieto vysielania uskutočňujú bezdrôtovo alebo po drôte, káblom alebo pomocou družice.
N
§ 125
O. 1
O. 2
O. 3
P. b
Vysielateľ má právo použiť svoje vysielanie a právo udeliť súhlas na použitie svojho vysielania.
(2) Vysielanie je možné použiť iba so súhlasom vysielateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
Použitím vysielania, na ktoré udeľuje vysielateľ súhlas podľa odseku 1 je
b) vyhotovenie záznamu vysielania.
U
O: 3
Organizácia pre káblové šírenie nemá právo podľa odseku 2, pokiaľ iba prenáša po kábli vysielanie iných vysielacích organizácií.
N
§ 125
O. 3
Použitím vysielania, na ktoré udeľuje vysielateľ súhlas podľa odseku 1 je
a) verejný prenos vysielania, ak sa uskutočňuje na miestach, ktoré sú verejnosti prístupné za vstupný poplatok,
b) vyhotovenie záznamu vysielania,
c) vyhotovenie rozmnoženiny zaznamenaného vysielania,
d) verejné rozširovanie záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva,
e) retransmisia vysielania,
f) sprístupňovanie záznamu vysielania verejnosti.
U
Č: 8
O: 1
Členské štáty ustanovia výhradné práva výkonných umelcov povoliť alebo zakázať bezdrôtové vysielanie a verejné šírenie ich výkonov, s výnimkou prípadu, keď výkon je sám už výkonom vysielaným alebo keď sa uskutočňuje zo záznamu.
N
§ 97
O. 1
O. 2
O. 3
P. a
Výkonný umelec má právo použiť svoj umelecký výkon a právo udeliť súhlas na použitie umeleckého výkonu.
Umelecký výkon je možné použiť iba so súhlasom výkonného umelca, ak tento zákon neustanovuje inak.
Použitím umeleckého výkonu, na ktoré udeľuje výkonný umelec súhlas podľa odseku 1 je
a) verejný prenos nezaznamenaného umeleckého výkonu okrem vysielania.
U
O:2
Členské štáty ustanovia právo na zabezpečenie platby jedinej primeranej odmeny zo strany používateľa, ak je použitý zvukový záznam vydaný na obchodné účely alebo rozmnoženiny takéhoto zvukového záznamu k bezdrôtovému vysielaniu alebo akémukoľvek inému verejnému šíreniu, a na zabezpečenie toho, aby sa táto odmena rozdelila medzi príslušných výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov. Členské štáty môžu, ak nie je dohoda medzi výkonnými umelcami a výrobcami zvukových záznamov, ustanoviť podmienky, za ktorých sa táto odmena medzi nimi delí.
N
§ 99
O. 2
§ 110
Výkonný umelec má právo na primeranú odmenu za použitie
a) zaznamenaného umeleckého výkonu technickým predvedením,
b) zaznamenaného umeleckého výkonu verejným prenosom okrem sprístupňovania záznamu umeleckého výkonu verejnosti a
c) nezaznamenaného umeleckého výkonu vysielaním.
Výrobca zvukového záznamu právo na primeranú odmenu za použitie zvukového záznamu
a) technickým predvedením,
b) verejným prenosom okrem vysielania a sprístupňovania verejnosti.
U
O:3
Členské štáty ustanovia pre vysielacie organizácie výhradné právo povoliť alebo zakázať bezdrôtový prenos ich vysielania, ako aj verejné šírenie ich vysielaní, ak sa takéto šírenie uskutoční na miestach prístupných verejnosti oproti zaplateniu vstupného.
N
§ 125
O. 1
O. 2
O. 3
P. a
Vysielateľ má právo použiť svoje vysielanie a právo udeliť súhlas na použitie svojho vysielania.
Vysielanie je možné použiť iba so súhlasom vysielateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
Použitím vysielania, na ktoré udeľuje vysielateľ súhlas podľa odseku 1 je
a) verejný prenos vysielania, ak sa uskutočňuje na miestach, ktoré sú verejnosti prístupné za vstupný poplatok.
U
Č:9
O: 1
Členské štáty zabezpečia výhradné právo sprístupňovať predmety ochrany uvedené v písmenách a) až d), ako aj ich rozmnoženiny verejnosti predajom alebo iným spôsobom (ďalej len "právo na rozširovanie") pre:
N
§ 19
O. 1
O. 2
O. 4
P. e
Autor má právo použiť svoje dielo a udeliť súhlas na použitie svojho diela.
Dielo je možné použiť iba so súhlasom autora, ak tento zákon neustanovuje inak.
Použitím diela je najmä
e) verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela
1. prevodom vlastníckeho práva,
U
2. vypožičaním,
3. nájmom.
P. a
a) výkonných umelcov, pokiaľ ide o záznamy ich výkonov;
N
§ 97
O. 1
O. 2
O. 3
P. d
Výkonný umelec má právo použiť svoj umelecký výkon a právo udeliť súhlas na použitie umeleckého výkonu.
Umelecký výkon je možné použiť iba so súhlasom výkonného umelca, ak tento zákon neustanovuje inak.
Použitím umeleckého výkonu, na ktoré udeľuje výkonný umelec súhlas podľa odseku 1 je
d) verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny
1. prevodom vlastníckeho práva,
2. nájmom alebo
3. vypožičaním.
U
P. b
b) výrobcov zvukových záznamov, pokiaľ ide o ich zvukové záznamy;
N
§ 109
O. 1
O. 2
O. 3
P. b
Výrobca zvukového záznamu má právo použiť svoj zvukový záznam a právo udeliť súhlas na použitie zvukového záznamu.
Zvukový záznam je možné použiť iba so súhlasom výrobcu zvukového záznamu, ak tento zákon neustanovuje inak.
Použitím zvukového záznamu, na ktoré udeľuje výrobca zvukového záznamu súhlas podľa odseku 1 je
b) verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny
1. prevodom vlastníckeho práva,
2. nájmom alebo
3. vypožičaním,
U
P. c
c) výrobcov prvých záznamov filmov, pokiaľ ide o originál a rozmnoženiny ich filmov;
N
§ 118
O. 1
O. 2
O. 3
Výrobca audiovizuálneho záznamu má právo použiť svoj audiovizuálny záznam a právo udeliť súhlas na použitie audiovizuálneho záznamu.
Audiovizuálny záznam je možné použiť iba so súhlasom výrobcu audiovizuálneho záznamu, ak tento zákon neustanovuje inak.
Použitím audiovizuálneho záznamu, na ktoré udeľuje výrobca
U
P. b
O. 4
audiovizuálneho záznamu súhlas podľa odseku 1 je
b) verejné rozširovanie originálu audiovizuálneho záznamu alebo jeho rozmnoženiny
1. prevodom vlastníckeho práva,
2. nájmom alebo
3. vypožičaním.
Na právo výrobcu audiovizuálneho záznamu udeľovať súhlas na verejné rozširovanie originálu audiovizuálneho záznamu alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva sa primerane vzťahuje ustanovenie § 22 ods. 2.
P. d
d) vysielacie organizácie, pokiaľ ide o záznamy ich vysielaní podľa článku 7 ods. 2.
N
§ 125
O. 1
O. 2
O. 3
P. d
Vysielateľ má právo použiť svoje vysielanie a právo udeliť súhlas na použitie svojho vysielania.
Vysielanie je možné použiť iba so súhlasom vysielateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.
Použitím vysielania, na ktoré udeľuje vysielateľ súhlas podľa odseku 1 je
d) verejné rozširovanie záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva.
U
O:2
Právo na rozširovanie sa pri predmetoch ochrany uvedených v odseku 1 v Spoločenstve vyčerpá len v prípade, keď sa uskutoční prvý predaj takéhoto predmetu ochrany v Spoločenstve nositeľom práva alebo s jeho povolením.
N
§ 22
O. 2
Právo autora udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela podľa odseku 1 zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným prevodom vlastníckeho práva k originálu alebo rozmnoženine diela na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál alebo rozmnoženinu diela, ktorá bola predmetom tohto prevodu vlastníckeho práva.
U
O:3
Osobitné ustanovenia kapitoly I, predovšetkým jej článku 1 ods. 2, zostávajú právom na rozširovanie nedotknuté.
n.a.
U
O:4
Právo na rozširovanie možno prevádzať, postúpiť alebo sa môže stať predmetom udeľovania zmluvných licencií.
N
§ 20
O. 1
Majetkové práva udelením súhlasu na použitie diela nezanikajú, autor je povinný strpieť použitie diela inou osobou v rozsahu udeleného súhlasu.
U
O. 2
Majetkové práva sú neprevoditeľné, nemožno sa ich vzdať a nemožno ich postihnúť exekúciou; to neplatí pre pohľadávky vzniknuté z majetkových práv.
Č:10
O:1
Členské štáty môžu obmedziť práva uvedené v tejto kapitole, pokiaľ ide o:
D
U
P. a
a) súkromné použitie;
D
§ 103
§ 113
§ 121
§ 127
(1) Na výnimky a obmedzenia práv výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(2) Do práva výkonného umelca nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu výkonného umelca vyhotoví záznam jeho umeleckého výkonu v prípadoch podľa § 39, 40 a § 42 až 51 za podmienok ustanovených v § 34 až 36.
Na výnimky a obmedzenia práv výrobcu zvukového záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
Na výnimky a obmedzenia práv výrobcu audiovizuálneho záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(1) Na výnimky a obmedzenia práv vysielateľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(2) Do práva vysielateľa nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu vysielateľa vyhotoví záznam jeho vysielania v prípadoch podľa, § 39, 40 a § 42 až 45 za podmienok ustanovených v § 34 až 36.
U
P. b
b) použitie krátkych výňatkov v súvislosti so spravodajstvom o aktuálnych udalostiach;
D
§ 103
§ 113
(1) Na výnimky a obmedzenia práv výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(2) Do práva výkonného umelca nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu výkonného umelca vyhotoví záznam jeho umeleckého výkonu v prípadoch podľa § 39, 40 a § 42 až 51 za podmienok ustanovených v § 34 až 36.
Na výnimky a obmedzenia práv výrobcu zvukového záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
U
§ 121
§ 127
Na výnimky a obmedzenia práv výrobcu audiovizuálneho záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(1) Na výnimky a obmedzenia práv vysielateľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(2) Do práva vysielateľa nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu vysielateľa vyhotoví záznam jeho vysielania v prípadoch podľa, § 39, 40 a § 42 až 45 za podmienok ustanovených v § 34 až 36.
P. c
c) krátkodobý záznam vyhotovený vysielacou organizáciou vlastnými prostriedkami a pre jej vlastné vysielanie;
D
§ 103
§ 113
§ 121
§ 127
(1) Na výnimky a obmedzenia práv výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(2) Do práva výkonného umelca nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu výkonného umelca vyhotoví záznam jeho umeleckého výkonu v prípadoch podľa § 39, 40 a § 42 až 51 za podmienok ustanovených v § 34 až 36.
Na výnimky a obmedzenia práv výrobcu zvukového záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
Na výnimky a obmedzenia práv výrobcu audiovizuálneho záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(1) Na výnimky a obmedzenia práv vysielateľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(2) Do práva vysielateľa nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu vysielateľa vyhotoví záznam jeho vysielania v prípadoch podľa, § 39, 40 a § 42 až 45 za podmienok ustanovených v § 34 až 36.
U
P. d
d) použitie výhradne na účely vyučovania alebo vedeckého výskumu.
D
§ 103
(1) Na výnimky a obmedzenia práv výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(2) Do práva výkonného umelca nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu výkonného umelca vyhotoví záznam jeho umeleckého výkonu v prípadoch podľa § 39, 40 a § 42 až 51 za podmienok ustanovených v § 34 až 36.
U
§ 113
§ 121
§ 127
Na výnimky a obmedzenia práv výrobcu zvukového záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
Na výnimky a obmedzenia práv výrobcu audiovizuálneho záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(1) Na výnimky a obmedzenia práv vysielateľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(2) Do práva vysielateľa nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu vysielateľa vyhotoví záznam jeho vysielania v prípadoch podľa, § 39, 40 a § 42 až 45 za podmienok ustanovených v § 34 až 36.
O: 2
2. Bez ohľadu na ustanovenie odseku 1 môže každý členský štát ustanoviť, pokiaľ ide o ochranu výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov, vysielacích organizácií a výrobcov prvých záznamov filmov, obmedzenia takého istého druhu, aké sú ustanovené v súvislosti s ochranou autorského práva pri literárnych a umeleckých dielach.
Nútené licencie môžu byť ustanovené len v rozsahu zlučiteľnom s Rímskym dohovorom.
D
§ 103
§ 113
§ 121
§ 127
(1) Na výnimky a obmedzenia práv výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(2) Do práva výkonného umelca nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu výkonného umelca vyhotoví záznam jeho umeleckého výkonu v prípadoch podľa § 39, 40 a § 42 až 51 za podmienok ustanovených v § 34 až 36.
Na výnimky a obmedzenia práv výrobcu zvukového záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
Na výnimky a obmedzenia práv výrobcu audiovizuálneho záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(1) Na výnimky a obmedzenia práv vysielateľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(2) Do práva vysielateľa nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu vysielateľa vyhotoví záznam jeho vysielania v prípadoch podľa, § 39, 40 a § 42 až 45 za podmienok ustanovených v § 34 až 36.
U
O: 3
3. Obmedzenia uvedené v odsekoch 1 a 2 sa uplatnia iba v niektorých osobitných prípadoch, ktoré nie sú v rozpore s normálnym využívaním predmetu ochrany a neprimerane
N
§ 34
Obmedzenia majetkových práv autora sú dovolené len v osobitných prípadoch ustanovených v tomto zákone a nakladanie s dielom podľa týchto ustanovení nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.
U
nepoškodzujú oprávnené záujmy majiteľa práv.
§ 103
§ 113
§ 121
§ 127
(1) Na výnimky a obmedzenia práv výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(2) Do práva výkonného umelca nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu výkonného umelca vyhotoví záznam jeho umeleckého výkonu v prípadoch podľa § 39, 40 a § 42 až 51 za podmienok ustanovených v § 34 až 36.
Na výnimky a obmedzenia práv výrobcu zvukového záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
Na výnimky a obmedzenia práv výrobcu audiovizuálneho záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(1) Na výnimky a obmedzenia práv vysielateľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(2) Do práva vysielateľa nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu vysielateľa vyhotoví záznam jeho vysielania v prípadoch podľa, § 39, 40 a § 42 až 45 za podmienok ustanovených v § 34 až 36.
Č:11
O:1
1. Táto smernica sa vzťahuje na všetky autorské diela, výkony výkonných umelcov, zvukové záznamy vysielania a prvé záznamy filmov, na ktoré odkazuje táto smernica, ktorých ochrana dňa 1. júla 1994 trvala podľa právnych predpisov členských štátov z oblasti autorského práva a súvisiacich práv, alebo ktoré spĺňali k uvedenému dátumu podmienky ochrany podľa tejto smernice.
n. a.
O: 2
2. Táto smernica ponecháva nedotknuté všetky právne akty o využívaní dohodnuté pred 1. júlom 1994.
n. a.
O: 3
3. Členské štáty môžu ustanoviť právnu
n. a.
domnienku, že majitelia práv udelili súhlas na nájom alebo na vypožičiavanie niektorého predmetu ochrany uvedeného v písmenách a) až d) článku 3 ods. 1, ktorý bol pred 1. júlom 1994 preukázateľne sprístupnený tretím osobám na uvedené účely alebo nimi získaný.
Členské štáty môžu však ustanoviť, predovšetkým ak je taký predmet ochrany digitálnym záznamom, že majitelia práv majú právo na primeranú odmenu za nájom alebo vypožičiavanie predmetov ochrany.
O:4
4. Členské štáty nemusia použiť ustanovenia článku 2 ods. 2 na kinematografické alebo audiovizuálne diela vytvorené pred 1. júlom 1994.
n. a.
O: 5
5. Bez toho, aby bolo dotknuté ustanovenie odseku 3 a s výhradou odseku 7 zostávajú nedotknuté zmluvy, ktoré boli dohodnuté pred 19. novembrom 1992.
n. a.
O: 6
6. S výhradou ustanovení odseku 7 môžu členské štáty ustanoviť, že v prípade majiteľov práv, ktorí získajú nové práva podľa vnútroštátnych predpisov prijatých na vykonanie tejto smernice a ktorí súhlasili pred 1. júlom 1994 s využívaním, sa tieto nové výlučné práva považujú za postúpené.
n. a.
O: 7
7. Pri zmluvách dohodnutých pred 1. júlom 1994 prichádza do úvahy neodňateľné právo na primeranú
n. a.
odmenu podľa článku 5 len tam, kde autori alebo výkonní umelci alebo ich zástupcovia o to požiadali pred 1. januárom 1997. Ak sa nemôžu majitelia práv na výške odmeny dohodnúť, môžu výšku primeranej odmeny určiť členské štáty.
Č: 12
Ochrana práv súvisiacich s autorským právom podľa tejto smernice ponecháva nedotknutú ochranu autorského práva a žiadnym spôsobom ju neovplyvňuje.
n. a.
Č: 13
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
n. a.
Č: 14
Smernica 92/100/EHS sa týmto zrušuje bez toho, aby boli dotknuté povinnosti členských štátov týkajúce sa lehôt na transpozíciu smerníc do vnútroštátneho práva, ktoré sú uvedené v prílohe I časť B.
Odkazy na zrušenú smernicu sa považujú za odkazy na túto smernicu a mali by znieť v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe II.
n. a.
Č. 15
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n. a.
Č: 16
Táto smernica je určená členským štátom.
n. a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
V stĺpci (5):
Č – článok
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n. a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)