1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu Autorského zákona č. .../2015 Z. z.
s právom Európskej únie
Názov smernice: Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004, o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva
Smernica EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004, o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh Autorského zákona č. .../2015 Z. z.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob
transpo-zície
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zho-da
Poznámky
Č. 4
O. 1
P. a
Členské štáty uznajú ako osoby oprávnené žiadať o uplatňovanie opatrení, postupov a prostriedkov právnej nápravy uvedených v tejto kapitole:
vlastníkov práv duševného vlastníctva v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov;
N
§ 58
O. 1
Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, sa môže domáhať najmä
a) určenia svojho autorstva,
b) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takéhoto ohrozenia, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je toto právo ohrozené,
c) zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva vrátane zákazu zásahu podľa § 60 a 61, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je do tohto práva zasiahnuté,
d) poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane údajov o
1. vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi, prijímateľovi, odosielateľovi, vývozcovi alebo predajcovi rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb,
Ú
2
2. vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom, odoslanom, vyvezenom alebo objednanom množstve alebo cene rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby,
e) poskytnutia informácií o sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora vrátane
1. užívateľoch a poskytovateľoch elektronických komunikačných služieb a služieb poskytujúcich obsah,23) vrátane údajov o
2. rozsahu použitia diela,
3. priamom alebo nepriamom majetkovom prospechu súvisiacom s takýmto porušením,
f) odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to
1. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo
2. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 60 a
61
použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia,
g) náhrady nemajetkovej ujmy podľa osobitného predpisu,24)
h) náhrady škody podľa osobitného predpisu,25)
i) vydania bezdôvodného obohatenia.
23) § 3 písm. b) zákona 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
24) § 442a Občianskeho zákonníka.
25) § 442 Občianskeho zákonníka.
P. b
všetky ostatné osoby oprávnené
N
§ 63
Ú
3
využívať tieto práva, a to najmä licencie, pokiaľ to umožňujú a pokiaľ je to v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov;
O. 1
O. 2
P. a
P. b
P. c
Nároku podľa
§ 58
ods. 1 písm. a) sa môže domáhať aj ktorýkoľvek zo spoluautorov v mene a na účet všetkých spoluautorov.
Nárokov podľa
§ 58
ods. 1 písm. b) i) a ods. 2 sa môže domáhať
aj ktorýkoľvek zo spoluautorov v mene a na účet všetkých spoluautorov,
namiesto autora nositeľ práv,
namiesto autora osoba, ktorá zverejnila anonymné dielo alebo pseudonymné dielo, pri ktorom nemožno určiť totožnosť autora; to neplatí ak sa autor anonymného diela alebo pseudonymného diela, pri ktorom nemožno určiť totožnosť autora, stane verejne známym a uplatní svoje autorstvo k tomuto dielu alebo
P. c
organizácie kolektívnej správy práv duševného vlastníctva, ktoré obvykle uznávané ako subjekty, ktoré majú právo zastupovať vlastníkov práv duševného vlastníctva, pokiaľ to umožňujú a pokiaľ je to v súlade s ustanoveniami príslušných právnych predpisov;
N
§ 63
P. d
Nárokov podľa
§ 58
ods. 1 písm. b) i) a ods. 2 sa môže domáhať
vo svojom mene a na účet autora aj organizácia kolektívnej správy práv.
Ú
P. d
subjekty, ktoré sa profesionálne zaoberajú obhajobou, ktoré obvykle uznávané ako subjekty, ktoré majú právo zastupovať vlastníkov práv duševného vlastníctva, pokiaľ to umožňujú a pokiaľ je to v súlade s
D
§ 64
Nárokov podľa § 58 ods. 1 písm. a) c), f) a odseku 2 pri porušení povinností podľa § 18 ods. 4 sa môže po smrti autora domáhať ktorákoľvek autorovi blízka osoba,26) dedič, príslušná profesijná komora alebo príslušná právnická osoba združujúca autorov.
26) § 116 Občianskeho zákonníka
Ú
4
ustanoveniami príslušných právnych predpisov.
Č. 5
P. a
Na účely uplatňovania opatrení, postupov a prostriedkov právnej nápravy ustanovených v tejto smernici:
a) ak sa nepreukáže opak, na to, aby sa niekto považoval za autora literárneho alebo umeleckého diela, stačí, ak jeho meno obvyklým spôsobom uvedené na diele;
N
§ 13
O.2
Fyzická osoba, ktorej meno, priezvisko alebo meno a priezvisko (ďalej len „meno“)9) je uvedené na diele alebo vo vzťahu k dielu obvyklým spôsobom ako označenie autora, sa považuje za autora diela, ak nie je preukázaný opak. Toto ustanovenie sa použije aj vtedy, keď je dielo označené pseudonymom, ak nie sú nijaké pochybnosti o totožnosti autora.
9) § 1 a § 4 zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení neskorších predpisov.
Ú
P. b
b) ustanovenie písmena a) sa primerane uplatní na vlastníkov práv príbuzných autorskému právu so zreteľom na chránený predmet ochrany.
N
§ 106
§ 115
§ 123
§ 129
Na výkonného umelca a jeho umelecký výkon sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 1, § 4, 6 a 7, 9, 11, 13, 14, 16, § 20 ods. 1 a 2, § 21, 22, 24, 26 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 90 až 93.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Na výrobcu audiovizuálneho záznamu a jeho audiovizuálny záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 30, § 33 ods. 1 6, § 58 64 a § 91 93.
Na vysielateľa a jeho vysielanie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 30, § 33 ods. 1 6, § 58 64 a 91.
Ú
Č. 6
O. 2
Za tých istých podmienok prijmú v prípade porušenia autorských práv spáchaného v komerčnom rozsahu členské štáty potrebné opatrenia,
N
§. 58
O. 1
Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, sa môže domáhať najmä
Ú
5
aby umožnili príslušným súdnym orgánom nariadiť, ak to bude potrebné, na návrh strany, odovzdanie bankových, finančných alebo obchodných dokladov v držbe druhého účastníka, pokiaľ tým nie je dotknutá ochrana dôverných informácií.
P. d
P. e
O. 2
poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane údajov o
1. vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi, prijímateľovi, odosielateľovi, vývozcovi alebo predajcovi rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb,
2. vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom, odoslanom, vyvezenom alebo objednanom množstve alebo cene rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby,
poskytnutia informácií o sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora vrátane údajov o
1. užívateľoch a poskytovateľoch elektronických komunikačných služieb a služieb poskytujúcich obsah,23)
2. rozsahu použitia diela,
3. priamom alebo nepriamom majetkovom prospechu súvisiacom s takýmto porušením,
Informácie podľa odseku 1 písm. d) a e) je povinná poskytnúť aj osoba, ktorá
a) v držbe rozmnoženinu diela alebo napodobeninu diela,
b) využíva služby porušujúce právo autora,
c) poskytuje alebo prevádzkuje služby využívané pri porušovaní práv autora,
d) bola označená osobou uvedenou v písmenách a) c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii rozmnoženiny diela, napodobeniny diela,
6
na poskytovaní alebo prevádzkovaní služieb porušujúcich právo autora alebo na sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora.
23) § 3 písm. b) zákona 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
Č. 8
O. 1
O. 2
Členské štáty zabezpečia, aby v súvislosti s konaním týkajúcim sa porušenia práva duševného vlastníctva mohli príslušné súdne orgány na odôvodnený a primeraný návrh navrhovateľa nariadiť, aby porušovateľ a/alebo akákoľvek iná osoba poskytla informácie o pôvode a distribučných sieťach tovarov alebo služieb, ktoré porušujú právo duševného vlastníctva, ak:
a)sa zistí, že v držbe taký tovar v komerčnom rozsahu;
b)sa zistí, že využíva také služby v komerčnom rozsahu;
c)sa zistí, že v komerčnom rozsahu poskytuje služby využívané v činnostiach spojených s porušovaním práv;
alebo
d)ak osoba uvedená v písmene a), b) alebo c) uviedla, že sa zúčastnil na produkcii, výrobe alebo distribúcii takéhoto tovaru alebo poskytovaní takýchto služieb.
Informácie uvedené v odseku 2 musia, ak je to potrebné, obsahovať:
a)mená a adresy producentov, výrobcov, distributérov, dodávateľov a iných
N
§ 58
O. 1
P. d
P. e
O.2
Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, sa môže domáhať najmä
poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane údajov o
1. vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi, prijímateľovi, odosielateľovi, vývozcovi alebo predajcovi rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o poskytovateľovi služieb,
2. vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom, odoslanom, vyvezenom alebo objednanom množstve alebo cene rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby,
poskytnutia informácií o sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora vrátane údajov o
1. užívateľoch a poskytovateľoch elektronických komunikačných služieb a služieb poskytujúcich obsah, 23)
2. rozsahu použitia diela,
3. priamom alebo nepriamom majetkovom prospechu súvisiacom s takýmto porušením,
23) § 3 písm. b) zákona 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
Ú
Aplikácia ustanovení osobitných predpisov nie je dotknutá.
7
O. 3
predošlých vlastníkov tovarov alebo služieb, ako aj zamýšľaných veľko- a malopredajcov;
b)informácie o vyprodukovaných, vyrobených, dodaných, obdržaných alebo objednaných množstvách, ako aj cenu príslušného tovaru alebo služieb.
Odseky 1 a 2 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté iné zákonné ustanovenia, ktoré:
a)udeľujú vlastníkovi práv právo dostať podrobnejšie informácie;
b)upravujú využívanie informácií oznámených v súlade s týmto článkom v občianskom alebo trestnom konaní;
c)upravujú zodpovednosť za zneužívanie práva na informácie;
alebo
d)dávajú možnosť odmietnuť poskytnutie informácií, ktoré by prinútili osobu uvedenú v odseku 1 priznať svoju vlastnú účasť alebo účasť jej blízkych príbuzných na porušení práva duševného vlastníctva;
alebo
e)upravujú ochranu dôvernosti zdrojov informácií alebo spracovanie osobných údajov.
Informácie podľa odseku 1 písm. d) a e) je povinná poskytnúť aj osoba, ktorá
a) v držbe rozmnoženinu diela alebo napodobeninu diela,
b) využíva služby porušujúce právo autora,
c) poskytuje alebo prevádzkuje služby využívané pri porušovaní práv autora,
d) bola označená osobou uvedenou v písmenách a) c) ako osoba zúčastnená na výrobe, spracovaní alebo distribúcii rozmnoženiny diela, napodobeniny diela, na poskytovaní alebo prevádzkovaní služieb porušujúcich právo autora alebo na sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora.
8
Č.10
O. 1
Bez toho, aby bola dotknutá náhrada ujmy vlastníkovi práv z dôvodov porušenia a bez náhrady akéhokoľvek druhu, členské štáty zabezpečia, aby príslušné súdne orgány mohli na návrh navrhovateľa nariadiť prijatie potrebných opatrení v súvislosti s tovarom, o ktorom zistili, že porušuje právo duševného vlastníctva, a vo vhodných prípadoch aj v súvislosti s materiálmi a nástrojmi použitými pri tvorbe alebo výrobe tohto tovaru. Také opatrenia zahrňujú:
a)stiahnutie z obchodných kanálov;
b)definitívne odstránenie z obchodných kanálov; alebo
c)zničenie.
N
§ 58
O. 1
P. b
P. c
P. f
Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, sa môže domáhať najmä
zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takéhoto ohrozenia, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je toto právo ohrozené,
zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva vrátane zákazu zásahu podľa § 60 a 61, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je do tohto právo zasiahnuté,
odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to
1. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo
2. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 60 a 6
1
použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia,
Ú
Č. 13
O. 1
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné súdne orgány na návrh poškodenej strany nariadili porušovateľovi, ktorý sa zapojil do činnosti spojenej s porušovaním nevedome, alebo s dostatočnými dôvodmi preto, aby o tom vedel, zaplatiť vlastníkovi práv náhradu ujmy úmernú skutočnej ujme, ktorú
§ 58
O. 1
P. g
P. h
Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, sa môže domáhať najmä
náhrady nemajetkovej ujmy podľa osobitného predpisu,24)
náhrady škody podľa osobitného predpisu,25)
Ú
9
utrpel v dôsledku porušenia.
24) § 442a Občianskeho zákonníka.
25) § 442 Občianskeho zákonníka.