TABUĽKA ZHODY
k návrhu Autorského zákona č. .../2015 Z. z.
s právom Európskej únie
Názov smernice: Smernica Rady a Európskeho parlamentu č. 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela
Smernica EÚ
Smernica Rady a Európskeho parlamentu č. 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh Autorského zákona č. .../2015 Z. z.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
O: 1
Členské štáty udelia v prospech autora pôvodného umeleckého diela právo na ďalší predaj, ktoré bude definované ako nescudziteľné právo a ktorého sa nemožno vzdať, a to ani vopred, na poplatky za poskytovanie práv, vychádzajúce z predajnej ceny získanej za každý ďalší predaj diela po prvom prevode diela autorom.
N
§ 23
O. 1
O. 2
O. 5
(1) Autor právo na odmenu za každý ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia, ak sa originál diela výtvarného umenia, ktorý jeho autor previedol do vlastníctva inej osoby ďalej predáva a ak sa tohto predaja ako predávajúci, kupujúci alebo sprostredkovateľ zúčastňuje dražobník, organizátor predajných výstav, prevádzkovateľ výstavnej siene alebo iná osoba, ktorá podniká v obchode s výtvarným umením (ďalej len „obchodník“).
(2) Práva na odmenu podľa odseku 1 sa nemožno vzdať.
(5) Odmena podľa odseku 1 z kúpnej ceny nad 100 eur je
a) 5% z časti kúpnej ceny do 3 000 eur,
b) 4% z časti kúpnej ceny nad 3 000 eur do 50 000 eur,
c) 3% z časti kúpnej ceny nad 50 000 eur do 200 000 eur,
d) 1% z časti kúpnej ceny nad 200 000 eur do 350 000 eur,
e) 0,5% z časti kúpnej ceny nad 350 000 eur do 500 000 eur,
f) 0,25% z časti kúpnej ceny nad 500 000 eur.
U
O. 6
§ 20
O. 2
(6) Odmena podľa odseku 1 vypočítaná podľa odseku 5 nesmie presiahnuť sumu 12 500 eur.
(2) Majetkové práva neprevoditeľné, nemožno sa ich vzdať a nemožno ich postihnúť exekúciou; to neplatí pre pohľadávky vzniknuté z majetkových práv.
O: 2
Právo uvedené v odseku 1 bude platiť pre všetky úkony spojené s ďalším predajom, na ktorých sa zúčastňujú ako predávajúci, kupujúci alebo sprostredkovatelia odborníci na trh s umením, napríklad aukčné siene, umelecké galérie, a vo všeobecnosti všetci obchodníci s umeleckými dielami.
N
§ 23
O. 1
Autor právo na odmenu za každý ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia, ak sa originál diela výtvarného umenia, ktorý jeho autor previedol do vlastníctva inej osoby ďalej predáva a ak sa tohto predaja ako predávajúci, kupujúci alebo sprostredkovateľ zúčastňuje dražobník, organizátor predajných výstav, prevádzkovateľ výstavnej siene alebo iná osoba, ktorá podniká v obchode s výtvarným umením (ďalej len „obchodník“).
U
O: 3
Členské štáty môžu ustanoviť, že právo uvedené v odseku 1 nebude platiť pre úkony spojené s ďalším predajom, ak predávajúci kúpil dielo priamo od autora skôr než tri roky pred týmto ďalším predajom, a ak predajná cena nepresahuje 10 000 EUR.
D
§ 23
O. 1
(1) Autor právo na odmenu za každý ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia, ak sa originál diela výtvarného umenia, ktorý jeho autor previedol do vlastníctva inej osoby ďalej predáva a ak sa tohto predaja ako predávajúci, kupujúci alebo sprostredkovateľ zúčastňuje dražobník, organizátor predajných výstav, prevádzkovateľ výstavnej siene alebo iná osoba, ktorá podniká v obchode s výtvarným umením (ďalej len „obchodník“).
U
O: 4
Poplatok za poskytnutie práv zaplatí predávajúci. Členské štáty môžu ustanoviť, že jedna z fyzických alebo právnických osôb uvedených v odseku 2, okrem predávajúceho, bude zodpovedná sama alebo spolu s predávajúcim za platbu tohto poplatku.
N + D
§ 23
O. 4
(4) Obchodník je povinný uhradiť autorovi odmenu podľa odseku 1 prostredníctvom organizácie kolektívnej správy oprávnenej na výkon kolektívnej správy práva na odmenu podľa odseku 1.
U
Č: 2
O: 1
Pre účely tejto smernice „pôvodné umelecké dielo“ znamená diela grafického alebo výtvarného umenia, napr. obrazy, maľby, kresby, rytiny, grafiky, litografie, sochy, tapisérie, keramiku, sklo a fotografie, ak ich zhotovil sám umelec, alebo ak sú kópie považované za pôvodné umelecké diela.
N
§ 3
O.4
§ 23
O.10
§ 23
O. 9
§ 23
O.11
(4) Dielom výtvarného umenia je maľba, kresba, koláž, tapiséria, rytina, litografia alebo iná grafika, socha, keramika, šperk alebo iné dielo výtvarného umenia, ak spĺňa podmienky podľa odseku 1 a fotografické dielo.
Ak je rozmnoženina diela vyhotovená v obmedzenom počte autorom alebo s jeho súhlasom a je riadne očíslovaná a podpísaná alebo inak označená autorom, považuje sa za originál diela.
Právo na odmenu podľa odseku 1 sa vzťahuje aj na originál diela v podobe rukopisu literárneho diela a rukopisu hudobného diela zaznamenaného v písomnej forme.
Právo na odmenu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe.
U
O: 2
Kópie umeleckých diel zahrnuté do tejto smernice, ktoré boli vyhotovené v obmedzených počtoch samotným umelcom alebo s jeho súhlasom, sa budú považovať za pôvodné umelecké diela pre účely tejto smernice. Tieto kópie budú obyčajne očíslované, podpísané alebo inak riadne autorizované umelcom.
N
§ 23
O. 10
Ak je rozmnoženina diela vyhotovená v obmedzenom počte autorom alebo s jeho súhlasom a je riadne očíslovaná a podpísaná alebo inak označená autorom, považuje sa za originál diela.
U
Č: 3
O: 1
Členské štáty určia minimálnu predajnú cenu, na základe ktorej budú predaje uvedené v článku 1 podliehať právu na ďalší predaj.
N
§ 23
O.5
O. 6
(5) Odmena podľa odseku 1 z kúpnej ceny nad 100 eur je
a) 5% z časti kúpnej ceny do 3 000 eur,
b) 4% z časti kúpnej ceny nad 3 000 eur do 50 000 eur,
c) 3% z časti kúpnej ceny nad 50 000 eur do 200 000 eur,
d) 1% z časti kúpnej ceny nad 200 000 eur do 350 000 eur,
e) 0,5% z časti kúpnej ceny nad 350 000 eur do 500 000 eur,
f) 0,25% z časti kúpnej ceny nad 500 000 eur.
(6) Odmena podľa odseku 1 vypočítaná podľa odseku 5 nesmie presiahnuť sumu 12 500 eur.
U
O: 2
Táto minimálna predajná cena nesmie za žiadnych okolností presiahnuť 3 000 EUR.
N
§ 23
O.5
O. 6
(5) Odmena podľa odseku 1 z kúpnej ceny nad 100 eur je
a) 5% z časti kúpnej ceny do 3 000 eur,
b) 4% z časti kúpnej ceny nad 3 000 eur do 50 000 eur,
c) 3% z časti kúpnej ceny nad 50 000 eur do 200 000 eur,
d) 1% z časti kúpnej ceny nad 200 000 eur do 350 000 eur,
e) 0,5% z časti kúpnej ceny nad 350 000 eur do 500 000 eur,
f) 0,25% z časti kúpnej ceny nad 500 000 eur.
(6) Odmena podľa odseku 1 vypočítaná podľa odseku 5 nesmie presiahnuť sumu 12 500 eur.
U
Č: 4
O: 1
Poplatok za poskytnutie práv uvedený v článku 1 sa určí pomocou nasledujúcich sadzieb:
(a) 4 % pre časť predajnej ceny do 50 000
§ 23
O.5
(5) Odmena podľa odseku 1 z kúpnej ceny nad 100 eur je
a) 5% z časti kúpnej ceny do 3 000 eur,
b) 4% z časti kúpnej ceny nad 3 000 eur do 50 000 eur,
U
EUR;
(b) 3 % pre časť predajnej ceny od 5 000,01
EUR do 200 000 EUR;
(c)1 % pre časť predajnej ceny od 200 000,01
EUR do 350 000 EUR;
(d) 0,5 % pre časť predajnej ceny od 350
000,01 EUR do 500 000 EUR;
(e) 0,25 % pre časť predajnej ceny
presahujúcej 500 000 EUR.
Celková výška poplatku za poskytnutie práv však nesmie presiahnuť 12 500 EUR.
O. 6
c) 3% z časti kúpnej ceny nad 50 000 eur do 200 000 eur,
d) 1% z časti kúpnej ceny nad 200 000 eur do 350 000 eur,
e) 0,5% z časti kúpnej ceny nad 350 000 eur do 500 000 eur,
f) 0,25% z časti kúpnej ceny nad 500 000 eur.
(6) Odmena podľa odseku 1 vypočítaná podľa odseku 5 nesmie presiahnuť sumu 12 500 eur.
O: 2
Výnimkou z odseku 1 členské štáty môžu použiť sadzbu 5 % pre časť predajnej ceny uvedenú v odseku 1(a)
D
§ 23
O.5
O. 6
(5) Odmena podľa odseku 1 z kúpnej ceny nad 100 eur je
a) 5% z časti kúpnej ceny do 3 000 eur,
b) 4% z časti kúpnej ceny nad 3 000 eur do 50 000 eur,
c) 3% z časti kúpnej ceny nad 50 000 eur do 200 000 eur,
d) 1% z časti kúpnej ceny nad 200 000 eur do 350 000 eur,
e) 0,5% z časti kúpnej ceny nad 350 000 eur do 500 000 eur,
f) 0,25% z časti kúpnej ceny nad 500 000 eur.
(6) Odmena podľa odseku 1 vypočítaná podľa odseku 5 nesmie presiahnuť sumu 12 500 eur.
U
O: 3
Ak by určená minimálna predajná cena mala byť nižšia ako 3 000 EUR, členský štát určí aj sadzbu použiteľnú pre časť predajnej ceny do 3 000 EUR; táto sadza nesmie byť nižšia ako 4 %.
N
§ 23
O.5
(5) Odmena podľa odseku 1 z kúpnej ceny nad 100 eur je
a) 5% z časti kúpnej ceny do 3 000 eur,
b) 4% z časti kúpnej ceny nad 3 000 eur do 50 000 eur,
U
O. 6
c) 3% z časti kúpnej ceny nad 50 000 eur do 200 000 eur,
d) 1% z časti kúpnej ceny nad 200 000 eur do 350 000 eur,
e) 0,5% z časti kúpnej ceny nad 350 000 eur do 500 000 eur,
f) 0,25% z časti kúpnej ceny nad 500 000 eur.
(6) Odmena podľa odseku 1 vypočítaná podľa odseku 5 nesmie presiahnuť sumu 12 500 eur.
Č: 5
Predajné ceny uvedené v článkoch 3 a 4 sú bez dane
§ 23
O.7
Do základu pre výpočet odmeny podľa odseku 5 sa nezapočíta daň z pridanej hodnoty, ak je originál diela výtvarného umenia predaný za kúpnu cenu vrátane dane z pridanej hodnoty.
U
Č: 6
O: 1
Poplatok za poskytnutie práv podľa článku 1 bude zaplatený autorovi diela, a výhradou článku 8(2), po jeho smrti jeho právnym nástupcom.
§ 23
O. 1
§ 20
O. 3
Autor právo na odmenu za každý ďalší predaj originálu diela výtvarného umenia, ak sa originál diela výtvarného umenia, ktorý jeho autor previedol do vlastníctva inej osoby ďalej predáva a ak sa tohto predaja ako predávajúci, kupujúci alebo sprostredkovateľ zúčastňuje dražobník, organizátor predajných výstav, prevádzkovateľ výstavnej siene alebo iná osoba, ktorá podniká v obchode s výtvarným umením (ďalej len „obchodník“).
Majetkové práva predmetom dedičstva. Ak spoluautor nemá dedičov alebo dedičia odmietnu dedičstvo prijať, jeho majetkové práva prechádzajú na ostatných spoluautorov.
U
O: 2
Členské štáty môžu ustanoviť povinnú alebo
voliteľnú kolektívnu správu poplatku za poskytnutie práv podľa článku 1.
D
§ 146
O. 1
O. 2
P. c
(1) Nositeľ práv nie je oprávnený na individuálny výkon svojich majetkových práv v odboroch kolektívnej správy podľa odseku 2.
Organizácia kolektívnej správy vykonáva správu výkonu majetkových práv podľa odseku 1 v týchto odboroch kolektívnej správy:
c) výber odmeny pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia,
U
Č: 7
O: 1
Členské štáty ustanovia, že autori, ktorí sú štátnymi príslušníkmi tretích krajín, a s výhradou článku 8(2) ich právni nástupcovia, budú vykonávať (používať) právo na ďalší predaj v súlade s touto smernicou a s legislatívou príslušného členského štátu, iba ak legislatíva v krajine, ktorej je autor alebo jeho právny nástupca štátnym príslušníkom, umožňuje ochranu práva na ďalší predaj v tejto krajine pre autorov z členských štátov a ich právnych nástupcov.
§ 23
O. 3
Autorovi, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky vzniká právo podľa odseku 1, len ak je zaručená vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná.
U
O: 2
Na základe informácií poskytnutých členskými štátmi komisia uverejní čo najskôr informatívny zoznam tretích krajín, ktoré spĺňajú podmienku uvedenú v odseku 1. Tento zoznam sa bude priebežne aktualizovať.
n .a
0:3
Každý členský štát môže zaobchádzať s autormi, ktorí nie sú štátnymi príslušníkmi členského štátu, ale ktorí majú obvyklý pobyt v tomto členskom štáte, ako so svojimi vlastnými štátnymi príslušníkmi pre účely ochrany práva na ďalší predaj
D
§ 2
O. 1
P. a
O. 2
(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na
a) autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo vzťahu k dielu, ktoré bolo zverejnené na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
(2) Ak je zaručená vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na
a) autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo vzťahu k dielu, ktoré bolo zverejnené na území iného štátu ako je Slovenská republika (ďalej len „iný štát“) alebo z územia iného štátu a bolo na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použité,
b) výkonného umelca vo vzťahu k umeleckému výkonu,
U
ktorý bol podaný, prvýkrát oprávnene zaznamenaný alebo prvýkrát oprávnene vysielaný na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bol na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitý,
c) výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu audiovizuálneho záznamu vo vzťahu k audiovizuálnemu záznamu, ktorý bol vyrobený alebo zverejnený na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bol na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitý,
d) vysielateľa vo vzťahu k vysielaniu, ktoré je uskutočňované vysielateľom z územia iného štátu a je na území Slovenskej republiky použité,
e) autora databázy a zhotoviteľa databázy vo vzťahu k databáze, ktorá bola zverejnená alebo zhotovená na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bola na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitá.
Č 8
O: 1
Obdobie ochrany práva na ďalší predaj bude zodpovedať obdobiu určenému v článku 1 smernice 93/98/EHS.
N
§ 32
Trvanie majetkových práv
(1) Majetkové práva trvajú od okamihu vytvorenia diela počas autorovho života a 70 rokov po jeho smrti. Pri spoluautorskom diele majetkové práva trvajú počas života posledného zo spoluautorov a 70 rokov po jeho smrti. Ak je audiovizuálne dielo vytvorené ako spoluautorské dielo, majetkové práva trvajú počas života poslednej osoby spomedzi režiséra, autora scenára, autora dialógov a autora hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo a 70 rokov po jej smrti.
(2) Práva k predtým nezverejnenému dielu podľa § 13 ods. 3 trvajú 25 rokov od zverejnenia tohto diela.
(3) Pri pseudonymnom diele a pri anonymnom
U
diele majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho oprávnenom zverejnení. Ak dielo podľa prvej vety nebolo zverejnené počas 70 rokov po jeho vytvorení, majetkové práva uplynutím tejto doby zanikajú. Ak nie sú pochybnosti o totožnosti autora alebo ak sa autor takéhoto diela stane verejne známym počas doby podľa prvej vety, na trvanie majetkových práv sa vzťahuje ustanovenie odseku 1.
(4) Ak bolo dielo, ktoré bolo vytvorené podľa § 90 alebo § 91 zverejnené bez uvedenia mena autora, majetkové práva trvajú 70 rokov po jeho oprávnenom zverejnení. Ak dielo podľa prvej vety nebolo zverejnené počas 70 rokov po jeho vytvorení, majetkové práva uplynutím tejto doby zanikajú. Ak je dielo podľa prvej vety dodatočne označené menom autora, na trvanie majetkových práv sa vzťahuje ustanovenie odseku 1.
(5) Pri spojení hudobného diela a slovesného diela, ktoré boli pôvodne vytvorené na použitie v tomto spojení, majetkové práva k týmto dielam trvajú počas života posledného z autorov týchto diel a 70 rokov po jeho smrti.
(6) Ak je dielo podľa odsekov 1 až 4 zverejnené po zväzkoch, po častiach, v pokračovaniach alebo v epizódach, majetkové práva trvajú ku každému takémuto zväzku, časti, pokračovaniu alebo epizóde osobitne.
(7) Trvanie majetkových práv podľa odsekov 1 až 6 sa skončí posledným dňom kalendárneho roka, v ktorom uplynie doba trvania majetkových práv.
(8) Ak bolo dielo zverejnené na území iného štátu, v ktorom je ustanovené kratšie trvanie majetkových práv, uplatní sa na toto dielo trvanie majetkových práv podľa práva tohto štátu. Ak bolo dielo podľa prvej vety súčasne zverejnené na území viacerých štátov, uplatní sa na toto
dielo trvanie majetkových práv podľa práva toho z týchto štátov, v ktorom je ustanovené najkratšie trvanie majetkových práv. Súčasným zverejnením sa rozumie zverejnenie v inom štáte uskutočnené do 30 dní od zverejnenia v prvom takom štáte.
O: 2
Výnimkou z odseku 1 členské štáty, ktoré neuplatňujú právo na ďalší predaj (ku dňu nadobudnutia platnosti uvedenému v článku 13), nebudú musieť počas obdobia, ktoré sa skončí najneskôr 1. januára 2010, uplatniť právo na ďalší predaj v prospech právnych nástupcov umelca po jeho smrti.
n .a
O: 3
Členský štát, na ktorý sa vzťahuje odsek 2, má maximálne dva ďalšie roky na to, aby umožnil ekonomickým subjektom v tomto členskom štáte, ak je to potrebné, postupne sa prispôsobiť systému práva na ďalší predaj, pri zachovaní ich ekonomickej životaschopnosti, skôr než bude musieť uplatniť právo na ďalší predaj v prospech právnych nástupcov umelca po jeho smrti. Aspoň 12 mesiacov pred skončením obdobia uvedeného v odseku 2 príslušný členský štát bude informovať komisiu s uvedením svojich dôvodov, aby umožnil komisii vydať stanovisko, po primeraných konzultáciách, do troch mesiacov po prijatí týchto informácií. Ak členský štát nebude rešpektovať stanovisko komisie, do jedného mesiaca bude o tom informovať komisiu a odôvodní svoje rozhodnutie. Oznámenie a dôvody členského štátu, ako aj stanovisko komisie budú uverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev
n. a
a postúpené Európskemu parlamentu.
0:4
V prípade úspešného uzatvorenia medzinárodných rokovaní, zameraných na rozšírenie práva na ďalší predaj na medzinárodnej úrovni, v lehotách uvedených v článku 8 (2) a (3) komisia predloží vhodné návrhy.
n. a.
Č: 9
Členské štáty ustanovia, že počas obdobia troch rokov po ďalšom predaji osoby oprávnené podľa článku 6 môžu požiadať ktoréhokoľvek z odborníkov na trh s umením, uvedených v článku 1 (2), aby im poskytol informácie, ktoré môžu byť potrebné pre zabezpečenie platby poplatkov za poskytnuté práva v súvislosti s ďalším predajom.
n. a.
Zavádza povinná kolektívna správa v zmysle čl. 6 (2) smernice
Ć 10
Táto smernica sa bude uplatňovať pre všetky pôvodné umelecké diela definované v článku 2, ktoré budú k 1. januáru 2006 ešte chránené legislatívou členských štátov v oblasti autorských práv, alebo ktoré budú k tomuto dňu spĺňať kritériá pre ochranu podľa ustanovení tejto smernice.
n. a
Ć 11
O: 1
Komisia predloží Európskemu parlamentu, rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru najneskôr 1. januára 2009 a potom každé štyri roky správu o implementácii a účinku tejto smernice, pričom bude venovať zvláštnu pozornosť konkurenčnej schopnosti trhu s moderným a súčasným umením v spoločenstve, najmä ak ide o postavenie spoločenstva vo vzťahu k relevantným trhom, ktoré
n .a
neuplatňujú právo na ďalší predaj, a podporu umeleckej tvorivosti a riadiacich postupov v členských štátov. Preskúma najmä jej dopad na vnútorný trh a účinok zavedenia práva na ďalší predaj v členských štátoch, ktoré neuplatňovali právo v národnom práve pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice.
Ak to bude potrebné, komisia predloží návrhy na úpravu minimálneho prahu a sadzieb poplatkov za poskytnuté práva s cieľom zohľadniť zmeny v sektore, návrhy týkajúce sa maximálnej čiastky určenej v článku 4 (1) a iné návrhy, ktoré bude považovať za potrebné pre zvýšenie účinnosti tejto smernice.
O: 2
Týmto sa zriaďuje kontaktný výbor. Bude zložený zo zástupcov kompetentných orgánov členských štátov. Jeho predsedom bude zástupca komisie a bude zasadať na návrh predsedu alebo na žiadosť delegácie členského štátu.
n. a
O: 3
Úloha výboru bude nasledovaná:
-Organizovať konzultácie o všetkých otázkach vyplývajúcich z uplatňovania tejto smernice.
-Uľahčovať výmenu informácií medzi komisiou a členskými štátmi o dôležitých zmenách na trhu s mením v spoločenstve.
n. a
Č: 12
O: 1
Členské štáty uvedú do platnosti zákony, predpisy a administratívne ustanovenia potrebné pre splnenie tejto smernice k 1. januáru 2006. Okamžite budú o tom informovať komisiu.
Keď členské štáty prijmú tieto opatrenia, budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo budú sprevádzané týmto odkazom pri príležitosti ich oficiálneho uverejnenia. Metódy vykonania tohto odkazu určia členské štáty.
n. a
O: 2
Členské štáty oznámia komisii ustanovenia národného práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.
n. a
Č: 13
Táto smernica nadobúda účinnosť dňom jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.
n .a
Č: 14
Táto smernica je adresovaná členským štátom.
n. a
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n. a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)