TABUĽKA ZHODY
k návrhu Autorského zákona č. .../2015 Z. z.
s právom Európskej únie
Názov smernice: Smernica Rady a Európskeho parlamentu č. 2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti
Smernica EÚ
Smernica Rady a Európskeho parlamentu č. 2001/29/ES z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh Autorského zákona č. .../2015 Z. z.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob
transpozície
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
(Ú, Č, Ž, n.a.)
Poznámky
Č: 1
O: 1
Táto smernica sa týka právnej ochrany autorských práv a s nimi súvisiacich práv v rámci vnútorného trhu s osobitným dôrazom na informačnú spoločnosť.
N
§ 1
(1) Tento zákon upravuje vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s vytvorením a použitím autorského diela (ďalej len „dielo“) alebo umeleckého výkonu, v súvislosti s výrobou a použitím zvukového záznamu, audiovizuálneho záznamu alebo vysielania a v súvislosti s vytvorením alebo zhotovením a použitím počítačového programu alebo databázy tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu audiovizuálneho záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa (ďalej len „vysielateľ“), autora počítačového programu, autora databázy a zhotoviteľa databázy.
(2) Tento zákon upravuje aj správu práv.
Ú
O: 2
S výnimkou prípadov uvedených v článku 11 sa táto smernica nezaoberá a žiadnym spôsobom neovplyvňuje existujúce ustanovenia spoločenstva súvisiace s:
n.a.
(a) právnou ochranou počítačových
programov;
(b) právom nájmu, právom vypožičiavania
a s inými právami súvisiacimi
s autorským právom v oblasti
duševného vlastníctva;
n.a.
(c) autorským právom a s ním súvisiacimi právami uplatňovanými pri vysielaní programov prostredníctvom satelitnej a káblovej retransmisie;
(d) trvaním ochrany autorských práv
a niektorých súvisiacich práv;
(e) právnou ochranou databáz.
Č: 2
Členské štáty ustanovia výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať priame alebo nepriame, dočasné alebo trvalé rozmnožovanie akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou, v celku alebo v časti:
N
§ 21
(1) Vyhotovenie rozmnoženiny diela je trvalé alebo dočasné hmotné, digitálne alebo iné zachytenie diela alebo jeho časti z originálu diela alebo z rozmnoženiny diela.
(2) Rozmnoženinu diela možno vyhotoviť najmä tlačou, maľbou, kresbou, prepisom, fotograficky alebo iným podobným postupom, záznamom alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo technologického postupu umožňujúceho digitálne zachytenie diela alebo stavbou, ak ide o architektonické dielo.
U
O: 1
(a)pre autorov k ich dielam;
N
§ 19
O.1
O. 2
O. 4
P. d
§ 21
Autor má právo použiť svoje dielo a udeliť súhlas na použitie svojho diela.
Dielo je možné použiť iba so súhlasom autora, ak tento zákon neustanovuje inak.
Použitím diela je najmä
d) vyhotovenie rozmnoženiny diela,
Vyhotovenie rozmnoženiny diela
(1) Vyhotovenie rozmnoženiny diela je trvalé alebo dočasné hmotné, digitálne alebo iné zachytenie diela alebo jeho časti z originálu diela alebo z rozmnoženiny diela.
(2) Rozmnoženinu diela možno vyhotoviť najmä tlačou, maľbou, kresbou, prepisom, fotograficky alebo iným podobným postupom, záznamom alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo technologického postupu umožňujúceho digitálne zachytenie diela alebo stavbou, ak ide o architektonické
Ú
dielo.
(b) pre výkonných umelcov k záznamom ich výkonov
N
§ 97
O. 1
O. 3
P. c
§ 106
(1) Výkonný umelec právo použiť svoj umelecký výkon a právo udeliť súhlas na použitie umeleckého výkonu.
Použitím umeleckého výkonu, na ktoré udeľuje výkonný umelec súhlas podľa odseku 1 je
c) vyhotovenie rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu,
Na výkonného umelca a jeho umelecký výkon sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 1, § 4, 6 a 7, 9, 11, 13, 14, 16, § 20 ods. 1 a 2, § 21, 22, 24, 26 30, § 33 ods. 1 6, § 58 64 a 90 až 93.
Ú
(c)pre výrobcov zvukových záznamov k ich zvukovým záznamom;
N
§ 109
O. 1
O. 3
P. a
§ 115
Výrobca zvukového záznamu má právo použiť svoj zvukový záznam a právo udeliť súhlas na použitie zvukového záznamu.
Použitím zvukového záznamu, na ktoré udeľuje výrobca zvukového záznamu súhlas podľa odseku 1, je
a) vyhotovenie rozmnoženiny zvukového záznamu,
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 30, § 33 ods. 1 6, § 58 64 a 91 až 93.
Ú
(d)pre výrobcov prvých záznamov filmov k originálu a k rozmnoženinám ich filmov
N
§118
O. 1
§ 118
O. 3
P. a
§ 123
Výrobca audiovizuálneho záznamu má právo použiť svoj audiovizuálny záznam a právo udeliť súhlas na použitie audiovizuálneho záznamu.
Použitím audiovizuálneho záznamu, na ktoré udeľuje výrobca audiovizuálneho záznamu súhlas podľa odseku 1, je
a) vyhotovenie rozmnoženiny audiovizuálneho záznamu,
Na výrobcu audiovizuálneho záznamu a jeho audiovizuálny záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 30, § 33 ods. 1 6, § 58 64 a § 91 až 93.
Ú
(e)pre vysielajúce organizácie k záznamom ich vysielaní, či už sú tieto vysielania prenášané po drôte alebo vzduchom vrátane káblov
N
§ 125
O. 1
O. 3
Vysielateľ má právo použiť svoje vysielanie a právo udeliť súhlas na použitie vysielania.
(3) Použitím vysielania, na ktoré udeľuje vysielateľ súhlas podľa
Ú
alebo satelitu .
P. c
§ 129
odseku 1, je
c) vyhotovenie rozmnoženiny zaznamenaného vysielania,
Na vysielateľa a jeho vysielanie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91.
Čl. 3
O: 1
Členské štáty poskytnú autorom výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať akékoľvek verejný prenos ich diel, či po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami, vrátane sprístupňovania ich diel verejnosti takým spôsobom, že verejnosť k nim má prístup z miesta a v čase, ktoré si sama zvolí.
N
§ 19
O. 1
O.2
O. 4
P. f
B. 3
§ 27
§ 30
(1) Autor má právo použiť svoje dielo a udeliť súhlas na použitie svojho diela.
(2) Dielo je možné použiť iba so súhlasom autora, ak tento zákon neustanovuje inak.
Použitím diela je najmä
f) uvedenie diela na verejnosti
3. verejným prenosom diela.
(1) Verejný prenos diela je verejné šírenie diela akýmikoľvek technickými prostriedkami po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo môžu vnímať osoby na miestach, kde by ho bez tohto prenosu vnímať nemohli.
(2) Vysielanie diela, retransmisia diela a sprístupňovanie diela verejnosti je verejným prenosom diela.
Sprístupňovanie diela verejnosti
Sprístupňovanie diela verejnosti je šírenie diela takým spôsobom, aby k nemu mal jednotlivec prístup z miesta a v čase, ktorý si sám zvolí.
Ú
O: 2
Členské štáty ustanovia výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať sprístupňovanie verejnosti po drôte alebo bezdrôtovými prostriedkami, takým spôsobom, že verejnosť k nim prístup z miesta a v čase individuálne zvolenom:
N
§ 27
(1) Verejný prenos diela je verejné šírenie diela akýmikoľvek technickými prostriedkami po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo môžu vnímať osoby na miestach, kde by ho bez tohto prenosu vnímať nemohli.
(2) Vysielanie diela, retransmisia diela a sprístupňovanie diela verejnosti je verejným prenosom diela.
U
§30
Sprístupňovanie diela verejnosti
Sprístupňovanie diela verejnosti je šírenie diela takým spôsobom, aby k nemu mal jednotlivec prístup z miesta a v čase, ktorý si sám zvolí.
(a)pre výkonných umelcov k záznamom ich výkonov;
N
§ 97
O. 1
O. 3
P. e
§ 106
(1) Výkonný umelec právo použiť svoj umelecký výkon a právo udeliť súhlas na použitie umeleckého výkonu.
(3) Použitím umeleckého výkonu, na ktoré udeľuje výkonný umelec súhlas podľa odseku 1 je
e) sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti.
Na výkonného umelca a jeho umelecký výkon sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 1, § 4, 6 a 7, 9, 11, 13, 14, 16, § 20 ods. 1 a 2, § 21, 22, 24, 26 30, § 33 ods. 1 6, § 58 64 a 90 až 93.
Ú
(b)pre výrobcov zvukových záznamov k ich zvukovým záznamom
N
§ 109
O. 1
O. 3
P. d
§ 115
(1) Výrobca zvukového záznamu má právo použiť svoj zvukový záznam a právo udeliť súhlas na použitie zvukového záznamu.
(3) Použitím zvukového záznamu, na ktoré udeľuje výrobca zvukového záznamu súhlas podľa odseku 1, je
d) sprístupňovanie zvukového záznamu verejnosti.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 30, § 33 ods. 1 6, § 58 64 a 91 až 93.
Ú
(c) pre výrobcov prvých záznamov filmov k originálu a k rozmnoženinám ich filmov;
N
§ 118
O. 1
O. 3
P. e
§ 123
(1) Výrobca audiovizuálneho záznamu má právo použiť svoj audiovizuálny záznam a právo udeliť súhlas na použitie audiovizuálneho záznamu.
(3) Použitím audiovizuálneho záznamu, na ktoré udeľuje výrobca audiovizuálneho záznamu súhlas podľa odseku 1, je
e) sprístupňovanie audiovizuálneho záznamu verejnosti.
Na výrobcu audiovizuálneho záznamu a jeho audiovizuálny
Ú
záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 30, § 33 ods. 1 6, § 58 64 a § 91 až 93.
(d)) pre vysielajúce organizácie k záznamom ich vysielaní, či už sú tieto vysielania prenášané po drôte alebo vzduchom, vrátane káblov alebo satelitu
N
§ 125
O. 1
O. 3
P. f
§ 129
(1) Vysielateľ má právo použiť svoje vysielanie a právo udeliť súhlas na použitie vysielania.
(3) Použitím vysielania, na ktoré udeľuje vysielateľ súhlas podľa odseku 1, je
f) sprístupňovanie záznamu vysielania verejnosti.
Na vysielateľa a jeho vysielanie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91.
Ú
O: 3
Práva uvedené v odseku 1 a 2 nezaniknú žiadnym aktom verejného prenosu alebo sprístupnenia verejnosti, uvedenými v tomto článku.
N
§ 20
O. 1
§ 106
§ 115
§ 123
§ 129
Majetkové práva udelením súhlasu na použitie diela nezanikajú, autor je povinný strpieť použitie diela inou osobou v rozsahu udeleného súhlasu.
Na výkonného umelca a jeho umelecký výkon sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 1, § 4, 6 a 7, 9, 11, 13, 14, 16, § 20 ods. 1 a 2, § 21, 22, 24, 26 30, § 33 ods. 1 6, § 58 64 a 90 až 93.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 30, § 33 ods. 1 6, § 58 64 a 91 až 93.
Na výrobcu audiovizuálneho záznamu a jeho audiovizuálny záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 30, § 33 ods. 1 6, § 58 64 a § 91 až 93.
Na vysielateľa a jeho vysielanie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91.
Ú
Č:4
O:1
Členské štáty poskytnú autorom vo vzťahu k originálu ich diela alebo k jeho rozmnoženinám výlučné právo udeliť súhlas alebo zakázať akúkoľvek
N
§ 19
O. 1
O. 2
(1) Autor má právo použiť svoje dielo a udeliť súhlas na použitie svojho diela.
(2) Dielo je možné použiť iba so súhlasom autora, ak tento zákon
Ú
formu verejného rozširovania predajom alebo iným spôsobom
O.4
P. e
neustanovuje inak.
(4) Použitím diela je najmä
e) verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela
1. prevodom vlastníckeho práva,
2. nájmom alebo vypožičaním,
O: 2
Právo rozširovania nezanikne v rámci spoločenstva vo vzťahu k originálu alebo k rozmnoženine diela s výnimkou prípadov, keď prvý predaj alebo prevod vlastníctva k danému objektu v rámci spoločenstva uskutoční nositeľ práv alebo sa uskutoční s jeho súhlasom.
§ 22
O. 2
§ 22
O. 3
(2) Právo autora udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela podľa odseku 1 zaniká pre územie členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným prevodom vlastníckeho práva k originálu alebo rozmnoženine diela na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál alebo rozmnoženinu diela, ktorá bola predmetom tohto prevodu vlastníckeho práva.
(3) Ak ide o architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe, za prvý oprávnený prevod sa považuje oprávnené zhotovenie stavby alebo úžitkovej podoby diela úžitkového umenia.
R
Č: 5
O: 1
Prípady dočasného rozmnožovania uvedené v článku 2, ktoré prechodné alebo náhodné /a/ integrálnou alebo podstatnou časťou technologického procesu a ktorých jediným účelom je umožniť:
§ 54
§ 55
§ 103
§ 113
§ 121
§ 127
Dočasné vyhotovenie rozmnoženiny diela
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora vyhotoví dočasnú rozmnoženinu zverejneného diela v rámci neoddeliteľnej a podstatnej časti technologického procesu, ktorá je náhodná alebo prechodná, na účel
a) umožnenia oprávneného použitia diela alebo
b) prenosu diela v elektronickej komunikačnej sieti medzi tretími osobami sprostredkovateľom.
(2) Vyhotovenie rozmnoženiny podľa odseku 1 nesmie mať samostatný hospodársky význam.
Náhodné použitie diela
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva dielo, ktoré bolo náhodne zaradené do iného obsahu; náhodne zaradené dielo možno použiť výlučne v spojení s týmto obsahom.
(1) Na výnimky a obmedzenia práv výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(2) Do práva výkonného umelca nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu výkonného umelca vyhotoví záznam jeho umeleckého výkonu v prípadoch podľa § 39, 40 a § 42 51 za podmienok ustanovených v § 34 až 36.
Na výnimky a obmedzenia práv výrobcu zvukového záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
Na výnimky a obmedzenia práv výrobcu audiovizuálneho záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(1) Na výnimky a obmedzenia práv vysielateľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(2) Do práva vysielateľa nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu vysielateľa vyhotoví záznam jeho vysielania v prípadoch podľa § 39 a 40 a 42 až 45 za podmienok ustanovených v § 34 až 36.
(a) transmisiu v sieti medzi tretími stranami cez sprostredkovateľa, alebo cez sprostredkovateľa alebo
N
§ 54
§ 55
Dočasné vyhotovenie rozmnoženiny diela
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora vyhotoví dočasnú rozmnoženinu zverejneného diela v rámci neoddeliteľnej a podstatnej časti technologického procesu, ktorá je náhodná alebo prechodná, na účel
a) umožnenia oprávneného použitia diela alebo
b) prenosu diela v elektronickej komunikačnej sieti medzi tretími osobami sprostredkovateľom.
(2) Vyhotovenie rozmnoženiny podľa odseku 1 nesmie mať samostatný hospodársky význam.
Náhodné použitie diela
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva dielo, ktoré bolo náhodne zaradené do iného obsahu; náhodne zaradené dielo možno použiť výlučne v spojení s týmto obsahom.
Ú
(b) oprávnené použitie diela alebo iného predmetu ochrany a ktoré nemá žiadny samostatný ekonomický význam, je vyňaté z práva rozmnožovania, ustanoveného v článku 2.
N
§ 54
Dočasné vyhotovenie rozmnoženiny diela
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora vyhotoví dočasnú rozmnoženinu zverejneného diela v rámci neoddeliteľnej a podstatnej časti technologického procesu, ktorá je náhodná alebo prechodná, na účel
a) umožnenia oprávneného použitia diela alebo
b) prenosu diela v elektronickej komunikačnej sieti medzi tretími osobami sprostredkovateľom.
Ú
§ 55
(2) Vyhotovenie rozmnoženiny podľa odseku 1 nesmie mať samostatný hospodársky význam.
Náhodné použitie diela
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva dielo, ktoré bolo náhodne zaradené do iného obsahu; náhodne zaradené dielo možno použiť výlučne v spojení s týmto obsahom.
O: 2
Členské štáty môžu zabezpečiť výnimky alebo obmedzenia práva rozmnožovania ustanoveného v článku 2 v nasledujúcich prípadoch:
D
§ 103
§ 113
§ 121
§ 127
(1) Na výnimky a obmedzenia práv výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(2) Do práva výkonného umelca nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu výkonného umelca vyhotoví záznam jeho umeleckého výkonu v prípadoch podľa § 39, 40 a § 42 51 za podmienok ustanovených v § 34 až 36.
Na výnimky a obmedzenia práv výrobcu zvukového záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
Na výnimky a obmedzenia práv výrobcu audiovizuálneho záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(1) Na výnimky a obmedzenia práv vysielateľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(2) Do práva vysielateľa nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu vysielateľa vyhotoví záznam jeho vysielania v prípadoch podľa § 39 a 40 a 42 až 45 za podmienok ustanovených v § 34 až 36.
U
(a)vo vzťahu k rozmnožovaniu na papier alebo akýmkoľvek iným podobným spôsobom, ktorý sa uskutočňuje použitím akéhokoľvek fotografického postupu alebo nejakým iným procesom, ktorý má
D
§ 43
Reprografia
(1) Do autorského práva nezasahuje právnická osoba konajúca pre svoju potrebu alebo fyzická osoba, ktorá bez súhlasu autora sama alebo prostredníctvom tretej osoby použije dielo vyhotovením rozmnoženiny tak, že ho prenesie na papier alebo
Ú
podobné, s výnimkou písaného/tlačeného notového materiálu za podmienky, že nositelia práv dostanú primeranú kompenzáciu;
§ 36
O. 2
na podobný podklad prostredníctvom reprografického zariadenia alebo iného technického zariadenia s podobným účinkom; takto vyhotovenú rozmnoženinu možno verejne rozširovať bezodplatným prevodom vlastníckeho práva.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na celé slovesné dielo ani na jeho podstatnú časť a na hudobné dielo zaznamenané v písomnej podobe.
(2) Za použitie diela podľa § 42 a 43 vzniká povinnosť zaplatiť autorovi náhradu odmeny zo základu na jej výpočet a vo výške podľa prílohy č. 2.
(b) vo vzťahu k rozmnožovaniu na akékoľvek médium, vykonanému fyzickou osobou pre súkromné použitie a na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo komerčný, za podmienky, že nositelia práv dostanú primeranú kompenzáciu , v ktorej sa zohľadní uplatnenie alebo neuplatnenie technologických opatrení uvedených v článku 6 na dotknuté dielo alebo predmet ochrany
D
§ 42
§ 36
O. 2
Vyhotovenie rozmnoženiny diela pre súkromnú potrebu
Do autorského práva nezasahuje fyzická osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny pre svoju súkromnú potrebu na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný.
(2) Za použitie diela podľa § 42 a 43 vzniká povinnosť zaplatiť autorovi náhradu odmeny zo základu na jej výpočet a vo výške podľa prílohy č. 2.
Ú
(c)vo vzťahu k osobitným prípadom rozmnožovania, uskutočneným verejne prístupnými knižnicami, vzdelávacími inštitúciami alebo múzeami alebo archívmi, ktoré sa neuskutočnia pre priamy alebo nepriamy ekonomický alebo komerčný prospech,
D
§ 49
Použitie diela na účel archivovania
Do autorského práva nezasahuje knižnica, archív, múzeum alebo škola, ktorá bez súhlasu autora použije dielo uložené v knižnici, archíve, múzeu alebo škole vyhotovením rozmnoženiny na účel nahradenia, archivovania alebo zabezpečenia originálu diela alebo jeho rozmnoženiny pre prípad straty, zničenia alebo poškodenia.
Ú
(d) vo vzťahu k pominuteľnému záznamu diel, uskutočnenému vysielajúcimi organizáciami prostredníctvom ich vlastných zariadení a pre ich vlastné vysielanie; uchovávanie týchto nahrávok v oficiálnych archívoch môže byť povolené, vychádzajúc z ich výnimočnej dokumentačnej povahy;
§ 40
Záznam vysielania
Do autorského práva nezasahuje vysielateľ, ktorý bez súhlasu autora vyhotoví dočasný záznam diela prostredníctvom vlastného zariadenia a na účel zabezpečenia vlastného vysielania. Vysielateľ je oprávnený záznam diela podľa prvej vety archivovať podľa osobitného predpisu,13) len ak tento záznam audiovizuálnu hodnotu.14)
3) § 16 ods. 3 písm. l) Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
14) § 34 ods. 4 zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
U
(e) vo vzťahu k rozmnoženinám vysielaní zhotoveným sociálnymi inštitúciami na nekomerčné účely, ako sú nemocnice alebo väznice za podmienky, že nositelia práv dostanú primeranú kompenzáciu.
D
n.a.
O: 3
Členské štáty môžu zabezpečiť výnimky alebo obmedzenia práv poskytnutých podľa článkov 2 a 3 v nasledujúcich prípadoch:
D
§ 103
§ 113
(1) Na výnimky a obmedzenia práv výkonného umelca sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(2) Do práva výkonného umelca nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu výkonného umelca vyhotoví záznam jeho umeleckého výkonu v prípadoch podľa § 39, 40 a § 42 51 za podmienok ustanovených v § 34 až 36.
Na výnimky a obmedzenia práv výrobcu zvukového záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
U
§ 121
§ 127
Na výnimky a obmedzenia práv výrobcu audiovizuálneho záznamu sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(1) Na výnimky a obmedzenia práv vysielateľa sa primerane vzťahujú ustanovenia § 34 až 57.
(2) Do práva vysielateľa nezasahuje ani osoba, ktorá bez súhlasu vysielateľa vyhotoví záznam jeho vysielania v prípadoch podľa § 39 a 40 a 42 až 45 za podmienok ustanovených v § 34 až 36.
(a)použitie na jediný účel ako ilustrácie pri vyučovaní alebo vedeckom výskume, ak je označený prameň, vrátane mena autora, ak sa nestane, že to nie je možné a v rozsahu, ktorý je oprávnený nekomerčným účelom, o ktorý ide;
D
§ 44
Použitie diela na vyučovacie účely a pri výskume
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním alebo verejným prenosom na účel názornej ukážky pri výučbe alebo pri výskume, ak pri takomto použití nedochádza k priamemu alebo nepriamemu majetkovému prospechu.
U
(b) použitie v prospech ľudí s telesným postihnutím, ktoré sa priamo viaže na postihnutie a je nekomerčnej povahy, v rozsahu, ktorý vyžaduje daný druh postihnutia;
D
§ 46
Použitie diela pre potreby osôb so zdravotným postihnutím
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním, verejným prenosom, verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva alebo vypožičaním, ak sa takéto použitie uskutočňuje výhradne pre potreby osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím a účel tohto použitia nie je priamo ani nepriamo obchodný.
(2) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora doplní do audiovizuálneho diela slovné vyjadrenie obrazovej zložky tohto diela výhradne pre potreby osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím. Na použitie takto doplneného audiovizuálneho diela sa vzťahuje odsek 1.
(3) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora vyrobí zvukový záznam slovesného diela výhradne pre
Ú
potreby osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím. Na použitie takéhoto zvukového záznamu sa vzťahuje odsek 1.
(c) rozmnoženie v tlači, verejný prenos alebo sprístupňovanie zverejnených článkov o bežných hospodárskych, politických alebo náboženských témach alebo vysielaných diel alebo iných predmetov ochrany toho istého charakteru, v prípadoch, keď takéto použitie nie je výslovne vyhradené a ak je označený zdroj, vrátane mena autora alebo použitie diel alebo iných predmetov ochrany v súvislosti so spravodajstvom o bežných udalostiach v rozsahu oprávnenom informatívnym účelom a ak je označený zdroj, vrátane mena autora, ak sa neukáže, že to nie je možné;
D
§ 39
O. 1
O. 2
§ 35
O. 1
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené slovesné dielo vo forme článku alebo vysielané dielo týkajúce sa aktuálnych hospodárskych, politických alebo náboženských tém vyhotovením rozmnoženiny alebo verejným prenosom prostredníctvom hromadného informačného prostriedku, ak takéto použitie nie je výslovne vyhradené.
(2) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva výlučne v súvislosti s informovaním o aktuálnych udalostiach v rozsahu odôvodnenom právom na informácie.
(1) Pri použití diela podľa § 37 a 39 sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom, obchodným menom alebo názvom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň.
Ú
(d) citácie na účel kritiky alebo zhrnutia za podmienky, že sa vzťahujú na dielo alebo iný predmet ochrany, ktorý už bol v súlade so zákonom sprístupnená verejnosti, ak je uvedený zdroj, vrátane mena autora, ak sa neukáže, že to nie je možné, a ak ich použitie je v súlade so prípustnou praxou a v takom rozsahu, aký sa vyžaduje na tento osobitý účel.
D
§ 37
§ 35
O. 1
Citácia
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije formou citácie zverejnené dielo alebo jeho časť najmä na účel recenzie alebo kritiky tohto diela.
(2) Použitie diela alebo časti diela podľa odseku 1 musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie.
(1) Pri použití diela podľa § 37 a 39 sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom, obchodným menom alebo názvom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň.
Ú
(e) použitie na účely verejnej bezpečnosti alebo na zaistenie správneho konania alebo
D
§ 53
Použitie diela na úradné účely
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora
U
informovania o administratívnom, parlamentnom alebo súdnom konaní;
použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom, technickým predvedením alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva dielo v rozsahu nevyhnutnom na účel zabezpečenia
a) verejnej bezpečnosti,
b) priebehu správneho, trestného alebo súdneho konania alebo
c) rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov, zastupiteľstva obce alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku.
(f) použitie politických prejavov, ako aj úryvkov politických prednášok alebo podobných prác alebo predmetov ochrany v rozsahu oprávnenom informatívnym účelom a za podmienky, že je označený zdroj, vrátane mena autora s výnimkou prípadov, keď to nie je možné;
D
§ 39
O. 3
§ 35
O. 1
(3) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo, ktoré je politickým prejavom alebo verejnou prednáškou, vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva v rozsahu odôvodnenom právom na informácie.
(1) Pri použití diela podľa § 37 a 39 sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom, obchodným menom alebo názvom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň.
Ú
(g) použitie počas náboženských obradov alebo oficiálnych osláv organizovaných štátnym orgánom;
D
§ 47
Použitie diela v rámci náboženských a úradných obradov a sviatkov
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva, ak sa takéto použitie uskutočňuje počas
a) náboženského obradu alebo počas úradného obradu, alebo
b) podujatia organizovaného v zahraničí ústredným orgánom štátnej správy alebo jeho súčasťou pri oslave štátneho sviatku, dňa pracovného pokoja, pamätného dňa20) alebo mimoriadneho výročia s celospoločenským významom.
Ú
20) § 1 3 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
(h) použitie diel, ako sú architektonické alebo sochárske diela, vyrobené na to, aby boli trvalo umiestnené na verejných priestranstvách;
D
§ 41
Použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva dielo trvalo umiestnené na verejnom priestranstve.
Ú
(i) náhodné zahrnutie diela alebo iného
predmetu ochrany v inom materiály;
D
§ 55
Náhodné použitie diela
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva dielo, ktoré bolo náhodne zaradené do iného obsahu; náhodne zaradené dielo možno použiť výlučne v spojení s týmto obsahom.
U
(j) použitie na účely propagácie verejnej výstavy alebo predaja umeleckých diel v rozsahu potrebnom na propagáciu podujatia vylučujúc akékoľvek iné komerčné použitie;
D
§ 57
Propagácia výstavy a dražby umeleckého diela
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva umelecké dielo na účel propagácie verejnej výstavy umeleckého diela alebo propagácie predaja umeleckého diela, a to v rozsahu potrebnom na takúto propagáciu.
(2) Na použitie umeleckého diela po skončení jeho verejného vystavenia alebo po jeho predaji sa odsek 1 nevzťahuje.
U
(k) použitie na účel karikatúry, paródie alebo koláže;
D
§ 38
Karikatúra, paródia, pastiš
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo na účel karikatúry, paródie alebo pastiša, a to spôsobom, ktorý nevyvoláva nebezpečenstvo zámeny s pôvodným dielom.
U
(l) použitie v súvislosti s predvádzaním alebo opravou zariadenia;
D
§ 56
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, technickým predvedením alebo verejným prenosom
U
prostredníctvom technického zariadenia na účel opravy alebo ukážky funkčnosti a vlastností tohto zariadenia.
(m) použitie umeleckého diela vo forme budovy, nákresu alebo plánu budovy na účely rekonštrukcie danej budovy;
D
§ 52
Použitie architektonického diela
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním bezodplatným prevodom vlastníckeho práva umelecké dielo vo forme stavby, zobrazenia stavby alebo plánu stavby na účel obnovy stavby. Obnovou sa rozumie súbor špecializovaných umelecko-remeselných činností a iných odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, úprava alebo rekonštrukcia stavby alebo jej časti s cieľom zachovať umeleckú hodnotu stavby alebo jej funkčné využívanie.
U
(n) použitie prenosom alebo sprístupnením jednotlivým členom verejnosti na účel výskumu alebo súkromného štúdia prostredníctvom na to určených terminálov v priestoroch inštitúcii uvedených v odseku 2 c) diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré nepodliehajú nákupným alebo licenčným podmienkam zahrnutým v ich zbierkach;
D
§ 48
Použitie diela prostredníctvom koncového zariadenia
Do autorského práva nezasahuje knižnica, archív, múzeum alebo škola, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny alebo verejným prenosom pre potrebu fyzickej osoby prostredníctvom na to určeného koncového zariadenia umiestneného v priestoroch knižnice, archívu, múzea alebo školy dielo uložené v knižnici, archíve, múzeu alebo v škole, a to na účel vzdelávania, bádania alebo výskumu, ak to nie je v rozpore s podmienkami nadobudnutia alebo použitia takého diela knižnicou, archívom, múzeom alebo školou.
U
(o) použitie v niektorých iných menej významných prípadoch, pri ktorých už existujú výnimky alebo obmedzenia podľa vnútroštátnych zákonov za predpokladu, že ide iba o analógové použitie a že tým nie je ovplyvnený voľný obeh tovarov a služieb v rámci spoločenstva bez toho, aby boli dotknuté iné výnimky a obmedzenia obsiahnuté v tomto článku.
D
§ 45
Použitie diela pri školských predstaveniach
(1) Do autorského práva nezasahuje škola15), školské zariadenie 16), vysoká škola, vzdelávacia inštitúcia ďalšieho vzdelávania 17) (ďalej len „škola“) alebo fyzická osoba, ktorá sa v nej zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom alebo vzdelávacom procese, ak bez súhlasu autora použije zverejnené dielo v rámci školského predstavenia usporiadaného výlučne školou alebo jej zriaďovateľom, ktorého účel nie je priamo ani nepriamo majetkový.
§ 50
15 § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16§ 112 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17 Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18 § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19 § 4 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
(2) Do autorského práva nezasahuje škola, ktorá bez súhlasu autora použije školské dielo pri bezplatnom plnení úloh patriacich do predmetu činnosti školy.
Použitie diela verejným vystavením
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorej súčasťou obvyklých aktivít je verejné vystavovanie diel a ktorá bez súhlasu autora použije dielo verejným vystavením fotografické dielo, iné dielo výtvarného umenia alebo originál slovesného diela, ku ktorému nadobudla
a) vlastnícke právo alebo
b) užívacie právo vypožičaním od oprávneného vlastníka originálu alebo rozmnoženiny tohto diela.
O: 4
Keď členské štáty môžu zabezpečiť nejakú výnimku alebo obmedzenie práva na reprodukciu podľa odsekov 2 a 3, môžu rovnako zabezpečiť výnimku alebo obmedzenie práva na distribúciu, ako je uvedené v článku 4 v takom rozsahu, aký je oprávnený účelom autorizovaného prípadu
D
§ 37
Citácia
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije formou citácie zverejnené dielo alebo jeho časť najmä na účel recenzie alebo kritiky tohto diela.
(2) Použitie diela alebo časti diela podľa odseku 1 musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec
Ú
rozmnožovania.
§ 38
§ 39
§ 42
§ 43
odôvodnený účelom citácie.
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo na účel karikatúry, paródie alebo pastiša, a to spôsobom, ktorý nevyvoláva nebezpečenstvo zámeny s pôvodným dielom.
Použitie diela na informačné účely
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené slovesné dielo vo forme článku alebo vysielané dielo týkajúce sa aktuálnych hospodárskych, politických alebo náboženských tém vyhotovením rozmnoženiny alebo verejným prenosom prostredníctvom hromadného informačného prostriedku, ak takéto použitie nie je výslovne vyhradené.
(2) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva výlučne v súvislosti s informovaním o aktuálnych udalostiach v rozsahu odôvodnenom právom na informácie.
(3) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo, ktoré je politickým prejavom alebo verejnou prednáškou, vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva v rozsahu odôvodnenom právom na informácie.
Použitie diela umiestneného na verejnom priestranstve
Do autorského práva nezasahuje fyzická osoba, ktorá bez súhlasu autora použije dielo vyhotovením rozmnoženiny pre svoju súkromnú potrebu na účel, ktorý nie je priamo ani nepriamo obchodný.
Reprografia
§ 45
(1) Do autorského práva nezasahuje právnická osoba konajúca pre svoju potrebu alebo fyzická osoba, ktorá bez súhlasu autora sama alebo prostredníctvom tretej osoby použije dielo vyhotovením rozmnoženiny tak, že ho prenesie na papier alebo na podobný podklad prostredníctvom reprografického zariadenia alebo iného technického zariadenia s podobným účinkom; takto vyhotovenú rozmnoženinu možno verejne rozširovať bezodplatným prevodom vlastníckeho práva.
(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na celé slovesné dielo ani na jeho podstatnú časť a na hudobné dielo zaznamenané v písomnej podobe.
Použitie diela pri školských predstaveniach
(1) Do autorského práva nezasahuje škola15), školské zariadenie 16), vysoká škola, vzdelávacia inštitúcia ďalšieho vzdelávania 17) (ďalej len „škola“) alebo fyzická osoba, ktorá sa v nej zúčastňuje na výchovno-vzdelávacom alebo vzdelávacom procese, ak bez súhlasu autora použije zverejnené dielo v rámci školského predstavenia usporiadaného výlučne školou alebo jej zriaďovateľom, ktorého účel nie je priamo ani nepriamo majetkový.
15 § 27 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
16§ 112 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17 Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18 § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
19 § 4 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 46
§ 47
(2) Do autorského práva nezasahuje škola, ktorá bez súhlasu autora použije školské dielo pri bezplatnom plnení úloh patriacich do predmetu činnosti školy.
Použitie diela pre potreby osôb so zdravotným postihnutím
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním, verejným prenosom, verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva alebo vypožičaním, ak sa takéto použitie uskutočňuje výhradne pre potreby osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím a účel tohto použitia nie je priamo ani nepriamo obchodný.
(2) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora doplní do audiovizuálneho diela slovné vyjadrenie obrazovej zložky tohto diela výhradne pre potreby osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím. Na použitie takto doplneného audiovizuálneho diela sa vzťahuje odsek 1.
(3) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora vyrobí zvukový záznam slovesného diela výhradne pre potreby osôb so zdravotným postihnutím v rozsahu odôvodnenom ich zdravotným postihnutím. Na použitie takéhoto zvukového záznamu sa vzťahuje odsek 1.
Použitie diela v rámci náboženských a úradných obradov a sviatkov
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije zverejnené dielo vyhotovením rozmnoženiny, verejným vykonaním, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva, ak sa takéto použitie uskutočňuje počas
a) náboženského obradu alebo počas úradného obradu, alebo
§ 52
§ 53
§ 55
b) podujatia organizovaného v zahraničí ústredným orgánom štátnej správy alebo jeho súčasťou pri oslave štátneho sviatku, dňa pracovného pokoja, pamätného dňa 20) alebo mimoriadneho výročia s celospoločenským významom.
20) § 1 až 3 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov.
Použitie architektonického diela
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním bezodplatným prevodom vlastníckeho práva umelecké dielo vo forme stavby, zobrazenia stavby alebo plánu stavby na účel obnovy stavby. Obnovou sa rozumie súbor špecializovaných umelecko-remeselných činností a iných odborných činností, ktorými sa vykonáva údržba, konzervovanie, oprava, úprava alebo rekonštrukcia stavby alebo jej časti s cieľom zachovať umeleckú hodnotu stavby alebo jej funkčné využívanie.
Použitie diela na úradné účely
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom, technickým predvedením alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva dielo v rozsahu nevyhnutnom na účel zabezpečenia
a) verejnej bezpečnosti,
b) priebehu správneho, trestného alebo súdneho konania alebo
c) rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov, zastupiteľstva obce alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku.
Náhodné použitie diela
§ 57
Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva dielo, ktoré bolo náhodne zaradené do iného obsahu; náhodne zaradené dielo možno použiť výlučne v spojení s týmto obsahom.
Propagácia výstavy a dražby umeleckého diela
(1) Do autorského práva nezasahuje osoba, ktorá bez súhlasu autora použije vyhotovením rozmnoženiny, verejným prenosom alebo verejným rozširovaním prevodom vlastníckeho práva umelecké dielo na účel propagácie verejnej výstavy umeleckého diela alebo propagácie predaja umeleckého diela, a to v rozsahu potrebnom na takúto propagáciu.
(2) Na použitie umeleckého diela po skončení jeho verejného vystavenia alebo po jeho predaji sa odsek 1 nevzťahuje.
O: 5
Výnimky a obmedzenia ustanovené v odsekoch 1, 2, 3 a 4 sa zavedú iba v niektorých osobitných prípadoch, pri ktorých nedochádza ku konfliktu s normálnym využívaním diela alebo predmetu ochrany, a ktoré neodôvodnene nepoškodzujú oprávnené záujmy nositeľa práv.
D
§ 34
Obmedzenia majetkových práv autora sú dovolené len v osobitných prípadoch ustanovených v tomto zákone a nakladanie s dielom podľa týchto ustanovení nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.
Ú
Č: 6
O. 1
Členské štáty poskytnú primeranú právnu ochranu proti obchádzaniu akýchkoľvek účinných technologických opatrení, ktoré dotknutá osoba vykonáva s vedomím alebo majúc primeraný dôvod vedieť, že sleduje daný cieľ.
N
§ 60
O. 1
Do autorského práva neoprávnene zasahuje ten, kto vedome obchádza účinné technologické opatrenia na ochranu práv podľa tohto zákona, alebo obchádza nevyhnutnosť získať súhlas na použitie diela podľa tohto zákona.
Ú
O. 2
Členské štáty poskytnú primeranú právnu ochranu proti výrobe, dovozu, rozširovaniu, predaju, nájmu, propagovaniu predaja alebo nájmu
§ 60
O. 2
Do autorského práva neoprávnene zasahuje aj ten, kto za priamy alebo nepriamy majetkový prospech poskytuje služby alebo vyrába, dováža, rozširuje predajom alebo nájmom, propaguje takéto rozširovanie, alebo vlastní zariadenia, výrobky alebo
Ú
alebo vlastnenia na komerčné účely zariadení, výrobkov alebo súčiastok alebo poskytovaniu služieb, ktoré:
(a) sa ponúkajú, propagujú alebo predávajú na účel obchádzania alebo
(b) majú iba obmedzený komerčne významný účel alebo použitie iné ako je obchádzanie alebo
(c) sú prvotne navrhnuté, vyrobené, prispôsobené alebo prevádzkované na taký účel, aby umožnili alebo uľahčili obchádzanie
akýchkoľvek účinných technologických opatrení.
súčiastky, ktoré
a) propagované alebo ponúknuté na predaj na účel obchádzania účinných technologických opatrení alebo obchádzania nevyhnutnosti získať súhlas na použitie diela podľa tohto zákona,
b) popri obchádzaní účinných technologických opatrení, alebo obchádzaní nevyhnutnosti získať súhlas na použitie diela podľa tohto zákona majú len obmedzený obchodne významný účel alebo použitie, alebo
c) primárne určené, vyrobené, upravené alebo vykonané na účel umožniť alebo uľahčiť obchádzanie účinných technologických opatrení, alebo obchádzanie nevyhnutnosti získať súhlas na použitie diela podľa tohto zákona.
O. 3
Na účely tejto smernice sa výrazom „technologické opatrenia“ rozumie akákoľvek technológia, zariadenie alebo súčiastka, ktorá pri normálnom spôsobe použitia je navrhnutá na to, aby predchádzala konaniu alebo obmedzovala konanie vo vzťahu k dielam alebo iným predmetom ochrany, ktoré nie je autorizované nositeľom autorského práva alebo akéhokoľvek iného práva súvisiaceho s autorským právom ustanoveného zákonom alebo práva sui generis ustanoveného v kapitole III. smernice 96/9/ES. Technologické opatrenia sa pokladajú za „účinné“, keď je použitie chráneného diela alebo predmetu ochrany kontrolované nositeľom práv aplikáciou kontroly prístupu alebo ochranným procesom, ako je
N
§ 60
O. 3
Technologické opatrenie na účely tohto zákona je akýkoľvek postup, výrobok alebo súčiastka, ktoré pri bežnom spôsobe ich použitia majú predchádzať, obmedziť alebo zabrániť neoprávnenému zásahu do práv k predmetom ochrany podľa tohto zákona. Za technologické opatrenie sa považuje aj šifrovanie, kódovanie alebo iná úprava predmetu ochrany, alebo uplatnenie iného kontrolného mechanizmu použitia predmetu ochrany.
Ú
zakódovanie, pomiešaním alebo inou transformáciou diela alebo iného predmetu ochrany alebo kopírovacím kontrolným mechanizmom, ktorý ochranný cieľ.
O: 4
Napriek právnej ochrane upravenej v odseku 1, pri absencii dobrovoľných opatrení prijatých zo strany nositeľov práv, vrátane dohôd medzi nositeľmi práv a inými dotknutými stranami, členské štáty príjmu príslušné opatrenia, ktoré zabezpečia, že nositelia práv sprístupnia oprávneným osobám, ktorým bola udelená výnimka alebo obmedzenie podľa vnútroštátneho zákona v súlade s článkom 5 (2)(a), (2)(c), (2)(d), (2)(e), (3)(b) alebo (3)(e) prostriedky, aby mohli využívať danú výnimku alebo obmedzenie v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na využívanie danej výnimky alebo obmedzenia, a tam, kde oprávnená osoba právny prístup k dotknutému chránenému dielu.
N
§ 60
O. 4
Ustanovenie odseku 1 sa neuplatní pri použití predmetu ochrany podľa § 40, 42, 44, 46, 49 a 53 v rozsahu nevyhnutnom na využitie danej výnimky alebo obmedzenia.
Č
O. 4
Členský štát môže tiež prijať tieto opatrenia vo vzťahu k požívateľom výnimky alebo obmedzenia poskytnutého v súlade s článkom 5(2)(b), ak nositeľ práv ešte neumožnil vyhotovenie rozmnoženiny na súkromné použitie v rozsahu potrebnom na to, aby dotknutá výnimka, alebo obmedzenie mohli byť využité a v súlade s ustanoveniami článku 5 (2)(b) a (5), bez toho, aby bolo nositeľom práv zabránené prijať primerané opatrenia týkajúce sa počtu
D
n.a.
rozmnoženín v súlade s týmito ustanoveniami.
O. 4
Technologické opatrenia, ktoré dobrovoľne zavedú nositelia práv, vrátane tých, ktoré sa zavedú pri uplatňovaní dobrovoľných dohôd, a technologické opatrenia zavedené pri uplatňovaní opatrení, ktoré zaviedli členské štáty, majú právnu ochranu ustanovenú v odseku 1.
n.a
Vo vnútroštátnom práve nie sú zavedené takéto technologické opatrenia.
O. 4
Ustanovenia prvého a druhého pododseku sa nevzťahujú na diela alebo iné predmety ochrany, sprístupnené verejnosti za dohodnutých zmluvných podmienok takým spôsobom, že verejnosť k nim môže mať prístup z miesta a v čase, ktorý si sama zvolí.
Keď sa tento článok použije v kontexte
smerníc 92/100/EHS a 96/9/ES, tento odsek platí primerane.
n.a
n. a.
Č: 7
O. 1
Členské štáty zabezpečia primeranú právnu ochranu proti akejkoľvek osobe, ktorá vedome vykonáva bez oprávnenia niektorú z nasledujúcich činností:
a) odstránenie alebo zmena akejkoľvek elektronickej informácie na správu práv;
b) rozširovanie, dovoz na účel rozširovania, vysielanie, verejný prenos alebo sprístupňovanie verejnosti diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré sú chránené podľa tejto smernice alebo podľa kapitoly III smernice 96/9/ES, a z ktorých bola bez autorizácie odstránená, alebo na ktorých bola zmenená elektronická informácia na správu práv,
ak taká osoba vie alebo má opodstatnený dôvod vedieť, že takým konaním napomáha, umožňuje, uľahčuje alebo kryje/zatajuje porušovanie akéhokoľvek autorského práva alebo akýkoľvek iných práv súvisiacich s autorským právom ustanovených zákonom alebo práva sui generis ustanoveného v kapitole III smernice 96/9/ES.
N
§ 61
O. 1
§106
§115
§ 123
§ 129
§ 140
Do autorského práva zasahuje aj ten, kto vedome a bez súhlasu autora spôsobuje, umožňuje, uľahčuje alebo zastiera porušovanie autorského práva tým, že
a) odstráni alebo zmení akúkoľvek elektronickú informáciu na správu práv,
b) rozširuje, dováža na účel rozširovania, vysiela alebo uvádza na verejnosť predmety ochrany podľa tohto zákona, z ktorých bola elektronická informácia na správu práv neoprávnene odstránená alebo zmenená.
Na výkonného umelca a jeho umelecký výkon sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 1, § 4, 6 a 7, 9, 11, 13, 14, 16, § 20 ods. 1 a 2, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 90 až 93.
Na výrobcu zvukového záznamu a jeho zvukový záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9 až 11, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91 až 93.
Na výrobcu audiovizuálneho záznamu a jeho audiovizuálny záznam sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a § 91 až 93.
Na vysielateľa a jeho vysielanie sa primerane vzťahujú ustanovenia § 4, 6 a 7, 9, 13, 16, § 20 ods. 1 a 4, § 21, 22, 24, 26 až 30, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64 a 91.
Ustanovenia § 9, § 20 ods. 1 a 3, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64, 65 až 82 a 91 sa primerane vzťahujú aj na zhotoviteľa databázy.
Ú
Ustanovenia § 65 až 71 upravujú ochranu autorských práv.
O. 2
Na účely tejto smernice sa výrazom informácia na správu práv“ rozumie akákoľvek informácia poskytnutá nositeľmi práv, ktorá identifikuje dielo
§ 61
O. 2
Informácia na správu práv na účely tohto zákona je akákoľvek informácia poskytnutá nositeľom práv, ktorá identifikuje dielo alebo iný predmet ochrany, autora alebo nositeľa práv, informácia o spôsoboch a podmienkach použitia diela alebo
alebo predmet ochrany, o ktorých sa zmieňuje táto smernica, alebo na ktorý sa vzťahuje právo sui generis ustanovené v kapitole III. smernice 96/9/ES, autora alebo akéhokoľvek iného nositeľa práv alebo informáciu o podmienkach použitia diela alebo predmetu ochrany a akékoľvek čísla alebo kódy, ktoré predstavujú takúto informáciu.
Prvý pododsek platí, keď sa ktorýkoľvek z týchto prvkov informácie spája s rozmnoženinou alebo sa objaví v súvislosti s verejným prenosom diela alebo iného predmetu ochrany, o ktorom sa zmieňuje táto smernica, alebo na ktorý sa vzťahuje právo sui generis ustanovené v kapitole III. smernice 96/9/ES.
iného predmetu ochrany a akékoľvek číslice alebo kódy, ktoré predstavujú takúto informáciu.
Č: 8
O: 1
Členské štáty zabezpečia primerané sankcie a opravné prostriedky vo vzťahu k porušovaniu práv a povinnosti ustanovených v tejto smernici a prijme všetky nevyhnutné opatrenia, aby sa tieto sankcie a opravné prostriedky uplatňovali. Takto ustanovené sankcie musia byť účinné, primerané a musia mať odrádzajúci účinok.
N
§ 58
O. 1
Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, sa môže domáhať najmä
a) určenia svojho autorstva,
b) zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takéhoto ohrozenia, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je toto právo ohrozené,
c) zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva vrátane zákazu zásahu podľa § 60 a 61, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je do tohto právo zasiahnuté,
d) poskytnutia informácií o pôvode rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, o spôsobe a rozsahu jej použitia a o službách porušujúcich právo autora vrátane údajov o
1. vlastníkovi, vydavateľovi, výrobcovi, distributérovi, dodávateľovi, prijímateľovi, odosielateľovi, vývozcovi alebo predajcovi rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela alebo o
Č
Transpozícia ustanovenia sa nachádz a vo viacerých predpisoch.
poskytovateľovi služieb,
2. vydanom, vyrobenom, dodanom, poskytnutom, prijatom, odoslanom, vyvezenom alebo objednanom množstve alebo cene rozmnoženiny diela, napodobeniny diela alebo služby,
e) poskytnutia informácií o sprístupňovaní diela verejnosti spôsobom porušujúcim právo autora vrátane údajov o
1. užívateľoch a poskytovateľoch elektronických komunikačných služieb a služieb poskytujúcich obsah,23)
2. rozsahu použitia diela,
3. priamom alebo nepriamom majetkovom prospechu súvisiacom s takýmto porušením,
f) odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to
1. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo
2. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 62 a
63
použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia,
g) náhrady nemajetkovej ujmy podľa osobitného predpisu,24)
h) náhrady škody podľa osobitného predpisu,25)
i) vydania bezdôvodného obohatenia.
23) § 3 písm. b) zákona 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
24) § 442a Občianskeho zákonníka.
25) § 442 Občianskeho zákonníka.
O: 2
Každý členský štát prijme nevyhnutné opatrenia, aby zabezpečil, že nositelia práv, ktorých záujmy dotknuté konaním porušujúcim právo, ku ktorému dochádza na jeho území, si
N
§ 58
O. 1
P. f
Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, sa môže domáhať najmä
odstránenia následkov zásahu do práva na náklady osoby, ktorá neoprávnene zasiahla alebo hrozila neoprávneným zásahom, a to
Č
Transpozícia ustanovenia sa nachádza
môžu súdnou cestou vymáhať škody a/alebo žiadať súdny zákaz alebo vo vhodných prípadoch zhabanie materiálu porušujúceho ich práva, ako aj zariadení, výrobkov alebo súčiastok, ktoré sú uvedené v článku 6(2).
P. h
1. zničením neoprávnene vyhotovenej rozmnoženiny diela alebo napodobeniny diela, jej stiahnutím z obehu alebo z iného použitia alebo
2. zničením materiálov, nástrojov a pomôcok podľa § 62 a
63
použitých pri neoprávnenom zásahu alebo hrozbe neoprávneného zásahu, ich stiahnutím z obehu alebo z iného použitia,
náhrady škody podľa osobitného predpisu, 25)
25 § 442 Občianskeho zákonníka
vo viacerých právnych predpisoch.
O: 3
Členské štáty zabezpečia, aby nositelia práv mali možnosť žiadať o súdny zákaz proti sprostredkovateľom, ktorých služby využívajú tretie strany na porušovanie autorského práva alebo s ním súvisiaceho práva.
N
§ 58
O. 1
P. b
P. c
Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, sa môže domáhať najmä
zákazu ohrozenia svojho práva vrátane zákazu opakovania takéhoto ohrozenia, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je toto právo ohrozené,
zákazu neoprávneného zásahu do svojho práva vrátane zákazu zásahu podľa § 60 a 61, a to aj proti poskytovateľovi služby, prostredníctvom ktorej je do tohto právo zasiahnuté,
Ć
Transpozícia ustanovenia sa nachádz a vo viacerých predpisoch.
Č: 9
Táto smernica platí bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa predovšetkým patentových práv, ochranných známok, dizajnových práv, úžitkových vzorov, topografie polovodičových výrobkov, ochrany typu písma, podmienečného prístupu, prístupu do káblových rozvodov vysielacích spoločností, ochrany národných kultúrnych hodnôt, požiadaviek na právnu záruku, zákonov o kartelových praktikách a nekalej súťaži, obchodného tajomstva, bezpečnosti, dôvernosti, ochrany údajov a súkromia, prístupu k verejným dokumentom a zmluvného práva.
n. a
Č: 10
O: 1
Všetky ustanovenia tejto smernice platia vo vzťahu k všetkým dielam a iným predmetom ochrany, o ktorých sa zmieňuje táto smernica a ktoré budú 22.decembra 2002 chránené legislatívou členských štátov v oblasti autorského práva a s ním súvisiacich práv, alebo ktoré spĺňajú kritéria na ochranu podľa ustanovení tejto smernice alebo podľa ustanovení uvedených v článku 1 (2).
n. a.
O: 2
Táto smernica platí bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek akty uskutočnené a práva nadobudnuté pred 22.decembrom 2002
n. a.
Č: 11
O: 1
Smernica 92/100/EHS sa mení a dopĺňa takto:
n. a.
(a) Článok 7 sa vypúšťa;
n. a.
(b) Článok 10(3) nahrádza takto:
“3. Obmedzenia sa uplatnia iba v niektorých osobitných prípadoch, ktoré nie sú v rozpore s normálnym využívaním predmetu ochrany a neprimerane nepoškodzujú oprávnené záujmy nositeľa práv.“
n. a.
O: 2
Článok 3(2) smernice 93/98/EHS sa nahrádza takto:
2. Práva výrobcov zvukových záznamov skončia 50 rokov po zhotovení záznamu. Ak však bol zvukový záznam v priebehu tohto obdobia uverejnený v súlade so zákonom, uvedené práva skončia 50 rokov odo dňa prvého zákonného uverejnenia. Ak v priebehu obdobia uvedeného v prvej vete nedošlo k zákonnému uverejneniu a ak bol
n. a.
zvukový záznam v tomto období zákonným spôsobom verejne prenášaný, uvedené práva zanikajú 50 rokov odo dňa prvého zákonného verejného prenosu.
Avšak v prípade, keď kvôli uplynutiu doby ochrany poskytnutej v súlade s týmto odsekom vo verzii pred jeho zmenením a doplnením Smernicou 2001/29/ES Európskeho parlamentu a rady z 22. mája 2001 o harmonizácii niektorých aspektov autorského práva a s ním súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (*) práva výrobcov zvukových záznamov dňa 22. decembra 2002 nebudú chránené, tento odsek nebude mať za účinok obnovenie ochrany týchto práv.
Č: 12
O: 1
Najneskôr 22.decembra 2004 a potom každé tri roky komisia predloží Európskemu parlamentu, rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice, v ktorej, okrem iného, na základe osobitných informácii poskytnutých členskými štátmi zhodnotí najmä uplatňovanie článkov 5, 6 a 8 vo svetle rozvoja digitálneho trhu. V prípade článku 6 zhodnotí najmä, či tento článok poskytuje dostatočnú úroveň ochrany a či konanie povolené zákonom nie je negatívne ovplyvnené použitím účinných technologických opatrení. V prípade potreby, predloží návrhy na zmenu a doplnenie tejto smernice, najmä z dôvodu zaistenia fungovania vnútorného trhu podľa článku 14 zmluvy.
n. a.
O: 2
Ochrana práv súvisiacich s autorským
n. a.
právom podľa tejto smernice zostane nezmenená a žiadnym spôsobom neovplyvní ochranu autorského práva
O: 3
Týmto sa ustanovuje Kontaktný výbor. Skladá sa zo zástupcov kompetentných úradov členských štátov. Predsedá mu zástupca komisie a stretáva s buď z iniciatívy predsedu, alebo na žiadosť delegácie niektorého členského štátu.
n. a.
O: 4
Úlohou výboru je :
n. a.
(a) vyhodnocovať dopad tejto smernice na fungovanie vnútorného trhu a upozorňovať na všetky ťažkosti;
n. a.
(b) organizovať konzultácie o všetkých otázkach súvisiacich s uplatňovaním tejto smernice;