TABUĽKA ZHODY
k návrhu Autorského zákona č. .../2015 Z. z.
s právom Európskej únie
Názov smernice: Smernica Rady č. 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a práv príbuzných autorskému právu, vzťahujúcich sa na satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu
Smernica EÚ
Smernica Rady č. 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a práv príbuzných autorskému právu, vzťahujúcich sa na satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh Autorského zákona č. .../2015 Z. z.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob
transpozície
(N, O, D, n. a.)
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
(Ú, Č, Ž, n. a.)
Poznámky
KAPITOLA I
DEFINÍCIE
Č: 1
O: 1
Na účely tejto smernice "satelit" znamená akýkoľvek satelit pracujúci vo frekvenčných pásmach, ktoré sú podľa zákona o telekomunikáciách vyhradené na vysielanie signálov určených na príjem verejnosťou, alebo ktoré sú vyhradené na neverejné vysiela nie z bodu do bodu. V tomto druhom prípade však okolnosti, za ktorých sa uskutočňuje individuálny príjem signálov, musia byť porovnateľné s tými, ktoré platia v prvom prípade.
N
Ú
Definíciu verejného prenosu pomocou satelitu obsahuje § 56 zákona č. 220/2007
o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov.
O: 2
a) Na účely tejto smernice "satelitné vysielanie pre verejnosť" znamená zavedenie, pod kontrolou a zodpovednosťou vysielacej organizácie, signálov prenášajúcich program určených na príjem
verejnosťou do neprerušeného prenosového reťazca vedúceho na satelit a zo satelitu na zem.
b) Akt satelitného vysielania pre verejnosť sa uskutočňuje výhradne v členskom štáte, kde pod
kontrolou a zodpovednosťou vysielacej organizácie, sa signály prenášajúce program zavádzajú do neprerušeného prenosového reťazca vedúceho na satelit a zo satelitu na zem.
c) Ak sú signály prenášajúce program kódované, potom sa jedná o satelitné vysielanie pre verejnosť vtedy, ak prostriedky na dekódovanie vysielania poskytuje verejnosti vysielacia organizácia, alebo sú poskytované s jej súhlasom.
d) Keď sa akt satelitného vysielania pre verejnosť uskutočňuje v štáte, čo nie je členom spoločenstva, ktorý nezabezpečuje úroveň ochrany podľa kapitoly II,
i) ak sa signály prenášajúce program prenášajú na satelit zo stanice umiestnenej v členskom štáte,
posudzuje sa to ako satelitné vysielanie pre verejnosť, ktoré sa uskutočňuje v členskom štáte a práva podľa kapitoly II sa uplatnia proti osobe prevádzkujúcej túto stanicu; alebo
ii) ak sa nepoužije stanica v členskom štáte, ale vysielacia organizácia založená v členskom štáte
uskutočnila akt satelitného vysielania pre verejnosť, posudzuje sa tento akt, akoby sa uskutočňoval v členskom štáte, v ktorom má vysielacia organizácia svoje hlavné sídlo v spoločenstve a práva podľa kapitoly II sa uplatňujú proti vysielacej organizácii.
N
§ 27
(1) Verejný prenos diela je verejné šírenie diela akýmikoľvek technickými prostriedkami po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo môžu vnímať osoby na miestach, kde by ho bez tohto prenosu vnímať nemohli.
(2) Vysielanie diela, retransmisia diela a sprístupňovanie diela verejnosti je verejným prenosom diela.
Ú
O: 3
Na účely tejto smernice "káblová retransmisia" znamená súčasný, nezmenený a neskrátený
N
§ 27
O. 2
Vysielanie diela, retransmisia diela a sprístupňovanie diela verejnosti je verejným prenosom diela.
Ú
ďalší prenos pomocou káblu alebo mikrovlnného systému na príjem pôvodného vysielania z iného
členského štátu verejnosťou, ktoré sa uskutočnilo po vedení alebo vzduchom, vrátane vysielania
televíznych alebo rozhlasových programov zo satelitu a ktoré je určené na príjem verejnosťou.
§ 29
(1) Retransmisia diela je súčasné, nezmenené a úplné šírenie vysielaného diela, uskutočnené inou osobou ako je vysielateľ alebo ako osoba technicky zabezpečujúca vysielanie podľa § 28, ktoré môže byť prijímané verejnosťou prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete.
(2) Káblová retransmisia diela je retransmisia, ktorá môže byť prijímaná verejnosťou prostredníctvom káblového, satelitného alebo mikrovlnného systému.
O: 4
Na účely tejto smernice "ochranný zväz" znamená organizáciu, ktorá riadi a spravuje autorské
práva alebo príbuzné práva ako svoju jedinú činnosť alebo jednu zo svojich hlavných úloh.
N
§ 144
O. 1
O. 2
Právnická osoba oprávnená na základe zákona alebo dohôd s nositeľmi práv spravovať majetkové práva v mene viacerých nositeľov práv a v záujme spoločného prospechu týchto nositeľov práv ako jediný alebo hlavný účel svojej činnosti, je organizáciou kolektívnej správy, ak
a) jej riadenie a kontrola sa uskutočňuje s účasťou nositeľov práv,
b) kolektívnu správu práv vykonáva bez účelu dosahovania zisku a
c) sídlo na území Slovenskej republiky a bolo jej ministerstvom udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv (ďalej len „oprávnenie“).
Právnická osoba so sídlom v inom štáte vykonávajúca kolektívnu správu práv je oprávnená vykonávať kolektívnu správu práv na území Slovenskej republiky, ak
a) jej riadenie a kontrola sa uskutočňuje s účasťou nositeľov práv alebo
b) kolektívnu správu práv vykonáva bez účelu dosahovania zisku.
Ú
O: 5
Na účely tejto smernice sa hlavný režisér kinematografického alebo audiovizuálneho diela
považuje za jeho autora alebo za jedného z autorov. Členské štáty môžu vydať úpravu, že za spoluautorov sa môžu považovať aj ďalší.
N
§ 83
O. 1
Ak je audiovizuálne dielo zapísané v Medzinárodnom zozname audiovizuálnych diel 27), za jeho autora sa považuje osoba zapísaná v tomto zozname, kým sa nepreukáže opak; to neplatí, ak je tento zápis v rozpore s odsekom 2 alebo s iným vyhlásením uvedeným v tomto
Ú
O. 2
zozname.
Za autorov audiovizuálneho diela sa považujú režisér, autor scenára, autor dialógov a autor hudby, ktorá bola vytvorená osobitne pre toto dielo a iná fyzická osoba, len ak sa na vytvorení audiovizuálneho diela podieľala tvorivou duševnou činnosťou.
27) Článok 3 v spojení s článkom 4 Dohovoru o medzinárodnom zápise audiovizuálnych diel (oznámenie č. 365/1992 Zb.).
KAPITOLA II
SATELITNÉ VYSIELANIE PROGRAMOV
Č: 2
Členské štáty zabezpečia pre autora výhradné právo na povolenie satelitného vysielania pre
verejnosť diel chránených autorským právom podľa ustanovení tejto kapitoly.
N
§ 19
O. 1
O. 4
Autor má právo použiť svoje dielo a udeliť súhlas na použitie svojho diela.
Použitím diela je najmä
a) spracovanie diela,
b) spojenie diela s iným dielom,
c) zaradenie diela do databázy podľa § 131,
d) vyhotovenie rozmnoženiny diela,
e) verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela
1. prevodom vlastníckeho práva,
2. vypožičaním,
3. nájmom.
f) uvedenie diela na verejnosti
1. verejným vystavením originálu alebo rozmnoženiny diela,
2. verejným vykonaním diela,
3. verejným prenosom diela.
Ú
Č: 3
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby povolenie uvedené v článku 2 mohlo byť nadobudnuté iba
dohodou.
N
§ 65
O. 1
V. 1
Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“).
Ú
O: 2
Členský štát môže zariadiť, aby sa kolektívna dohoda medzi ochranným zväzom a vysielacou
organizáciou, týkajúca sa príslušnej kategórie diel, rozšírila na držiteľov práv tej istej kategórie, ktorí nie
sú zastúpení ochranným zväzom, za predpokladu, že:
- satelitné vysielanie pre verejnosť sa uskutočňuje súčasne s pozemným vysielaním tej istej
vysielacej organizácie a
- nezastúpený držiteľ práv bude mať kedykoľvek možnosť zrušiť rozšírenie kolektívnej dohody na
svoje diela a vykonávať svoje práva alebo individuálne, alebo kolektívne.
D
§ 79
O. 1
O. 2
§ 80
P. d
P. g
Organizácia kolektívnej správy, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky, môže uzavrieť s nadobúdateľom rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu, ktorou udeľuje súhlas na použitie všetkých predmetov ochrany nositeľov práv
a) zastupovaných podľa § 164, ku ktorým vykonáva správu majetkových práv a
b) ktorí nie sú touto organizáciou kolektívnej správy zastupovaní podľa § 164 a nevylúčili kolektívnu správu práv k týmto predmetom ochrany podľa odseku 2.
Nositeľ práv podľa ods. 1 písm. b) je oprávnený vylúčiť kolektívnu správu svojich majetkových práv ku všetkým alebo k niektorému zo svojich predmetov ochrany prostredníctvom rozšírenej hromadnej licenčnej zmluvy písomným oznámením organizácii kolektívnej správy podľa odseku 1, ktorá o tom bez zbytočného odkladu informuje nadobúdateľa licencie.
Organizácia kolektívnej správy môže rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou poskytnúť nadobúdateľovi súhlas na
vysielanie predmetov ochrany vrátane vysielania prostredníctvom satelitu,
retransmisiu predmetov ochrany okrem káblovej retransmisie.
Ú
O: 3
Odsek 2 neplatí pre kinematografické diela vrátane diel vytvorených procesom analogickým s
kinematografiou.
O
n. a.
O: 4
Kde právne predpisy členského štátu zabezpečujú rozšírenie kolektívnej dohody v súlade s
ustanoveniami odseku 2, tento členský štát informuje Komisiu, ktoré vysielacie organizácie sú oprávnené využívať tieto právne predpisy. Komisia uverejní túto informáciu v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (v sérii C).
O
n. a.
Č: 4
Na účely satelitného vysielania pre verejnosť sú
N
§ 97
Výkonný umelec má právo použiť svoj umelecký výkon
Ú
O: 1
práva výkonných umelcov, výrobcov záznamov a vysielacích organizácií chránené v súlade s ustanoveniami článkov 6, 7, 8 a 10 smernice 92/100/EHS.
O. 1
O. 3
§ 99
O. 2
§ 109
O. 1
O. 3
a právo udeliť súhlas na použitie umeleckého výkonu.
Použitím umeleckého výkonu, na ktoré udeľuje výkonný umelec súhlas podľa odseku 1, je
a) verejný prenos nezaznamenaného umeleckého výkonu okrem vysielania,
b) vyhotovenie originálu záznamu umeleckého výkonu,
c) vyhotovenie rozmnoženiny záznamu umeleckého výkonu,
d) verejné rozširovanie originálu záznamu umeleckého výkonu alebo jeho rozmnoženiny
1. prevodom vlastníckeho práva,
2. nájmom alebo
3. vypožičaním,
e) sprístupňovanie záznamu umeleckého výkonu verejnosti.
Výkonný umelec má právo na primeranú odmenu za použitie
a) zaznamenaného umeleckého výkonu technickým predvedením,
b) zaznamenaného umeleckého výkonu verejným prenosom okrem sprístupňovania záznamu umeleckého výkonu verejnosti a
c) nezaznamenaného umeleckého výkonu vysielaním.
Výrobca zvukového záznamu má právo použiť svoj zvukový záznam a právo udeliť súhlas na použitie zvukového záznamu.
Použitím zvukového záznamu, na ktoré udeľuje výrobca zvukového záznamu súhlas podľa odseku 1, je
a) vyhotovenie rozmnoženiny zvukového záznamu,
§ 110
§ 118
O. 1
O. 3
§ 119
b) verejné rozširovanie originálu zvukového záznamu alebo jeho rozmnoženiny
1. prevodom vlastníckeho práva,
2. nájmom alebo
3. vypožičaním,
c) vysielanie zvukového záznamu,
d) sprístupňovanie zvukového záznamu verejnosti.
Výrobca zvukového záznamu právo na primeranú odmenu za použitie zvukového záznamu
a) technickým predvedením,
b) verejným prenosom okrem vysielania a sprístupňovania verejnosti.
Výrobca audiovizuálneho záznamu má právo použiť svoj audiovizuálny záznam a právo udeliť súhlas na použitie audiovizuálneho záznamu.
Použitím audiovizuálneho záznamu, na ktoré udeľuje výrobca audiovizuálneho záznamu súhlas podľa odseku 1, je
a) vyhotovenie rozmnoženiny audiovizuálneho záznamu,
b) verejné rozširovanie originálu audiovizuálneho záznamu alebo jeho rozmnoženiny
1. prevodom vlastníckeho práva,
2. nájmom alebo
3. vypožičaním,
c) technické predvedenie audiovizuálneho záznamu,
d) vysielanie audiovizuálneho záznamu
e) sprístupňovanie audiovizuálneho záznamu verejnosti.
Výrobca audiovizuálneho záznamu má právo na primeranú odmenu za použitie audiovizuálneho záznamu verejným prenosom okrem vysielania a sprístupňovania
§ 125
O. 1
O. 3
verejnosti.
Vysielateľ má právo použiť svoje vysielanie a právo udeliť súhlas na použitie svojho vysielania.
Použitím vysielania, na ktoré udeľuje vysielateľ súhlas podľa odseku 1, je
a) verejný prenos vysielania, ak sa uskutočňuje na miestach, ktoré sú verejnosti prístupné za vstupný poplatok,
b) vyhotovenie záznamu vysielania,
c) vyhotovenie rozmnoženiny záznamu vysielania,
d) verejné rozširovanie záznamu vysielania alebo jeho rozmnoženiny prevodom vlastníckeho práva,
e) retransmisiu vysielania,
f) sprístupňovanie záznamu vysielania verejnosti.
O: 2
Na účely odseku 1 termín "bezdrôtové vysielanie" v smernici 92/100/EHS zahŕňa aj satelitné vysielanie pre verejnosť.
N
§ 28
Vysielanie diela je šírenie diela uskutočňované osobou v rámci jej programovej služby10), ktoré môže byť prijímané verejnosťou prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete11), a to aj vtedy, ak ho technicky zabezpečuje iná osoba na základe dohody s vysielateľom v jeho mene a na jeho účet, vrátane šírenia pomocou satelitu.
10) § 3 ods. 1 6 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) v znení zákona č. 489/2009.
1) § 2 ods. 1 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách.
Ú
O: 3
So zreteľom na uplatnenie práv uvedených v odseku 1 platia články 2 ods. 7 a 12 smernice
92/100/EHS.
n. a.
n. a.
Č: 5
Ochrana práv príbuzných k autorskému právu podľa tejto smernice sa nedotkne a žiadnym
spôsobom neovplyvní ochranu autorské práva.
n. a.
n. a.
Č: 6
O: 1
Členské štáty môžu zabezpečiť ďalšiu ochranu pre držiteľov práv príbuzných k autorskému
právu, než ako to vyžaduje článok 8 smernice 92/100/EHS.
D
n. a.
O: 2
Pri uplatnení odseku 1 členské rešpektujú štáty definície obsiahnuté v článkoch 1 ods. 1 a 2.
D
n. a.
Č: 7
O: 1
So zreteľom na včasné uplatnenie práv uvedených v článku 4 ods. 1 tejto smernice platí článok 13 ods. 1, 2, 6 a 7 smernice 92/100/EHS. článok 13 ods. 4 a 5 smernice 92/100/EHS platí primerane.
n. a.
n. a.
O: 2
Dohody týkajúce sa využitia autorských diel a ďalších predmetov ochrany, ktoré sú v platnosti
k dátumu uvedenom v článku 14 ods. 1, podliehajú ustanoveniam článkov 1 ods. 2, články 2 a 3 od 1.januára 2000, ak ich platnosť uplynie po tomto dátume.
n. a.
n. a.
O: 3
Ak medzinárodná dohoda o koprodukcii uzavretá pred dátumom uvedeným v článku 14 ods. 1 medzi koproducentom z členského štátu a jedným alebo viacerými koproducentmi z iných členských
štátov alebo z tretích krajín výslovne stanoví systém rozdelenia využívania práv medzi spoluvýrobcami podľa zemepisných oblastí pre všetky druhy vysielania pre verejnosť bez rozlíšenia ustanovení platných pre satelitné vysielanie pre verejnosť a pre iné druhy vysielania, a keď satelitné vysielanie koprodukčných programov pre verejnosť by sa dotýkalo exkluzivity, najmä jazykovej, jedného z koproducentov alebo jeho zmocnenca na príslušnom území, povolenie jedného z koproducentov alebo jeho zmocnencov na satelitné vysielanie pre verejnosť bude vyžadovať predchádzajúci súhlas držiteľa tejto exkluzivity, či už koproducenta, alebo jeho zmocnenca.
N
n. a.
KAPITOLA III
KÁBLOVÁ RETRANSMISIA
Č: 8
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, keď programy z iných členských štátov sú na ich území ďalej šírené po kábli, bolo dodržané platné autorské právo a príbuzné práva a aby sa takáto
retransmisia uskutočňovala na základe individuálnych alebo kolektívnych zmluvných dohôd medzi vlastníkmi autorských práv, držiteľmi príbuzných práv a prevádzkovateľmi káblových rozvodov.
N
§ 65
O.1
V.1
§ 77
O. 1
§ 78
O. 1
§ 79
O. 1
§ 80
P. g
§ 146
O. 1
O. 2
P. d, f
Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela (ďalej len „licencia“).
Organizácia kolektívnej správy môže uzavrieť kolektívnu licenčnú zmluvu s právnickou osobou, ktorá združuje používateľov predmetov ochrany. Kolektívnou licenčnou zmluvou organizácia kolektívnej správy udeľuje súhlas na použitie predmetu ochrany nositeľa práv, ku ktorému vykonáva správu majetkových práv.
Hromadnou licenčnou zmluvou môže udeliť organizácia kolektívnej správy nadobúdateľovi súhlas na použitie viacerých predmetov ochrany nositeľov práv zastupovaných podľa § 164, ku ktorým vykonáva správu majetkových práv.
Organizácia kolektívnej správy, ktorá zastupuje najviac nositeľov práv podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky, môže uzavrieť s nadobúdateľom rozšírenú hromadnú licenčnú zmluvu, ktorou udeľuje súhlas na použitie všetkých predmetov ochrany nositeľov práv
a) zastupovaných podľa § 164, ku ktorým vykonáva správu majetkových práv a
b) ktorí nie sú touto organizáciou kolektívnej správy zastupovaní podľa § 164 a nevylúčili kolektívnu správu práv k týmto predmetom ochrany podľa odseku 2.
Organizácia kolektívnej správy môže rozšírenou hromadnou licenčnou zmluvou poskytnúť nadobúdateľovi súhlas na
retransmisiu predmetov ochrany okrem káblovej retransmisie.
Nositeľ práv nie je oprávnený na individuálny výkon svojich majetkových práv v odboroch kolektívnej správy podľa odseku 2.
Organizácia kolektívnej správy vykonáva správu výkonu majetkových práv podľa odseku 1 v týchto odboroch
Ú
§ 147
O. 1
O. 2
kolektívnej správy:
d) výber primeranej odmeny za káblovú retransmisiu umeleckého výkonu, zvukového záznamu a audiovizuálneho záznamu, ktorý je originálom audiovizuálneho diela,
f) použitie diela jeho uvedením na verejnosti káblovou retransmisiou.
Organizácia kolektívnej správy vykonávajúca správu majetkového práva podľa § 146 ods. 2 písm. d) a f) sa považuje za vykonávajúcu správu tohto práva aj vo vzťahu k nositeľom práv, ktorí nie sú zastupovaní podľa § 164 ods. 1.
Ak kolektívnu správu práv v odbore použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti káblovou retransmisiou vykonáva viacero organizácií kolektívnej správy, nositeľ práv má možnosť výberu, ktorá z týchto organizácií kolektívnej správy sa považuje za vykonávajúcu správu jeho práva na použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti káblovou retransmisiou.
O: 2
Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské štáty do 31. decembra 1997 zachovať také štatutárne
licenčné systémy, ktoré už fungujú, alebo ktoré boli výslovne zriadené na základe vnútroštátneho
právneho predpisu k 31. júlu 1991.
n. a.
n. a.
Č: 9
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby oprávnenie majiteľov autorského práva a držiteľov príbuzných
práv udeľovať či odmietať prevádzkovateľovi káblových rozvodov povolenie na káblovú retransmisiu sa mohlo vykonávať iba prostredníctvom ochranného zväzu.
N
§ 146
O. 1
O. 2
P. d, f
Nositeľ práv nie je oprávnený na individuálny výkon svojich majetkových práv v odboroch kolektívnej správy podľa odseku 2.
Organizácia kolektívnej správy vykonáva správu výkonu majetkových práv podľa odseku 1 v týchto odboroch kolektívnej správy:
d) výber primeranej odmeny za káblovú retransmisiu umeleckého výkonu, zvukového záznamu a audiovizuálneho záznamu, ktorý je originálom audiovizuálneho diela,
f) použitie diela jeho uvedením na verejnosti káblovou
Ú
retransmisiou.
O: 2
Kde držiteľ práva nepreviedol spravovanie svojich práv na ochranný zväz, sa ochranný zväz
spravujúci práva rovnakej kategórie považuje za poverený spravovaním jeho práv. Kde spravuje práva tejto kategórie viac ako jeden ochranný zväz, držiteľ práva má možnosť výberu, ktorý z týchto sa považuje za zväz, ktorý je poverený spravovaním jeho práv. Držiteľ práva uvedený v tomto odseku má tie isté práva a povinnosti vyplývajúce z dohody medzi prevádzkovateľom káblových rozvodov a ochranným zväzom, ktorý sa považuje za poverený spravovaním jeho práv, ako tí držitelia práva, ktorí poverili ochranný zväz a bude môcť uplatňovať tieto práva počas obdobia, ktoré určí príslušný členský štát, ktoré
nebude kratšie ako tri roky od dátumu káblovej retransmisie, ktorá zahŕňa jeho dielo alebo iný chránený predmet záujmu.
N
§ 147
(1) Organizácia kolektívnej správy vykonávajúca správu majetkového práva podľa § 146 ods. 2 písm. d) a f) sa považuje za vykonávajúcu správu tohto práva aj vo vzťahu k nositeľom práv, ktorí nie sú zastupovaní podľa § 164 ods. 1.
(2) Ak kolektívnu správu práv v odbore použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti káblovou retransmisiou vykonáva viacero organizácií kolektívnej správy, nositeľ práv má možnosť výberu, ktorá z týchto organizácií kolektívnej správy sa považuje za vykonávajúcu správu jeho práva na použitie predmetu ochrany jeho uvedením na verejnosti káblovou retransmisiou.
(3) Ak organizácia kolektívnej správy vykonáva správu majetkového práva podľa § 146 ods. 2 aj vo vzťahu k nositeľom práv, ktorí nie sú zastupovaní podľa § 164 ods. 1, patria týmto nositeľom práv rovnaké práva a povinnosti ako tým nositeľom práv, ktorí sú touto organizáciou kolektívnej správy zastupovaní podľa § 164 ods. 1.
Ú
O: 3
Členský štát môže zariadiť, že keď držiteľ práva povolí na svojom území pôvodný prenos svojho diela alebo iného chráneného predmetu záujmu, bude sa predpokladať, že súhlasí s tým, aby sa práva na káblovú retransmisiu nevykonávali na individuálnej báze, ale v súlade s ustanoveniami tejto smernice.
D
§ 146
O. 1
O. 2
P. d, f
Nositeľ práv nie je oprávnený na individuálny výkon svojich majetkových práv v odboroch kolektívnej správy podľa odseku 2.
Organizácia kolektívnej správy vykonáva správu výkonu majetkových práv podľa odseku 1 v týchto odboroch kolektívnej správy:
d) výber primeranej odmeny za káblovú retransmisiu umeleckého výkonu, zvukového záznamu a audiovizuálneho záznamu, ktorý je originálom audiovizuálneho diela,
f) použitie diela jeho uvedením na verejnosti káblovou retransmisiou.
Ú
Č: 10
Členské štáty zabezpečia, aby článok 9 neplatil pre práva vykonávané vysielacou organizáciou vo
vzťahu k jej vlastnému vysielaniu bez ohľadu na
N
§ 146
O. 1
Nositeľ práv nie je oprávnený na individuálny výkon svojich majetkových práv v odboroch kolektívnej správy podľa odseku 2.
Ú
V § 146 ods. 2 písm. f) ide o použitie diela
to, či príslušné práva sú jej vlastné, alebo boli na ňu prenesené inými majiteľmi autorských práv a/alebo držiteľmi príbuzných práv.
O. 2
P. f
Organizácia kolektívnej správy vykonáva správu výkonu majetkových práv podľa odseku 1 v týchto odboroch kolektívnej správy:
f) použitie diela jeho uvedením na verejnosti káblovou retransmisiou.
uvedením na verejnosti káblovou retransmisiou, nie o použitie vysielania ako predmetu ochrany, teda zo samotnej textácie ustanovenia je zrejmé, že neplatí pre vysielanie ako predmet ochrany.
Č: 11
O: 1
Kde nie je uzavretá dohoda o povolení káblovej retransmisie určitého vysielania, členské štáty
zabezpečia, aby si ktorákoľvek strana mohla vyžiadať pomoc jedného alebo viacerých sprostredkovateľov.
O
§ 176
O. 2
Organizácia kolektívnej správy môže využiť na riešenie sporov s inou organizáciou kolektívnej správy, nositeľmi práv alebo používateľmi postupy podľa osobitných predpisov 37).
37) Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov. Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ú
O: 2
Úlohou sprostredkovateľov je poskytovať pomoc pri rokovaní. Môžu taktiež predkladať
stranám návrhy.
N
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
O: 3
Predpokladá sa, že všetky strany prijmú návrh uvedený v odseku 2, ak žiadna z nich nevyjadrí
do troch mesiacov svoj nesúhlas. Oznámenie o návrhu a akéhokoľvek nesúhlasu s ním sa podá
zúčastneným stranám v súlade s platnými pravidlami týkajúcimi sa zaobchádzania s právnymi dokumentmi.
N
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
O: 4
Sprostredkovateľov treba voliť tak, aby neexistovala rozumná pochybnosť o ich nezávislosti a nestrannosti.
N
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
Č: 12
O: 1
Členské štáty zabezpečia prostriedkami občianskeho alebo správneho práva, podľa toho, ktoré je príslušné, aby strany vstupovali do rokovaní a viedli rokovania o povolení káblovej retransmisie v dobrej viere a aby bez oprávneného dôvodu rokovaniu nebránili a nekládli mu prekážky.
N
§ 165
O. 1
P. a
Organizácia kolektívnej správy je povinná v dobrej viere a za primeraných a nediskriminačných podmienok viesť s osobou, ktorá prejaví záujem o použitie predmetu ochrany, s osobou, ktorá je oprávnená na použitie predmetu ochrany bez povinnosti získať súhlas na použitie predmetu ochrany, alebo s osobou povinnou zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 (ďalej len „používateľ“) rokovania o uzavretí
licenčnej zmluvy,
Ú
P. b
P. c
P. d
O. 2
O. 6
V. 1, 2
hromadnej licenčnej zmluvy,
kolektívnej licenčnej zmluvy,
zmluvy o primeranej odmene, na ktorú sa môžu primerane uplatniť ustanovenia šiestej hlavy druhý a tretí oddiel druhej časti tohto zákona okrem § 81.
Organizácia kolektívnej správy a používateľ si navzájom poskytnú na účely uzatvárania zmlúv podľa odseku 1 všetky potrebné a úplné informácie.
Používateľ je povinný poskytnúť organizácii kolektívnej správy pravdivé a úplné informácie o použití predmetov ochrany, ktoré sú predmetom zmluvy podľa odseku 1. Podrobnosti o spôsobe, rozsahu a čase poskytnutia týchto informácií ustanoví zmluva podľa odseku 1, inak sa primerane použije § 166.
O: 2
Členský štát, ktorý má k dátumu uvedenému v článku 14 ods. 1 orgán s právomocou na jeho
území riešiť prípady, keď právo na ďalší káblový prenos programu pre verejnosť v tomto členskom štáte bolo vysielacou organizáciou bez vážnych dôvodov zamietnuté alebo ponúknuté za prehnané podmienky, si môže takýto orgán ponechať.
n. a.
n. a.
O: 3
Odsek 2 platí na prechodné obdobie ôsmich rokov od dátumu uvedeného v článku 14 ods. 1.
n. a.
n. a.
KAPITOLA IV
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Č: 13
Touto smernicou nebude dotknutá úprava činnosti ochranných zväzov členskými štátmi.
n. a.
n. a.
Č: 14
O: 1
Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na
dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. januára 1995. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
n. a.
n. a.
O: 2
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
n. a.
n. a.
O: 3
Najneskôr do 1. januára 2000 predloží Komisia Európskemu parlamentu, Rade a
Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice a keď to bude potrebné, podá ďalšie návrhy na jej prispôsobenie vývoju vo zvukovej a audiovizuálnej oblasti.
n. a.
n. a.
Č: 15
Táto smernica je určená Členským štátom.
n. a.
n. a.