TABUĽKA ZHODY
k návrhu Autorského zákona č. .../2015 Z. z.
s právom Európskej únie
Názov smernice: Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu
Smernica EÚ
Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh Autorského zákona č. .../2015 Z. z.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob
transpozície
(N, O,
D, n. a.)
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
(Ú, Č, Ž, n. a.)
Poznámky
HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Č: 1
V tejto smernici sa stanovujú požiadavky potrebné na zabezpečenie riadneho fungovania správy autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom organizáciami kolektívnej správy.
Ustanovujú sa ňou aj požiadavky na poskytovanie multiteritoriálnych licencií organizáciami kolektívnej správy na autorské práva na hudobné diela na online využívanie.
n. a.
Č: 2
O: 1
Hlavy I, II, IV a V okrem článku 34 ods. 2 a článku 38 sa vzťahujú na všetky organizácie kolektívnej správy so sídlom v Únii.
n. a.
O: 2
Hlava III a článok 34 ods. 2 a článok 38 sa vzťahujú na organizácie kolektívnej správy so sídlom v Únii, ktoré spravujú autorské práva na hudobné diela na online využívanie na multiteritoriálnom základe.
n. a.
O: 3
Príslušné ustanovenia tejto smernice sa vzťahujú na subjekty, ktoré priamo alebo nepriamo vlastní
n. a.
Tzv. outsourcing vo vzťahu k
alebo kontroluje, či úplne, alebo čiastočne, organizácia kolektívnej správy za predpokladu, že takéto subjekty vykonávajú činnosť, na ktorú by sa, ak by ju vykonávala organizácia kolektívnej správy, vzťahovali ustanovenia tejto smernice.
organizáciám kolektívnej správy sa výslovne v návrhu zákona nezakazuje. Za konanie inej osoby, ktorá vykonáva činnosti spojené s výkonom kolektívnej správy práv (napr. fakturácia, vymáhanie pohľadávok a pod.) uskutočňovaných na základe zmluvy s organizáciou kolektívnej správy je zodpovedná organizácia kolektívnej správy .
O: 4
Článok 16 ods. 1, článok 18, článok 20, článok 21 ods. 1 písm. a), b), c), e), f) a g) a články 36 a 42 sa uplatňujú na všetky nezávislé subjekty správy so sídlom v Únii.
N
§ 142
O. 2
Na nezávislý subjekt správy sa vzťahujú povinnosti podľa ustanovení § 165 ods. 1 a 2, § 178, 180 a § 181 písm. a) c) a f) až h). Dohľad nad plnením povinností podľa predchádzajúcej vety vykonáva ministerstvo; ustanovenia § 155 sa použijú primerane.
Ú
Č: 3
Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
a) „organizácia kolektívnej správy“ je každá organizácia, ktorá je oprávnená na základe zákona, alebo postúpenia, licencie či inej zmluvnej dohody spravovať autorské práva alebo práva súvisiace s autorskými právami v mene viacerých nositeľov práv a v záujme spoločného prospechu týchto nositeľov práv ako svoj jediný alebo hlavný účel a ktorá spĺňa jedno alebo oboje z týchto kritérií:
i) je vo vlastníctve alebo pod kontrolou svojich členov;
ii) má štruktúru na neziskovom základe;
N
§ 144
O. 1
O. 2
Právnická osoba oprávnená na základe zákona alebo dohôd s nositeľmi práv spravovať majetkové práva v mene viacerých nositeľov práv a v záujme spoločného prospechu týchto nositeľov práv ako jediný alebo hlavný účel svojej činnosti, je organizáciou kolektívnej správy, ak
a) jej riadenie a kontrola sa uskutočňuje s účasťou nositeľov práv,
b) kolektívnu správu práv vykonáva bez účelu dosahovania zisku a
c) má sídlo na území Slovenskej republiky a bolo jej ministerstvom udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv (ďalej len „oprávnenie“).
Právnická osoba so sídlom v inom štáte vykonávajúca kolektívnu správu práv je oprávnená vykonávať kolektívnu správu práv na území Slovenskej republiky, ak
a) jej riadenie a kontrola sa uskutočňuje s účasťou nositeľov práv alebo
b) kolektívnu správu práv vykonáva bez účelu dosahovania zisku.
Ú
b) „nezávislý subjekt správy“ je každá organizácia, ktorá je oprávnená na základe zákona, alebo postúpenia, licencie či inej zmluvnej dohody spravovať autorské práva alebo práva súvisiace s autorskými právami v mene viacerých nositeľov práv a v záujme spoločného prospechu týchto nositeľov práv ako svoj jediný alebo hlavný účel a ktorá:
i) nie je vo vlastníctve ani pod kontrolou, či už priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne, nositeľov práv a
ii) má štruktúru na základe ziskovosti;
N
§ 142
O. 1
Nezávislým subjektom správy je každá právnická osoba, ktorá je oprávnená na základe dohody s nositeľom práv spravovať majetkové práva v mene viacerých nositeľov práv a v záujme spoločného prospechu týchto nositeľov práv ako jediný alebo hlavný predmet svojej činnosti a ktorá
a) nie je vo vlastníctve ani pod kontrolou, či už priamo alebo nepriamo, úplne alebo čiastočne, nositeľov práv a
b) svoju činnosť vykonáva na účel dosahovania zisku.
Ú
c) „nositeľ práv“ je každá osoba alebo subjekt, ktorý nie je organizáciou kolektívnej správy a ktorý je nositeľom autorských práv alebo práv súvisiacich s autorským právom alebo ktorý je na základe dohody o využívaní práv alebo zo zákona oprávnený podieľať sa na príjmoch z týchto práv;
N
§ 13
O. 4
Ustanovenia tohto zákona o autorovi sa vzťahujú aj na jeho dedičov, na osobu, ktorá je nadobúdateľom výhradnej licencie podľa § 70 ods. 2 v rozsahu nadobudnutej výhradnej licencie a na osobu, ktorá vykonáva majetkové práva autora na základe tohto zákona (ďalej len „nositeľ práv“), ak z ich povahy nevyplýva iné.
Ú
d) „člen“ je nositeľ práv alebo subjekt zastupujúci nositeľov práv vrátane iných organizácií kolektívnej správy a združení nositeľov práv, ktoré spĺňajú podmienky členstva v organizácii kolektívnej správy a táto organizácia ich povolila;
N
§ 158
O. 1
Členom organizácie kolektívnej správy môže byť nositeľ práv, právnická osoba združujúca nositeľov práv alebo iná organizácia kolektívnej správy.
Ú
e) „štatút“ je memorandum a stanovy združenia, štatút, vnútorné pravidlá alebo zakladajúce listiny organizácie kolektívnej správy;
N
§149
O. 1
Štatút je vnútorný dokument organizácie kolektívnej správy prijatý žiadateľom, ktorý určuje jej vnútornú organizáciu, vzájomné vzťahy a právomoci jej orgánov a ďalšie podrobnosti o jej činnosti.
Ú
f) „valné zhromaždenie členov“ je orgán v rámci organizácie kolektívnej správy, na ktorom sa zúčastňujú členovia a vykonávajú svoje hlasovacie práva bez ohľadu na právnu formu organizácie;
N
§160
O. 1
O. 4
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom organizácie kolektívnej správy a zasadá najmenej raz ročne.
Členom valného zhromaždenia s hlasovacím právom je každý člen organizácie kolektívnej správy.
Ú
g) „riaditeľ“ je:
i) každý člen správnej rady, pokiaľ vnútroštátne právo alebo štatút organizácie kolektívnej správy stanovujú monistický systém;
ii) každý člen správnej rady alebo dozornej rady, pokiaľ vnútroštátne právo alebo štatút organizácie kolektívnej správy stanovujú dualistický systém;
N
§ 161
O. 1
Orgán riadenia je riadiacim orgánom organizácie kolektívnej správy a v súvislosti s výkonom kolektívnej správy práv môže vykonávať aj činnosti štatutárneho orgánu organizácie kolektívnej správy.
Ú
h) „príjem z práv“ znamená príjem, ktorý v mene nositeľov práv vyberie organizácia kolektívnej správy, či už na základe výhradného práva, práva na odmenu alebo práva na náhradu odmeny;
N
§ 160
O. 2
P. c
Valné zhromaždenie v súvislosti s výkonom kolektívnej správy práv
schvaľuje zásady výberu, prerozdelenia a vyplatenia licenčných odmien, primeraných odmien, náhrad odmien a dodatočných odmien nositeľov práv vybraných organizáciou kolektívnej správy vrátane príjmov z bezdôvodného obohatenia a náhrady škody (ďalej len „príjem z výkonu kolektívnej správy práv“)
Ú
i) „poplatky za správu“ sú sumy, ktoré vyberá, zráža alebo započíta organizácia kolektívnej správy z finančného príjmu z práv alebo z akéhokoľvek výnosu plynúceho z investovania
N
§ 170
O. 3
Organizácia kolektívnej správy je oprávnená požadovať od nositeľov práv zaplatenie účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv v súlade so zásadami uplatnenia účelne vynaložených
Ú
príjmu z práv na pokrytie nákladov na svoju správu autorských práv alebo práv súvisiacich s autorským právom;
nákladov na výkon kolektívnej správy práv a zásadami spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv.
j) „dohoda o zastúpení“ je akákoľvek dohoda medzi organizáciami kolektívnej správy, ktorou jedna organizácia kolektívnej správy splnomocňuje inú organizáciu kolektívnej správy spravovaním práv, ktoré zastupuje, vrátane dohody uzavretej podľa článkov 29 a 30;
N
§ 173
O. 1
Ustanovenia § 169 až 172 sa primerane vzťahujú aj na výber, správu a vyplatenie príjmov z výkonu kolektívnej správy práv nositeľom práv, ktorých zastupuje na základe dohôd o zastúpení uzatvorených s inými organizáciami kolektívnej správy.
Č
k) „používateľ“ je akákoľvek osoba alebo subjekt, ktorý vykonáva činnosti podliehajúce povereniu nositeľov práv, vypláca odmenu alebo náhradu odmeny nositeľom práv a nekoná z pozície spotrebiteľa;
N
§ 165
O. 1
Organizácia kolektívnej správy je povinná v dobrej viere a za primeraných a nediskriminačných podmienok viesť s osobou, ktorá prejaví záujem o použitie predmetu ochrany, s osobou, ktorá je oprávnená na použitie predmetu ochrany bez povinnosti získať súhlas na použitie predmetu ochrany, alebo s osobou povinnou zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 (ďalej len „používateľ“) rokovania o uzavretí
a) licenčnej zmluvy,
b) hromadnej licenčnej zmluvy,
c) kolektívnej licenčnej zmluvy,
d) zmluvy o primeranej odmene alebo
e) zmluvy o náhrade odmeny.
Ú
l) „repertoár“ sú diela, ku ktorým práva spravuje organizácia kolektívnej správy;
N
§ 141
O. 1
Správou práv sa na účely tohto zákona rozumie správa výkonu majetkových práv k dielu, umeleckému výkonu, zvukovému záznamu, audiovizuálnemu záznamu, vysielaniu a databáze podľa § 131 (ďalej len „predmet ochrany“).
Ú
m) „multiteritoriálna licencia“ je licencia, ktorá sa vzťahuje na územie viac než jedného členského štátu;
N
§ 81
O. 1
Multiteritoriálnou licenčnou zmluvou na on-line použitie hudobných diel udeľuje organizácia kolektívnej správy súhlas na použitie viacerých hudobných diel vzťahujúci sa na územie viac než jedného členského štátu alebo zmluvného štátu, a to vyhotovením rozmnoženiny hudobných diel on-line a verejným prenosom hudobných diel on-line.
Ú
n) „online práva na hudobné diela“ sú akékoľvek
N
§ 81
Multiteritoriálnou licenčnou zmluvou na on-line použitie
Ú
práva autora na hudobné dielo stanovené v článkoch 2 a 3 smernice 2001/29/ES, ktoré sa vyžadujú na poskytovanie online služby.
O. 1
hudobných diel udeľuje organizácia kolektívnej správy súhlas na použitie viacerých hudobných diel vzťahujúci sa na územie viac než jedného členského štátu alebo zmluvného štátu, a to vyhotovením rozmnoženiny hudobných diel on-line a verejným prenosom hudobných diel on-line.
HLAVA II
ORGANIZÁCIE KOLEKTÍVNEJ SPRÁVY
KAPITOLA 1
Zastupovanie nositeľov práv a členstvo a štruktúra organizácií kolektívnej správy
Č: 4
Členské štáty zabezpečia, aby organizácie kolektívnej správy konali v najlepšom záujme nositeľov práv, ktorých práva zastupujú, a aby im neukladali žiadne povinnosti, ktoré nie sú objektívne nevyhnutné na ochranu ich práv a záujmov alebo na účinnú správu ich práv.
N
§ 164
(1) Organizácia kolektívnej správy je povinná zastupovať za rovnakých podmienok a bez ohľadu na členstvo v organizácii kolektívnej správy každého nositeľa práv pri výkone jeho majetkových práv v písomne dohodnutom rozsahu predmetov ochrany a v odbore kolektívnej správy práv v súlade s vydaným oprávnením, ak o to nositeľ práv požiada. Organizácia kolektívnej správy môže odmietnuť zastupovanie nositeľa práv len na základe preukázaných objektívnych dôvodov, najmä ak by zastupovanie nositeľa práv bolo v rozpore s vydaným oprávnením alebo majetkové práva k predmetu zastúpenia nevznikli. Pred uzavretím dohody podľa prvej vety je organizácia kolektívnej správy povinná poskytnúť nositeľovi práv informácie o podmienkach zastupovania pri výkone kolektívnej správy práv. Organizácia kolektívnej správy je povinná začať výkon činností súvisiacich so zastupovaním od uzavretia dohody podľa prvej vety, ak nie je dohodnuté inak.
(2) Organizácia kolektívnej správy je povinná za rovnakých podmienok zastupovať aj každého nositeľa práv pri výkone jeho majetkových práv podľa § 147 v súlade s vydaným oprávnením.
(3) Predpokladom zastupovania nositeľa práv podľa odseku 1 nemôže byť skutočné použitie predmetu ochrany pred prevzatím zastupovania organizáciou kolektívnej správy.
Ú
(4) Organizácia kolektívnej správy nesmie obmedziť individuálny výkon majetkových práv nositeľom práv zastupovaným podľa odseku 1 na nekomerčné účely. Organizácia kolektívnej správy môže určiť podrobnosti výkonu práva podľa predchádzajúcej vety, najmä povinnosť informovať organizáciu kolektívnej správy o individuálnom výkone majetkových práv.
(5) Nositeľ práv zastupovaný organizáciou kolektívnej správy podľa odseku 1 je oprávnený vylúčiť písomne kolektívnu správu svojich majetkových práv ku všetkým alebo niektorému zo svojich predmetov ochrany a v odbore kolektívnej správy práv v súlade s vydaným oprávnením organizácie kolektívnej správy, pokiaľ nejde o výkon správy práv podľa § 146. Nositeľ práv je povinný písomne informovať organizáciu kolektívnej správy o vylúčení kolektívnej správy svojich majetkových práv podľa predchádzajúcej vety pred uzavretím zmluvy, ktorou udelí súhlas na použitie jeho predmetu ochrany; inak platí, že k vylúčeniu kolektívnej správy práv nedošlo a nositeľ práv je stále zastupovaný organizáciou kolektívnej správy v pôvodne dohodnutom rozsahu.
(6) Nositeľ práv má právo kedykoľvek vypovedať dohodu podľa odseku 1 vcelku alebo sčasti a bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je šesť mesiacov od doručenia prejavu vôle nositeľa práv organizácii kolektívnej správy, ak nie je v podmienkach zastupovania určené inak. Organizácia kolektívnej správy môže v podmienkach zastupovania určiť, že výpovedná doba uplynie do konca kalendárneho roka, v ktorom bola výpoveď doručená.
Č: 5
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby nositelia práv mali práva stanovené v odsekoch 2 až 8 a aby tieto práva boli uvedené v štatúte alebo v podmienkach členstva v organizácii kolektívnej správy.
N
§ 149
O. 2
P. a
§ 164
Štatút obsahuje
podmienky členstva v organizácii kolektívnej správy založené na objektívnych, transparentných a nediskriminačných kritériách vrátane výkonu práv člena organizácie kolektívnej správy,
(1) Organizácia kolektívnej správy je povinná zastupovať za rovnakých podmienok a bez ohľadu na členstvo v organizácii kolektívnej správy každého nositeľa práv pri výkone jeho majetkových práv v písomne dohodnutom rozsahu predmetov ochrany a v odbore kolektívnej správy
Ú
práv v súlade s vydaným oprávnením, ak o to nositeľ práv požiada. Organizácia kolektívnej správy môže odmietnuť zastupovanie nositeľa práv len na základe preukázaných objektívnych dôvodov, najmä ak by zastupovanie nositeľa práv bolo v rozpore s vydaným oprávnením alebo majetkové práva k predmetu zastúpenia nevznikli. Pred uzavretím dohody podľa prvej vety je organizácia kolektívnej správy povinná poskytnúť nositeľovi práv informácie o podmienkach zastupovania pri výkone kolektívnej správy práv. Organizácia kolektívnej správy je povinná začať výkon činností súvisiacich so zastupovaním od uzavretia dohody podľa prvej vety, ak nie je dohodnuté inak.
(2) Organizácia kolektívnej správy je povinná za rovnakých podmienok zastupovať aj každého nositeľa práv pri výkone jeho majetkových práv podľa § 147 v súlade s vydaným oprávnením.
(3) Predpokladom zastupovania nositeľa práv podľa odseku 1 nemôže byť skutočné použitie predmetu ochrany pred prevzatím zastupovania organizáciou kolektívnej správy.
(4) Organizácia kolektívnej správy nesmie obmedziť individuálny výkon majetkových práv nositeľom práv zastupovaným podľa odseku 1 na nekomerčné účely. Organizácia kolektívnej správy môže určiť podrobnosti výkonu práva podľa predchádzajúcej vety, najmä povinnosť informovať organizáciu kolektívnej správy o individuálnom výkone majetkových práv.
(5) Nositeľ práv zastupovaný organizáciou kolektívnej správy podľa odseku 1 je oprávnený vylúčiť písomne kolektívnu správu svojich majetkových práv ku všetkým alebo niektorému zo svojich predmetov ochrany a v odbore kolektívnej správy práv v súlade s vydaným oprávnením organizácie kolektívnej správy, pokiaľ nejde o výkon správy práv podľa § 146. Nositeľ práv je povinný písomne informovať organizáciu kolektívnej správy o vylúčení kolektívnej správy svojich majetkových práv podľa predchádzajúcej vety pred uzavretím zmluvy, ktorou udelí súhlas na použitie jeho predmetu ochrany;
inak platí, že k vylúčeniu kolektívnej správy práv nedošlo a nositeľ práv je stále zastupovaný organizáciou kolektívnej správy v pôvodne dohodnutom rozsahu.
(6) Nositeľ práv má právo kedykoľvek vypovedať dohodu podľa odseku 1 vcelku alebo sčasti a bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je šesť mesiacov od doručenia prejavu vôle nositeľa práv organizácii kolektívnej správy, ak nie je v podmienkach zastupovania určené inak. Organizácia kolektívnej správy môže v podmienkach zastupovania určiť, že výpovedná doba uplynie do konca kalendárneho roka, v ktorom bola výpoveď doručená.
O: 2
Nositelia práv majú právo poveriť organizáciu kolektívnej správy podľa svojho výberu správou svojich práv, kategórií práv alebo druhov diel a iných predmetov ochrany podľa svojho výberu na územiach podľa svojho výberu, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a členský štát pobytu alebo sídla, či už organizácie kolektívnej správy, alebo nositeľa práv. Pokiaľ organizácia kolektívnej správy objektívne neodôvodnila odmietnutie správy, je povinná spravovať takéto práva, kategórie práv alebo druhy diel a iných predmetov ochrany, za predpokladu, že ich správa patrí do rozsahu jej činnosti.
N
§ 164
O. 1
O. 2
Organizácia kolektívnej správy je povinná zastupovať za rovnakých podmienok a bez ohľadu na členstvo v organizácii kolektívnej správy každého nositeľa práv pri výkone jeho majetkových práv v písomne dohodnutom rozsahu predmetov ochrany a v odbore kolektívnej správy práv v súlade s vydaným oprávnením, ak o to nositeľ práv požiada. Organizácia kolektívnej správy môže odmietnuť zastupovanie nositeľa práv len na základe preukázaných objektívnych dôvodov, najmä ak by zastupovanie nositeľa práv bolo v rozpore s vydaným oprávnením alebo majetkové práva k predmetu zastúpenia nevznikli. Pred uzavretím dohody podľa prvej vety je organizácia kolektívnej správy povinná poskytnúť nositeľovi práv informácie o podmienkach zastupovania pri výkone kolektívnej správy práv. Organizácia kolektívnej správy je povinná začať výkon činností súvisiacich so zastupovaním od uzavretia dohody podľa prvej vety, ak nie je dohodnuté inak.
Organizácia kolektívnej správy je povinná za rovnakých podmienok zastupovať aj každého nositeľa práv pri výkone jeho majetkových práv podľa § 147 v súlade s vydaným oprávnením.
Ú
O: 3
Nositelia práv majú právo poskytovať licencie na nekomerčné využívanie akýchkoľvek práv, kategórií práv alebo druhov diel a iných predmetov ochrany, ktoré si môžu vybrať.
N
§ 164
O. 4
Organizácia kolektívnej správy nesmie obmedziť individuálny výkon majetkových práv nositeľom práv zastupovaným podľa odseku 1 na nekomerčné účely. Organizácia kolektívnej správy môže určiť podrobnosti výkonu práva podľa predchádzajúcej vety, najmä povinnosť informovať organizáciu kolektívnej správy o individuálnom výkone majetkových práv.
Ú
O: 4
Nositelia práv majú právo vypovedať poverenie na spravovanie práv, kategórií práv alebo druhov diel a iných predmetov ochrany, ktoré udelili organizácii kolektívnej správy, alebo odňať organizácii kolektívnej správy poverenie na správu určitých práv, kategórií práv alebo druhov diel a iných predmetov ochrany podľa svojho výberu, ako je stanovené v odseku 2, na územiach podľa svojho výberu na základe výpovede s primeranou výpovednou lehotou nie dlhšou ako šesť mesiacov. Organizácia kolektívnej správy môže rozhodnúť, že takéto vypovedanie alebo odňatie poverenia má nadobudnúť účinnosť až na konci finančného roku.
N
§ 164
O. 6
Nositeľ práv má právo kedykoľvek vypovedať dohodu podľa odseku 1 v celku alebo z časti a bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je šesť mesiacov od doručenia prejavu vôle nositeľa práv organizácii kolektívnej správy, ak nie je v podmienkach zastupovania určené inak. Organizácia kolektívnej správy môže v podmienkach zastupovania určiť, že výpovedná doba uplynie do konca kalendárneho roka, v ktorom bola výpoveď doručená.
Ú
O: 5
Ak sa majú nositeľovi práv vyplatiť určité sumy na základe aktov využívania, ktoré sa vyskytli pred tým, než nadobudlo účinnosť vypovedanie poverenia alebo odňatie poverenia na správu určitých práv, alebo na základe licencie poskytnutej pred tým, než nadobudlo účinnosť takéto vypovedanie alebo odňatie poverenia, nositeľovi práv zostávajú jeho práva zachované podľa článkov 12, 13, 18, 20, 28 a 33.
N
§ 164
O. 6
Nositeľ práv má právo kedykoľvek vypovedať dohodu podľa odseku 1 v celku alebo z časti a bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je šesť mesiacov od doručenia prejavu vôle nositeľa práv organizácii kolektívnej správy, ak nie je v podmienkach zastupovania určené inak. Organizácia kolektívnej správy môže v podmienkach zastupovania určiť, že výpovedná doba uplynie do konca kalendárneho roka, v ktorom bola výpoveď doručená.
Č
Nositeľovi práv zostávajú aj po nadobudnutí účinnosti výpovede práva podľa § 170 ods. 2, 171, 172 ods. 5, 173 ods. 1, 176 ods. 1, 178, 180 a 187.
O: 6
Organizácia kolektívnej správy nesmie obmedzovať výkon práv stanovených v odsekoch 4 a 5 požiadavkou, ako podmienkou pre výkon uvedených práv, aby bola správa práv alebo kategórií práv či druhov diel a iných predmetov ochrany, na ktoré sa vzťahuje vypovedanie alebo odňatie poverenia, zverená inej organizácii kolektívnej správy.
N
§ 164
O. 4
O. 5
Organizácia kolektívnej správy nesmie obmedziť individuálny výkon majetkových práv nositeľom práv zastupovaným podľa odseku 1 na nekomerčné účely. Organizácia kolektívnej správy môže určiť podrobnosti výkonu práva podľa predchádzajúcej vety, najmä povinnosť informovať organizáciu kolektívnej správy o individuálnom výkone majetkových práv.
Nositeľ práv zastupovaný organizáciou kolektívnej správy podľa odseku 1 je oprávnený vylúčiť písomne kolektívnu správu svojich majetkových práv ku všetkým alebo niektorému zo svojich predmetov ochrany a v odbore kolektívnej správy práv v súlade s vydaným oprávnením organizácie kolektívnej správy, pokiaľ nejde o výkon správy práv podľa § 146. Nositeľ práv je povinný písomne informovať organizáciu kolektívnej správy o vylúčení kolektívnej správy svojich majetkových práv podľa predchádzajúcej vety pred uzavretím zmluvy, ktorou udelí súhlas na použitie jeho predmetu ochrany; inak platí, že k vylúčeniu kolektívnej správy práv nedošlo a nositeľ práv je stále zastupovaný organizáciou kolektívnej správy v pôvodne dohodnutom rozsahu.
Č
O: 7
V prípadoch, keď nositeľ práv poveruje organizáciu kolektívnej správy správou svojich práv, vyjadrí osobitne pre každé právo alebo kategóriu práv alebo pre každý druh diel a iných predmetov ochrany súhlas, ktorým poverí jeho správou organizáciu kolektívnej správy. Každý takýto súhlas je zaznamenaný v podobe dokumentu.
N
§ 164
O. 1
Organizácia kolektívnej správy je povinná zastupovať za rovnakých podmienok a bez ohľadu na členstvo v organizácii kolektívnej správy každého nositeľa práv pri výkone jeho majetkových práv v písomne dohodnutom rozsahu predmetov ochrany a v odbore kolektívnej správy práv v súlade s vydaným oprávnením, ak o to nositeľ práv požiada. Organizácia kolektívnej správy môže odmietnuť zastupovanie nositeľa práv len na základe preukázaných objektívnych dôvodov, najmä ak by zastupovanie nositeľa práv bolo v rozpore s vydaným oprávnením alebo
Ú
majetkové práva k predmetu zastúpenia nevznikli. Pred uzavretím dohody podľa prvej vety je organizácia kolektívnej správy povinná poskytnúť nositeľovi práv informácie o podmienkach zastupovania pri výkone kolektívnej správy práv. Organizácia kolektívnej správy je povinná začať výkon činností súvisiacich so zastupovaním od uzavretia dohody podľa prvej vety, ak nie je dohodnuté inak.
O: 8
Organizácia kolektívnej správy pred získaním súhlasu so svojou správou akéhokoľvek práva alebo kategórie práv či druhu diel a iných predmetov ochrany poskytne nositeľom práv informácie o ich právach podľa odsekov 1 až 7, ako aj o všetkých podmienkach spojených s právom stanoveným v odseku 3.
Organizácia kolektívnej správy poskytne nositeľom práv, ktorí ju už poverili, informácie o ich právach podľa odsekov 1 až 7, ako aj o všetkých podmienkach spojených s právom stanoveným v odseku 3, do 10. októbra 2016.
N
§ 164
O. 1
V. 3
§ 190
O. 9
Pred uzavretím dohody podľa prvej vety je organizácia kolektívnej správy povinná poskytnúť nositeľovi práv informácie o podmienkach zastupovania pri výkone kolektívnej správy práv.
Organizácia kolektívnej správy poskytne nositeľom práv zastupovaným podľa § 164 informácie o ich právach podľa § 158 a 164, ako aj informáciu, či poskytuje alebo bude poskytovať multiteritoriálne licencie na on-line použitie hudobných diel podľa § 183 až 188 najneskôr do 10. októbra 2016.
Ú
Č: 6
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby organizácie kolektívnej správy konali v súlade s pravidlami stanovenými v odsekoch 2 až 5.
N
§ 163
Organizácia kolektívnej správy vykonáva kolektívnu správu s náležitou odbornou starostlivosťou a ak jej bolo udelené oprávnenie podľa § 151, v rozsahu udeleného oprávnenia.
Ú
O: 2
Organizácia kolektívnej správy prijme nositeľov práv a subjekty zastupujúce nositeľov práv vrátane iných organizácií kolektívnej správy a združení nositeľov práv za členov, ak splnia požiadavky na členstvo založené na objektívnych, transparentných a nediskriminačných kritériách. Tieto požiadavky na členstvo sú uvedené v štatúte alebo v podmienkach členstva organizácie kolektívnej správy a sú verejne prístupné. V prípadoch, keď organizácia kolektívnej správy odmietne prijať žiadosť o členstvo, poskytne nositeľovi práv jasné vysvetlenie dôvodov svojho rozhodnutia.
N
§ 158
O. 2
§ 149
O. 2
P. a
§ 181
P. a
Organizácia kolektívnej správy určí objektívne, transparentné a nediskriminačné podmienky členstva a účasti členov organizácie kolektívnej správy na rozhodovacom procese organizácie kolektívnej správy. Ak organizácia kolektívnej správy odmietne prijať uchádzača o členstvo za člena, je povinná uviesť dôvody neprijatia.
Štatút obsahuje
podmienky členstva v organizácii kolektívnej správy založené na objektívnych, transparentných a nediskriminačných kritériách vrátane výkonu práv člena organizácie kolektívnej správy,
Organizácia kolektívnej správy zverejní na svojom webovom sídle najmenej
Ú
štatút.
O: 3
Štatút organizácie kolektívnej správy stanoví primeraný a účinný mechanizmus účasti svojich členov na rozhodovacom procese organizácie. Zastúpenie jednotlivých kategórií členov v rozhodovacom procese musí byť spravodlivé a vyvážené.
N
§ 160
O. 4
O. 5
V. 1
Členom valného zhromaždenia s hlasovacím právom je každý člen organizácie kolektívnej správy.
Podrobnosti o výkone hlasovacích práv člena valného zhromaždenia určí štatút.
Ú
O: 4
Organizácia kolektívnej správy povolí svojim členom s ňou komunikovať pomocou elektronických prostriedkov, a to aj na účely výkonu ich práv.
N
§ 158
O. 4
Organizácia kolektívnej správy je povinná umožniť svojim členom komunikáciu s ňou, vrátane výkonu členských práv, prostredníctvom elektronickej pošty alebo aj inými elektronickými prostriedkami.
Ú
O: 5
Organizácia kolektívnej správy vedie záznamy o svojich členoch a pravidelne ich aktualizuje.
N
§ 158
(1) Členom organizácie kolektívnej správy môže byť nositeľ práv, právnická osoba združujúca nositeľov práv alebo iná organizácia kolektívnej správy.
(2) Organizácia kolektívnej správy určí objektívne, transparentné a nediskriminačné podmienky členstva a účasti členov organizácie kolektívnej správy na rozhodovacom procese organizácie kolektívnej správy. Ak organizácia kolektívnej správy odmietne prijať uchádzača o členstvo za člena, je povinná uviesť dôvody neprijatia.
(3) Ak organizácia kolektívnej správy zastupuje viac kategórií nositeľov práv v jednom odbore kolektívnej správy práv, môže si určiť kategórie členov.
(4) Organizácia kolektívnej správy je povinná umožniť svojim členom komunikáciu s ňou, vrátane výkonu členských práv, prostredníctvom elektronickej pošty alebo aj inými elektronickými prostriedkami
Ú
Č: 7
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby organizácie kolektívnej správy konali v súlade s pravidlami ustanovenými v článku 6 ods. 4, článku 20, článku 29 ods. 2 a článku 33, pokiaľ ide o nositeľov práv, ktorí majú priamy právny vzťah k týmto organizáciám na základe zákona, alebo postúpenia, licencie či inej zmluvnej dohody, ktorí však nie sú ich členmi.
N
§ 164
O. 1
V. 1
O. 2
Organizácia kolektívnej správy je povinná zastupovať za rovnakých podmienok a bez ohľadu na členstvo v organizácii kolektívnej správy každého nositeľa práv pri výkone jeho majetkových práv v písomne dohodnutom rozsahu predmetov ochrany a v odbore kolektívnej správy práv v súlade s vydaným oprávnením, ak o to nositeľ práv požiada..
Organizácia kolektívnej správy je povinná za rovnakých podmienok zastupovať aj každého nositeľa práv pri výkone jeho majetkových práv podľa § 147 v súlade s
Ú
vydaným oprávnením.
O: 2
Členské štáty môžu uplatňovať ďalšie ustanovenia tejto smernice na nositeľov práv uvedených v odseku 1.
D
Č: 8
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby sa valné zhromaždenie členov konalo v súlade s pravidlami stanovenými v odsekoch 2 až 10.
N
§ 160
(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom organizácie kolektívnej správy a zasadá najmenej raz ročne.
(2) Valné zhromaždenie v súvislosti s výkonom kolektívnej správy práv
a) schvaľuje zmeny štatútu,
b) volí a odvoláva
1. orgán riadenia a rozhoduje o jeho odmeňovaní,
2. orgán kontroly a rozhoduje o jeho odmeňovaní,
c) schvaľuje zásady výberu, prerozdelenia a vyplatenia licenčných odmien, primeraných odmien, náhrad odmien a dodatočných odmien nositeľov práv vybraných organizáciou kolektívnej správy vrátane príjmov z bezdôvodného obohatenia a náhrady škody (ďalej len „príjem z výkonu kolektívnej správy práv“),
d) schvaľuje osobitné zásady použitia licenčných odmien, primeraných odmien a dodatočných odmien vybraných organizáciou kolektívnej správy, pri ktorých nie je možné určiť alebo nájsť nositeľa práv, ktorému prináležia (ďalej len „neidentifikované odmeny“) a náhrad odmien,
e) schvaľuje návrh na použitie neidentifikovaných odmien,
f) rozhoduje o vytvorení fondu na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb v prospech členov a nositeľov práv, vrátane transparentných a nediskriminačných podmienok poskytovania finančných prostriedkov z tohto fondu,
g) schvaľuje zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv vrátane zásad riadenia rizík zohľadňujúce zhodnocovanie výlučne v záujme nositeľov práv, s primeraným zabezpečením, likviditou a predchádzaním závislosti od jediného zdroja výnosov,
Ú
h) schvaľuje zásady uplatnenia účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv,
i) schvaľuje nadobudnutie alebo prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku organizácie kolektívnej správy,
j) schvaľuje návrh na prijatie úveru alebo poskytnutie pôžičky alebo poskytnutie záruky na úver alebo pôžičku,
k) schvaľuje návrh na splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie organizácie kolektívnej správy,
l) schvaľuje návrh na založenie a zriadenie inej právnickej osoby alebo na majetkovú účasť organizácie kolektívnej správy v inej právnickej osobe,
m) na základe stanoviska orgánu kontroly schvaľuje výročnú správu a účtovnú závierku organizácie kolektívnej správy,
n) rozhoduje o dobrovoľnom skončení výkonu kolektívnej správy práv podľa tohto zákona,
o) berie na vedomie vyhlásenie podľa § 161 ods. 4 a § 162 ods. 4,
p) rozhoduje o ďalších záležitostiach ustanovených štatútom.
(3) Valné zhromaždenie môže poveriť orgán kontroly výkonom právomocí podľa odseku 2 písm. b) prvého bodu a písm. i) až l).
(4) Členom valného zhromaždenia s hlasovacím právom je každý člen organizácie kolektívnej správy.
(5) Podrobnosti o výkone hlasovacích práv člena valného zhromaždenia určí štatút. Štatút môže obmedziť výkon hlasovacích práv z hľadiska dĺžky trvania členstva v organizácii kolektívnej správy alebo výšky odmien prináležiacich členovi organizácie kolektívnej správy. Štatút nemôže zakázať výkon hlasovacích práv na valnom
zhromaždení prostredníctvom splnomocneného zástupcu člena valného zhromaždenia. Splnomocnený zástupca môže zastupovať člena valného zhromaždenia vždy iba na jednom zasadnutí valného zhromaždenia.
O: 2
Valné zhromaždenie členov sa zvoláva najmenej raz ročne.
N
§160
O. 1
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom organizácie kolektívnej správy a zasadá najmenej raz ročne.
Ú
O: 3
Valné zhromaždenie členov rozhoduje o všetkých zmenách štatútu a podmienok členstva v organizácii kolektívnej správy, ak tieto podmienky nie sú upravené v štatúte.
N
§ 160
O. 2
P. a
Valné zhromaždenie v súvislosti s výkonom kolektívnej správy práv
schvaľuje zmeny štatútu.
Ú
O: 4
Valné zhromaždenie členov rozhoduje o vymenovaní alebo odvolaní riaditeľov, hodnotí ich celkovú výkonnosť a schvaľuje ich odmenu a ďalšie výhody, ako sú peňažné a nepeňažné výhody, priznanie dôchodku a nárok na dôchodok, práva na iné odmeny a práva na odstupné.
V organizácii kolektívnej správy s dualistickým systémom valné zhromaždenie členov nerozhoduje o vymenovaní alebo odvolaní členov správnej rady alebo schvaľovaní ich odmien a ďalších výhod, ak právomoc prijímať takéto rozhodnutia bola delegovaná na dozornú radu.
N
§ 160
O. 2
P. b
Valné zhromaždenie v súvislosti s výkonom kolektívnej správy práv volí a odvoláva
1. orgán riadenia a rozhoduje o jeho odmeňovaní,
2. orgán kontroly a rozhoduje o jeho odmeňovaní,
Č
O: 5
V súlade s ustanoveniami hlavy II kapitoly 2 valné zhromaždenie členov rozhoduje prinajmenšom o týchto otázkach:
a) všeobecná politika rozdeľovania súm náležiacich nositeľom práv;
b) všeobecná politika používania nerozdeliteľných súm;
c) všeobecná investičná politika v súvislosti s príjmom z práv a akýmkoľvek príjmom plynúcim z investovania príjmu z práv;
d) všeobecná politika v súvislosti so zrážkami z príjmu z práv a z akéhokoľvek príjmu plynúceho z investovania príjmu z práv;
N
§ 160
O. 2
Valné zhromaždenie v súvislosti s výkonom kolektívnej správy práv
a) schvaľuje zmeny štatútu,
b) volí a odvoláva
1. orgán riadenia a rozhoduje o jeho odmeňovaní,
2. orgán kontroly a rozhoduje o jeho odmeňovaní,
c) schvaľuje zásady výberu, prerozdelenia a vyplatenia licenčných odmien, primeraných odmien, náhrad odmien a dodatočných odmien nositeľov práv vybraných organizáciou kolektívnej správy vrátane príjmov z bezdôvodného obohatenia a náhrady škody (ďalej len „príjem z výkonu kolektívnej správy práv“),
d) schvaľuje osobitné zásady použitia licenčných odmien,
Ú
e) používanie nerozdeliteľných súm;
f) politika riadenia rizík;
g) schvaľovanie každého nadobudnutia alebo predaja nehnuteľného majetku alebo zaťaženia tohto majetku hypotekárnym úverom;
h) schvaľovanie fúzií a aliancií, vytváranie dcérskych spoločností a získavanie iných subjektov alebo podielov či práv v iných subjektoch;
i) schvaľovanie návrhov na prijatie úverov, poskytnutie úverov alebo poskytnutie záruk za úvery.
primeraných odmien a dodatočných odmien vybraných organizáciou kolektívnej správy, pri ktorých nie je možné určiť alebo nájsť nositeľa práv, ktorému prináležia (ďalej len „neidentifikované odmeny“) a náhrad odmien,
e) schvaľuje návrh na použitie neidentifikovaných odmien,
f) rozhoduje o vytvorení fondu na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb v prospech členov a nositeľov práv, vrátane transparentných a nediskriminačných podmienok poskytovania finančných prostriedkov z tohto fondu,
g) schvaľuje zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv vrátane zásad riadenia rizík zohľadňujúce zhodnocovanie výlučne v záujme nositeľov práv, s primeraným zabezpečením, likviditou a predchádzaním závislosti od jediného zdroja výnosov,
h) schvaľuje zásady uplatnenia účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv,
i) schvaľuje nadobudnutie alebo prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku organizácie kolektívnej správy,
j) schvaľuje návrh na prijatie úveru alebo poskytnutie pôžičky alebo poskytnutie záruky na úver alebo pôžičku,
k) schvaľuje návrh na splynutie, zlúčenie alebo rozdelenie organizácie kolektívnej správy,
l) schvaľuje návrh na založenie a zriadenie inej právnickej osoby alebo na majetkovú účasť organizácie kolektívnej správy v inej právnickej osobe,
m) na základe stanoviska orgánu kontroly schvaľuje výročnú správu a účtovnú závierku organizácie kolektívnej správy,
n) rozhoduje o dobrovoľnom skončení výkonu kolektívnej správy práv podľa tohto zákona,
o) berie na vedomie vyhlásenie podľa § 161 ods. 4 a § 162 ods. 4,
p) rozhoduje o ďalších záležitostiach ustanovených štatútom.
O: 6
Valné zhromaždenie členov môže prostredníctvom uznesenia alebo ustanovenia v štatúte delegovať právomoci uvedené v odseku 5 písm. f), g), h) a i) orgánu vykonávajúcemu funkciu dohľadu.
D
§ 160
O. 3
Valné zhromaždenie môže poveriť orgán kontroly výkonom právomocí podľa odseku 2 písm. b) prvého bodu a písm. i) až l).
O: 7
Na účely odseku 5 písm. a) až d) môžu členské štáty požadovať, aby valné zhromaždenie členov určilo podrobnejšie podmienky používania príjmu z práv a príjmu plynúceho z investovania príjmu z práv.
D
§ 160
O. 2
P. p
Valné zhromaždenie v súvislosti s výkonom kolektívnej správy práv rozhoduje o ďalších záležitostiach ustanovených štatútom.
Ú
O: 8
Valné zhromaždenie členov kontroluje činnosti organizácie kolektívnej správy prinajmenšom rozhodovaním o vymenovaní a odvolaní audítora a schvaľovaním výročnej správy o transparentnosti uvedenej v článku 22.
N
§ 160
O. 2
P. m
Valné zhromaždenie v súvislosti s výkonom kolektívnej správy práv
na základe stanoviska orgánu kontroly schvaľuje výročnú správu a účtovnú závierku organizácie kolektívnej správy.
Č
Členské štáty môžu povoliť alternatívne systémy alebo spôsoby vymenovania a odvolania audítora, za predpokladu, že tieto systémy alebo spôsoby sú navrhnuté tak, aby zabezpečili nezávislosť audítora od osôb, ktoré riadia hospodárenie organizácie kolektívnej správy.
D
§ 19 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v znení neskorších predpisov
O: 9
Všetci členovia organizácie kolektívnej správy majú právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení členov a právo na ňom hlasovať. Členské štáty však môžu povoliť obmedzenia práva členov organizácie kolektívnej správy zúčastniť sa na valnom zhromaždení členov a vykonávať na ňom hlasovacie právo, a to na základe jedného či oboch týchto kritérií:
a) dĺžka trvania členstva;
b) sumy vyplatené alebo náležiace členovi,
za predpokladu, že tieto kritériá sa stanovia a uplatňujú spravodlivým a primeraným spôsobom.
N
§ 160
O. 4
§ 160
O. 5
V. 2
Členom valného zhromaždenia s hlasovacím právom je každý člen organizácie kolektívnej správy.
Štatút môže obmedziť výkon hlasovacích práv z hľadiska dĺžky trvania členstva v organizácii kolektívnej správy alebo výšky odmien prináležiacich členovi organizácie kolektívnej správy.
Ú
Kritériá stanovené v písmenách a) a b) prvého pododseku sa zahrnú do štatútu alebo podmienok členstva organizácie kolektívnej správy a sú verejne dostupné v súlade s článkami 19 a 21.
O: 10
Každý člen organizácie kolektívnej správy má právo menovať akúkoľvek inú osobu alebo subjekt, aby sa ako splnomocnenec v jeho mene zúčastnila valného zhromaždenia členov a hlasovala na ňom, za predpokladu, že takéto vymenovanie nevedie ku konfliktu záujmov, ktorý by mohol nastať napríklad v prípade, keď splnomocňujúci člen a splnomocnenec patria do rôznych kategórií nositeľov práv v rámci organizácie kolektívnej správy.
Členské štáty však môžu ustanoviť obmedzenia týkajúce sa menovania splnomocnencov a výkonu hlasovacích práv členov, ktorých zastupujú, ak takéto obmedzenia nemajú vplyv na primeranú a účinnú účasť členov na rozhodovacom procese organizácie kolektívnej správy.
Každé splnomocnenie je platné na jedno valné zhromaždenie členov. Splnomocnenec má rovnaké práva na valnom zhromaždení členov, na aké by bol oprávnený splnomocňujúci člen. Splnomocnenec hlasuje v súlade s pokynmi vydanými splnomocňujúcim členom.
N
§ 160
O. 5
V. 3,4
Štatút nemôže zakázať výkon hlasovacích práv na valnom zhromaždení prostredníctvom splnomocneného zástupcu člena valného zhromaždenia. Splnomocnený zástupca môže zastupovať člena valného zhromaždenia vždy iba na jednom zasadnutí valného zhromaždenia.
Ú
O: 11
Členské štáty môžu rozhodnúť, že právomoci valného zhromaždenia členov môže vykonávať zhromaždenie delegátov volených najmenej každé štyri roky členmi organizácie kolektívnej správy, a to za predpokladu, že:
a) je zabezpečená primeraná a účinná účasť členov v rozhodovacom procese organizácie kolektívnej správy a
b) zastúpenie jednotlivých kategórií členov v zhromaždení delegátov je spravodlivé a vyvážené.
Pravidlá ustanovené v odsekoch 2 až 10 sa mutatis mutandis uplatňujú na zhromaždenie delegátov.
D
O: 12
Členské štáty môžu rozhodnúť, že pokiaľ organizácia kolektívnej správy z dôvodu svojej právnej formy nemá valné zhromaždenie členov, právomoci uvedeného zhromaždenia má vykonávať orgán vykonávajúci funkciu dohľadu. Pravidlá stanovené v odsekoch 2 až 5, 7 a 8 sa mutatis mutandis uplatňujú na takýto orgán vykonávajúci funkciu dohľadu.
D
§ 159
Organizácia kolektívnej správy bez ohľadu na právnu formu má tieto orgány
a) valné zhromaždenie,
b) orgán riadenia a
c) orgán kontroly.
Ú
O: 13
Členské štáty môžu rozhodnúť, že pokiaľ organizácia kolektívnej správy má ako svojich členov subjekty zastupujúce nositeľov práv, všetky alebo niektoré právomoci valného zhromaždenia členov má vykonávať zhromaždenie týchto nositeľov práv. Pravidlá stanovené v odsekoch 2 až 10 sa mutatis mutandis uplatňujú na zhromaždenie nositeľov práv.
D
Č: 9
O:1
Členské štáty zabezpečia, aby každá organizácia kolektívnej správy mala zavedenú funkciu dohľadu na sústavné monitorovanie činnosti a vykonávanie povinností osôb riadiacich hospodárenie organizácie.
N
§ 162
O. 1
Orgán kontroly vykonáva pravidelnú kontrolu riadenia a hospodárenia organizácie kolektívnej správy vrátane kontroly riadneho a včasného vyplácania odmien a ďalších peňažných plnení členom a nositeľom práv.
Ú
O: 2
Jednotlivé kategórie členov organizácie kolektívnej správy musia mať spravodlivé a vyvážené zastúpenie v orgáne, ktorý vykonáva funkciu dohľadu.
N
§ 162
O. 2
Ak má organizácia kolektívnej správy určené kategórie členov, musia byť tieto kategórie členov zastúpené v orgáne kontroly pomerne.
Ú
O: 3
Každá osoba vykonávajúca funkciu dohľadu predloží valnému zhromaždeniu členov každoročné individuálne vyhlásenie o konfliktoch záujmu, ktoré obsahuje informácie uvedené v článku 10 ods. 2 druhom pododseku.
N
§ 162
O. 4
O. 5
Člen orgánu kontroly je povinný každoročne písomne deklarovať valnému zhromaždeniu svoj vzťah k organizácii kolektívnej správy ako člen alebo nositeľ práv vrátane všetkých odmien a iných peňažných plnení, ktoré mu boli organizáciou kolektívnej správy vyplatené v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Pri výkone svojej funkcie je člen orgánu kontroly povinný konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu.
Ú
O: 4
Orgán vykonávajúci funkciu dohľadu zasadá pravidelne a má prinajmenšom tieto právomoci:
a) vykonávať právomoci, ktoré naň delegovalo
N
§ 162
O. 1
Orgán kontroly vykonáva pravidelnú kontrolu riadenia a hospodárenia organizácie kolektívnej správy vrátane kontroly riadneho a včasného vyplácania odmien a ďalších
Č
valné zhromaždenie členov, a to aj podľa článku 8 ods. 4 a 6;
b) monitorovať činnosti a vykonávanie úloh osôb uvedených v článku 10 vrátane vykonávania rozhodnutí valného zhromaždenia členov, a najmä všeobecných politík uvedených v článku 8 ods. 5 písm. a) až d).
§ 149
O. 2
P. d
peňažných plnení členom a nositeľom práv.
Štatút obsahuje
postupy výkonu kontroly orgánom kontroly, ak takéto postupy nie sú obsiahnuté v osobitnom vnútornom predpise organizácie kolektívnej správy,
O: 5
Orgán vykonávajúci funkciu dohľadu informuje valné zhromaždenie členov najmenej raz ročne o vykonávaní svojich právomocí.
N
§ 162
O. 7
Orgán kontroly najmenej raz za rok predloží valnému zhromaždeniu správu o svojej činnosti.
Ú
Č: 10
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby každá organizácia kolektívnej správy prijala všetky potrebné opatrenia na to, aby osoby, ktoré riadia jej hospodárenie, tak robili spoľahlivým, obozretným a náležitým spôsobom s využitím riadnych administratívnych a účtovných postupov a mechanizmov vnútornej kontroly.
N
§ 161
O. 2
Člen orgánu riadenia je povinný vykonávať činnosti spojené s riadením organizácie kolektívnej správy s náležitou odbornou starostlivosťou a v súlade so štatútom a ďalšími vnútornými predpismi organizácie kolektívnej správy.
Ú
O: 2
Členské štáty zabezpečia, že organizácie kolektívnej správy zavedú a uplatnia postupy na predchádzanie konfliktom záujmov a v prípade, že týmto konfliktom nemožno zabrániť, postupy na zistenie, riadenie, monitorovanie a zverejnenie súčasných alebo potenciálnych konfliktov záujmov tak, aby sa zabránilo ich negatívnemu vplyvu na kolektívne záujmy nositeľov práv, ktorých organizácia zastupuje.
N
§ 149
O. 2
P. c
Štatút obsahuje
postupy na predchádzanie konfliktu záujmov vo vnútri organizácie kolektívnej správy vrátane postupov na zistenie, riadenie, monitorovanie a zverejnenie vzniknutého alebo možného konfliktu záujmov, ak takéto postupy nie sú obsiahnuté v osobitnom vnútornom predpise organizácie kolektívnej správy.
Ú
O: 3
Postupy uvedené v prvom pododseku zahŕňajú každoročné individuálne vyhlásenie každej z osôb uvedených v odseku 1 predkladané valnému zhromaždeniu členov a obsahujúce tieto informácie:
a) všetky záujmy v organizácii kolektívnej správy;
b) všetky odmeny, ktoré v predchádzajúcom finančnom roku dostali od organizácie kolektívnej správy, a to aj vo forme dôchodkových plánov, vecných dávok a ďalších druhov výhod;
c) všetky sumy, ktoré v predchádzajúcom
N
§ 161
O. 3
O. 4
O. 5
Člen orgánu riadenia nesmie byť členom orgánu kontroly,
Člen orgánu riadenia je povinný každoročne písomne deklarovať valnému zhromaždeniu svoj vzťah k organizácii kolektívnej správy ako člen alebo nositeľ práv vrátane všetkých odmien a iných peňažných plnení, ktoré mu boli organizáciou kolektívnej správy vyplatené v predchádzajúcom kalendárnom roku.
Pri výkone svojej funkcie je člen orgánu riadenia povinný konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu.
Ú
finančnom roku dostali ako nositelia práv od organizácie kolektívnej správy;
d) vyhlásenie o akomkoľvek súčasnom alebo potenciálnom konflikte medzi akýmikoľvek osobnými záujmami a záujmami organizácie kolektívnej správy alebo medzi akýmikoľvek záväzkami voči organizácii kolektívnej správy a akýmikoľvek povinnosťami voči ktorejkoľvek inej fyzickej alebo právnickej osobe.
KAPITOLA 2
Spravovanie príjmu z práv
Č: 11
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby organizácie kolektívnej správy konali v súlade s pravidlami stanovenými v odsekoch 2 až 5.
N
§ 169
O. 4
O. 5
O. 6
Organizácia kolektívnej správy je povinná
a) vyberať v súlade s týmto zákonom a zmluvami podľa § 165 ods. 1 pre nositeľa práv licenčné odmeny, primerané odmeny, náhrady odmien a dodatočné odmeny a
b) domáhať sa vo vlastnom mene v prospech nositeľov práv nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia alebo náhrady škody; to neplatí, ak nositeľ práv prejavil výslovne vôľu domáhať sa tohto nároku sám, alebo ak je to nehospodárne.
Organizácia kolektívnej správy vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu. 36) Organizácia kolektívnej správy účtuje samostatne
a) príjmy z výkonu kolektívnej správy práv,
b) príjmy z inej činnosti vrátane členských poplatkov,
c) výdavky na výkon kolektívnej správy práv,
d) odmeny a iné peňažné plnenia vyplatené nositeľom práv.
Organizácia kolektívnej správy zriadi osobitný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky na účely
Ú
36 ) § 4 ods. 1zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
§ 170
O. 3
§ 160
O. 2
P. g
ukladania peňažných prostriedkov podľa § 165 ods. 9 písm. a).
Organizácia kolektívnej správy je oprávnená požadovať od nositeľov práv zaplatenie účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv v súlade so zásadami uplatnenia účelne vynaložených nákladov na výkon kolektívnej správy práv a zásadami spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv.
Valné zhromaždenie v súvislosti s výkonom kolektívnej správy práv
schvaľuje zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv vrátane zásad riadenia rizík zohľadňujúce zhodnocovanie výlučne v záujme nositeľov práv, s primeraným zabezpečením, likviditou a predchádzaním závislosti od jediného zdroja výnosov,
O: 2
Organizácia kolektívnej správy dôsledne vykonáva výber a spravovanie príjmu z práv.
N
§ 169
O. 4
Organizácia kolektívnej správy je povinná
a) vyberať v súlade s týmto zákonom a zmluvami podľa § 165 ods. 1 pre nositeľa práv licenčné odmeny, primerané odmeny, náhrady odmien a dodatočné odmeny a
b) domáhať sa vo vlastnom mene v prospech nositeľov práv nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia alebo náhrady škody; to neplatí, ak nositeľ práv prejavil výslovne vôľu domáhať sa tohto nároku sám, alebo ak je to nehospodárne.
Ú
O: 3
Organizácia kolektívnej správy na svojich účtoch oddelene vedie:
a) príjem z práv a akýkoľvek príjem plynúci z investovania príjmu z práv, a
b) akékoľvek prípadné vlastné aktíva a príjem plynúci z takýchto aktív, z poplatkov za správu alebo z iných činností.
N
§ 169
O. 5
Organizácia kolektívnej správy vedie účtovníctvo podľa osobitného predpisu. 36) Organizácia kolektívnej správy účtuje samostatne
a) príjmy z výkonu kolektívnej správy práv,
b) príjmy z inej činnosti vrátane členských poplatkov,
c) výdavky na výkon kolektívnej správy práv,
Ú
36 ) § 4 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
d) odmeny a iné peňažné plnenia vyplatené nositeľom práv.
O: 4
Organizácia kolektívnej správy nesmie použiť príjem z práv ani akýkoľvek výnos plynúci z investovania príjmu z práv na iné účely ako rozdelenie nositeľom práv, okrem prípadu, keď má povolené si zraziť alebo zaúčtovať svoje poplatky za správu v súlade s rozhodnutím prijatým podľa článku 8 ods. 5 písm. d) alebo použiť príjem z práv alebo akýkoľvek výnos plynúci z investovania príjmu z práv v súlade s rozhodnutím prijatým podľa článku 8 ods. 5.
N
§ 170
O. 3
Organizácia kolektívnej správy je oprávnená požadovať od nositeľov práv zaplatenie účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv v súlade so zásadami uplatnenia účelne vynaložených nákladov na výkon kolektívnej správy práv a zásadami spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv.
Ú
O: 5
V prípade, že organizácia kolektívnej správy investuje finančný príjem z práv alebo akýkoľvek príjem plynúci z investovania finančného príjmu z práv, musí tak urobiť v najlepšom záujme nositeľov práv, ktorých práva zastupuje, v súlade so všeobecnou investičnou politikou a politikou riadenia rizík uvedenou v článku 8 ods. 5 písm. c) a f) a s ohľadom na tieto pravidlá:
a) v prípade akéhokoľvek potenciálneho konfliktu záujmov organizácia kolektívnej správy zabezpečí, že investícia sa vykoná výhradne v záujme týchto nositeľov práv;
b) aktíva sa investujú, aby bola zaistená bezpečnosť, kvalita, likvidita a ziskovosť portfólia ako celku;
c) aktíva sa primerane diverzifikujú, aby sa predišlo nadmernej závislosti od určitého konkrétneho aktíva a hromadeniu rizík v portfóliu ako celku.
N
§ 160
O. 2
P. g
Valné zhromaždenie v súvislosti s výkonom kolektívnej správy práv
schvaľuje zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv vrátane zásad riadenia rizík zohľadňujúce zhodnocovanie výlučne v záujme nositeľov práv, s primeraným zabezpečením, likviditou a predchádzaním závislosti od jediného zdroja výnosov,
Ú
Č: 12
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že nositeľ práv poverí organizáciu kolektívnej správy správou jeho práv, táto organizácia kolektívnej správy pred získaním súhlasu so správou jeho práv musí poskytnúť nositeľovi práv informácie o poplatkoch za správu a iných zrážkach z príjmu z
N
§ 164
O. 1
V. 3
Pred uzavretím dohody podľa prvej vety je organizácia kolektívnej správy povinná poskytnúť nositeľovi práv informácie o podmienkach zastupovania pri výkone kolektívnej správy práv.
Ú
práv a z akéhokoľvek výnosu plynúceho z investovania príjmu z práv.
O: 2
Zrážky musia byť primerané, súvisieť so službami, ktoré organizácia kolektívnej správy poskytla nositeľom práv, v náležitom prípade aj so službami uvedenými v odseku 4, a byť stanovené na základe objektívnych kritérií.
N
§ 170
O. 3
Organizácia kolektívnej správy je oprávnená požadovať od nositeľov práv zaplatenie účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv v súlade so zásadami uplatnenia účelne vynaložených nákladov na výkon kolektívnej správy práv a zásadami spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv.
Ú
O: 3
Výška poplatkov za správu nepresiahne výšku oprávnených a zdokumentovaných nákladov, ktoré organizácii kolektívnej správy vznikli pri spravovaní autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom.
Členské štáty zabezpečia, aby sa požiadavky týkajúce sa používania a transparentnosti používania súm, ktoré sa zrážajú alebo zaúčtujú v súvislosti s poplatkami za správu, vzťahovali na akékoľvek iné zrážky vykonané s cieľom pokryť náklady na správu autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom.
N
§ 160
O. 2
P. h
Valné zhromaždenie v súvislosti s výkonom kolektívnej správy práv
schvaľuje zásady uplatnenia účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv,
Ú
O: 4
V prípadoch, keď organizácia kolektívnej správy poskytuje sociálne, kultúrne a vzdelávacie služby financované prostredníctvom zrážok z príjmu z práv alebo z výnosu plynúceho z investovania príjmu z práv, takéto služby sa poskytujú na základe spravodlivých kritérií, najmä pokiaľ ide o prístup k týmto službám a ich rozsah.
N
§ 160
O. 2
P. f
Valné zhromaždenie v súvislosti s výkonom kolektívnej správy práv
rozhoduje o vytvorení fondu na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb v prospech členov a nositeľov práv, vrátane transparentných a nediskriminačných podmienok poskytovania finančných prostriedkov z tohto fondu
Ú
Č: 13
O:1
Bez toho, aby bol dotknutý článok 15 ods. 3 a článok 28, členské štáty zabezpečia, aby každá organizácia kolektívnej správy pravidelne, dôsledne a presne rozdeľovala a vyplácala sumy náležiace nositeľom práv v súlade so všeobecnou politikou rozdeľovania uvedenou v článku 8 ods. 5 písm. a).
Členské štáty takisto zabezpečia, aby organizácie kolektívnej správy alebo ich členovia, ktorí sú subjektmi zastupujúcimi nositeľov práv, rozdeľovali a vyplácali tieto sumy nositeľom práv
N
§ 170
O. 2
§ 171
O. 1
Organizácia kolektívnej správy je povinná prerozdeliť príjem z výkonu kolektívnej správy práv vrátane príjmu z jeho zhodnotenia nositeľom práv na základe vyúčtovacieho poriadku podľa odseku 1.
Organizácia kolektívnej správy je povinná v súlade so zásadami prerozdelenia a vyplatenia príjmu z výkonu kolektívnej správy práv pravidelne, dôsledne a presne vyplatiť príjem z výkonu kolektívnej správy práv vrátane príjmu z jeho zhodnotenia nositeľom práv a umožniť im na požiadanie overenie správnosti vyplateného príjmu.
Ú
čo najskôr, najneskôr však do deviatich mesiacov od skončenia finančného roka, v ktorom príjem z práv vybrali, pokiaľ organizácii kolektívnej správy alebo prípadne jej členom nezabránia v dodržaní tejto lehoty objektívne dôvody týkajúce sa predovšetkým oznámenia zo strany používateľov, určenia práv, nositeľov práv alebo zosúladenia informácií o dielach a iných predmetoch ochrany s nositeľmi práv.
§ 171
O. 2
Organizácia kolektívnej správy vyplatí príjem z výkonu kolektívnej správy práv nositeľom práv najneskôr do konca deviateho mesiaca kalendárneho roka bezprostredne nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom tento príjem vybrala. Ak prerozdeleniu a vyplateniu príjmu z výkonu kolektívnej správy práv v lehote podľa prvej vety bráni prekážka na strane používateľa alebo nositeľa práv, organizácia kolektívnej správy vyplatí tento príjem do šiestich mesiacov od odpadnutia tejto prekážky.
O: 2
Ak v lehote stanovenej v odseku 1 nie je možné sumy náležiace nositeľom práv rozdeliť, pretože príslušných nositeľov práv nemožno určiť ani vyhľadať, a výnimka z tejto lehoty sa neuplatňuje, tieto sumy sa spravujú oddelene na účtoch organizácie kolektívnej správy.
N
§ 172
O. 1
§ 160
O. 2
P. d
Organizácia kolektívnej správy účtuje príjmy z neidentifikovaných odmien oddelene.
Valné zhromaždenie v súvislosti s výkonom kolektívnej správy práv
schvaľuje osobitné zásady použitia licenčných odmien, primeraných odmien a dodatočných odmien vybraných organizáciou kolektívnej správy, pri ktorých nie je možné určiť alebo nájsť nositeľa práv, ktorému prináležia (ďalej len „neidentifikované odmeny“) a náhrad odmien,
Ú
O: 3
Organizácia kolektívnej správy prijme v súlade s odsekom 1 všetky potrebné opatrenia na určenie a vyhľadanie nositeľov práv. Predovšetkým najneskôr tri mesiace po uplynutí lehoty stanovenej v odseku 1 organizácia kolektívnej správy poskytne informácie o dielach a iných predmetoch ochrany, v súvislosti s ktorými jeden alebo viacero nositeľov práv nebolo určených alebo nájdených:
a) nositeľom práv, ktorých zastupuje, alebo subjektom zastupujúcim nositeľov práv, ak takéto subjekty sú členmi organizácie kolektívnej správy, a
b) všetkým organizáciám kolektívnej správy, s ktorými uzavrela dohody o zastúpení.
Informácie uvedené v prvom pododseku zahŕňajú, pokiaľ sú k dispozícii:
a) názov diela alebo iného predmetu ochrany;
b) meno nositeľa práv;
N
§ 172
O. 2
O. 3
Organizácia kolektívnej správy pri správe vybratých neidentifikovaných odmien príjme potrebné opatrenia na určenie a vyhľadanie nositeľov práv. Organizácia kolektívnej správy najneskôr tri mesiace po uplynutí lehoty ustanovenej v § 171 ods. 2 poskytne nositeľom práv, ktorých zastupuje podľa § 164 a organizáciám kolektívnej správy, s ktorými uzavrela dohody o zastúpení, informácie, ktoré má k dispozícii, najmä
a) názov diela alebo iného predmetu ochrany, vo vzťahu ku ktorému bola neidentifikovaná odmena vybratá,
b) meno nositeľa práv, ktorého vie určiť, ale nevie nájsť,
c) identifikáciu osoby, ktorá predmet ochrany, vo vzťahu ku ktorému bola neidentifikovaná odmena vybratá, použila.
Ak organizácia kolektívnej správy ani po uplynutí jedného kalendárneho roka po poskytnutí informácií podľa odseku 2 neurčila ani nenašla nositeľa práva, ktorému prináleží neidentifikovaná odmena, sprístupní informácie podľa
Ú
c) názov príslušného vydavateľa alebo producenta a
d) všetky ďalšie relevantné dostupné informácie, ktoré by mohli pomôcť pri určení nositeľa práv.
Organizácia kolektívnej správy takisto overí záznamy uvedené v článku 6 ods. 5 a ďalšie ľahko dostupné záznamy. Ak uvedené opatrenia neprinesú výsledky, organizácia kolektívnej správy tieto informácie poskytne verejnosti najneskôr jeden rok po uplynutí tohto trojmesačného obdobia.
odseku 2 verejnosti prostredníctvom svojho webového sídla.
O: 4
Ak ani po troch rokoch od skončenia finančného roka, v ktorom bol príjem z práv vybraný, nie je možné sumy náležiace nositeľom práv rozdeliť a ak organizácia kolektívnej správy podnikla všetky potrebné opatrenia na určenie a vyhľadanie nositeľov práv uvedené v odseku 3, tieto sumy sa považujú za nerozdeliteľné.
N
§ 172
O. 4
Ak uplynuli tri roky od skončenia kalendárneho roka, v ktorom boli neidentifikované odmeny vybraté, a napriek opatreniam podľa odsekov 2 a 3 organizácia kolektívnej správy neurčila ani nenašla nositeľa práv, rozhodne organizácia kolektívnej správy o ich použití v súlade so zásadami použitia neidentifikovaných odmien.
Ú
O: 5
Valné zhromaždenie členov organizácie kolektívnej správy rozhodne o použití nerozdeliteľných súm v súlade s článkom 8 ods. 5 písm. b) bez toho, aby tým bolo dotknuté právo nositeľov práv uplatňovať si nárok na tieto sumy v organizácii kolektívnej správy v súlade so zákonmi členských štátov o požiadavkách súvisiacich s premlčaním nárokov.
N
§ 172
O. 4
O. 5
Ak uplynuli tri roky od skončenia kalendárneho roka, v ktorom boli neidentifikované odmeny vybraté, a napriek opatreniam podľa odsekov 2 a 3 organizácia kolektívnej správy neurčila ani nenašla nositeľa práv, rozhodne organizácia kolektívnej správy o ich použití v súlade so zásadami použitia neidentifikovaných odmien..
Právo nositeľa práv uplatniť si nárok na vyplatenie neidentifikovaných odmien zostáva zachované do skončenia lehoty podľa odseku 4.
Ú
O: 6
Členské štáty môžu obmedziť alebo určiť povolené použitie nerozdeliteľných súm okrem iného zabezpečením toho, že takéto sumy sa budú používať oddeleným a nezávislým spôsobom na financovanie sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích činností v prospech nositeľov práv.
D
KAPITOLA 3
Spravovanie práv v mene iných organizácií kolektívnej správy
Č: 14
Členské štáty zabezpečia, aby organizácia
N
§ 173
Ustanovenia § 169 až 172 sa primerane vzťahujú aj na
Ú
O: 1
kolektívnej správy neznevýhodňovala žiadneho nositeľa práv, ktorého práva spravuje na základe dohody o zastúpení, najmä v súvislosti s príslušnými sadzbami, poplatkami za správu a podmienkami výberu príjmu z práv a rozdeľovania súm náležiacich nositeľom práv.
O. 1
výber, správu a vyplatenie príjmov z výkonu kolektívnej správy práv nositeľom práv, ktorých zastupuje na základe dohôd o zastúpení uzatvorených s inými organizáciami kolektívnej správy.
Č: 15
O: 1
O: 2
O: 3
Členské štáty zabezpečia, aby organizácia kolektívnej správy neuplatňovala na príjem z práv, ktoré spravuje na základe dohody o zastúpení, ani na žiaden výnos plynúci z investovania takéhoto príjmu z práv žiadne iné zrážky než zrážky týkajúce sa poplatkov za správu, pokiaľ iná organizácia kolektívnej správy, ktorá je zmluvnou stranou tejto dohody o zastúpení, nevyjadrí výslovný súhlas s takýmito zrážkami.
Organizácia kolektívnej správy pravidelne, dôsledne a presne rozdeľuje a vypláca sumy náležiace iným organizáciám kolektívnej správy.
Organizácia kolektívnej správy vykoná takéto rozdeľovanie a vyplatenie inej organizácii kolektívnej správy čo najskôr, najneskôr však do deviatich mesiacov od skončenia finančného roka, v ktorom bol príjem z práv vybraný, pokiaľ organizácii kolektívnej správy nezabránia v dodržaní tejto lehoty objektívne dôvody týkajúce sa predovšetkým oznámenia zo strany používateľov, určenia práv, nositeľov práv alebo zosúladenia informácií o dielach a iných predmetoch ochrany s nositeľmi práv.
Iná organizácia kolektívnej správy alebo v prípade, že jej členmi sú subjekty zastupujúce nositeľov práv, títo členovia, rozdeľujú a vyplácajú sumy náležiace nositeľom práv čo najskôr, najneskôr však do šiestich mesiacov od prijatia týchto súm, pokiaľ organizácii kolektívnej správy alebo prípadne jej členom nezabránia v dodržaní tejto lehoty objektívne dôvody týkajúce sa predovšetkým oznámenia zo strany používateľov, určenia práv, nositeľov práv alebo
N
§ 173
O. 1
O. 2
Ustanovenia § 169 až 172 sa primerane vzťahujú aj na výber, správu a vyplatenie príjmov z výkonu kolektívnej správy práv nositeľom práv, ktorých zastupuje na základe dohôd o zastúpení uzatvorených s inými organizáciami kolektívnej správy.
Organizácia kolektívnej správy je oprávnená požadovať od nositeľov práv, ktorých zastupuje na základe dohôd podľa odseku 1, zaplatenie účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv. Iné peňažné plnenia od nositeľov práv podľa prvej vety je organizácia kolektívnej správy oprávnená požadovať iba s výslovným súhlasom organizácie kolektívnej správy, ktorá je zmluvnou stranou dohody podľa odseku 1.
Ú
zosúladenia informácií o dielach a iných predmetoch ochrany s nositeľmi práv.
KAPITOLA 4
Vzťahy s používateľmi
Č: 16
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby organizácie kolektívnej správy a používatelia viedli rokovania o poskytovaní licencií na práva v dobrej viere. Organizácie kolektívnej správy a používatelia sú povinní si navzájom poskytovať všetky potrebné informácie.
N
§ 165
O. 1
O. 2
Organizácia kolektívnej správy je povinná v dobrej viere a za primeraných a nediskriminačných podmienok viesť s osobou, ktorá prejaví záujem o použitie predmetu ochrany, s osobou, ktorá je oprávnená na použitie predmetu ochrany bez povinnosti získať súhlas na použitie predmetu ochrany, alebo s osobou povinnou zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 (ďalej len „používateľ“) rokovania o uzavretí
a) licenčnej zmluvy,
b) hromadnej licenčnej zmluvy,
c) kolektívnej licenčnej zmluvy,
d) zmluvy o primeranej odmene alebo
e) zmluvy o náhrade odmeny.
Organizácia kolektívnej správy a používateľ si navzájom poskytnú na účely uzatvárania zmlúv podľa odseku 1 všetky potrebné a úplné informácie.
Ú
O: 2
Podmienky poskytovania licencií sú založené na objektívnych a nediskriminačných kritériách. Organizácie kolektívnej správy pri poskytovaní licencií na práva nie sú povinné použiť ako vzor pre iné druhy online služieb podmienky poskytovania licencií dohodnuté s používateľom, ak používateľ poskytuje nový druh online služby, ktorý je verejnosti v Únii prístupný počas obdobia kratšieho ako tri roky.
Nositelia práv majú právo na primeranú odmenu za využívanie ich práv. Sadzby za výhradné práva a práva na odmenu sú primerané okrem iného vo vzťahu k ekonomickej hodnote používania týchto práv v obchode, pričom sa zohľadňuje povaha a
N
§ 165
O. 1
Organizácia kolektívnej správy je povinná v dobrej viere a za primeraných a nediskriminačných podmienok viesť s osobou, ktorá prejaví záujem o použitie predmetu ochrany, s osobou, ktorá je oprávnená na použitie predmetu ochrany bez povinnosti získať súhlas na použitie predmetu ochrany, alebo s osobou povinnou zaplatiť náhradu odmeny podľa § 36 ods. 3 (ďalej len „používateľ“) rokovania o uzavretí
a) licenčnej zmluvy,
b) hromadnej licenčnej zmluvy,
c) kolektívnej licenčnej zmluvy,
Ú
rozsah používania diel a iných predmetov ochrany, ako aj vo vzťahu k ekonomickej hodnote služieb, ktoré poskytuje organizácia kolektívnej správy. Organizácie kolektívnej správy informujú dotknutých používateľov o kritériách použitých na stanovenie týchto sadzieb.
§ 169
O. 2
O. 3
d) zmluvy o primeranej odmene alebo
e) zmluvy o náhrade odmeny.
Pri určení výšky odmien určených v sadzobníku odmien a v zmluvách podľa § 165 ods. 1 organizácia kolektívnej správy zohľadní rozsah, spôsob, účel a čas použitia predmetu ochrany. Organizácia kolektívnej správy ďalej zohľadní aj ekonomickú hodnotu použitia predmetov ochrany a ekonomickú hodnotu služby kolektívnej správy práv poskytnutej organizáciou kolektívnej správy.
Organizácia kolektívnej správy pred uzavretím zmluvy podľa § 165 ods. 1 informuje používateľov o kritériách, na základe ktorých boli odmeny určené.
O: 3
Organizácie kolektívnej správy bez zbytočného odkladu odpovedia na žiadosti používateľov a uvedú okrem iného informácie, ktoré organizácia kolektívnej správy potrebuje na vyhotovenie návrhu licencie.
Po prijatí všetkých príslušných informácií organizácia kolektívnej správy bez zbytočného odkladu buď vyhotoví návrh licencie, alebo poskytne používateľovi odôvodnené stanovisko s vysvetlením, prečo nemá v úmysle udeliť licenciu na konkrétnu službu.
N
§ 165
O. 4
O. 5
Organizácia kolektívnej správy na žiadosť, ktorá obsahuje pravdivé a úplné informácie potrebné pre uzatvorenie zmluvy predloží používateľovi návrh zmluvy podľa odseku 1 bez zbytočného odkladu od doručenia tejto žiadosti.
Ak organizácia kolektívnej správy nie je oprávnená zmluvu podľa odseku 1 uzavrieť, informuje o tejto skutočnosti používateľa bez zbytočného odkladu.
Ú
O: 4
Organizácia kolektívnej správy povolí používateľom komunikáciu s ňou prostredníctvom elektronických prostriedkov, v prípade potreby aj na účely podávania správ o používaní licencie.
N
§ 165
O. 3
Organizácia kolektívnej správy umožní používateľom komunikovať s ňou prostredníctvom elektronických prostriedkov.
Ú
Č: 17
Členské štáty prijmú ustanovenia s cieľom zabezpečiť, aby používatelia poskytovali organizácii kolektívnej správy v dohodnutej alebo vopred stanovenej lehote a v dohodnutej alebo vopred stanovenej forme také relevantné dostupné informácie o využívaní práv, ktoré zastupuje organizácia kolektívnej správy, ktoré sú potrebné na výber príjmu z práv a na rozdelenie a vyplatenie súm náležiacich nositeľom práv. Pri rozhodovaní o forme poskytovania týchto informácií organizácie kolektívnej správy a
N
§ 165
O. 6
V. 1, 2
Používateľ je povinný poskytnúť organizácii kolektívnej správy pravdivé a úplné informácie o použití predmetov ochrany, ktoré sú predmetom zmluvy podľa odseku 1. Podrobnosti o spôsobe, rozsahu a čase poskytnutia týchto informácií ustanoví zmluva podľa odseku 1, inak sa primerane použije § 166.
Ú
používatelia podľa možností zohľadnia dobrovoľné odvetvové normy.
KAPITOLA 5
Transparentnosť a podávanie správ
Č: 18
O: 1
O: 2
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku a článok 19 a článok 28 ods. 2, členské štáty zabezpečia, aby organizácia kolektívnej správy sprístupnila najmenej raz ročne každému nositeľovi práv, ktorému priznala príjem z práv alebo vyplatila finančné prostriedky v období, na ktoré sa informácie vzťahujú, aspoň tieto informácie:
a) všetky kontaktné údaje, ktoré nositeľ práv dovolil organizácii kolektívnej správy používať na jeho určenie a vyhľadanie;
b) príjem z práv, ktorý bol priznaný nositeľovi práv;
c) sumy, ktoré organizácia kolektívnej správy vyplatila nositeľovi práv, podľa kategórie spravovaných práv a podľa druhu použitia;
d) obdobie, počas ktorého došlo k používaniu, za ktoré boli nositeľovi práv priznané a vyplatené sumy, pokiaľ objektívne dôvody súvisiace s vykazovaním zo strany používateľov nebránia organizácii kolektívnej správy poskytnúť tieto informácie;
e) zrážky, ktoré boli vykonané v súvislosti s poplatkami za správu;
f) zrážky vykonané na akýkoľvek iný účel než týkajúci sa poplatkov za správu vrátane tých, ktoré sa môžu vyžadovať na základe vnútroštátneho práva na poskytovanie akýchkoľvek sociálnych, kultúrnych alebo vzdelávacích služieb;
g) všetky príjmy z práv priznané nositeľovi práv, ktoré zostali v ktoromkoľvek období nevyplatené.
V prípade, že organizácia kolektívnej správy priznáva príjmy z práv a jej členovia sú subjekty zodpovedné za rozdeľovanie príjmov z práv nositeľom práv, organizácia kolektívnej správy poskytne informácie uvedené v odseku 1 týmto
N
§ 178
Organizácia kolektívnej správy sprístupní raz ročne každému nositeľovi práv, ktorému prerozdelila alebo vyplatila odmeny alebo iné peňažné plnenia v predchádzajúcom roku
a) všetky údaje, ktoré organizácia kolektívnej správy použila na jeho určenie a vyhľadanie,
b) výšku prerozdelených odmien a iných peňažných plnení,
c) vyplatené sumy odmien a iných peňažných plnení podľa odborov kolektívnej správy práv,
d) výšku ostatných prerozdelených odmien a iných peňažných plnení, ktoré neboli vyplatené,
e) obdobie, počas ktorého došlo k použitiu predmetov ochrany, za ktoré boli nositeľovi práv prerozdelené a vyplatené odmeny a iné peňažné plnenia,
f) výšku účelne vynaložených nákladov podľa § 170 ods. 3, ak sa zaplatenie týchto nákladov realizovalo formou zrážky z odmien a iných peňažných plnení,
g) výšku príspevku podľa § 170 ods. 4.
Ú
subjektom, za predpokladu, že nemajú uvedené informácie k dispozícii. Členské štáty zabezpečia, aby subjekty poskytli aspoň informácie uvedené v odseku 1 najmenej raz za rok každému nositeľovi práv, ktorému priznali príjmy z práv alebo vyplatili finančné prostriedky v období, na ktoré sa informácie vzťahujú.
Č: 19
Členské štáty zabezpečia, aby organizácia kolektívnej správy sprístupnila elektronickými prostriedkami najmenej raz ročne organizáciám kolektívnej správy, v mene ktorých spravuje práva na základe dohody o zastúpení, na obdobie, na ktoré sa informácie vzťahujú, aspoň tieto informácie:
a) priznané príjmy z práv, sumy vyplatené organizáciou kolektívnej správy za práva, ktoré spravuje na základe dohody o zastúpení, podľa kategórie spravovaných práv a podľa druhu použitia, a všetky priznané príjmy z práv, ktoré neboli v ktoromkoľvek období vyplatené;
b) zrážky, ktoré boli vykonané v súvislosti s poplatkami za správu;
c) zrážky, ktoré boli vykonané na akýkoľvek iný účel než v súvislosti s poplatkami za správu, ako sa uvádza v článku 15;
d) informácie o všetkých udelených alebo zamietnutých licenciách týkajúcich sa diel a iných predmetov ochrany, na ktoré sa vzťahuje dohoda o zastúpení;
e) uznesenia prijaté valným zhromaždením členov, pokiaľ sú tieto uznesenia relevantné pre správu práv na základe dohody o zastúpení.
N
§ 179
Organizácia kolektívnej správy sprístupní raz ročne elektronickými prostriedkami organizácii kolektívnej správy, s ktorou uzavrela dohodu o zastúpení
a) výšku prerozdelených a vyplatených odmien a iných peňažných plnení za použitie predmetov ochrany, ku ktorým spravuje práva na základe dohody o zastúpení v členení podľa odborov kolektívnej správy práv,
b) výšku ostatných prerozdelených odmien a iných peňažných plnení za použitie predmetov ochrany, ku ktorým spravuje práva na základe dohody o zastúpení, ktoré neboli vyplatené,
c) vyúčtovanie účelne vynaložených nákladov podľa § 173 ods. 2, ak sa zaplatenie týchto nákladov realizovalo formou zrážky z odmien a iných peňažných plnení,
d) vyúčtovanie iných peňažných plnení podľa § 173 ods. 2,
e) počet poskytnutých licencií týkajúcich sa predmetov ochrany, ku ktorým práva spravuje na základe dohody o zastúpení vrátane počtu zamietnutí poskytnutia takýchto licencií,
f) rozhodnutia valného zhromaždenia, ak majú tieto rozhodnutia vplyv na správu práv na základe dohody o zastúpení.
Ú
Č: 20
Bez toho, aby bol dotknutý článok 25, členské štáty zabezpečia, aby organizácia kolektívnej správy na základe riadne odôvodnenej žiadosti elektronickými prostriedkami a bez zbytočného odkladu sprístupnila každej organizácii
N
§ 180
O. 1
Organizácia kolektívnej správy na základe odôvodnenej žiadosti sprístupní bez zbytočného odkladu elektronickými prostriedkami organizácii kolektívnej správy, s ktorou uzavrela dohodu o zastúpení, nositeľovi práv alebo používateľovi
Ú
kolektívnej správy, v mene ktorej spravuje práva na základe dohody o zastúpení, alebo každému nositeľovi práv, či každému používateľovi aspoň tieto informácie:
a) diela alebo iné predmety ochrany, ktoré zastupuje, práva, ktoré spravuje, či priamo alebo na základe dohôd o zastúpení, a príslušné územia, alebo
b) ak vzhľadom na rozsah činnosti organizácie kolektívnej správy nie je možné tieto diela alebo iné predmety ochrany určiť, druhy diel alebo iných predmetov ochrany, ktoré zastupuje, práva, ktoré spravuje, a územia, ktorých sa to týka.
a) zoznam predmetov ochrany, ku ktorým spravuje práva; ak vzhľadom na povahu správy práv organizácia kolektívnej správy nevie tieto predmety ochrany individuálne určiť, sprístupní najmenej druhy predmetov ochrany, práva ku ktorým spravuje,
b) zoznam majetkových práv k predmetom podľa písmena a) vrátane územného rozsahu ich uplatnenia.
Č: 21
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby organizácia kolektívnej správy zverejnila aspoň tieto informácie:
a) svoj štatút;
b) svoje podmienky členstva a podmienky pre vypovedanie poverenia na správu práv, ak nie sú uvedené v štatúte;
c) štandardné licenčné zmluvy a štandardné príslušné sadzby vrátane zliav;
d) zoznam osôb uvedených v článku 10;
e) svoju všeobecnú politiku rozdeľovania súm náležiacich nositeľom práv;
f) svoju všeobecnú politiku týkajúcu sa poplatkov za správu;
g) svoju všeobecnú politiku týkajúcu sa iných zrážok, než v súvislosti s poplatkami za správu, z príjmu z práv a z akéhokoľvek výnosu plynúceho z investovania príjmu z práv vrátane zrážok na účely sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích služieb;
h) zoznam dohôd o zastúpení, ktoré uzavrela, a názvy organizácií kolektívnej správy, s ktorými boli tieto dohody o zastúpení uzavreté;
i) všeobecnú politiku používania nerozdeliteľných súm;
j) postupy vybavovania sťažností a riešenia sporov, ktoré sú dostupné v súlade s článkami 33, 34 a 35.
N
§ 181
Organizácia kolektívnej správy zverejní na svojom webovom sídle najmenej
a) štatút,
b) vzorové zmluvy podľa § 165 ods. 1,
c) sadzobník odmien,
d) zoznam členov orgánu riadenia s uvedením mena a priezviska,
e) zoznam členov orgánu kontroly s uvedením mena a priezviska,
f) zásady výberu, prerozdelenia a vyplatenia príjmu z výkonu kolektívnej správy práv,
g) zásady uplatnenia účelne vynaložených nákladov za poskytnutie služby kolektívnej správy práv,
h) zásady spoločného zhodnocovania príjmov z výkonu kolektívnej správy práv vrátane zásad riadenia rizík,
i) zoznam dohôd o zastúpení a názov organizácie kolektívnej správy, s ktorou organizácia kolektívnej správy uzavrela dohodu o zastúpení,
j) osobitné zásady použitia neidentifikovaných odmien,
Ú
O: 2
Organizácia kolektívnej správy uverejňuje a aktualizuje na svojej verejne dostupnej internetovej stránke informácie uvedené v odseku 1.
k) postupy vybavovania sťažností a riešenia sporov podľa § 176,
l) výročnú správu,
m) zoznam nositeľov práv zastupovaných podľa § 164 ods. 1 na území Slovenskej republiky a ich počet,
n) zoznam organizácií kolektívnej správy, s ktorými organizácia kolektívnej správy uzavrela dohodu o spoločnej správe.
Č: 22
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby organizácia kolektívnej správy, bez ohľadu na svoju právnu formu podľa vnútroštátneho práva, vypracovala a zverejnila výročnú správu o transparentnosti vrátane osobitnej správy uvedenej v odseku 3 za každý finančný rok najneskôr do ôsmich mesiacov od skončenia daného finančného roka.
Organizácia kolektívnej správy uverejňuje na svojej internetovej stránke výročnú správu o transparentnosti, ktorá zostáva na tejto internetovej stránke prístupná verejnosti počas obdobia najmenej piatich rokov.
N
§ 182
O. 1
O. 3
Organizácia kolektívnej správy je povinná každoročne vyhotoviť výročnú správu za predchádzajúci rok, ktorá obsahuje aj účtovnú závierku overenú audítorom.
Organizácia kolektívnej správy je povinná zverejniť výročnú správu na svojom webovom sídle do konca ôsmeho mesiaca kalendárneho roka, v ktorom bola vyhotovená, a ponechať ju zverejnenú po dobu najmenej päť rokov od zverejnenia.
Ú
O: 2
O: 3
Výročná správa o transparentnosti obsahuje aspoň informácie uvedené v prílohe.
Osobitná správa sa zaoberá použitím prostriedkov zrazených na účely sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích služieb a obsahuje aspoň informácie stanovené v odseku 3 prílohy.
N
§ 182
O. 2
Výročná správa obsahuje
a) údaje o právnej forme a organizačnej štruktúre organizácie kolektívnej správy; ak má organizácia kolektívnej správy právnu formu obchodnej spoločnosti, aj uvedenie vlastníckej štruktúry,
b) správu o činnosti,
c) finančné výkazy obsahujúce súvahu alebo výkaz o aktívach a pasívach, účet príjmov a výdavkov a výkaz o peňažnom toku,
d) informácie o zamietnutí poskytnutia licencií,
e) informácie o všetkých subjektoch, ktoré organizácia
Ú
kolektívnej správy priamo alebo nepriamo vlastní alebo úplne, alebo čiastočne kontroluje,
f) informácie o celkovej výške peňažných plnení vyplatených členom orgánu riadenia a členom orgánu kontroly za výkon funkcie v týchto orgánoch,
g) informácie o celkovej výške príjmu z výkonu kolektívnej správy práv vrátane rozdelenia tohto príjmu podľa jednotlivých odborov kolektívnej správy,
h) informácie o zhodnotení príjmu z výkonu kolektívnej správy práv a o použití takéhoto výnosu,
i) náklady za poskytnutie služby kolektívnej správy práv s podrobným rozpisom týchto položiek:
1. všetky prevádzkové a finančné náklady s prerozdelením príjmov z kolektívnej správy práv podľa jednotlivých odborov kolektívnej správy a ak tieto náklady sú nepriame a nemožno ich priradiť k jednému alebo viacerým odborom kolektívnej správy, s vysvetlením metódy použitej na priradenie takýchto nepriamych nákladov,
2. prevádzkové a finančné náklady týkajúce sa iných služieb ako je správa práv,
3. prevádzkové a finančné náklady na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb vrátane výšky príspevku z príjmov z výkonu kolektívnej správy práv na tieto potreby s rozdelením podľa účelu použitia príspevku a pre každý takýto účel s rozdelením podľa odboru kolektívnej správy,
4. vysvetlenie účelu použitia fondu na podporu sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích potrieb vrátane nákladov na správu tohto fondu,
5. zdroje použité na krytie nákladov podľa prvého až tretieho bodu,
6. percentuálny podiel nákladov na správu práv a iné služby, ktoré organizácia kolektívnej správy poskytuje
nositeľom práv k príjmom z výkonu kolektívnej správy práv v príslušnom roku, podľa odboru kolektívnej správy a v prípade, že tieto náklady sú nepriame a nemožno ich priradiť k jednému alebo viacerým odborom kolektívnej správy, s vysvetlením metódy použitej na priradenie takýchto nepriamych nákladov,
j) sumy odmien a iných peňažných plnení prerozdelených nositeľom práv podľa odboru kolektívnej správy,
k) sumy odmien a iných peňažných plnení vyplatených nositeľom práv podľa odboru kolektívnej správy vrátane informácie o periodicite vyplácania,
l) dôvody omeškania prerozdelenia alebo vyplatenia príjmu z výkonu kolektívnej správy práv podľa § 171 ods. 2,
m) výšku neidentifikovaných odmien spolu s informáciou o ich použití,
n) informácie o vzťahoch s inými organizáciami kolektívnej správy, okrem dohôd o spoločnej správe, obsahujúce
1. sumy prijaté od iných organizácií kolektívnej správy a sumy vyplatené iným organizáciám kolektívnej správy s rozdelením podľa jednotlivých odborov kolektívnej správy a podľa jednotlivých organizácií kolektívnej správy,
2. náklady za poskytnutie služby kolektívnej správy práv a iné zrážky z príjmov z výkonu kolektívnej správy práv náležiacich iným organizáciám kolektívnej správy s rozdelením podľa jednotlivých odborov kolektívnej správy a podľa jednotlivých organizácií kolektívnej správy,
3. náklady za poskytnutie služby kolektívnej správy práv a iné zrážky z príjmov z výkonu kolektívnej správy práv náležiace organizácii kolektívnej správy od iných organizácií kolektívnej správy s rozdelením podľa jednotlivých odborov kolektívnej správy a podľa jednotlivých organizácií kolektívnej správy,
4. sumy prerozdelené a vyplatené nositeľom práv pochádzajúce od iných organizácií kolektívnej správy s rozdelením podľa jednotlivých odborov kolektívnej správy a podľa jednotlivých organizácií kolektívnej správy.
O: 4
Účtovné informácie uvedené vo výročnej správe o transparentnosti musia byť overené jednou alebo viacerými osobami oprávnenými podľa zákona na overenie účtovných závierok v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES (1).
Úplná správa o audite vrátane všetkých výhrad k nemu sa uvedie vo výročnej správe o transparentnosti.
Účtovné informácie na účely tohto odseku obsahujú finančné výkazy uvedené v bode 1 písm. a) prílohy a všetky finančné informácie uvedené v bode 1 písm. g) a h) a v bode 2 prílohy.
N
§ 182
O. 1
Organizácia kolektívnej správy je povinná každoročne vyhotoviť výročnú správu za predchádzajúci rok, ktorá obsahuje aj účtovnú závierku overenú audítorom.
Ú
HLAVA III
POSKYTOVANIE MULTITERITORIÁLNYCH LICENCIÍ NA ONLINE PRÁVA NA HUDOBNÉ DIELA ORGANIZÁCIAMI KOLEKTÍVNEJ SPRÁVY
Č: 23
Členské štáty zabezpečia, aby organizácie kolektívnej správy so sídlom na ich území pri poskytovaní multiteritoriálnych licencií na online práva na hudobné diela spĺňali požiadavky uvedené v tejto hlave.
N
§ 183
Organizácia kolektívnej správy je oprávnená uzatvárať zmluvy podľa § 81, ak
a) má oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv v príslušnom odbore kolektívnej správy,
b) je schopná úplne alebo čiastočne určiť všetky hudobné diela, ktoré sú predmetom zmluvy podľa § 81,
c) je schopná úplne alebo čiastočne určiť príslušných nositeľov práv pre každé hudobné dielo podľa písmena b) vo vzťahu ku každému príslušnému územiu vrátane práv
Ú
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).
§ 184
patriacich týmto nositeľom práv,
d) používa jednoznačný identifikačný znak na určenie nositeľov práv a hudobných diel,
e) má vnútorné postupy na včasné a účinné určenie a riešenie nezrovnalostí v údajoch, ktoré majú k dispozícii iné organizácie kolektívnej správy vo vzťahu k výkonu kolektívnej správy práv podľa zmlúv uzavretých podľa § 81 vrátane postupov riešenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu daňového dokladu podľa § 186 ods. 1.
Zastupovanie organizácie kolektívnej správy
(1) Organizácia kolektívnej správy so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 183, môže požiadať inú organizáciu kolektívnej správy o uzavretie dohody o zastupovaní pri uzatváraní zmluvy podľa § 81.
(2) Ak organizácii kolektívnej správy so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa podmienky podľa § 183 a uzatvorila dohodu podľa odseku 1 alebo ponúka uzatvorenie takejto dohody (ďalej len „požiadaná organizácia kolektívnej správy“), bola doručená žiadosť od inej organizácie kolektívnej správy o uzavretie dohody o zastupovaní podľa odseku 1 (ďalej len „žiadajúca organizácia kolektívnej správy“), je požiadaná organizácia kolektívnej správy povinná takejto žiadosti vyhovieť.
(3) Požiadaná organizácia kolektívnej správy odpovie na žiadosť žiadajúcej organizácie kolektívnej správy písomne a bez zbytočného odkladu, oboznámi ju s podmienkami, za ktorých uzatvára zmluvy podľa § 183 a predloží jej návrh dohody podľa odseku 1.
(4) Žiadajúca organizácia kolektívnej správy pred uzavretím dohody podľa odseku 1 poskytne požiadanej organizácii kolektívnej správy informácie o hudobných dielach, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv, potrebné na uzatvorenie zmluvy podľa § 81. Ak žiadajúca organizácia kolektívnej správy neposkytne informácie podľa prvej vety riadne a v dostatočnom rozsahu
a požiadaná organizácia kolektívnej správy v dôsledku toho nemôže preukázať splnenie podmienok podľa § 183 písm. b) a c) vo vzťahu k hudobným dielam, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv žiadajúca organizácia kolektívnej správy, má požiadaná organizácia kolektívnej správy právo na úhradu nákladov skutočne vzniknutých pri preukazovaní splnenia týchto podmienok alebo môže odmietnuť uzavretie dohody podľa odseku 1.
(5) Uzavretím dohody podľa odseku 1 žiadajúca organizácia kolektívnej správy splnomocní požiadanú organizáciu kolektívnej správy, aby predkladala ponuky na uzatvorenie zmluvy podľa § 81 aj k hudobným dielam, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv žiadajúca organizácia kolektívnej správy spolu s hudobnými dielami, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv požiadaná organizácia kolektívnej správy. Požiadaná organizácia kolektívnej správy je povinná predkladať ponuky podľa prvej vety.
(6) Ponuky podľa odseku 5 je požiadaná organizácia kolektívnej správy povinná poskytovať za rovnakých podmienok, aké uplatňuje na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv.
(7) Účelne vynaložené náklady podľa § 170 ods. 3 požiadanej organizácie kolektívnej správy môžu primerane zohľadňovať náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti so zahrnutím hudobných diel, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv žiadajúca organizácia kolektívnej správy, do ponúk predkladaných poskytovateľom služieb na on-line použitie hudobných diel.
(8) Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, informuje nositeľov práv, ktorých zastupuje podľa § 164, o podmienkach dohody podľa odseku 1, vrátane doby jej trvania a nákladov podľa odseku 7.
(9) Dohoda o zastupovaní podľa odseku 1 musí mať písomnú formu a nesmie obmedziť žiadajúcu organizáciu kolektívnej správy pri výkone kolektívnej správy práv k hudobným dielam, ktoré sú súčasťou ponuky na
§ 185
§ 186
uzatvorenie zmluvy podľa § 81, na území členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom je usadená.
Poskytovanie informácií
(1) Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, je povinná na základe odôvodnenej žiadosti poskytovateľa služby na on-line použitie hudobných diel, inej organizácie kolektívnej správy alebo nositeľa práv, ktorého zastupuje podľa § 164, pri výkone kolektívnej správy práv k jeho hudobným dielam sprístupniť elektronickými prostriedkami informácie umožňujúce identifikáciu predmetov ochrany, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv vrátane informácie o
a) hudobných dielach, ktoré sú súčasťou ponuky na uzatvorenie zmluvy podľa § 81,
b) spravovaných právach pre každé hudobné dielo podľa písmena a) vo vzťahu ku každému príslušnému územiu.
(2) Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, môže prijať vo vzťahu k uzatvoreným zmluvám podľa § 81 primerané opatrenia na ochranu úplnosti informácií a opravy týchto informácií, na kontrolu ich opakovaného použitia a na ochranu dôverných obchodných informácií.
(3) Poskytovateľ služby na on-line použitie hudobných diel, iná organizácia kolektívnej správy alebo nositeľ práv, ktorého zastupuje podľa § 164, pri výkone kolektívnej správy práv k jeho hudobným dielam môže žiadať organizáciu kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, o opravu informácií podľa odseku 1, ak preukáže, že tieto informácie sú nepresné. Organizácia kolektívnej správy zabezpečí opravu týchto informácií bez zbytočného odkladu.
(4) Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, umožní nositeľom práv, aby jej predkladali informácie podľa odseku 1 elektronickými prostriedkami.
(1) Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy
§ 187
podľa § 81 vystaví elektronickými prostriedkami poskytovateľovi služby na on-line použitie hudobných diel daňový doklad za licenciu na on-line použitie hudobných diel podľa zmluvy uzatvorenej podľa § 81, ktorý musí obsahovať aj
a) zoznam hudobných diel, ktoré sú predmetom zmluvy podľa § 81 na základe údajov podľa § 183 písm. b) až d),
b) informácie o skutočnom použití hudobných diel, ktoré sú predmetom zmluvy podľa § 81 vo formáte a rozsahu, v akom ich poskytol poskytovateľ služby na on-line použitie hudobných diel podľa § 81 ods. 3, ak je to z charakteru formátu a rozsahu takejto informácie poskytnutej poskytovateľom služby na on-line použitie hudobných diel možné.
(2) Organizácia kolektívnej správy vystaví daňový doklad podľa odseku 1 bezodkladne po oznámení skutočného použitia hudobných diel poskytovateľom služby na on-line použitie hudobných diel, okrem prípadu, ak jej v tom bránili dôvody na strane poskytovateľa služby na on-line použitie hudobných diel.
Vyplácanie odmien nositeľom práv
(1) Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81 prerozdelí a vyplatí nositeľom práv odmenu zo zmluvy podľa § 81 v primeranej lehote po zaplatení odmeny podľa § 165 ods. 7 poskytovateľom služby na on-line použitie hudobných diel, s výnimkou prípadu, ak jej v tom zabránili dôvody na strane poskytovateľa služby na on-line použitie hudobných diel.
(2) Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, poskytne nositeľovi práv spolu s vyplatenou odmenou podľa odseku 1, osobitne vo vzťahu ku každej uzavretej zmluve podľa § 81, najmenej tieto informácie
a) obdobie, počas ktorého došlo k použitiu hudobných diel, ktoré boli predmetom zmluvy podľa § 81 a za ktoré nositeľovi práv prináleží odmena vrátane príslušného územia, kde došlo k použitiu týchto diel,
§ 188
b) výšku odmeny zaplatenej na základe daňového dokladu podľa § 186 vo vzťahu k jeho hudobným dielam,
c) výšku účelne vynaložených nákladov podľa § 170 ods. 3 vo vzťahu k výkonu kolektívnej správy práv k dielam podľa písmena b).
(3) Organizácia kolektívnej správy splnomocnená podľa § 184 ods. 5 vyplatí organizácii kolektívnej správy zastupovanej podľa § 184 bez zbytočného odkladu odmeny za on-line použitie hudobných diel zaplatené na základe daňového dokladu podľa zmluvy uzavretej podľa § 81 a poskytuje jej informácie podľa odseku 2. Zodpovednosť za prerozdelenie a vyplatenie odmien podľa prvej vety nositeľom práv a zodpovednosť za poskytnutie informácií podľa odseku 2 nositeľom práv nesie organizácia kolektívnej správy zastupovaná podľa § 184, ak nie je dohodnuté inak.
Ustanovenia § 165 ods. 4 a 5, § 165 ods. 8 až 12 a § 176 sa primerane vzťahujú aj na poskytovanie multiteritoriálnych licencií na on-line použitie hudobných diel organizáciou kolektívnej správy podľa zmluvy uzavretej podľa § 81.
Č: 24
O: 1
O: 2
Členské štáty zabezpečia, aby organizácia kolektívnej správy, ktorá poskytuje multiteritoriálne licencie na online práva na hudobné diela, mala dostatočnú spôsobilosť na efektívne a transparentné elektronické spracovanie údajov potrebných na správu takýchto licencií vrátane na určenie repertoáru a monitorovanie jeho používania, vystavovanie faktúr používateľom, výber príjmov z práv a prideľovanie súm náležiacich nositeľom práv.
Na účely odseku 1 musí organizácia kolektívnej správy spĺňať prinajmenšom tieto podmienky:
a) byť schopná presne určiť hudobné diela, úplne alebo čiastočne, ktoré je organizácia kolektívnej správy oprávnená zastupovať;
N
§ 183
Organizácia kolektívnej správy je oprávnená uzatvárať zmluvy podľa § 81, ak
a) má oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv v príslušnom odbore kolektívnej správy,
b) je schopná úplne alebo čiastočne určiť všetky hudobné diela, ktoré sú predmetom zmluvy podľa § 81,
c) je schopná úplne alebo čiastočne určiť príslušných nositeľov práv pre každé hudobné dielo podľa písmena b) vo vzťahu ku každému príslušnému územiu vrátane práv patriacich týmto nositeľom práv,
d) používa jednoznačný identifikačný znak na určenie nositeľov práv a hudobných diel,
b) byť schopná presne určiť, úplne alebo čiastočne, pre každé hudobné dielo alebo jeho časť, ktoré je organizácia kolektívnej správy oprávnená zastupovať, práva a príslušných nositeľov práv vo vzťahu ku každému príslušnému územiu;
c) používať jednoznačný identifikačný znak na určenie nositeľov práv a hudobných diel, a zároveň v čo najväčšej možnej miere zohľadňovať dobrovoľné odvetvové normy a postupy, ktoré boli vypracované na medzinárodnej úrovni alebo na úrovni Únie;
d) používať vhodné prostriedky na včasné a účinné určenie a riešenie nezrovnalostí v údajoch, ktoré majú k dispozícii iné organizácie kolektívnej správy poskytujúce multiteritoriálne licencie na online práva na hudobné diela.
e) má vnútorné postupy na včasné a účinné určenie a riešenie nezrovnalostí v údajoch, ktoré majú k dispozícii iné organizácie kolektívnej správy vo vzťahu k výkonu kolektívnej správy práv podľa zmlúv uzavretých podľa § 81 vrátane postupov riešenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu daňového dokladu podľa § 186 ods. 1.
Č: 25
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby organizácia kolektívnej správy, ktorá poskytuje multiteritoriálne licencie na online práva na hudobné diela, poskytovala poskytovateľom online služieb, nositeľom práv, ktorých práva zastupuje, a iným organizáciám kolektívnej správy na základe riadne odôvodnenej žiadosti elektronickými prostriedkami aktuálne informácie umožňujúce určenie online hudobného repertoáru, ktorý zastupuje. Tieto informácie zahŕňajú:
a) zastupované hudobné diela;
b) úplne alebo čiastočne zastupované práva a
c) pokryté územia.
N
§ 185
O. 1
Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, je povinná na základe odôvodnenej žiadosti poskytovateľa služby na on-line použitie hudobných diel, inej organizácie kolektívnej správy alebo nositeľa práv, ktorého zastupuje podľa § 164, pri výkone kolektívnej správy práv k jeho hudobným dielam sprístupniť elektronickými prostriedkami informácie umožňujúce identifikáciu predmetov ochrany, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv vrátane informácie o
a) hudobných dielach, ktoré sú súčasťou ponuky na uzatvorenie zmluvy podľa § 81,
b) spravovaných právach pre každé hudobné dielo podľa písmena a) vo vzťahu ku každému príslušnému územiu.
Ú
O: 2
Organizácia kolektívnej správy môže v prípade potreby prijať primerané opatrenia na ochranu presnosti a integrity údajov, na kontrolu ich opätovného používania a na ochranu informácií citlivých z obchodného hľadiska.
N
§ 185
O. 2
Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, môže prijať vo vzťahu k uzatvoreným zmluvám podľa § 81 primerané opatrenia na ochranu úplnosti informácií a opravy týchto informácií, na kontrolu ich opakovaného použitia a na ochranu dôverných obchodných informácií.
Ú
Č: 26
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby organizácia kolektívnej správy, ktorá poskytuje multiteritoriálne licencie na online práva na hudobné diela, mala zavedené postupy, ktoré umožňujú nositeľom práv, iným organizáciám kolektívnej správy a poskytovateľom online služieb požadovať opravu údajov uvedených v zozname podmienok podľa článku 24 ods. 2 alebo informácií poskytovaných podľa článku 25, ak sa títo nositelia práv, organizácie kolektívnej správy a poskytovatelia online služieb na základe primeraného dôkazu domnievajú, že údaje alebo informácie sú vo vzťahu k ich online právam na hudobné diela nepresné. Ak sú tieto tvrdenia dostatočne opodstatnené, organizácia kolektívnej správy bez zbytočného odkladu zabezpečí opravu údajov alebo informácií.
N
§ 185
O. 3
Poskytovateľ služby na on-line použitie hudobných diel, iná organizácia kolektívnej správy alebo nositeľ práv, ktorého zastupuje podľa § 164, pri výkone kolektívnej správy práv k jeho hudobným dielam môže žiadať organizáciu kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, o opravu informácií podľa odseku 1, ak preukáže, že tieto informácie sú nepresné. Organizácia kolektívnej správy zabezpečí opravu týchto informácií bez zbytočného odkladu.
Ú
O: 2
Organizácia kolektívnej správy poskytne nositeľom práv, ktorých hudobné diela sú zahrnuté do jej vlastného hudobného repertoáru, a nositeľom práv, ktorí jej zverili správu svojich online práv na hudobné diela v súlade s článkom 31, prostriedky na to, aby jej elektronickou formou predkladali informácie o svojich hudobných dielach, svojich právach na tieto diela a územiach, v súvislosti s ktorými nositelia práv túto organizáciu poverili. Organizácie kolektívnej správy a nositelia práv pri tom v najväčšej možnej miere zohľadňujú dobrovoľné odvetvové normy alebo postupy pre výmenu údajov, ktoré boli vypracované na medzinárodnej úrovni alebo na úrovni Únie, čo nositeľom práv umožňuje špecifikovať hudobné dielo, úplne alebo čiastočne, online práva, úplne alebo čiastočne, a územia, v súvislosti s ktorými organizáciu poverili.
N
§ 185
O. 4
Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, umožní nositeľom práv, aby jej predkladali informácie podľa odseku 1 elektronickými prostriedkami.
Ú
O: 3
V prípade, že organizácia kolektívnej správy splnomocní inú organizáciu kolektívnej správy poskytovaním multiteritoriálnych licencií na online práva na hudobné diela podľa článkov 29 a 30, splnomocnená organizácia kolektívnej správy
N
§ 185
O. 4
Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, umožní nositeľom práv, aby jej predkladali informácie podľa odseku 1 elektronickými prostriedkami.
Ú
uplatňuje aj odsek 2 tohto článku v súvislosti s nositeľmi práv, ktorých hudobné diela sú zahrnuté do repertoáru splnomocňujúcej organizácie kolektívnej správy, pokiaľ sa organizácie kolektívnej správy nedohodnú inak.
Č: 27
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby organizácia kolektívnej správy monitorovala používanie online práv na hudobné diela, ktoré zastupuje, úplne alebo čiastočne, poskytovateľmi online služieb, ktorým poskytla multiteritoriálnu licenciu na uvedené práva.
N
§ 81
O. 4
Organizácia kolektívnej správy monitoruje použitie hudobných diel na základe zmluvy podľa odseku 1 a vedie o tomto použití záznamy.
Ú
O: 2
Organizácia kolektívnej správy umožní poskytovateľom online služieb podávať elektronickými prostriedkami informácie o skutočnom používaní online práv na hudobné diela a poskytovatelia online služieb presne informujú o skutočnom používaní týchto diel. Organizácia kolektívnej správy umožní používať aspoň jednu metódu podávania informácií zohľadňujúcu dobrovoľné odvetvové normy alebo postupy pre elektronickú výmenu takýchto údajov, ktoré boli vypracované na medzinárodnej úrovni alebo na úrovni Únie. Organizácia kolektívnej správy môže odmietnuť prijímanie informácií poskytovateľmi online služieb v chránenom formáte, ak organizácia umožňuje podávanie informácií s použitím odvetvovej normy pre elektronickú výmenu údajov.
N
§ 81
O. 3
Nadobúdateľ licencie na základe zmluvy podľa odseku 1 (ďalej len „poskytovateľ služby na on-line použitie hudobných diel“) je povinný informovať organizáciu kolektívnej správy o skutočnom použití hudobných diel, ktoré sú predmetom zmluvy podľa odseku 1. Organizácia kolektívnej správy umožní poskytovateľovi služby na on-line použitie hudobných diel poskytovať tieto informácie prostredníctvom elektronických prostriedkov.
Ú
O: 3
Organizácia kolektívnej správy vystaví faktúru poskytovateľovi online služieb elektronickými prostriedkami. Organizácia kolektívnej správy umožní používať aspoň jeden formát zohľadňujúci dobrovoľné odvetvové normy alebo postupy, ktoré boli vypracované na medzinárodnej úrovni alebo na úrovni Únie. Faktúra musí identifikovať diela a práva, na ktoré bola poskytnutá licencia, úplne alebo čiastočne, na základe údajov uvedených v zozname podmienok podľa článku 24 ods. 2 a zodpovedajúce skutočné použitie, ak je to možné na základe informácií, ktoré poskytol
N
§ 186
O. 1
Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81 vystaví elektronickými prostriedkami poskytovateľovi služby na on-line použitie hudobných diel daňový doklad za licenciu na on-line použitie hudobných diel podľa zmluvy uzatvorenej podľa § 81, ktorý musí obsahovať aj
a) zoznam hudobných diel, ktoré sú predmetom zmluvy podľa § 81 na základe údajov podľa § 183 písm. b) až d),
b) informácie o skutočnom použití hudobných diel, ktoré sú predmetom zmluvy podľa § 81 vo formáte a rozsahu,
Ú
poskytovateľ online služieb, a vo formáte, ktorý použil na poskytnutie týchto informácií. Poskytovateľ online služieb nesmie odmietnuť prijatie faktúry z dôvodu jej formátu, ak organizácia kolektívnej správy používa odvetvovú normu.
v akom ich poskytol poskytovateľ služby na on-line použitie hudobných diel podľa § 81 ods. 3, ak je to z charakteru formátu a rozsahu takejto informácie poskytnutej poskytovateľom služby na on-line použitie hudobných diel možné.
O: 4
Organizácia kolektívnej správy vystaví faktúru poskytovateľovi online služieb presne a bezodkladne po oznámení skutočného použitia online práv na dané hudobné dielo, s výnimkou prípadu, keď to nie je možné z dôvodov, ktoré sa dajú pripísať poskytovateľovi online služieb.
N
§ 186
O. 2
Organizácia kolektívnej správy vystaví daňový doklad podľa odseku 1 bezodkladne po oznámení skutočného použitia hudobných diel poskytovateľom služby na on-line použitie hudobných diel, okrem prípadu, ak jej v tom bránili dôvody na strane poskytovateľa služby na on-line použitie hudobných diel.
Ú
O: 5
Organizácia kolektívnej správy musí mať zavedené primerané postupy, ktoré umožňujú poskytovateľovi online služieb spochybniť presnosť faktúry vrátane prípadu, keď poskytovateľ online služieb dostáva faktúry od jednej alebo viacerých organizácií kolektívnej správy za rovnaké online práva na rovnaké hudobné dielo.
N
§ 183
P. e
Organizácia kolektívnej správy je oprávnená uzatvárať zmluvy podľa § 81, ak
má vnútorné postupy na včasné a účinné určenie a riešenie nezrovnalostí v údajoch, ktoré majú k dispozícii iné organizácie kolektívnej správy vo vzťahu k výkonu kolektívnej správy práv podľa zmlúv uzavretých podľa § 81 vrátane postupov riešenia nezrovnalostí týkajúcich sa obsahu daňového dokladu podľa § 186 ods. 1.
Ú
Č: 28
O: 1
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, členské štáty zabezpečia, aby organizácia kolektívnej správy, ktorá poskytuje multiteritoriálne licencie na online práva na hudobné diela, rozdeľovala sumy náležiace nositeľom práv plynúce z takýchto licencií presne a bezodkladne po oznámení skutočného použitia diela, s výnimkou prípadu, keď to nie je možné z dôvodov, ktoré sa dajú pripísať poskytovateľovi online služieb.
N
§ 187
O. 1
Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81 prerozdelí a vyplatí nositeľom práv odmenu zo zmluvy podľa § 81 v primeranej lehote po zaplatení odmeny podľa § 165 ods. 7 poskytovateľom služby na on-line použitie hudobných diel, s výnimkou prípadu, ak jej v tom zabránili dôvody na strane poskytovateľa služby na on-line použitie hudobných diel.
Ú
O: 2
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3, organizácia kolektívnej správy poskytne nositeľovi práv spolu s každou platbou, ktorú uskutočňuje podľa odseku 1, aspoň tieto informácie:
a) obdobie, počas ktorého došlo k používaniu, za ktoré nositeľovi práv prináležia príslušné sumy, a územia, na ktorých došlo k používaniu;
b) sumy vybraté, zrážky vykonané a sumy
N
§ 187
O. 2
Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, poskytne nositeľovi práv spolu s vyplatenou odmenou podľa odseku 1, osobitne vo vzťahu ku každej uzavretej zmluve podľa § 81, najmenej tieto informácie
a) obdobie, počas ktorého došlo k použitiu hudobných diel, ktoré boli predmetom zmluvy podľa § 81 a za ktoré nositeľovi práv prináleží odmena vrátane príslušného územia, kde došlo k použitiu týchto diel,
Ú
rozdelené organizáciou kolektívnej správy pre každé online právo na akékoľvek hudobné dielo, zastupovaním ktorého nositelia práv poverili organizáciu kolektívnej správy úplne alebo čiastočne;
c) sumy vybraté pre nositeľov práv, zrážky vykonané a sumy rozdelené organizáciou kolektívnej správy pre každého poskytovateľa online služieb.
b) výšku odmeny zaplatenej na základe daňového dokladu podľa § 186 vo vzťahu k jeho hudobným dielam,
c) výšku účelne vynaložených nákladov podľa § 170 ods. 3 vo vzťahu k výkonu kolektívnej správy práv k dielam podľa písmena b).
O: 3
Ak organizácia kolektívnej správy splnomocní inú organizáciu kolektívnej správy, aby poskytovala multiteritoriálne licencie na online práva na hudobné diela podľa článkov 29 a 30, splnomocnená organizácia kolektívnej správy presne a bezodkladne rozdeľuje sumy uvedené v odseku 1 a poskytuje informácie uvedené v odseku 2 splnomocňujúcej organizácii kolektívnej správy. Splnomocňujúca organizácia kolektívnej správy je zodpovedná za následné rozdeľovanie týchto súm nositeľom práv a za poskytovanie takýchto informácií nositeľom práv, pokiaľ sa organizácie kolektívnej správy nedohodnú inak.
N
§ 187
O. 3
Organizácia kolektívnej správy splnomocnená podľa § 184 ods. 5 vyplatí organizácii kolektívnej správy zastupovanej podľa § 184 bez zbytočného odkladu odmeny za on-line použitie hudobných diel zaplatené na základe daňového dokladu podľa zmluvy uzavretej podľa § 81 a poskytuje jej informácie podľa odseku 2. Zodpovednosť za prerozdelenie a vyplatenie odmien podľa prvej vety nositeľom práv a zodpovednosť za poskytnutie informácií podľa odseku 2 nositeľom práv nesie organizácia kolektívnej správy zastupovaná podľa § 184, ak nie je dohodnuté inak.
Ú
Č: 29
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby žiadna dohoda o zastúpení medzi organizáciami kolektívnej správy, na základe ktorej organizácia kolektívnej správy splnomocní inú organizáciu kolektívnej správy, aby poskytovala multiteritoriálne licencie na online práva na hudobné diela vo svojom vlastnom repertoári hudobných diel, nemala výhradný charakter. Splnomocnená organizácia kolektívnej správy spravuje tieto online práva na nediskriminačnom základe.
N
§ 78
O. 4
V. 1
§ 184
O. 6
Hromadnú licenčnú zmluvu možno uzatvoriť len ako nevýhradnú.
Ponuky podľa odseku 5 je požiadaná organizácia kolektívnej správy povinná poskytovať za rovnakých podmienok, aké uplatňuje na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv.
Ú
O: 2
Splnomocňujúca organizácia kolektívnej správy informuje svojich členov o hlavných podmienkach dohody vrátane jej doby trvania a o nákladoch na služby poskytované splnomocnenou organizáciou kolektívnej správy.
N
§ 184
O. 8
Organizácia kolektívnej správy, ktorá uzatvára zmluvy podľa § 81, informuje nositeľov práv, ktorých zastupuje podľa § 164, o podmienkach dohody podľa odseku 1, vrátane doby jej trvania a nákladov podľa odseku 7.
Ú
O: 3
Splnomocnená organizácia kolektívnej správy informuje splnomocňujúcu organizáciu kolektívnej správy o hlavných podmienkach, za ktorých sa licencie splnomocňujúcej organizácie kolektívnej správy na online práva poskytujú, vrátane charakteru využívania, všetkých ustanovení, ktoré sa týkajú licenčného poplatku alebo ktoré ho ovplyvňujú, dĺžky trvania licencie, účtovných období a území, ktorých sa splnomocnenie týka.
N
§ 184
O. 3
Požiadaná organizácia kolektívnej správy odpovie na žiadosť žiadajúcej organizácie kolektívnej správy písomne a bez zbytočného odkladu, oboznámi ju s podmienkami, za ktorých uzatvára zmluvy podľa § 183 a predloží jej návrh dohody podľa odseku 1.
Ú
Č: 30
O: 1
Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, keď organizácia kolektívnej správy, ktorá neposkytuje ani neponúka poskytovanie multiteritoriálnych licencií na online práva na hudobné diela vo svojom vlastnom repertoári, požiada inú organizáciu kolektívnej správy o uzavretie dohody o zastupovaní na zastupovanie týchto práv, požiadaná organizácia kolektívnej správy je povinná takejto žiadosti vyhovieť, ak už poskytuje alebo ponúka poskytovanie multiteritoriálnych licencií na rovnakú kategóriu online práv na hudobné diela v repertoári jednej alebo viacerých iných organizácií kolektívnej správy.
N
§ 184
O. 1
O. 2
Organizácia kolektívnej správy so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 183, môže požiadať inú organizáciu kolektívnej správy o uzavretie dohody o zastupovaní pri uzatváraní zmluvy podľa § 81
Ak organizácii kolektívnej správy so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa podmienky podľa § 183 a uzatvorila dohodu podľa odseku 1 alebo ponúka uzatvorenie takejto dohody (ďalej len „požiadaná organizácia kolektívnej správy“), bola doručená žiadosť od inej organizácie kolektívnej správy o uzavretie dohody o zastupovaní podľa odseku 1 (ďalej len „žiadajúca organizácia kolektívnej správy“), je požiadaná organizácia kolektívnej správy povinná takejto žiadosti vyhovieť.
Ú
O: 2
Požiadaná organizácia kolektívnej správy odpovie žiadajúcej organizácii kolektívnej správy písomne a bez zbytočného odkladu.
N
§ 184
O. 3
Požiadaná organizácia kolektívnej správy odpovie na žiadosť žiadajúcej organizácie kolektívnej správy písomne a bez zbytočného odkladu, oboznámi ju s podmienkami, za ktorých uzatvára zmluvy podľa § 183 a predloží jej návrh dohody podľa odseku 1.
Ú
O: 3
Bez toho, aby boli dotknuté odseky 5 a 6, požiadaná organizácia kolektívnej správy spravuje repertoár požadujúcej organizácie kolektívnej správy, ktorý zastupuje, za rovnakých podmienok, aké uplatňuje na správu svojho vlastného repertoáru.
N
§ 184
O. 6
Ponuky podľa odseku 5 je požiadaná organizácia kolektívnej správy povinná poskytovať za rovnakých podmienok, aké uplatňuje na výkon kolektívnej správy práv k hudobným dielam, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv.
Ú
O: 4
Požiadaná organizácia kolektívnej správy zahrnie zastupovaný repertoár požadujúcej organizácie kolektívnej správy do všetkých ponúk, ktoré predkladá poskytovateľom online služieb.
N
§ 184
O. 5
Uzavretím dohody podľa odseku 1 žiadajúca organizácia kolektívnej správy splnomocní požiadanú organizáciu kolektívnej správy, aby predkladala ponuky na uzatvorenie zmluvy podľa § 81 aj k hudobným dielam, ku ktorým
Ú
vykonáva kolektívnu správu práv žiadajúca organizácia kolektívnej správy spolu s hudobnými dielami, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv požiadaná organizácia kolektívnej správy. Požiadaná organizácia kolektívnej správy je povinná predkladať ponuky podľa prvej vety.
O: 5
Poplatky za správu v súvislosti so službami, ktoré poskytuje požiadaná organizácia kolektívnej správy požadujúcej organizácii, nepresiahnu náklady primerane vzniknuté požiadanej organizácii kolektívnej správy.
N
§ 184
O. 7
Účelne vynaložené náklady podľa § 170 ods. 3 požiadanej organizácie kolektívnej správy môžu primerane zohľadňovať náklady, ktoré jej vzniknú v súvislosti so zahrnutím hudobných diel, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv žiadajúca organizácia kolektívnej správy, do ponúk predkladaných poskytovateľom služieb na on-line použitie hudobných diel.
Ú
O: 6
Požadujúca organizácia kolektívnej správy umožní požiadanej organizácii kolektívnej správy prístup k informáciám o svojom vlastnom repertoári hudobných diel, potrebným na poskytovanie multiteritoriálnych licencií na online práva na hudobné diela. Ak sú informácie nedostatočné, alebo sú sprístupnené v podobe, ktorá neumožňuje požiadanej organizácii kolektívnej správy splniť požiadavky uvedené v tejto hlave, požiadaná organizácia kolektívnej správy má nárok na úhradu nákladov primerane vzniknutých pri plnení týchto požiadaviek alebo na vylúčenie tých diel, o ktorých sú informácie nedostatočné alebo nepoužiteľné.
N
§ 184
O. 4
Žiadajúca organizácia kolektívnej správy pred uzavretím dohody podľa odseku 1 poskytne požiadanej organizácii kolektívnej správy informácie o hudobných dielach, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv, potrebné na uzatvorenie zmluvy podľa § 81. Ak žiadajúca organizácia kolektívnej správy neposkytne informácie podľa prvej vety riadne a v dostatočnom rozsahu a požiadaná organizácia kolektívnej správy v dôsledku toho nemôže preukázať splnenie podmienok podľa § 183 písm. b) a c) vo vzťahu k hudobným dielam, ku ktorým vykonáva kolektívnu správu práv žiadajúca organizácia kolektívnej správy, má požiadaná organizácia kolektívnej správy právo na úhradu nákladov skutočne vzniknutých pri preukazovaní splnenia týchto podmienok alebo môže odmietnuť uzavretie dohody podľa odseku 1.
Ú
Č: 31
Členské štáty zabezpečia, že ak organizácia kolektívnej správy neposkytuje ani neponúka poskytovanie multiteritoriálnych licencií na online práva na hudobné diela ani neumožňuje inej organizácii kolektívnej správy zastupovať tieto práva na takýto účel do 10. apríla 2017, nositelia práv, ktorí poverili túto organizáciu kolektívnej správy zastupovaním svojich online práv na hudobné diela, môžu tejto organizácii kolektívnej správy odňať online práva na hudobné diela na účely poskytovania multiteritoriálnych licencií pre všetky územia bez toho, aby jej museli odňať online práva na hudobné diela na účely poskytovania monoteritoriálnych licencií, a teda
N
§ 164
O. 6
Nositeľ práv má právo kedykoľvek vypovedať dohodu podľa odseku 1 vcelku alebo sčasti a bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je šesť mesiacov od doručenia prejavu vôle nositeľa práv organizácii kolektívnej správy, ak nie je v podmienkach zastupovania určené inak. Organizácia kolektívnej správy môže v podmienkach zastupovania určiť, že výpovedná doba uplynie do konca kalendárneho roka, v ktorom bola výpoveď doručená.
Ú
môžu poskytovať multiteritoriálne licencie na svoje online práva na hudobné diela sami alebo prostredníctvom inej strany, ktorú tým poveria, alebo prostredníctvom organizácie kolektívnej správy, ktorá spĺňa ustanovenia tejto hlavy.
Č: 32
Požiadavky stanovené v tejto hlave neplatia pre organizácie kolektívnej správy, ktoré poskytujú na základe dobrovoľného zlúčenia požadovaných práv v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže podľa článkov 101 a 102 ZFEÚ multiteritoriálne licencie na online práva na hudobné diela požadované vysielateľom na oznámenie alebo sprístupnenie jeho rozhlasových alebo televíznych programov súbežne s pôvodným vysielaním, alebo po jeho skončení, ako aj akékoľvek online materiály vrátane upútaviek vyrobené vysielateľom alebo pre vysielateľa, ktoré sú pridružené k pôvodnému vysielaniu jeho rozhlasového alebo televízneho programu.
N
§ 81
O. 5
Zmluvu podľa odseku 1 nemožno uzatvoriť na použitie hudobných diel šírením v rámci programovej služby prostredníctvom internetu, ktoré je uskutočňované simultánne s vysielaním tejto programovej služby jej vysielateľom alebo sprístupňovaním záznamu vysielania prostredníctvom internetu jeho vysielateľom.
Ú
HLAVA IV
OPATRENIA NA PRESADZOVANIE
Č: 33
O: 1
O: 2
Členské štáty zabezpečia, aby organizácie kolektívnej správy sprístupnili svojim členom a organizáciám kolektívnej správy, v mene ktorých spravujú práva na základe vzájomnej dohody o zastúpení, účinné a včasné postupy vybavovania sťažností, najmä v súvislosti s poverením správou práv a vypovedaním alebo odňatím poverenia práv, podmienkami členstva, výberom súm náležiacich nositeľom práv, so zrážkami a s rozdeľovaním.
Organizácie kolektívnej správy musia písomne odpovedať na sťažnosti členov alebo organizácií kolektívnej správy, v mene ktorých spravujú práva na základe dohody o zastúpení. Ak organizácia kolektívnej správy sťažnosť zamietne, musí uviesť dôvody.
N
§ 176
O. 1
Organizácia kolektívnej správy koná pri vybavovaní sťažností podľa postupov vybavovania sťažností a riešenia sporov. Sťažnosť na činnosť organizácie kolektívnej správy pri výkone kolektívnej správy správ môže organizácii kolektívnej správy podať nositeľ práv alebo organizácia kolektívnej správy, s ktorou uzavrela dohodu o zastúpení. Organizácia kolektívnej správy je povinná písomne informovať sťažovateľa o vybavení jeho sťažnosti s uvedením dôvodov spôsobu vybavenia sťažnosti.
Ú
Č: 34
O: 1
Členské štáty môžu ustanoviť, že spory medzi organizáciami kolektívnej správy, členmi
D
§ 176
O. 2
Organizácia kolektívnej správy môže využiť na riešenie sporov s inou organizáciou kolektívnej správy, nositeľom
Ú
organizácií kolektívnej správy, nositeľmi práv alebo používateľmi, ktoré sa týkajú ustanovení vnútroštátneho práva prijatého podľa požiadaviek tejto smernice, môžu podliehať rýchlemu, nezávislému a nestrannému postupu alternatívneho riešenia sporov.
práv alebo používateľom postupy podľa osobitných predpisov.37)
37) zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov
O: 2
Členské štáty zabezpečia na účely hlavy III, aby sa v rámci nezávislého a nestranného postupu alternatívneho riešenia sporov mohli predkladať nasledujúce spory týkajúce sa organizácie kolektívnej správy so sídlom na ich území, ktorá poskytuje alebo ponúka poskytovanie multiteritoriálnych licencií na online práva na hudobné diela:
a) spory so súčasným alebo potenciálnym poskytovateľom online služieb o uplatňovaní článkov 16, 25, 26 a 27;
b) spory s jedným alebo viacerými nositeľmi práv o uplatňovaní článkov 25, 26, 27, 28, 29, 30 a 31;
c) spory s inou organizáciou kolektívnej správy o uplatňovaní článkov 25, 26, 27, 28, 29 a 30.
N
§ 188
Ustanovenia § 165 ods. 4 a 5, § 165 ods. 8 až 12 a § 176 sa primerane vzťahujú aj na poskytovanie multiteritoriálnych licencií na on-line použitie hudobných diel organizáciou kolektívnej správy podľa zmluvy uzavretej podľa § 81.
Ú
Č: 35
O: 1
O: 2
Členské štáty zabezpečia, aby sa spory medzi organizáciami kolektívnej správy a používateľmi, ktoré sa týkajú najmä existujúcich a navrhovaných licenčných podmienok alebo porušenia zmluvy, mohli predložiť súdu alebo podľa okolností inému nezávislému a nestrannému orgánu riešenia sporov, ak takýto orgán má odborné znalosti v oblasti práva duševného vlastníctva.
Článkami 33 a 34 a odsekom 1 tohto článku nie je dotknuté právo strán presadzovať a hájiť svoje práva súdnou cestou.
N
§ 165
O. 8
Ak sa organizácia kolektívnej správy nedohodne na uzavretí zmluvy podľa odseku 1 alebo ak nepredloží používateľovi návrh zmluvy podľa odseku 3 môže používateľ požadovať, aby obsah takejto zmluvy vrátane odmeny a nahradenia vôle uzavrieť takúto zmluvu určil súd.31) Súd pri určení obsahu zmluvy podľa odseku 1 písm. a) až c) prihliada na druh predmetu ochrany, spôsob, rozsah, účel jeho použitia a na čas, v ktorom sa predmet ochrany bude používať.
31) § 161 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.
Ú
Č: 36
Členské štáty zaistia, aby súlad organizácií
N
§ 155
Ministerstvo vykonáva dohľad nad výkonom kolektívnej
Ú
37 ) Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
31 ) § 161 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku.
O: 1
kolektívnej správy, ktoré majú sídlo na ich území, s ustanoveniami vnútroštátneho práva prijatého podľa požiadaviek stanovených v tejto smernici, bol monitorovaný príslušnými orgánmi určenými na tento účel.
O. 1
správy práv preverovaním plnenia povinností organizácie kolektívnej správy podľa § 163, 164 ods. 1 a 2, 165 ods. 1 a 3, 169 ods. 1, 170 ods. 1, 171, 172 ods. 1, 173 ods. 1, 174 až 185 (ďalej len „výkon dohľadu“) z vlastného podnetu, ak § 157 ods. 2 neustanovuje inak.
O: 2
Členské štáty zabezpečia, aby boli zavedené postupy umožňujúce členom organizácie kolektívnej správy, nositeľom práv, používateľom, organizáciám kolektívnej správy a ďalším zainteresovaným stranám informovať príslušné orgány určené na tento účel o činnostiach alebo okolnostiach, ktoré sú podľa ich názoru porušením ustanovení vnútroštátneho práva prijatých na základe požiadaviek stanovených v tejto smernici.
N
§ 155
O. 1
§ 157
O. 2
Ministerstvo vykonáva dohľad nad výkonom kolektívnej správy práv preverovaním plnenia povinností organizácie kolektívnej správy podľa § 163, 164 ods. 1 a 2, 165 ods. 1 a 3, 169 ods. 1, 170 ods. 1, 171, 172 ods. 1, 173 ods. 1, 174 až 185 (ďalej len „výkon dohľadu“) z vlastného podnetu, ak § 157 ods. 2 neustanovuje inak.
Ministerstvo na odôvodnenú žiadosť príslušného orgánu poskytne bez zbytočného odkladu príslušnému orgánu informácie súvisiace s činnosťou organizácie kolektívnej správy so sídlom na území tohto členského štátu alebo zmluvného štátu pri výkone kolektívnej správy práv na území Slovenskej republiky.
Ú
O: 3
Členské štáty zabezpečia, aby príslušné orgány určené na tento účel boli oprávnené v prípade porušenia ustanovení vnútroštátneho práva prijatého pri vykonávaní tejto smernice uložiť vhodné sankcie alebo prijať primerané opatrenia. Uvedené sankcie a opatrenia musia byť účinné, primerané a odrádzajúce.
Členské štáty oznámia Komisii príslušné orgány uvedené v tomto článku a v článkoch 37 a 38 do 10. apríla 2016. Komisia uverejní informácie získané v tejto súvislosti.
N
§ 153
O. 2
O. 3
§ 156
O. 1
Ministerstvo rozhodne o odňatí oprávnenia, ak
a) dodatočne zistí, že bolo vydané na základe nepravdivých údajov,
b) organizácia kolektívnej správy prestala spĺňať podmienky na udelenie oprávnenia,
c) náklady na výkon kolektívnej správy v dvoch po sebe nasledujúcich kalendárnych rokoch presiahli príjmy z kolektívnej správy práv,
d) organizácia kolektívnej správy o to požiada.
Ministerstvo môže rozhodnúť o odňatí oprávnenia, ak organizácia kolektívnej správy porušila povinnosť, ktorá je predmetom dohľadu nad výkonom kolektívnej správy podľa § 155 ods. 1.
Ak organizácia kolektívnej správy nesplní povinnosť podľa § 155 ods. 3 a bez splnenia tejto povinnosti nie je možné pokračovať vo výkone dohľadu, ministerstvo jej uloží poriadkovú pokutu 500 eur, a to aj opakovane až do splnenia povinnosti podľa § 155 ods. 3. Konanie o uložení
Ú
O. 2
poriadkovej pokuty podľa odseku 1 možno začať do troch mesiacov odo dňa nesplnenia povinnosti. Poriadkovú pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do dvoch rokov odo dňa nesplnenia povinnosti.
Ak ministerstvo zistí, že organizácia kolektívnej správy alebo iná právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky porušila § 144 ods. 5, uloží jej pokutu 30 000 eur. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo o porušení povinnosti podľa § 144 ods. 5 dozvedelo, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti podľa § 144 ods. 5 došlo.
Č: 37
O: 1
O: 2
O: 3
S cieľom uľahčiť monitorovanie uplatňovania tejto smernice každý členský štát zabezpečí, aby na žiadosť príslušného orgánu iného členského štátu určeného na tento účel o informácie týkajúce sa otázok súvisiacich s uplatňovaním tejto smernice, najmä v súvislosti s činnosťami organizácií kolektívnej správy so sídlom na území dožiadaného členského štátu, bez zbytočného odkladu reagoval príslušný orgán určený na tento účel, za predpokladu, že žiadosť je riadne odôvodnená.
V prípade, že sa príslušný orgán domnieva, že organizácia kolektívnej správy so sídlom v inom členskom štáte, ktorá však pôsobí na jeho území, nedodržiava ustanovenia vnútroštátneho práva členského štátu, v ktorom má táto organizácia kolektívnej správy sídlo, prijaté na základe požiadaviek stanovených v tejto smernici, môže postúpiť všetky relevantné informácie príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom má organizácia kolektívnej správy sídlo, a doplniť ich prípadne o žiadosť adresovanú tomuto orgánu, aby prijal vhodné opatrenie v rámci jeho právomoci. Dožiadaný príslušný orgán poskytne primeranú odpoveď v lehote troch mesiacov.
Príslušný orgán, ktorý takúto žiadosť predkladá, môže záležitosti uvedené v odseku 2 postúpiť aj skupine expertov stanovenej v súlade s článkom
N
§ 157
(1) Ministerstvo môže požiadať príslušný orgán dohľadu nad výkonom kolektívnej správy práv iného členského štátu alebo zmluvného štátu (ďalej len „príslušný orgán“) o poskytnutie informácií súvisiacich s činnosťou organizácie kolektívnej správy so sídlom na území Slovenskej republiky pri výkone kolektívnej správy práv na území tohto členského štátu alebo zmluvného štátu.
(2) Ministerstvo na odôvodnenú žiadosť príslušného orgánu poskytne bez zbytočného odkladu príslušnému orgánu informácie súvisiace s činnosťou organizácie kolektívnej správy so sídlom na území tohto členského štátu alebo zmluvného štátu pri výkone kolektívnej správy práv na území Slovenskej republiky.
(3) Ak sa ministerstvo domnieva, že organizácia kolektívnej správy so sídlom na území iného členského štátu alebo zmluvného štátu , ktorá vykonáva kolektívnu správu práv na území Slovenskej republiky, porušuje právo upravujúce kolektívnu správu práv členského štátu alebo zmluvného štátu, v ktorom má táto organizácia kolektívnej správy sídlo, ministerstvo môže predložiť všetky relevantné informácie príslušnému orgánu, v ktorom má táto organizácia kolektívnej správy sídlo. Ministerstvo môže spolu s predložením relevantných informácií požiadať príslušný orgán, aby prijal vhodné opatrenia v rámci jeho právomoci.
(4) Ministerstvo na žiadosť príslušného orgánu o poskytnutie relevantných informácií a prijatie vhodných
Ú
41.
opatrení v rámci svojej právomoci podľa tohto zákona vo vzťahu k organizácii kolektívnej správy, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky, pri výkone kolektívnej správy práv na území členského štátu alebo zmluvného štátu príslušného orgánu, poskytne príslušnému orgánu primeranú odpoveď na jeho žiadosť v lehote troch mesiacov od doručenia tejto žiadosti.
Č:38
O: 1
Komisia podporuje pravidelnú výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi určenými na tento účel v členských štátoch a medzi týmito orgánmi a Komisiou o situácii a vývoji v oblasti poskytovania multiteritoriálnych licencií.
n. a.
O: 2
Komisia vedie pravidelné konzultácie so zástupcami nositeľov práv, organizácií kolektívnej správy, používateľov, spotrebiteľov a iných zainteresovaných strán o ich skúsenostiach s uplatňovaním ustanovení hlavy III tejto smernice. Komisia poskytuje príslušným orgánom všetky relevantné informácie, ktoré vyplynú z týchto konzultácií, v rámci výmeny informácií stanovenej v odseku 1.
n. a.
O: 3
Členské štáty zabezpečia, aby do 10. októbra 2017 ich príslušné orgány predložili Komisii správu o situácii a vývoji v oblasti poskytovania multiteritoriálnych licencií na ich území. Správa musí obsahovať informácie predovšetkým o dostupnosti multiteritoriálnych licencií v dotknutom členskom štáte a plnení ustanovení vnútroštátneho práva prijatého pri vykonávaní hlavy III tejto smernice organizáciami kolektívnej správy spolu s hodnotením rozvoja multiteritoriálnych licencií na online práva na hudobné diela zo strany používateľov, spotrebiteľov, nositeľov práv a ďalších zainteresovaných strán.
n. a.
O: 4
Na základe správ získaných podľa odseku 3 a informácií získaných podľa odsekov 1 a 2 zhodnotí Komisia uplatňovanie hlavy III tejto smernice. V prípade potreby a kde to bude vhodné
n. a.
na základe prípadnej osobitnej správy zváži ďalšie kroky na riešenie akýchkoľvek zistených problémov. Toto hodnotenie sa týka predovšetkým týchto ukazovateľov:
a) počet organizácií kolektívnej správy, ktoré spĺňajú požiadavky hlavy III;
b) uplatňovanie článkov 29 a 30 vrátane počtu dohôd o zastúpení uzavretých organizáciami kolektívnej správy podľa týchto článkov;
c) podiel repertoáru v členských štátoch, ktorý je k dispozícii na poskytnutie licencie na multiteritoriálnom základe.
HLAVA V
PREDLOŽENIE SPRÁVY A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Č: 39
Členské štáty do 10. apríla 2016 na základe informácií, ktoré majú k dispozícii, poskytnú Komisii zoznam organizácií kolektívnej správy so sídlom na ich území.
Členské štáty bez zbytočného odkladu informujú Komisiu o všetkých zmenách tohto zoznamu.
Komisia tieto informácie zverejní a pravidelne
aktualizuje.
n. a.
Č: 40
Komisia do 10. apríla 2021 posúdi uplatňovanie tejto smernice a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o uplatňovaní tejto smernice. Uvedená správa zahŕňa posúdenie vplyvu tejto smernice na rozvoj cezhraničných služieb, kultúrnu rozmanitosť, vzťahy medzi organizáciami kolektívnej správy a používateľmi a na fungovanie v rámci Únie organizácií kolektívnej správy so sídlom mimo Únie a prípadne na potrebu preskúmania. Správu Komisie v prípade potreby doplní legislatívny návrh.
n. a.
Č: 41
Týmto sa zriaďuje skupina expertov. Skladá sa zo zástupcov príslušných orgánov členských štátov. Skupine expertov predsedá zástupca Komisie a
n. a.
zasadá buď z iniciatívy predsedu, alebo na žiadosť delegácie členského štátu. Úlohou skupiny je:
a) skúmať vplyv transpozície tejto smernice na fungovanie organizácií kolektívnej správy a nezávislých subjektov správy na vnútornom trhu a upozorňovať na všetky prípadné ťažkosti;
b) organizovať konzultácie o všetkých otázkach vyplývajúcich z uplatňovania tejto smernice;
c) uľahčovať výmenu informácií o relevantnom vývoji právnych predpisov a judikatúry, ako aj o príslušnom hospodárskom, sociálnom a technologickom rozvoji, najmä týkajúcom sa digitálneho trhu s dielami a inými predmetmi ochrany.
Č: 42
Spracúvanie osobných údajov uskutočňované v rámci tejto smernice podlieha smernici 95/46/ES.
n. a.
Č: 43
O: 1
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 10. apríla 2016. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
§ 193
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Ú
O: 2
Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
n. a.
Č:44
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n. a.
Č: 45
Táto smernica je určená členským štátom.
n. a.
Príloha
1. Informácie, ktoré sa musia uviesť vo výročnej
N
§ 182
Výročná správa obsahuje
Ú
správe o transparentnosti uvedenej v článku 22 ods. 2:
a) finančné výkazy obsahujúce súvahu alebo výkaz o aktívach a pasívach, účet príjmov a výdavkov za finančný rok a výkaz o peňažnom toku;
b) správa o činnosti za finančný rok;
c) informácie o odmietnutí udeliť licenciu podľa článku 16 ods. 3;
d) opis právnej a riadiacej štruktúry organizácie kolektívnej správy;
e) informácie o všetkých subjektoch, ktoré priamo alebo nepriamo vlastní alebo kontroluje, úplne, alebo čiastočne, organizácia kolektívnej správy;
f) informácie o celkovej výške odmien vyplatených v predchádzajúcom roku osobám uvedeným v článku 9 ods. 3 a článku 10 a o iných výhodách, ktoré im boli poskytnuté;
g) finančné informácie uvedené v bode 2 tejto prílohy;
h) osobitná správa o použití všetkých súm získaných vo forme zrážok na účely sociálnych, kultúrnych a vzdelávacích služieb obsahujúca informácie uvedené v bode 3 tejto prílohy.
2. Finančné informácie, ktoré sa musia uviesť vo výročnej správe o transparentnosti:
a) finančné informácie o príjme z práv podľa kategórie spravovaných práv a druhu použitia (napríklad vysielanie, online, verejné vykonanie) vrátane informácií o výnose plynúcom z investovania príjmu z práv a o použití takéhoto výnosu (či sa rozdeľuje nositeľom práv alebo iným organizáciám kolektívnej správy alebo sa použije inak);
b) finančné informácie o nákladoch na správu práv a iné služby, ktoré organizácia kolektívnej správy poskytuje nositeľom práv, s podrobným opisom aspoň týchto položiek:
i) všetky prevádzkové a finančné náklady s rozdelením podľa kategórie spravovaných práv a v prípade, že náklady sú nepriame a nemožno ich priradiť do jednej alebo viacerých kategórií práv, s vysvetlením metódy použitej na pridelenie
O. 2