TABUĽKA ZHODY
k návrhu Autorského zákona č. .../2015 Z. z.
s právom Európskej únie
Názov smernice: Smernica Rady a Európskeho parlamentu č. 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz
Smernica EÚ
Smernica Rady a Európskeho parlamentu č. 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh Autorského zákona č. .../2015 Z. z.
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
Text
Spôsob
transpozície
Číslo
Článok
Text
Zhoda
Poznámky
Kapitola I
Rozsah
Č: 1
O: 1
Táto smernica sa vzťahuje na právnu ochranu databáz v akejkoľvek forme.
N
§ 130
O. 1
Databázou je súbor navzájom nezávislých predmetov ochrany, údajov alebo iných navzájom nezávislých materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami, bez ohľadu na formu jeho vyjadrenia.
U
O: 2
Na účely tejto smernice sa „databázou“ rozumie zbierka nezávislých diel, údajov alebo iných nezávislých materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a individuálne prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami.
N
§ 130
O. 1
Databázou je súbor navzájom nezávislých predmetov ochrany, údajov alebo iných navzájom nezávislých materiálov systematicky alebo metodicky usporiadaných a jednotlivo prístupných elektronickými alebo inými prostriedkami, bez ohľadu na formu jeho vyjadrenia.
U
O: 3
Ochrana podľa tejto smernice sa nevzťahuje na počítačové programy použité pri zhotovení alebo pôsobení databáz prístupných elektronickými prostriedkami.
N
§ 130
O. 3
Za databázu sa nepovažuje počítačový program použitý pri zhotovení alebo prevádzke databázy prístupnej elektronickými prostriedkami.
U
Č: 2
Táto smernica sa nedotýka ustanovení Spoločenstva vzťahujúcich sa na:
a) právnu ochranu počítačových programov;
b) právo na nájmu, právo na vypožičiavanie a ďalšie práva
n. a.
príbuzné/súvisiace s právami
autorskými v oblasti práv duševného vlastníctva;
c) trvanie ochrany autorského práva a práv
Kapitola II
Autorské právo
N
Č: 3
O: 1
V súlade s touto smernicou sú databázy, ktoré predstavujú spôsobom výberu alebo usporiadaním ich obsahov autorov vlastný duševný výtvor, chránené ako také podľa autorského. Žiadne iné kritériá sa nebudú uplatňovať na rozhodovanie o vhodnosti takejto ochrany.
N
§ 131
Ak je spôsob výberu alebo usporiadanie obsahu databázy výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora, vzťahuje sa na túto databázu a jej autora primerane druhá časť tohto zákona, ak z § 132 až 140 nevyplýva inak; databázou je najmä zborník, noviny, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo alebo výstava.
U
O: 2
Autorskoprávna ochrana databáz poskytnutá touto smernicou sa nevzťahuje na ich obsah a nedotýka sa žiadnych práv existujúcich k samotnému takémuto obsahu
N
§ 130
O. 2
Práva nositeľov práv k predmetom ochrany zaradeným do databázy zostávajú zachované.
U
Č: 4
O: 1
Autorom databázy je fyzická osoba alebo skupina fyzických osôb, ktoré vytvorili databázu alebo, pokiaľ to právny poriadok členských štátov umožňuje, právnická osoba označená za nositeľa práva takýmto právnym poriadkom.
N
§ 131
§ 132
Ak je spôsob výberu alebo usporiadanie obsahu databázy výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora, vzťahuje sa na túto databázu a jej autora primerane druhá časť tohto zákona, ak z § 132 až 140 nevyplýva inak; databázou je najmä zborník, noviny, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo alebo výstava.
Ak sa na tvorbe databázy podieľali dvaja alebo viacerí autori, uplatnia sa primerane ustanovenia tohto zákona o spoluautorstve.
U
O: 2
Kde sú právnym poriadkom členského štátu uznané kolektívne diela, patria majetkové práva osobe, ktorá je nositeľom autorských práv.
O
§ 132
Ak sa na tvorbe databázy podieľali dvaja alebo viacerí autori, uplatnia sa primerane ustanovenia tohto zákona o spoluautorstve.
U
O: 3
Pri databáze vytvorenej skupinou fyzických osôb spoločne budú patriť výhradné práva všetkým spoločne.
N
§ 132
Ak sa na tvorbe databázy podieľali dvaja alebo viacerí autori, uplatnia sa primerane ustanovenia tohto zákona o spoluautorstve.
U
Č: 5
Vo vzťahu k vyjadreniu databázy, ktorá je chrániteľná autorským
N
§ 133
O. 1
Autor databázy výhradné právo použiť svoju databázu a právo udeliť súhlas na použitie databázy.
U
právom, má autor databázy výhradné právo vykonávať alebo povoľovať
a)časovo obmedzené alebo trvalé rozmnožovanie všetkými prostriedkami a v akejkoľvek forme, vcelku alebo sčasti;
b) preklad, adaptáciu, usporiadanie a akúkoľvek inú zmenu;
c) akúkoľvek formu verejného rozširovania databázy alebo jej rozmnoženín. Prvý predaj rozmnoženiny databázy v rámci Spoločenstva a to držiteľom práv alebo s jeho privolením vyčerpá právo kontroly ďalšieho predaja tejto rozmnoženiny v rámci Spoločenstva;
d) akékoľvek sprístupnenie/predvedenie, zobrazenie/premietanie alebo predvedenie;
e) akákoľvek verejné rozmnožovanie, rozširovanie rozmnoženín, sprístupnenie/šírenie premietanie alebo predvedenie výsledkov nakladania podľa písm. b).
O. 3
§ 21
§ 22
Použitím databázy, na ktoré udeľuje autor databázy súhlas podľa odseku 1, je
a) vyhotovenie rozmnoženiny databázy,
b) spracovanie databázy,
c) verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny databázy
1. prevodom vlastníckeho práva,
2. nájmom alebo
3. vypožičaním,
d) technické predvedenie databázy,
e) verejný prenos databázy; to nezahŕňa vysielanie a retransmisiu.
Vyhotovenie rozmnoženiny diela
(1) Vyhotovenie rozmnoženiny diela je trvalé alebo dočasné hmotné, digitálne alebo iné zachytenie diela alebo jeho časti z originálu diela alebo z rozmnoženiny diela.
(2) Rozmnoženinu diela možno vyhotoviť najmä tlačou, maľbou, kresbou, prepisom, fotograficky alebo iným podobným postupom, záznamom alebo prostredníctvom technického zariadenia alebo technologického postupu umožňujúceho digitálne zachytenie diela alebo stavbou, ak ide o architektonické dielo.
Verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho práva
(1) Verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela prevodom vlastníckeho práva je prevod vlastníckeho práva k veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, alebo na ktorej je dielo zachytené ako jeho originál alebo rozmnoženina.
(2) Právo autora udeliť súhlas na verejné rozširovanie originálu alebo rozmnoženiny diela podľa odseku 1 zaniká pre územie
§ 24
§ 27
členského štátu alebo zmluvného štátu prvým oprávneným prevodom vlastníckeho práva k originálu alebo rozmnoženine diela na území členského štátu alebo zmluvného štátu, a to pre originál alebo rozmnoženinu diela, ktorá bola predmetom tohto prevodu vlastníckeho práva.
(3) Ak ide o architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe, za prvý oprávnený prevod sa považuje oprávnené zhotovenie stavby alebo úžitkovej podoby diela úžitkového umenia.
Nájom a vypožičanie originálu alebo rozmnoženiny diela
(1) Nájom originálu alebo rozmnoženiny diela je dočasné prenechanie originálu alebo rozmnoženiny diela, alebo dočasné umožnenie prístupu k originálu alebo rozmnoženine diela uskutočnené na účely priameho alebo nepriameho majetkového prospechu.
(2) Vypožičanie originálu alebo rozmnoženiny diela je dočasné prenechanie originálu alebo rozmnoženiny diela, alebo dočasné umožnenie prístupu k originálu alebo rozmnoženine diela prostredníctvom zariadenia prístupného verejnosti uskutočnené bez získania priameho alebo nepriameho majetkového prospechu. Vypožičaním nie je dočasné prenechanie originálu alebo rozmnoženiny diela, alebo dočasné umožnenie prístupu k originálu alebo rozmnoženine diela, ktoré je uskutočnené bez získania priameho alebo nepriameho majetkového prospechu medzi dvomi alebo viacerými zariadeniami alebo výhradne v priestoroch týchto zariadení.
(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na architektonické dielo vyjadrené stavbou a dielo úžitkového umenia vyjadrené v úžitkovej podobe.
Verejný prenos diela
(1) Verejný prenos diela je verejné šírenie diela akýmikoľvek technickými prostriedkami po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto
§ 30
dielo môžu vnímať osoby na miestach, kde by ho bez tohto prenosu vnímať nemohli.
(2) Vysielanie diela, retransmisia diela a sprístupňovanie diela verejnosti je verejným prenosom diela.
Sprístupňovanie verejnosti
Sprístupňovanie diela verejnosti je šírenie diela takým spôsobom, aby k nemu mal jednotlivec prístup z miesta a v čase, ktorý si sám zvolí.
Č: 6
O: 1
Výkon akéhokoľvek konania podľa čl. 5, ktoré je potrebné na účely prístupu k obsahu databázy oprávneným používateľom databázy alebo jej rozmnoženiny a zvyčajné využívanie obsahu oprávneným používateľom, nevyžaduje privolenie autora databázy. Pokiaľ má oprávnený používateľ privolenie na použitie iba jednej časti databázy, vzťahuje sa toto ustanovenie iba na túto časť.
N
§ 134
O. 1
Do autorského práva k databáze nezasahuje osoba oprávnená na použitie databázy, ktorá bez súhlasu autora databázy použije databázu na účel prístupu k jej obsahu alebo na účel jej bežného využitia.
U
O: 2
Členské štáty môžu voľne ustanoviť obmedzenia práv obsiahnutých v čl. 5 v nasledujúcich prípadoch:
a) v prípade rozmnožovania neelektronickej databázy na súkromné účely;
b) pokiaľ ide o použitie iba na účely názorného vyučovania alebo vedeckého výskumu v rozsahu odôvodnenom nekomerčným účelom, ktorého má byť dosiahnuté a ak je uvedený prameň;
c) pokiaľ ide o použitie na účely verejnej bezpečnosti alebo pre účely správneho alebo súdneho konania;
d) ak ide o výnimky autorského práva tradične povoľované podľa príslušného vnútroštátneho zákona,
O
§ 134
§ 131
Obmedzenie majetkového práva k databáze
(1) Do autorského práva k databáze nezasahuje osoba oprávnená užívať databázu, ktorá bez súhlasu autora databázy použije databázu na účel prístupu k jej obsahu alebo na účel jej bežného využitia.
(2) Ustanovenia o výnimkách a obmedzeniach podľa § 34 až 57 sa použijú primerane okrem ustanovenia § 42, ktoré sa použije iba vo vzťahu k databáze, ktorá nie je vytvorená v elektronickej forme.
Ak je spôsob výberu alebo usporiadanie obsahu databázy výsledkom tvorivej duševnej činnosti autora, vzťahuje sa na túto databázu a jej autora primerane druhá časť tohto zákona, ak z § 132 140 nevyplýva inak; databázou je najmä zborník, noviny, časopis, encyklopédia, antológia, pásmo alebo výstava.
U
bez ujmy ustanovení písmen a), b) a c).
O: 3
V súlade s Bernským dohovorom na ochranu literárnych a umeleckých diel tento článok nesmie byť interpretovaný tak, aby umožňoval jeho uplatňovanie spôsobom, ktorý je neprimerane na ujmu oprávnených záujmov nositeľov práv alebo v rozpore s zvyčajným využitím databázy.
N
§ 34
§ 135
O. 1
Obmedzenia majetkových práv autora dovolené len v osobitných prípadoch ustanovených v tomto zákone a nakladanie s dielom podľa týchto ustanovení nesmie byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených záujmov autora.
(1) Ak databáza vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do získania, overenia alebo predvedenia jej obsahu, zhotoviteľ databázy výhradné právo databázu použiť a udeliť súhlas na extrakciu alebo reutilizáciu celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej časti.
U
Kapitola III
Sui generis právo
Č: 7
O: 1
Členské štáty ustanovia pre zhotoviteľa databázy, ktorá vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do získania, overenia, alebo prezentácie jej obsahu, právo brániť konaniam spočívajúcich extrakcii alebo reutilizácii celého obsahu databázy alebo kvalitatívne či kvantitatívne vyhodnotenej jej podstatnej časti.
N
§ 135
O. 1
§135
O.2
(1) Ak databáza vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do získania, overenia alebo predvedenia jej obsahu, zhotoviteľ databázy výhradné právo databázu použiť a udeliť súhlas na extrakciu alebo reutilizáciu celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej časti.
(2) Zhotoviteľ databázy je osoba, ktorá iniciovala a zabezpečila zhotovenie databázy.
U
O: 2
Na účely tohto kapitoly:
a) extrakcia (vyťažovanie) znamená trvalý alebo dočasný transfer/prenos celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na ďalšie médium/nosič, a to akýmkoľvek prostriedkom alebo akoukoľvek formou;
b) reutilizácia (zužitkovanie) znamená akúkoľvek formu sprístupnenia verejnosti celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti rozširovaním rozmnoženín, nájmom, priamym prepojením (on-line)
N
§ 135
O. 3
§ 135
O. 4
(3) Extrakcia databázy je trvalé alebo dočasné vyhotovenie rozmnoženiny databázy prenesením celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na iný nosič akýmkoľvek prostriedkom v akejkoľvek forme.
(4) Reutilizácia databázy je akýkoľvek spôsob uvedenia celého obsahu databázy alebo jej podstatnej časti na verejnosti, vrátane rozširovania jej rozmnoženín prevodom vlastníckeho práva a nájmom. Na zánik práva udeliť súhlas na verejné rozširovanie rozmnoženiny databázy prevodom vlastníckeho práva sa primerane vzťahuje § 22 ods. 2.
U
alebo inými formami transmisie/prenosu. Prvý predaj rozmnoženiny databázy v rámci Spoločenstva nositeľom práva alebo s jeho privolením vyčerpáva právo kontrolovať ďalší predaj tejto rozmnoženiny v rámci Spoločenstva.
Verejné vypožičiavanie nie je extrakciou alebo reutilizáciou.
O: 3
Právo podľa odseku 1 môže byť prevedené, postúpené alebo poskytnuté na základe zmluvnej licencie.
N
§ 137
§ 140
Práva zhotoviteľa databázy podľa § 135 ods. 1 sú prevoditeľné.
Ustanovenia § 9, § 20 ods. 1 a 3, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64, 65 až 82 a 91 sa primerane vzťahujú aj na zhotoviteľa databázy.
U
§ 65 až 82
Šiesta hlava
Autorské zmluvné právo
O: 4
Právo poskytnuté v paragrafe 1 sa uplatňuje bez ohľadu na to, či databáza spĺňa podmienky ochrany autorským právom alebo inými právami. Uplatňuje sa tiež bez ohľadu na to, či je obsah takejto databázy chránený autorským právom alebo inými právami. Ochrana databáz podľa práva podľa odseku 1 sa nedotýka práv existujúcich k ich obsahu.
N
§ 135
O. 1
§ 130
O. 2
Ak databáza vykazuje kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do získania, overenia alebo predvedenia jej obsahu, má zhotoviteľ databázy výhradné právo databázu použiť a udeliť súhlas na extrakciu alebo reutilizáciu celého obsahu databázy alebo jej kvalitatívne či kvantitatívne podstatnej časti.
Práva nositeľov práv k predmetom ochrany zaradeným do databázy zostávajú zachované.
U
O: 5
Opakovaná alebo systematická extrakcia alebo reutilizácia nepodstatných častí obsahu databázy zahŕňajúca počínanie, ktoré je v rozpore so zvyčajným využívaním databázy alebo ktoré je neprimerane na ujmu oprávneným záujmom zhotoviteľa databázy, nie je dovolené.
N
§ 135
O. 5
Konanie, ktoré je opakovanou a systematickou extrakciou alebo reutilizáciou nepodstatných častí obsahu databázy a je v rozpore s bežným využitím databázy a ktoré neprimerane zasahuje do právom chránených záujmov zhotoviteľa databázy, je zakázané.
U
Č: 8
O: 1
Zhotoviteľ databázy sprístupnenej verejnosti akýmkoľvek spôsobom nemôže brániť oprávnenému používateľovi databázy v extrakcii alebo reutilizácii nepodstatných častí jej obsahov, zhodnotených kvalitatívne
N
§ 138
O. 3
Do osobitného práva k databáze nezasahuje používateľ databázy, ktorý bez súhlasu zhotoviteľa databázy vykoná extrakciu a reutilizáciu kvalitatívne alebo kvantitatívne nepodstatnej časti jej obsahu, a to na akýkoľvek účel.
U
alebo kvantitatívne, a to na akékoľvek účel. Pokiaľ má oprávnený používateľ privolenie k extrakcii a reutilizácii časti databázy, vzťahuje sa ustanovenie tohto odseku len na takúto časť.
O: 2
Oprávnený používateľ databázy, ktorá je akýmkoľvek spôsobom sprístupnená verejnosti, nesmie konať tak, aby sa tým dostal do rozporu so zvyčajným využívaním databázy alebo tak, aby to bolo neprimerane na ujmu oprávnených záujmov zhotoviteľa databázy.
N
§ 138
O. 1
Používateľ databázy, ku ktorej bol umožnený prístup verejnosti, ju nesmie používať v rozpore s bežným využitím databázy a nesmie neprimerane zasahovať do právom chránených záujmov zhotoviteľa databázy.
U
O: 3
Oprávnený používateľ databázy, ktorá je akýmkoľvek spôsobom sprístupnená verejnosti, nesmie spôsobiť ujmu nositeľovi autorského práva alebo práva príbuzného k dielam alebo predmetom ochrany (službám)obsiahnutých v databáze.
N
§ 138
O. 2
Používateľ databázy, ku ktorej bol umožnený prístup verejnosti, nesmie spôsobiť ujmu nositeľom práv k predmetom ochrany zaradeným do databázy.
U
Č: 9
Členské štáty môžu ustanoviť, že oprávnení používatelia databázy, ktorá je akýmkoľvek spôsobom sprístupnená verejnosti, môžu bez privolenia jej zhotoviteľa extraktovať a reutilizovať podstatné časti ich obsahov:
a) v prípade extrakcie obsahov
neelektronickej databázy na
súkromné účely;
b)v prípade extrakcie na účely názorného vyučovania alebo vedecký výskum, pokiaľ sa tak deje v rozsahu ospravedlnenom zamýšľaným nekomerčným účelom a je uvedený prameň;
c)v prípade extrakcie alebo reutilizácie na účely verejnej bezpečnosti alebo správneho či súdneho konania.
O
§ 138
O. 4
(4) Do osobitného práva k databáze, ku ktorej bol umožnený prístup verejnosti, nezasahuje používateľ databázy, ktorý bez súhlasu zhotoviteľa databázy vykoná extrakciu alebo reutilizáciu podstatnej časti obsahu databázy, ak ide o
a) extrakciu obsahu databázy, ktorá nie je zhotovená v elektronickej podobe, pre súkromnú potrebu,
b) extrakciu na účel názornej ukážky pri výučbe alebo pri výskume, pri ktorom nedochádza k dosiahnutiu priameho alebo nepriameho obchodného prospechu, a uvedie sa označenie zhotoviteľa databázy a prameň,
c) extrakciu alebo reutilizáciu v nevyhnutnom rozsahu na účel zabezpečenia
1. verejnej bezpečnosti,
2. priebehu správneho, trestného alebo súdneho konania alebo
3. rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a jej výborov, zastupiteľstva obce alebo zastupiteľstva vyššieho územného celku.
U
Č: 10
Právo podľa čl. 7 začína plynúť odo
N
§ 139
Trvanie osobitného práva k databáze
U
O: 1
dňa ukončenia zhotovenia databázy. Toto právo uplynie po 15 rokoch po 1. januári roka nasledujúceho po roku zhotovenia.
(1) Právo zhotoviteľa databázy podľa § 135 ods. 1 trvá 15 rokov odo dňa zhotovenia databázy alebo odo dňa, keď bol umožnený prístup verejnosti k databáze, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastala neskôr.
(2) Trvanie práva zhotoviteľa databázy podľa odseku 1 sa skončí posledným dňom roka, v ktorom uplynie doba trvania podľa odseku 1.
O: 2
V prípade databázy, ktorá je akýmkoľvek spôsobom sprístupnená verejnosti pred uplynutím obdobia podľa odseku 1, uplynie ochranná lehota takéhoto práva za 15 rokov od 1. januára roka nasledujúceho po dni, keď bola databáza po prvýkrát sprístupnená verejnosti.
n. a.
§ 139
O. 2
Trvanie práva zhotoviteľa databázy podľa odseku 1 sa skončí posledným dňom roka, v ktorom uplynie doba trvania podľa odseku 1.
U
O: 3
Akákoľvek zmena obsahu databázy, vyhodnotená kvalitatívne alebo kvantitatívne ako podstatná, vrátane akejkoľvek podstatnej zmeny vyplývajúcej z nahromadenia po sebe nasledujúcich dodatkov, vymazaní alebo úprav, ktoré by vyústili v uvedenej databáze do vkladu vyhodnoteného kvalitatívne alebo kvantitatívne ako podstatne nový vklad, kvalifikuje databázu vyplývajúcu z takéhoto vkladu pre jej vlastnú ochrannú lehotu.
N
§ 136
Akákoľvek zmena obsahu databázy, ktorá je kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatná, alebo každý nový kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatný vklad do databázy spočívajúci v doplnení, skrátení alebo v inom upravovaní, je zhotovením novej databázy.
U
Č: 11
O: 1
Právo podľa čl. 7 sa vzťahuje na databázy, ktorých zhotovitelia alebo nositelia práv sú občanmi členského štátu alebo ktorí majú svoj trvalý pobyt na území Spoločenstva.
N
§ 2
(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na
a) autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo vzťahu k dielu, ktoré bolo zverejnené na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
b) výkonného umelca vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol podaný, prvýkrát oprávnene zaznamenaný alebo prvýkrát oprávnene vysielaný na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
U
c) výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu audiovizuálneho záznamu vo vzťahu k audiovizuálnemu záznamu, ktorý bol vyrobený alebo zverejnený na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
d) vysielateľa vo vzťahu k vysielaniu, ktoré je uskutočňované vysielateľom z územia Slovenskej republiky,
e) autora databázy a zhotoviteľa databázy vo vzťahu k databáze, ktorá bola zverejnená alebo zhotovená na území Slovenskej republiky alebo z jej územia.
(2) Ak je zaručená vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na
a) autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo vzťahu k dielu, ktoré bolo zverejnené na území iného štátu ako je Slovenská republika (ďalej len „iný štát“) alebo z územia iného štátu a bolo na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použité,
b) výkonného umelca vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol podaný, prvýkrát oprávnene zaznamenaný alebo prvýkrát oprávnene vysielaný na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bol na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitý,
c) výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu audiovizuálneho záznamu vo vzťahu k audiovizuálnemu záznamu, ktorý bol vyrobený alebo zverejnený na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bol na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitý,
d) vysielateľa vo vzťahu k vysielaniu, ktoré je uskutočňované vysielateľom z územia iného štátu a je na území Slovenskej republiky použité,
e) autora databázy a zhotoviteľa databázy vo vzťahu k databáze,
ktorá bola zverejnená alebo zhotovená na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bola na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitá.
O: 2
Odsek 1 sa vzťahuje aj na spoločnosti alebo firmy, ktoré boli zriadené podľa zákona členského štátu a majú svoj registrovanú kanceláriu, ústrednú správu alebo základné obchodné miesto v Spoločenstve; kde však má takáto spoločnosť alebo firma na území Spoločenstva len registrovanú kanceláriu, musí byť jej pôsobenie skutočne spojené na podklade existujúcej základne s hospodárstvom členského štátu.
N
§ 2
(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na
a) autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo vzťahu k dielu, ktoré bolo zverejnené na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
b) výkonného umelca vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol podaný, prvýkrát oprávnene zaznamenaný alebo prvýkrát oprávnene vysielaný na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
c) výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu audiovizuálneho záznamu vo vzťahu k audiovizuálnemu záznamu, ktorý bol vyrobený alebo zverejnený na území Slovenskej republiky alebo z jej územia,
d) vysielateľa vo vzťahu k vysielaniu, ktoré je uskutočňované vysielateľom z územia Slovenskej republiky,
e) autora databázy a zhotoviteľa databázy vo vzťahu k databáze, ktorá bola zverejnená alebo zhotovená na území Slovenskej republiky alebo z jej územia.
(2) Ak je zaručená vzájomnosť na základe medzinárodných zmlúv alebo dohôd, ktorými je Slovenská republika viazaná, ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú aj na
a) autora a na osobu, ktorá po uplynutí trvania majetkových práv zverejní predtým nezverejnené dielo, vo vzťahu k dielu, ktoré bolo zverejnené na území iného štátu ako je Slovenská republika (ďalej len „iný štát“) alebo z územia iného štátu a bolo na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použité,
b) výkonného umelca vo vzťahu k umeleckému výkonu, ktorý bol podaný, prvýkrát oprávnene zaznamenaný alebo prvýkrát oprávnene vysielaný na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bol na
U
území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitý,
c) výrobcu zvukového záznamu k zvukovému záznamu a výrobcu audiovizuálneho záznamu vo vzťahu k audiovizuálnemu záznamu, ktorý bol vyrobený alebo zverejnený na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bol na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitý,
d) vysielateľa vo vzťahu k vysielaniu, ktoré je uskutočňované vysielateľom z územia iného štátu a je na území Slovenskej republiky použité,
e) autora databázy a zhotoviteľa databázy vo vzťahu k databáze, ktorá bola zverejnená alebo zhotovená na území iného štátu alebo z územia iného štátu a bola na území Slovenskej republiky alebo z jej územia použitá.
O: 3
Zmluvy rozširujúce právo podľa čl. 7 na databázy zhotovené v tretích krajinách a vymykajúce sa z ustanovení odsekov 1 a 2 budú dohodnuté Radou na návrh Komisie. Trvanie akejkoľvek ochrany rozšírenej na databázy pomocou takéhoto postupu nesmie prekročiť lehotu podľa čl. 10.
n. a.
Kapitola IV
Spoločné ustanovenia
Č: 12
Členské štáty ustanovia primerané náhrady škôd spôsobených porušením práv ustanovených v tejto smernici.
N
§ 140
Ustanovenia § 9, § 20 ods. 1 a 3, § 33 ods. 1 až 6, § 58 až 64, 65 až 82 a 91 sa primerane vzťahujú aj na zhotoviteľa databázy.
U
§ 58 až 64
Ochrana autorského práva
Č: 13
Táto smernica sa nedotýka ustanovení, ktoré upravujú najmä autorské práva, práva príbuzné autorskému právu alebo akékoľvek práva či existujúce záväzky k údajom, dielam alebo iným materiálom vloženým do databázy, patentové práva, obchodné známky, chránené vzory/designs, ochranu
n. a.
národného bohatstva a zákonov o obmedzujúcich praktikách a nekalej súťaži, obchodného tajomstva, bezpečnosti, dôvernosti, o ochrane údajov a súkromia, prístupu k verejným dokumentom a zákona o zmluvnom práve.
Č: 14
O: 1
Ochrana podľa tejto smernice týkajúca sa autorského práva sa vzťahuje aj na databázy vytvorené pred dňom uvedeným v čl. 16 ods. 1 ak k tomuto dňu spĺňajú požiadavky ustanovené v tejto smernici pre autorskoprávnu ochranu.
n. a.
O: 2
Bez ohľadu na odsek 1, pokiaľ databáza chránená podľa autorskoprávnej úpravy v členskom štáte nespĺňa ku dňu vydania tejto smernice kritériá pre autorskoprávnu ochranu ustanovenú v čl. 3 ods. 1, nebude mať táto smernica v takomto členskom štáte za následok žiadne skrátenie zostávajúcej ochrannej lehoty priznanej podľa takejto úpravy.
n.a.
O: 3
Ochrana podľa ustanovení tejto smernice, pokiaľ ide o práva podľa čl. 7 sa rovnako vzťahuje na databázy, ktorých zhotovenie bolo dokončené nie viac ako 15 rokov pred dňom uvedeným v čl. 16 ods. 1 ak k tomuto dňu spĺňajú podmienky ustanovené v čl. 7.
n. a.
O: 4
Ochrana poskytnutá v paragrafe 1 a 3 sa nedotýka akýchkoľvek konaní ukončených a práv nadobudnutých pred dňom uvedeným v týchto ustanoveniach.
n. a.
O: 5
V prípade databázy, ktorej zhotovenie bolo ukončené nie viac ako 15 rokov pred dňom uvedeným v čl. 16 ods.1 uplynie lehota ochrany práva podľa čl.
n. a.
7 za 15 rokov od l. januára roka nasledujúceho po tomto dni.
Č: 15
Akékoľvek zmluvné dojednanie, ktoré je v rozpore s čl. 6 ods. 1 a 8 je neplatné.
n. a.
Č: 16
O: 1
Členské štáty uvedú do platnosti zákony, ostatné právne predpisy a správne normy, potrebné na zabezpečenie súladu s touto smernicou, pred. 1. januárom 1998.
Pri prijatí týchto ustanovení členskými štátmi budú tieto normy obsahovať odkaz na túto smernicu alebo budú sprevádzané takýmto odkazom pri ich úradnom zverejnení. Spôsob uskutočnenia takéhoto odkaz určia členské štáty.
n. a.
O: 2
Členské štáty oznámia Komisii texty vnútroštátnych predpisov, ktoré vydali na úseku upravenom touto smernicou.
n. a.
O: 3
Najneskôr na konci tretieho roku odo dňa uvedeného v odseku 1 a každé 3 roky potom predloží Komisia Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice, v ktorej medzi iným na podklade osobitnej informácie predloženej členskými štátmi preskúma predovšetkým uplatňovanie práva sui generis, vrátane čl. 8 a 9, a osobitne overí, či uplatňovanie tohto práva viedlo k zneužitiu dominantného postavenia alebo inému narušeniu voľnej hospodárskej súťaže, ktoré by ospravedlňovalo vykonanie vhodných opatrení, vrátane zavedenia systému nútených licencií. Ak bude potrebné, predloží v súlade s vývojom na úseku
n. a.
databáz návrhy na úpravu tejto smernice ustanoveniami o hospodárskej súťaži.
Č: 17
Táto smernica je určená členským štátom.
n. a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n. a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)