1
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Možno predpokladať pozitívny vplyv navrhovanej úpravy na domácnosti autorov a iných nositeľov práv vzhľadom na zavedenie práva autorov a iných nositeľov práv na odmenu za každé použitie diela alebo iného predmetu ochrany.
Kvantifikujte:
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Vplyvy nie je možné v súčasnosti kvantifikovať, pretože sa nedá určiť počet autorov a ostatných nositeľov práv, ktorí budú predloženým materiálom ovplyvnení. Predpokladá sa rast príjmov domácností autorov a iných nositeľov práv, avšak bez podrobnej praktickej analýzy uplatňovania návrhu zákona nie je možné tento rast presne špecifikovať.
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Vzhľadom na zavedenie úpravy zaručujúcej vyššiu transparentnosť a efektivitu služieb, ktoré poskytujú organizácie kolektívnej správy, predpokladá sa čiastočný pozitívny vplyv na prístup k právam na použitie predmetov ochrany zo strany používateľov, ktorí používajú chránený obsah v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Rovnako môže byť pozitívne posudzovaný aj prístup autorov a iných nositeľov práv k službám poskytovaným organizáciami kolektívnej správy práv, akými napr. právne poradenstvo organizácií kolektívnej správy poskytované bezplatne svojim členom.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Bez vplyvu.
2
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
Bez vplyvu.