1
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh Autorského zákona
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
čl. 53, 62, 64 ods. 2, 74 a 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 84, 20.3.2014)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirelých diel (Ú. v. EÚ L 299, 27.10.2012)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (Ú. v. EÚ L 265, 11.10.2011)
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 111, 5. 5. 2009)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie) (Ú. v. L376, 27.12.2006)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L376, 27.12.2006)
2
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17 / zv. 1)
Smernica Rady a Európskeho parlamentu 2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1)
Smernica Rady a Európskeho parlamentu 96/9/ES z 11. marca 1996 o právnej ochrane databáz (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 15)
Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii niektorých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 17/zv. 1)
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 10. apríla 2014 vo veci C435/12 ACI Adam BV a i. proti Stichting de Thuiskopie, Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding.
Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 7. marca 2013 vo veci C-607/11 ITV Broadcasting Ltd a iní proti TV Catch Up Ltd.
Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 11. júla 2013 vo veci C-521/11 Amazon.com International Sales Inc. a iní proti Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH.
Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 27. júna 2013 vo veci Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) proti Kyocera a iní (C-457/11) a Canon Deutschland GmbH (C-458/11), a Fujitsu Technology Solutions GmbH (C-459/11) a Hewlett-Packard GmbH (C-460/11) proti Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort).
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 18. októbra 2012 vo veci C-173/11Football Dataco Ltd a iní proti Sportradar GmbH et Sportradar AG.
Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 3. júla 2012 vo veci C-128/11 UsedSoft GmbH proti Oracle International Corp.
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 1. marca 2012 vo veci C-604/10 Football Dataco Limited, The Football Association Premier League Limited, The Football League Limited, The scottish Football League a PA Sport UK Limited proti Yahoo! UK Limited, Stan James (Abingdon) Limited, Stan James PLC a Enetpulse Apso
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 26. apríla 2012 vo veci C-510/10 DR a TV2 Danmark A/S proti NCB - Nordisk Copyright Bureau.
3
Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 2. mája 2012 vo veci C-406/10 SAS Institute Inc. proti World Programming Ltd.
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. februára 2012 vo veci C-360/10 Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) proti Netlog NV.
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 9. februára 2012 vo veci C-277/10 Martin Luksan proti Petrus van der Let.
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 15. marca 2012 vo veci C-135/10 Società Consortile Fonografici (SCF) proti Marco Del Corso.
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 15. marca 2012 vo veci C-162/10 Phonographic Performance (Ireland) Limited proti Írsku a Attorney General.
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 24. novembra 2011 vo veci C-283/10 Circul Globus Bucureşti (Circ & Variete Globus Bucureşti) proti Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR - ADA).
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 30. júna 2011 vo veci C-271/10 Vereniging van Educatieve en Wetenschappelijke Auteurs (VEWA) proti Belgische Staat.
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 1. decembra 2011 vo veci C-145/10 Eva-Maria Painer proti Standard verlags GmbH, Axel Springer AG, Süddeutsche Zeitung GmbH, Spiegel-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co KG a Verlag M. DuMont Shauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co KG.
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 24. novembra 2011 vo veci C-70/10 Scarlet Extended SA proti Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM).
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 16. júna 2011 vo veci C-462/09 Stichting de Thuiskopie proti Mijndert van der Lee, Hananja van der Lee and Opus Supplies Deutschland GmbH.
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. októbra 2011 vo veci Airfield NV a Canal Digitaal BV proti Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam) (C-431/09) a Airfield NV proti Agicoa Belgium BVBA (C-432/09).
Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 27. januára 2011 vo veci C-168/09 Flos SpA proti Semeraro Casa a Famiglia SpA.
Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) zo 4. októbra 2011 vo veci Football Association Premier League Ltd a iní proti QC Leisure a iní (C-403/08) a Karen Murphy proti Media Protection Services Ltd (C-429/08).
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 22. decembra 2010 vo veci C-393/09 Bezpečnostní Softwarova Asociace proti Svaz softwarove ochrany.
4
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 21. októbra 2010 vo veci C-467/08 Padawan SL proti Sociedad General de Autores y Editores de España (SGAE).
Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) zo 16. júla 2009 vo veci C-5/08 Infopaq International A/S proti Danske Dangblades Forening .
Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 5. marca 2009 vo veci C-545/07 Apis-Hristovich EOOD proti Lakorda AD.
Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 20. januára 2009 vo veci C-240/07 Sony Music Entertainment (Nemecko) gmbH proti Falcon Neue Medien Vertrieb GmbH.
Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 9. októbra 2008 vo veci C-304/07 Directmedia Publishing GmbH proti Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 11. decembra 2008 vo veci C-52/07 Kanal 5 Ltd a TV 4 proti Föreningen Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) upa.
Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 17. apríla 2008 vo veci C-456/06 Peek & Cloppenburg KG proti Cassina SpA.
Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 29. januára 2008 vo veci C-275/06 Productores de Música de España (Promusicae) proti Telefónica de España SAU.
Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 11. januára 2007 vo veci C-175/05 Komisia proti Írsko.
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 8. novembra 2007 vo veci C-20/05 Karl Josef Wilhelm Schwibbert.
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 7. decembra 2006 vo veci C-306/05 Sociedad General des Autores y Editores de España (SGAE) proti Rafael Hoteles SA.
Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 26. októbra 2006 vo veci C-198/05 Komisia proti Taliansko.
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 1. júna 2006 vo veci C-169/05 Uradex SCRL proti Union Professionnelle de la Radio et de la Télédistribution (RTD) a Société Intercommunale pour la Diffusion de la Télévision (BRUTELE).
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 13. júla 2006 vo veci C-61/05 Komisia proti Portugalsko.
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 6. júla 2006 vo veci C-53/05 Komisia proti Portugalsko.
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 26. októbra 2006 vo veci C-36/05 Komisia proti Španielsko.
5
Rozsudok Súdneho dvora (Veľká komora) z 12. septembra 2006 vo veci C-479/04 Laserdisken ApS proti Kulturministeriet.
Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) zo 14. júla 2005 vo veci C-192/04 Lagardère Active Broadcast proti SPRE a GVL.
Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 9. novembra 2004 vo veci C-444/02 Fixtures Marketing Ltd proti Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP).
Rozsudok Súdneho dvora (Veľká komora) z 9. novembra 2004 vo veci C-203/02 The British Horseracing Board Limited et al. proti William Hill Organization Ltd.
Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 9. novembra 2004 vo veci C-46/02 Fixtures Marketing Ltd proti Oy Veikkaus Ab.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
10. apríla 2016
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
31. decembra 2015
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
nie je
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov – úplný
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov – úplný
Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov - úplný
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti – úplný
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky