DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh Autorského zákona
Termín začatia a ukončenia PPK: -
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Predkladateľ predpokladá nekvantifikovateľné pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, keďže sa očakáva zjednodušenie a sprehľadnenie povinností podnikateľských subjektov a zníženie ich administratívneho zaťaženia. Bude sa to týkať predovšetkým povinností podnikateľských subjektov, ktorí používateľmi predmetov ochrany v zmysle autorského zákona, voči organizáciám kolektívnej správy (ide napr. o usporiadateľov kultúrnych podujatí, prevádzkovateľov hotelov, reštaurácií, či dovozcov a výrobcov prístrojov a zariadení a pod.). Nová právna úprava tiež prispieť k zvýšeniu konkurencieschopnosti prostredníctvom podpory kreatívneho priemyslu, inovácií a nových investícií do výskumu a vývoja. Celkový počet potenciálne ovplyvnených podnikateľských subjektov, vzhľadom na premenlivosť ich počtu (vznik nových, zánik existujúcich) a vzhľadom na premenlivosť použitia predmetov ochrany v autorskoprávnom zmysle, nie je možné presne vyčísliť.
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov