VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_____________________________________________________________________
Materiál na rokovanie Číslo: UV-14939/2015
Národnej rady
Slovenskej republiky
1496
VLÁDNY NÁVRH
Autorský zákon
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh Autorského zákona.
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava, 15. apríl 2015