DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Predloženým návrhom zákona sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
čl. I
politická reklama
Predkladaný návrh zákona za cieľ regulovať politickú reklamu aj pri referende, pretože zákonodarca pri prijímaní tzv. volebných kódexov túto problematiku opomenul. Potreba takejto úpravy sa javí najmä z nastávajúceho naznačeného trendu používania referenda ako politického nástroja na presadenie svojich politických záujmov. Takáto snaha nemusí byť z povahy veci zlým prostriedkom, avšak je potrebné ju regulovať. Je iste nemilým trendom v zákonodarnom zbore upravovať veci ex post, teda po tom ako nastanú, avšak úlohou zákonodarcu je predovšetkým regulácia vzťahov budúcich, teda úprava a regulácia problémov ešte predtým ako nastanú/vzniknú. Riešenie krízových situácii spätne by malo byť výnimkou nie pravidlom.
Predkladaný návrh zákona cez legislatívny odkaz na upravenú politickú reklamu pri volebnej kampani vo voľbách do NR SR, či Európskeho parlamentu reguluje i politickú reklamu pri konaní referenda. Slovné spojenie „sa použijú primerane“ poskytuje priestor pre aplikáciu takejto úpravy na inštitút referenda so všetkými jeho osobitosťami. Napríklad za politickú stranu pri referende možno v zmysle primeranej aplikácie považovať petičný výbor, či koalíciu strán, ktorá navrhla uznesenie NR SR o návrhu na vyhlásenie referenda. Rovnako zostáva zachovaný priestor pre Rozhlas a televíziu Slovenska na reguláciu, resp. pripomienkovanie obsahu reklamy po etickej stránke v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
Informovaný občan
Predkladaný návrh zákona za cieľ zvýšiť povedomie občanov a to vo vzťahu k referendu, výkonu volebného práva ako takého a demokracii samotnej. Je úlohou štátu, ako aj právneho poriadku štátu, vychovávať svojich občanov k zodpovednosti za
spoločnosť. Štát samotný, a to aj cez umožnenie a reguláciu politickej reklamy, pričom referendum nie je výnimkou, to robiť. Okamih, kedy sa občan môže rozhodnúť o referendových otázkach, teda pri hlasovaní v referende, je spolu s takýmto okamihom pri voľbách azda jedným z najesenciálnejších prejavov demokracie samotnej.
Predkladaný návrh zákona nemožno označiť za populistický, či iným spôsobom šitý na mieru pre jeden, či druhý subjekt pôsobiaci na politickej scéne. Jeho aplikácia zabezpečí občanovi povedzme informácie a priestor na úvahu, ktorú reklama (aj politická) z povahy veci ponúka. Koniec koncov to je účelom reklamy, prinútiť občana uvažovať a rozhodnúť sa, samozrejme, že inzerent predpokladá pozitívne rozhodnutie vo vzťahu k svojej inzercii, to však nijakým spôsobom neobmedzuje občana rozhodnúť sa i negatívne. Vonkoncom z predkladaného návrhu zákona nemožno vykladať akési odporúčanie pre občana ako hlasovať v referende, to zákonodarca azda okrem apelu na zodpovednosť robiť nesmie a ani nerobí.
Verejnoprávne médium
Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávne médium, na ktorého financovaní sa podieľa občan nielen nepriamo prostredníctvom štátneho rozpočtu, ale i priamo prostredníctvom koncesionárskych poplatkov. Teda je možno legitímne očakávať, že Rozhlas a televízia Slovenska bude plniť vo vzťahu k občanovi i takúto úlohu poskytovať priestor pre možnosť reklamy, ergo informácie o referende. Predkladaný návrh zákona nekladie pre Rozhlas a televíziu Slovenska nijak obzvlášť náročnú úlohu, keďže finančné zaťaženie nesie („politický“) subjekt, ktorý má záujem na reklame.
čl. II – účinnosť
Predkladaný návrh zákona účinnosť od 1. júla 2015. Zákonodarca zvolil tento dátum účinnosti preto, aby nadobudla účinnosť ako ostatné volebné kódexy, ktoré prijala Národná rada Slovenskej republiky minulý rok (2014). Teda celý balík by vstúpil do účinnosti v jednom okamihu ako komplexná právna úprava.
Navrhovaný návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, so zákonmi Slovenskej republiky a s ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predkladaná návrh zákona nemá finančný, ekonomický, environmentálny vplyv, vplyv na zamestnanosť ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
B. Osobitná časť
K čl. I Návrh zákona na základe odkazu na ustanovenia upravujúceho politickú reklamu počas volebnej kampane pri voľbách do NR SR a Európskeho parlamentu reguluje, resp. vytvára regulačný rámec i pre politickú reklamu v prípade referenda.
K čl. II – Účinnosť
Je navrhovaný termín účinnosti návrhu zákona ku dňu 1. júla 2015.