NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
________________________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z ............... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/2014 Z.z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
V čl. I § 12 sa za odsek 7 dopĺňa odsek 8, ktorý znie nasledovne:
„(7) Ustanovenia § 10 sa použijú primerane aj na referendum konané podľa osobitného predpisu.“
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.