1
DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „návrh zákona“) predkladá poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Igor Hraško.
Cieľom predkladaného návrhu zákona je zohľadniť praktické skúsenosti s uplatňovaním § 147a zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky súdny poriadok“) v praxi a odstrániť niektoré jeho nedostatky, ktoré spôsobujú ťažkosti v uplatňovaní nároku na náhradu pri odročení pojednávania.
Účelom navrhovanej právnej úpravy je zefektívniť využívanie nároku na náhradu pri odročení pojednávania a upraviť sankcie za obštrukcie v konaní vo všetkých prípadoch, kedy sa účastník alebo jeho právny zástupca nedostaví na pojednávanie. Zákon v súčasnosti upravuje len dve zo štyroch možných situácií, ktoré môžu v praxi nastať.
Návrhom zákona sa z uvedeného dôvodu dopĺňa ustanovenie § 147a v odseku 1 a 2 a to tak, aby si nárok na náhradu pri odročení pojednávania mohol uplatniť účastník konania, ktorý nie je zastúpený advokátom, ktorý sa na pojednávanie dostaví a advokát zastupujúci druhého účastníka (protistranu) sa na pojednávanie nedostaví, a to nárok vo výške 100 alebo advokát zastupujúci účastníka, ktorý sa na pojednávanie dostaví a druhý účastník konania (protistrana) bez právneho zastúpenia sa na pojednávanie nedostaví, a to nárok vo výške 15 €.
Návrh zákona nemá vplyv na štátny rozpočet a na rozpočet verejnej správy. Návrh zákona nevyvoláva sociálne vplyvy, vplyv na podnikateľskú sféru, vplyv na životné prostredie a ani vplyv na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K čl. I
2
K bodu 1 a 2
Ustanovenie § 147a bolo do Občianskeho súdneho poriadku zavedené novelou č. 388/2011 Z. z. účinnou od 1. januára 2012, ktorou sa zaviedol nárok na náhradu pri odročení pojednávania a upravili sankcie za obštrukcie v konaní.
Súčasné znenie § 147a rozlišuje nárok účastníka konania voči druhému účastníkovi iba v dvoch zo štyroch reálnych situácií, ako na to poukazuje aj odborná literatúra (Števček, Ficová a kol. Občiansky súdny poriadok. Komentár I. diel. 2. vydanie C. H. Beck, 2012, str. 526). Ide o prípady, kedy v konaní vystupujú len účastníci bez právneho zastúpenia a o prípady, kedy obaja účastníci zastúpení advokátmi. Zákon však výslovne nerieši ďalšie dve situácie, ktoré v konaniach pred súdom môžu v praxi reálne nastať.
Vzhľadom k tomu sa týmto návrhom zákona dopĺňa ustanovenie o nárok na náhradu pri odročení pojednávania aj v situáciách:
a)ak sa advokát zastupujúci účastníka na pojednávanie nedostaví a druhý účastník konania, ktorý nie je zastúpený advokátom, sa na pojednávanie dostaví, a to nárok vo výške 100 €,
b)ak sa účastník konania bez právneho zastúpenia na pojednávanie nedostaví a advokát zastupujúci protistranu sa na pojednávanie dostaví, a to nárok vo výške 15 €.
Pri navrhovaní právnej úpravy sa pritom prihliadalo na slabšie postavenie účastníka konania, ktorý nie je zastúpený advokátom, vo väčšine prípadov, najmä z dôvodu zlej finančnej situácie. Zavedenie sankcie pri jeho nedostavení sa na pojednávanie v prípade, ak by sa advokát zastupujúci protistranu na pojednávanie dostavil, vo výške 100 €, by mohlo mať negatívne finančné dopady na jeho životnú situáciu. Finančná záťaž v podobe sankcie je z toho dôvodu vyššia na strane účastníka konania, ktorý právne zastúpenie, keďže lepšie možnosti zabezpečiť svoju účasť, resp. účasť svojho právneho zástupcu na konaní, ako ten účastník konania, ktorý sa obhajuje sám.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakačnej lehoty, a to od 1. augusta 2015.
3
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej Igor Hraško
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
4
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.