1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
________________________________________________
Číslo:
N á v r h
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
Júliusa Brocku a Alojza Přidala
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________
Návrh na uznesenie:
Národná rada Slovenskej republiky
Schvaľuje návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z.o dani z príjmov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Bratislava apríl 2015
2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
IV. volebné obdobie
(Návrh)
ZÁKON
z ........... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z.z., zákona č. 653/2007, zákona č. 168/2008 Z. z., 465/2008 Z. z., zákona 563/2008 Z. z., zákona č.60/2009 Z.z., zákona č. 184/2009 Z.z., zákona č.504/2009 Z.z., zákona č. 563/2009 Z.z., zákona č.374/2010 Z.z., zákona č. 548/2010 Z.z., zákona č. 129/2011 Z.z., zákona č. 250/2011 Z.z., zákona č. 362/2011 Z.z., zákona č. 547/2011 Z.z., zákona č. 69/2012 Z.z., zákona č. 189/2012 Z.z., zákona č. 288/2012 Z.z., zákona č. 395/2012 Z.z., zákona č. 70/2013 Z.z., zákona č. 135/2013 Z.z., zákona č. 318/2013 Z.z., zákona č. 463/2013 Z.z., zákona č. 180/2014 Z.z., zákona č. 183/2014 Z.z. a zákona.......... sa mení a dopľňa:
1.V § 12 ods. 7 písmeno a) sa slová „podľa § 50“ nahrádzajú slovami „podľa § 50 a § 50a“.
2.V § 38 ods. 7 sa slová „podľa § 50“ nahrádzajú slovami „podľa § 50 a § 50a“.
3.V § 39 ods. 7 sa slová „podľa § 50“ nahrádzajú slovami „podľa § 50 a § 50a“.
4.V § 40 ods. 5 sa slová „podľa § 50“ nahrádzajú slovami „podľa § 50 a § 50a“.
3
5.§ 50a vrátane nadpisu znie:
„§ 50aPoužitie časti zaplatenej dane ako príspevok na dôchodok
(1) Daňovník je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania alebo vo vyhlásení predloženom miestne príslušnému správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) vykonal ročné zúčtovanie, že suma vo výške maximálne 50 € zo zaplatenej dane sa má poukázať ním určenej fyzickej osobe podľa odseku 4.
(2) Ak daňovníkom je fyzická osoba, ktorá uplatňuje postup podľa § 33, za zaplatenú daň na účely odseku 1 sa považuje daň znížená o daňový bonus.
(3) Vyhlásenie o poukázaní časti zaplatenej dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daň platí (ďalej len vyhlásenie), obsahuje
a) presné označenie daňovníka, ktorý podáva vyhlásenie, a to meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, číslo telefónu,
b) zdaňovacie obdobie, ktorého sa vyhlásenie týka,
c) identifikačné údaje prijímateľa, a to meno, priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt.
d) uvedenie sumy pripadajúcej na prijímateľa.
(4) Časť zaplatenej dane ako príspevok na dôchodok možno poskytnúť prijímateľovi, ktorým je fyzická osoba, ktorá je poberateľ predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku podľa osobitného predpisu 21) a je v priamom príbuzenskom vzťahu s daňovníkom.
(5) Správca dane podľa odseku 1 (ďalej len správca dane ) poukáže časť zaplatenej dane prijímateľovi podľa odseku 4 uvedenému vo vyhlásení, ak sú splnené tieto podmienky:
4
a) daňovník nemá do lehoty na podanie daňového priznania nedoplatok na dani, pričom daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré podáva vyhlásenie, zaplatil v lehote na podanie daňového priznania, ak podáva daňové priznanie, ani povolený odklad platenia dane a ani povolenie platenia dane v splátkach; daňovník, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122) vykonal ročné zúčtovanie, preukáže potvrdením od tohto zamestnávateľa, že daň za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa ročné zúčtovanie vykonalo, bola daňovníkovi zrazená, pričom táto daň je vysporiadaná v správnej výške do lehoty na podanie vyhlásenia podľa odseku 1; takéto potvrdenie vystaví zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca (§ 39 ods. 7), pričom toto potvrdenie je prílohou vyhlásenia,
b) zaplatená daň daňovníka na účely odseku 1 je vyššia alebo sa rovná poukázanej dani,
c) prijímateľ je fyzická osoba, ktorá je poberateľom predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, invalidného dôchodku alebo sociálneho dôchodku podľa osobitného predpisu 21) a je v priamom príbuzenskom vzťahu s daňovníkom,
d) prijímateľ má nárok na výplatu dôchodku v decembri kalendárneho roka,
e) prijímateľ má bydlisko na území Slovenskej republiky.
(6) Správca dane je povinný po splnení podmienok podľa odseku 5 previesť časť zaplatenej dane na účet prijímateľa do 31. decembra po skončení zdaňovacieho obdobia. Ak nebolo preukázané splnenie podmienok podľa odseku 5 alebo ak predložené vyhlásenie obsahuje nesprávne údaje o prijímateľovi, nárok na poukázanie sumy zodpovedajúcej sume podľa odseku 1 zanikne. O týchto skutočnostiach upovedomuje správca dane bez zbytočného odkladu daňovníka. Pri skúmaní podmienok podľa odseku 5 a pri poukazovaní sumy zodpovedajúcej sume podľa odseku 1 na účet prijímateľa správca dane nevydáva rozhodnutie podľa osobitného predpisu.128)(7) Časť zaplatenej dane poukázaný správcom dane sa vyplatí prijímateľovi podľa odseku 1 v deň splatnosti tohto dôchodku v mesiaci december kalendárneho roka, ak starobný dôchodok, invalidný dôchodok a sociálny dôchodok bol priznaný pred 1. decembrom kalendárneho roka.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
5
DÔVODOVÁ SPRÁVA
I.Všeobecná časť
Predkladaný návrh novely zákona o dani z príjmov reaguje na nepriaznivú sociálnu situáciu časti dôchodcov a tiež na snahy vlády SR zvýšiť mieru medzigeneračnej solidarity v spoločnosti prostredníctvom opatrení vykonaných cez daňovú legislatívu.
Navrhuje rozšíriť jestvujúcu možnosť daňovej asignácie, t.j. poukázanie časti zaplatenej dane daňovníkom inej osobe, v tomto prípade svojmu rodičovi, ktorý je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku. Výška takto poukázanej dane sa určuje pre daňovníka sumou maximálne 50,- za zdaňovacie obdobie. Rodič poberateľ dôchodku môže byť príjemcom poukázanej dane aj od viacerých detí daňovníkov/ 1dieťa max. 50 €, 2 deti max. 100 €, 3 deti max. 150 € ...atď/.
Návrh je výrazom medzigeneračnej solidarity zamestnaných detí so svojimi rodičmi. Čiastočne odstraňuje znevýhodnenie najmä rodičov viacdetných rodín, ktorých životná úroveň bola spravidla nižšia aj v čase starostlivosti o nezaopatrené deti a je nižšia aj v čase poberania dôchodkových dávok. Pri existencii priebežného dôchodkového piliera sa tak ich zamestnané deti viac solidarizujú s inými ako vlastnými rodičmi.
Návrh je sociálne spravodlivejší i k daňovníkom, pretože nemôže nastať situácia, že chudobnejší podporujú bohatších /viď. „vianočný príspevok“, na ktorý sa skladajú cez dane aj rodičia z rodín, kde je príjem na osobu nižší, ako príjem dôchodcov – poberateľov vianočného príspevku/.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s ústavou SR, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Prijatie novely uvedeného zákona bude mať dopad na štátny rozpočet i na verejné financie. Jeho presnú výšku nie je možné špecifikovať, pretože využitie tohto inštitútu je pre daňovníkov dobrovoľné. V prípade, žeby túto možnosť využilo cca 300 000 daňovníkov, dopad na rozpočet znížením príjmov by bol cca 10 miliónov v jednom rozpočtovom roku a rovnako aj v nasledujúcich rokoch a tiež zvýšenie výdavkov daňovej správy, ktoré vzniknú v súvislosti s poukázaním podielu zaplatenej dane /evidencia, spracovanie/ cca 0,7 mil. €.
6
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1- 4 :
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s rozšírením možnosti použitia časti dane daňovníkom.
K bodu 5 :
Rozširuje sa možnosť daňovej asignácie tak, že daňovník fyzická osoba môže jedenkrát za zdaňovacie obdobie poukázať maximálne 50,- zo svojej odvedenej dane svojmu rodičovi, ktorý je poberateľom dôchodku.
K čl. II:
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1.januára 2016.
7
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
2. Názov právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b) nie je upravená v práve Európskej únie
c) nie je upravená v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev ani
v judikatúre Súdu prvého stupňa
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
bezpredmetné
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie:
bezpredmetné