1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
__________________________________________________
Číslo:
N á v r h
poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Júliusa Brocku a Jána Figeľa
n a v y d a n i e
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
___________________________________________________________________
Návrh na uznesenie:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
návrh poslancov Národnej rady
Slovenskej republiky na vydanie zákona,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Bratislava apríl 2015
2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
(Návrh)
ZÁKON
z ........... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 408/2002 Z. z., zákona č. 413/2002 Z. z., zákona č. 210/2003 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 131/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 231/2006 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 348/2007 Z.z., zákona č. 200/2008 Z.z., zákona č. 460/2008 Z.z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z.z., zákona č. 574/2009 Z.z., zákona č. 543/2010 Z.z., zákona č. 48/2011 Z.z., zákona č. 257/2011 Z.z., zákona č. 406/2011 Z.z., zákona č. 512/2011 Z.z., zákona č.251/2012 Z.z., zákona č. 361/2012 Z.z., zákona č. 233/2013 Z.z., zákona č. 58/2014 Z.z., zákona č. 183/2014 Z.z. a zákona č. 307/2014 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 64, v odseku 1 nahradiť pôvodný text za písmenom c textom nasledovného znenia:
c) v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke a ešte 6 mesiacov po jej skončení alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky,
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2015.
3
DÔVODOVÁ SPRÁVA
I.Všeobecná časť
Národná rada schválila v roku 2014 novelu Ústavy SR, kde úpravou článku 41 posilnila postavenie rodiny v našej spoločnosti /Ústavný zákon č. 161/2014 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava SR č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov/.
Vytvárať priaznivé prostredie pre rodiny s deťmi je najlepšia sociálna politika štátu. Skutočný rozvoj jednotlivcov i blahobyt spoločnosti je dôsledok zdravých, harmonických a fungujúcich rodín. Cieľom tohto návrhu novely Zákonníka práce je predĺžením ochrannej doby zamestnankyne a zamestnanca na rodičovskej dovolenke zvýšiť právnu ochranu zamestnaných rodičov pri starostlivosti o maloleté nezaopatrené dieťa a týmto zlepšiť životné podmienky rodín s deťmi.
Prítomnosť dieťaťa v rodine znamená na jednej strane výrazné zvýšenie rodinných výdavkov, na druhej strane prechod zo zamestnania do režimu celodennej starostlivosti o dieťa na materskej alebo rodičovskej dovolenke znamená výrazné zníženie príjmu v rodine a toto spolu s nedostatočnou ochranou rodičov v zamestnaní nepriaznivo vplýva na rozhodovanie sa rodičov a odkladanie tehotenstva z existenčných dôvodov.
Predĺženie ochrannej doby, počas ktorej nie je možné zamestnanca prepustiť - zákaz výpovede počas šiestich mesiacov po návrate do zamestnania z rodičovskej dovolenky, je opatrením výrazne zlepšujúcim atmosféru v rodine, pomáha rodičom a v konečnom dôsledku zlepšuje i atmosféru v spoločnosti.
Návrh je reakciou aj na pretrvávajúci nepriaznivý demografický vývoj v našej krajine.
Navrhovaná právna úprava je v súlade s ústavou SR, ústavnými zákonmi a inými zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Prijatie novely uvedeného zákona nebude mať dopad na štátny rozpočet a verejné financie.
Návrh zákona nebude mať vplyv na životné prostredie, ani na zamestnanosť a podnikateľské prostredie ovplyvní skôr pozitívne.
4
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1:
Navrhuje sa predĺžiť ochranná doba zamestnankyne a zamestnanca na rodičovskej dovolenke o dobu v trvaní 6 mesiacov, počas ktorej zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď. Týmto sa zvyšuje pracovno-právna ochrana rodiča pri starostlivosti o maloleté nezaopatrené dieťa.
K čl. II:
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1.septembra 2015.
5
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
Návrhu zákona s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1. Predkladateľ právneho predpisu:
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky.
2. Názov právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b) nie je upravená v práve Európskej únie
c) nie je upravená v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev ani
v judikatúre Súdu prvého stupňa
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
bezpredmetné
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a Európskej únie:
bezpredmetné