Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Predmetným návrhom budú dotknutí zakladatelia a spoločníci kapitálových obchodných spoločností (právnické osoby aj fyzické osoby). Počet takto dotknutých subjektov nie je možné určiť, nakoľko sa nevedú osobitné štatistiky, ktorými by sa sledovala početnosť zakladateľov pri zakladaní kapitálových spoločností, ako aj údaj o ich právnej povahe.
Pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie sa predpokladá v oblasti:
- redukovania nekalých podnikateľských praktík spočívajúcich v poškodzovaní štandardných veriteľov kapitálových spoločností v stave ich nízkej kapitalizácie vlastnými zdrojmi;
- sprísnenia fiduciárnych povinnosti,
- sprísnenej zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu,
- zlepšenia prístupu k spravodlivosti v prípade účasti podnikateľských subjektov v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Prínos predkladateľ identifikuje v oblasti redukovania nekalých podnikateľských praktík spočívajúcich v podnikaní niektorých spoločností, ktoré sa uskutočňuje na riziko veriteľov.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Bez administratívnych nákladov.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Zásadná negatívna zmena v doterajšom fungovaní subjektov na slovenskom trhu nenastane. Viaceré z konceptov, ktoré súčasťou návrhu v skutočnosti implicitne platia aj v súčasnosti, aj keď vynútiteľnosť ich dodržiavania je odlišná (zákaz vrátenia vkladov - vrátenie vkladov prostredníctvom pôžičiek spriaznených osôb).
Na druhej strane sa očakávať zásadne pozitívny prínos opatrení v tom zmysle, že sa zamedzí nekalému obchodnému konaniu subjektov.
Zámerom úspešného implementovania návrhov do praxe je zníženie, prípadne aj zamedzenie podvodných konaní, čo sa premietne aj do posilnenia zdravého konkurenčného prostredia.
3.5. Aké predpokladané spoločensko–ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Návrh je spôsobilý založiť pozitívny vplyv v podnikateľskom prostredí v SR, najmä pri podnikaní formou kapitálovej obchodnej spoločnosti tým, že stransparentňuje pravidlá jej financovania a rozširuje možnosti pre právnu ochranu veriteľov kapitálových spoločností. Register diskvalifikácií by mal odrádzať od neplnenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas.