Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Bez vplyvov.
Kvantifikujte:
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Návrh bude mať pozitívne vplyvy na prístup k právam, keďže zamestnanci budú oslobodení od povinnosti zložiť preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu, v prípadoch vymáhania pohľadávok na mzde, odstupnom alebo odchodnom. Pre zamestnancov bude taktiež jednoduchšie podať návrh na konkurz, keďže ho nebudú musieť doložiť judikovanou pohľadávkou.
Uvedený vplyv nie je možné v danom štádiu legislatívneho procesu kvantifikovať vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné predpokladať počet podaných návrhov na vyhlásenie konkurzu zo strany zamestnancov v takýchto prípadoch.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Bez vplyvov.
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
Bez vplyvov.