Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
25
50
v tom: Všeobecná pokladničná správa
0
0
25
50
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
25
50
- vplyv na územnú samosprávu
Výdavky verejnej správy celkom
10 000
11
33
66
v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR /
08P Financovanie systému súdnictva
10 000
11
33
66
z toho:
- vplyv na ŠR
10 000
11
33
66
- vplyv na územnú samosprávu
Celková zamestnanosť
- z toho vplyv na ŠR
Financovanie zabezpečené v rozpočte
10 000
11
33
66
v tom: Ministerstvo spravodlivosti SR /
08P Financovanie systému súdnictva
10 000
11
33
66
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, výdavky)
- 10 000
-11
-8
-16
z toho vplyv na ŠR
- 10 000
-11
-8
-16
financovanie zabezpečené v rozpočte
10 000
11
33
66
Rozpočtovo nekrytý vplyv na ŠR
0
0
25
50
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Výdavky za kapitolu Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečené v rozpočte kapitoly pre jednotlivé roky.
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši?
Opatrenia, ktoré súčasťou návrhu zákona ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a iné zákony upravujú predpisy obchodného práva v súvislosti so zavedením spoločnosti s ručením obmedzeným s nižším základným imaním, upravujú ustanovenia o kríze spoločnosti, zavádzajú možnosť vylúčiť štatutárny orgán spoločnosti z výkonu tejto funkcie a register diskvalifikácií, upravujú pravidlá v konkurze. Uvedený návrh zákona má nadobudnúť účinnosť 1.1.2015.
Kto bude návrh implementovať?
Minister spravodlivosti.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
x kombinovaný návrh
iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
Objem aktivít
2015
2016
2017
2018
Indikátor ABC
-
-
-
-
Indikátor KLM
-
-
-
-
Indikátor XYZ
-
-
-
-
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Negatívny dopad opatrenia na verejné financie
Kapitola Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky:
V súvislosti s vedením registra diskvalifikácií Okresným súdom Žilina bude nevyhnutné vykonať v roku 2014 zmeny v informačnom systéme Súdny manažment, ktoré dodávateľ systému odhadol vo výške 10 000 €, pričom ide o kapitálové výdavky na rozpočtovej položke 711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív (softvér).
Ďalej v súvislosti s vedením registra diskvalifikácií vzniknú zvýšené náklady na poštovné z dôvodu zasielania diskvalifikačných listov súdmi na Okresný súd Žilina, ktorý následne zasiela výpis z registra diskvalifikácií súdom, ktoré vedú obchodný register, v ktorom je vylúčený subjekt zapísaný. Pri cene zásielky 1,10 pre rok 2015 predpokladáme 10 zásielok (10 diskvalifikačných listov a žiadne rozhodnutie) vo výške 11 €, pre rok 2016 predpokladáme 30 zásielok (20 diskvalifikačných listov a 5 rozhodnutí doručených v priemere dvom súdom) vo výške 33 a pre rok 2017 predpokladáme 60 zásielok (30 diskvalifikačných listov a 15 rozhodnutí doručených v priemere dvom súdom) vo výške 66 €, čo predstavuje zvýšenie výdavkov na rozpočtovej položke 632 Energie, voda a komunikácie (poštovné).
Pozitívny dopad opatrenia na verejné financie
Kapitola Všeobecná pokladničná správa:
V súvislosti so zmenou v sadzobníku súdnych poplatkov pridanie bodu do položky 24a poplatok za vydanie osvedčenia o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je alebo nie je vo výše 2,50 budú vyššie plnené príjmy. Predpokladá sa, že takéto žiadosti budú podávané najskôr v roku 2016, pričom v tomto roku bude podaných cca 10 žiadostí čo predstavuje príjmy vo výške 25 a v roku 2017 cca 20 žiadostí, čo predstavuje príjmy vo výške 50 €. Z uvedených dôvodov predpokladáme zvýšenie plnenia príjmov vo vyššie uvedených rokoch a výškach na rozpočtovej položke 220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (súdne poplatky).
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2014
2015
2016
2017
poznámka
Daňové príjmy* (100) 1
Nedaňové príjmy (200) 1
220 – Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (súdne poplatky)
0
25
50
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) 1
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) 1
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
25
50
1 položky podľa platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017
Bežné výdavky (600) 2
11
33
66
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 2
Poistné a príspevok do poisťovní (620) 2
Tovary a služby (630)2
632 – Energie, voda a komunikácie (poštovné)
11
33
66
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700) 2
10 000
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív (softvér)
10 000
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800) 2
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
10 000
11
33
66
z toho výdavky na ŠR:
10 000
11
33
66
Bežné výdavky (600) 2
11
33
66
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) 2
Kapitálové výdavky (700) 2
10 000
2 položky podľa platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 6
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2014
2015
2016
2017
poznámka
Počet zamestnancov celkom*
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
z toho vplyv na ŠR
* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)
Poznámky:
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“