1
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu ústavného zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona
č. 545/2005 Z. z.
3. Predmet návrhu zákona v práve Európskej únie upravený: nie je
a) v primárnom práve
b) v sekundárnom práve
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii : žiadne
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: Stupeň zlučiteľnosti sa
nevyjadruje, nakoľko problematika je ponechaná na vnútroštátnu právnu úpravu.
2
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Predpokladá sa, že novelizácia ústavného zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nakoľko sa rozširuje jeho osobná pôsobnosť a v tejto súvislosti je možné voči verejným funkcionárom vyvodiť zodpovednosť za nesplnenie alebo porušenie povinností a obmedzení ustanovených týmto ústavným zákonom vrátane sankcií, ktoré sa verejným funkcionárom za nesplnenie alebo porušenie povinností alebo obmedzení ukladajú. Platí pritom, že výnos z pokút je v závislosti od konajúceho orgánu príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtu príslušnej obce, vyššieho územného celku alebo verejnej vysokej školy.
Novelizácia ústavného zákona bude mať ďalej pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti, pretože verejnosť bude vo väčšej miere disponovať informáciami o majetkových pomeroch verejných funkcionárov.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné