Návrh
Ú S T A V N Ý ZÁKON
z ...................2015,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V čl. 2 odsek 1 znie:
„(1) Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie
a)prezidenta Slovenskej republiky,
b)poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
c)členov vlády Slovenskej republiky,
d)vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie členmi vlády Slovenskej republiky,
e)sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky,
f)predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
g)členov Súdnej rady Slovenskej republiky,
h)generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora,
i)verejného ochrancu práv,
j)predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
k)štátnych tajomníkov,
l)náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
m)riaditeľa Slovenskej informačnej služby,
n)členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
o)starostov obcí,
p)poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach,
q)predsedov vyšších územných celkov,
r)poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov,
s)rektorov verejných vysokých škôl,
t)predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov,
u)generálneho riaditeľa a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska,
v)generálneho riaditeľa a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne,
w)štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne,
x)generálneho riaditeľa a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky,
y)členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie,
z)predsedu a členov Regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových odvetví,
aa) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb,
ab) štatutárnych orgánov alebo členov štatutárnych orgánov a členov dozorných rád právnických osôb, v ktorých majoritnú majetkovú účasť štát alebo Fond národného majetku Slovenskej republiky, osôb zastupujúcich štát v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu a osôb zastupujúcich Fond národného majetku Slovenskej republiky v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky,
ac) riaditeľov štátnych podnikov a členov dozorných rád štátnych podnikov, ktorých do funkcie ustanovuje štát,
ad) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov Rady Slovenského pozemkového fondu,
ae) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky,
af) predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa,
ag) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky,
ah) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,
ai) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
aj) členov výkonného výboru a členov dozornej rady Fondu národného majetku Slovenskej republiky,
ak) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,
al) prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky,
am) riaditeľa Vojenského obranného spravodajstva,
an) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky,
ao) ktoré nie uvedené v písmenách a) an), do ktorých verejní funkcionári navrhovaní, volení alebo z ktorých odvolávaní Národnou radou Slovenskej republiky, okrem členov disciplinárnych senátov súdov Slovenskej republiky a členov výberovej komisie na obsadenie voľného miesta sudcu.“.
2.V čl. 5 odseky 2 až 6 znejú:
„(2) Verejný funkcionár nesmie podnikať; to sa nevzťahuje na výkon povolania, ktoré môže vykonávať len fyzická osoba za zákonom ustanovených podmienok.
(3) Verejný funkcionár nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti, okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze.
(4) Zákaz podľa odseku 3 sa nevzťahuje na
a) členstvo verejného funkcionára v orgáne právnickej osoby, ktoré vyplýva zo zákona alebo z výkonu funkcie verejného funkcionára,
b) zastupovanie štátu v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, na zastupovanie Fondu národného majetku Slovenskej republiky v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky a na zastupovanie obce alebo vyššieho územného celku v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce alebo s majetkovou účasťou vyššieho územného celku.
(5) Verejný funkcionár, ktorý vykonáva činnosti podľa odseku 4, nesmie za ich výkon poberať odmenu a iné finančné plnenie, okrem náhrady preukázaných výdavkov s výkonom tejto funkcie.
(6) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa nevzťahujú na verejných funkcionárov podľa čl. 2 ods. 1 písm. p) a r). Zákaz podľa odseku 2 sa nevzťahuje na verejného funkcionára podľa čl. 2 ods. 1 písm. o).“.
3.V čl. 5 ods. 7 sa slová „odsekov 1 a 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 3“.
4.V čl. 6 odsek 1 znie:
„(1) Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej osobný záujem, je povinný oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi alebo pred hlasovaním o tejto veci.“.
5.V čl. 7 ods. 1 úvodná veta znie:
„Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, od ktorého sa ujal verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, v ktorom uvedie“.
6.V čl. 7 ods. 1 písm. c) sa za slovo „požitky“ pripájajú slová „a dátum, od ktorého sa ujal výkonu verejnej funkcie“.
7.V čl. 7 ods. 1 písmená d) a e) znejú:
„d) svoje príjmy, vrátane paušálnych náhrad dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku za výkon funkcie verejného funkcionára a za výkon iných funkcií, zamestnaní a činností, ktoré verejný funkcionár v uvedenom období vykonával, ako aj ďalšie príjmy, ktoré sa uvádzajú v daňovom priznaní a ostatné finančné príjmy, ktoré podliehajú dani z príjmov, ak sú vyššie ako 100 eur ročne,
e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela (manželky) a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodinný stav a adresa trvalého pobytu a údajov o podieloch vo vzťahu k majetkovým pomerom,“.
8.V čl. 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) popis daru, inej výhody alebo sumy finančného daru spolu s menom, priezviskom a adresou trvalého bydliska alebo obchodným menom a adresou sídla darcu alebo osoby, ktorá výhodu poskytla, a ktorý prijal verejný funkcionár v roku, za ktorý sa oznámenie podáva, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 4 000 eur.“.
9.V čl. 7 odsek 2 znie:
„(2) K písomnému oznámeniu podľa odseku 1 verejný funkcionár priloží kópiu
a)podaného daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za predchádzajúci kalendárny rok, alebo
b)iný doklad vydávaný na daňové účely obsahujúci sumu príjmov, ktoré verejný funkcionár získal za predchádzajúci kalendárny rok.“.
10.V čl. 7 odsek 4 znie:
„(4) Majetkovými pomermi podľa odseku 1 písm. e) sa rozumie
„a) vlastníctvo nehnuteľnej veci vrátane vlastníctva bytu a nebytového priestoru,
b) vlastníctvo hnuteľnej veci, ak jej zvyčajná hodnota je nad 10 000 eur,
c) vlastníctvo majetkového práva alebo inej majetkovej hodnoty, ak ich zvyčajná hodnota je nad 10 000 eur, alebo
d) existencia záväzku, ak jeho predmetom je peňažné plnenie vo zvyčajnej hodnote nad 10 000 eur,
„e) užívanie nehnuteľnej veci a hnuteľnej veci vo vlastníctve inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby, ak hodnota užívania nehnuteľnej veci alebo hnuteľnej veci presahuje 4 000 eur za kalendárny rok.“.
11.V čl. 7 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6 ktoré znejú:
„(5) V písomnom oznámení o majetkových pomeroch podľa odseku 4 verejný funkcionár uvedie skutočnosti uvedené v prílohe č. 1.
(6) Oznámenie podľa odseku 1 sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1. Osobné údaje verejného funkcionára sa poskytujú alebo zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú zastáva. Národná rada Slovenskej republiky zverejňuje tlačivo na svojom webovom sídle.“.
Doterajšie odseky 5 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 12.
12.V čl. 7 ods. 8 a 9 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a v ods. 10 a 11 sa slová „ odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
13.V čl. 7 ods. 9 druhá veta znie: „Oznámenia podané podľa odseku 7 zverejňuje komisia obecného a mestského zastupiteľstva a zastupiteľstva mestských častí v Bratislave a Košiciach na webovom sídle obce, mesta alebo mestskej časti ak ho zriadené, komisia zastupiteľstva vyššieho územného celku na webovom sídle vyššieho územného celku, akademický senát na webovom sídle verejnej vysokej školy a výbor na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky.”.
14.Čl. 7 ods. 11 sa za slovom „vlastní“ vypúšťa čiarka a slová „alebo identifikáciu ďalších strán v právnych vzťahoch podľa odseku 4 písm. c) a d)“.
15.Čl. 7 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Povinnosť podať písomné oznámenie podľa odseku 1 je splnená aj vtedy, ak bolo oznámenie podané elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona.“.
16.V čl. 8 ods. 1 úvodnej vete sa slová „v čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) m), o), q), t) zk)“ sa nahrádzajú slovami „.v čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) m), o), q), t) ao) “.
17.V čl. 8 ods. 4 sa slová „čl. 7 ods. 5“ nahrádzajú slovami „čl. 7 ods. 7“ a slová „čl. 7 ods. 7“ sa nahrádzajú slovami „ čl. 7 ods. 9“.
18.Čl. 8 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Oznámenie podľa odseku 5 sa podáva na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2. Osobné údaje verejného funkcionára sa poskytujú alebo zverejňujú v rozsahu titul, meno, priezvisko a verejná funkcia, ktorú vykonával.“.
19.V čl. 9 ods. 1 písm. a) sa slová „v čl. 2 ods. 1 písm. a) n) a t) zk)“ nahrádzajú slovami „v čl. 2 ods. 1 písm. a) až n) a t) až ao)“.
20.V čl. 9 odsek 4 znie:
„(4) Orgán podľa odseku 1 umožní verejnému funkcionárovi, proti ktorému sa vedie konanie, aby sa ku konaniu vyjadril; ak je to potrebné, vykoná dokazovanie.“.
21.V čl. 9 ods. 5 sa slová „do 60 dní“ nahrádzajú slovami „do 180 dní“.
22.V čl. 9 ods. 8 písm. a) sa za slovo „funkcionárovi“ vkladajú slová „počas jedného funkčného obdobia“.
23.V čl. 9 ods. 10 písmeno a) znie:
„a) v sume zodpovedajúcej mesačnému platu verejného funkcionára, ak ide o porušenie povinnosti oznámiť svoj osobný záujem podľa čl. 6 a porušenie povinnosti podať oznámenie podľa čl. 7 v lehote ustanovenej v čl. 7,“.
24.V čl. 9 ods. 10 písm. b) sa na konci vypúšťajú slová „týkajúce sa jeho majetkových pomerov“.
25.V čl. 9 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11) Pokutu podľa odseku 10 písm. a) c) možno uložiť aj opakovane, a to za každých 180 dní od právoplatnosti rozhodnutia, ak verejný funkcionár do 180 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia neurobil žiadne úkony smerujúce k náprave protiprávneho stavu okrem prípadov, kedy verejný funkcionár nemôže odstrániť protiprávny stav z vážnych dôvodov, ktoré posúdi konajúci orgán.“.
Doterajšie odseky 11 až 16 sa označujú ako odseky 12 až 17.
26.V čl. 9 ods. 12 písm. a) sa slová „t) až zk)“ nahrádzajú slovami „t) až ao)“
27.V čl. 9 ods. 12 písm. e) sa slová „ods. 14“ nahrádzajú slovami „ods. 15“.
28.V čl. 9 odsek 13 znie:
„(13) Ak sa v konaní nepreukázalo, že verejný funkcionár nesplnil alebo porušil povinnosť alebo obmedzenia ustanovené týmto ústavným zákonom alebo zákonom, alebo v oznámení podľa čl. 7 alebo čl. 8 uviedol neúplné alebo nepravdivé údaje, orgán podľa odseku 1 rozhodne o zastavení konania. Na prijatie platného rozhodnutia o zastavení konania je potrebná najmenej trojpätinová väčšina prítomných členov orgánu, ktorý konanie uskutočňuje. Rozhodnutie o zastavení konania obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku. Konanie sa zastaví aj vtedy, ak sa verejný funkcionár pred hlasovaním o rozhodnutí podľa odseku 6 vzdá svojej funkcie.“.
29.V čl. 9 ods. 16 sa slová „ odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 15“.
30.Čl. 9 sa dopĺňa odsekom 18, ktorý znie:
„(18) Ak orgán podľa odseku 1 nerozhodne v lehote podľa odseku 5, konanie sa zastaví. Na rozhodnutie o zastavení konania odsek 13 platí rovnako.“.
31.V čl. 10 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Proti rozhodnutiu o zastavení konania podľa čl. 9 ods. 13 a 18 môže dotknutý verejný funkcionár alebo 1/3 členov orgánu, ktorý vo veci rozhodol podať odvolanie do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia verejnému funkcionárovi, okrem konania, ktoré bolo zastavené za porušenie povinnosti podať oznámenie v lehote stanovenej v čl. 7. Príslušný orgán, ktorý vo veci rozhodoval môže o odvolaní sám rozhodnúť, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie. Ak tento orgán odvolaniu nevyhovie, postúpi ho v lehote 30 dní na rozhodnutie Ústavnému súdu Slovenskej republiky. Ústavný súd Slovenskej republiky rozhodne o odvolaní do 60 dní odo dňa jeho doručenia. Ústavný súd Slovenskej republiky preskúma napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, ak pre to dôvody, rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí. Ústavný súd rozhodnutie zruší a vec vráti správnemu orgánu, ktorý ho vydal, na nové prerokovanie a rozhodnutie, pokiaľ je to vhodnejšie najmä z dôvodov rýchlosti alebo hospodárnosti. Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky je konečné.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
32.V čl. 10 ods. 5 sa slová „čl. 9 ods. 14“ nahrádzajú slovami „ čl. 9 ods. 15“.
33.Čl. 12 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Majetkový prírastok verejného funkcionára na účely konania podľa čl. 9 ods. 8 písm. b) je rozdiel medzi jednotlivými údajmi v písomnom oznámení podľa čl. 7 ods. 1, a to najmä rozdiel medzi jednotlivými údajmi podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) v roku, v ktorom sa posudzuje pôvod majetkového prírastku, s údajmi za predchádzajúci kalendárny rok pri zohľadnení údajov o nadobudnutí nehnuteľnej veci a hnuteľnej veci v posudzovanom období.“.
34.Za čl. 12a sa vkladá čl. 12b, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Čl. 12b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1) Ak verejný funkcionár vykonáva k 1. januáru 2016 funkciu, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je podľa ústavného zákona účinného pred 1. januárom 2016 nezlučiteľná s jeho funkciou verejného funkcionára, je povinný do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti ústavného zákona účinného od 1. januára 2016 jej vykonávanie skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.
(2) Konanie vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným záujmom začaté pred 1. januárom 2016 sa dokončí podľa ústavného zákona účinného pred 1. januárom 2016.
(3) Oznámenia podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 za rok 2015 sa podávajú podľa ústavného zákona účinného od 1. januára 2016.
(4) Oznámenie podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 možno podať orgánu podľa čl. 7 ods. 7 písomne a aj elektronickými prostriedkami. Podrobnosti pri podávaní oznámení podľa čl. 7 ods. 1 a čl. 8 ods. 5 elektronickými prostriedkami upraví orgán podľa čl. 7 ods. 7 a oznámi ich na svojom webovom sídle.“.
35.Príloha č. 1 znie:
Príloha č. 1 k ústavnému zákonu č. 357/2004 Z. z. v znení zákona č...../2015 Z. z.
Vzor oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov