DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti Erika Jurinová a Miroslav Kadúc.
Cieľom predloženého návrhu zákona je odstránenie diskriminačného stavu v oblasti zvyšovania starobných dôchodkov u osôb, ktoré do 31. decembra 2003 poberali starobný dôchodok a boli povinne dôchodkovo poistené z titulu svojho zamestnania, pričom podľa doteraz platných predpisov za toto obdobie nemajú nárok na zvýšenie starobného dôchodku a odvedené sociálne odvody sa im ani nezapočítali.
Súčasné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení), ktorý je účinný od 1. januára 2004 v § 66 ods. 1 priznáva nárok na zvýšenie dôchodku aj pre tých dôchodcov, ktorí súčasne pracujú a poberajú dôchodok. V § 261 ods. 3 tohto zákona sa zakotvilo, že poistencom, ktorým vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku pred účinnosťou nového zákona, čiže pred 1. januárom 2004, a ktorí nepoberali počas vykonávania zamestnania starobný dôchodok, vznikol nárok na zvýšenie tohto dôchodku.
Nový zákon o sociálnom poistení však nemyslel na zvýšenie starobných dôchodkov pre starobných dôchodcov, ktorým bol priznaný starobný dôchodok pred 1. januárom 2004, a ktorí v období do 31. decembra 2003 počas poberania starobného dôchodku súčasne pracovali a mali povinnosť platiť si povinné dôchodkové poistenie. Toto obdobie, keď si platili povinné odvody do dôchodkových fondov sa im v skutočnosti nikde nepremietlo a v porovnaní s pracujúci dôchodcami po 1. januári 2004 sú tieto osoby diskriminované.
Aj z vyššie uvedeného dôvodu sa navrhuje odstránenie tohto nespravodlivého a diskriminačného stavu a spätné prepočítanie zvýšenia starobných dôchodkov pre osoby, ktoré do 31. decembra 2003 počas poberania starobného dôchodku boli z titulu postavenia poistenca povinne dôchodkovo poistené.
Predkladaný návrh zákona pozitívne sociálne vplyvy (hospodárenie obyvateľstva a rovnosť príležitostí a rodová rovnosť a vplyvy na zamestnanosť), môže za určitých okolností zakladať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá však vplyv na podnikateľské prostredie, nevyvoláva vplyvy na životné prostredie a ani na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhovaným ustanovením sa odstraňuje diskriminácia voči osobám, ktoré poberali dôchodok v období do 31. decembra 2003, súčasne v tomto období pracovali a ako poistenci si riadne odvádzali odvody v rámci dôchodkového poistenia. Právna úprava v zákone č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov, však neprihliadala na obdobie dôchodkového poistenia, v ktorom dôchodca poberal aj dôchodok.
Podľa platného znenia § 249 ods. 1 písm. a) zákona o sociálnom poistení je poistencom aj fyzická osoba, ktorá bola zúčastnená na nemocenskom poistení a na dôchodkovom zabezpečení podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004. Zákonom č. 274/2000 Z. z. museli byť od 1. januára 2001 povinne dôchodkovo poistení pracujúci dôchodcovia, ako aj dôchodcovia v pozícií samostatne zárobkovo činných osôb, čiže si museli platiť dôchodkové poistenie. Novým zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa tento diskriminačný prvok od účinnosti tohto zákona, čiže od 1. januára 2004 síce odstránil, avšak žiadnym spôsobom neprihliadol na obdobie do 31. decembra 2003, ktoré sa pracujúcim dôchodcom nikde nepremietlo v podobe nároku na zvýšenie dôchodku za toto obdobie, čo sa javí byť diskriminačné.
Aj z tohto dôvodu sa navrhuje, aby sa poistencom, ktorým vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku pred 1. januárom 2004, zvýšil ich vypočítaný starobný dôchodok za obdobie dôchodkového poistenia získaného do 31. decembra 2003, v ktorom tieto osoby poberali svoj priznaný dôchodok alebo jeho časť o sumu, ktorá sa vypočíta ako súčin súčtu jednej polovice osobných mzdových bodov získaných za obdobie dôchodkového poistenia v období do 31. decembra 2003 počas poberania starobného dôchodku alebo jeho časti a aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia. Takýto spôsob určenia (výpočtu) sumy starobného dôchodku je v súlade s § 66 ods. 4 zákona o sociálnom poistení.
K bodu 2
Navrhuje sa, aby Sociálna poisťovňa určila sumu starobného dôchodku pre osoby, ktoré do 31. decembra 2003 poberali starobný dôchodok a boli súčasne povinne dôchodkovo poistené, a to do 31. decembra 2015, a to aj v prípade, ak bolo právoplatne rozhodnuté podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003. Keďže ide o diskriminačný stav, ktorý bol spôsobený týmto dôchodcom, je na štáte a teda Sociálnej poisťovni, aby im tieto dôchodky prepočítali. Rovnako z dôvodu, aby mala Sociálne poisťovňa dostatočne dlhý čas na tieto prepočty, túto povinnosť si môže splniť do 31. decembra 2015.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného návrhu zákona so zohľadnením legisvakačnej lehoty, a to od 1. augusta 2015.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTInávrhu zákona s právom Európskej únie
1.Predkladateľ návrhu zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Erika Jurinová a Miroslav Kadúc
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to v čl. 48 (voľný pohyb osôb pracovníci započítanie období) Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii
a)bezpredmetné,
b)v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c)bezpredmetné.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
- úplný
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
sa predpokladať, že prijatie návrhu zákona bude mať pozitívne sociálne vplyvy, najmä na hospodárenie obyvateľstva, keďže sa niektorým osobám zvýšia ich starobné dôchodky. Nie je možné odhadnúť o akú skupinu osôb pôjde a ani to, o aké sumy sa im tieto dôchodky zvýšia, keďže nemáme k dispozícii presné údaje zo Sociálnej poisťovne. Keďže si tieto osoby v minulosti odvádzali povinne odvody do dôchodkových fondov, tieto by sa im mali premietnuť v podobe zvýšenie dôchodkovej dávky na základe princípu zásluhovosti. Hospodárenie tejto skupiny obyvateľstva, ktorých sa bude novela týkať sa zlepší z dôvodu, že sa zvýši ich vyplácaný starobný dôchodok. Pri výpočte doplatku ku starobnému dôchodku za obdobie, ktoré sa týmto osobám nepremietlo v podobe zvýšenia dôchodkovej dávky sa vychádzalo z princípov, na ktorých je dnes založený výpočet dôchodkovej dávky pokiaľ dôchodca pracuje, odvádza si dôchodkové poistenie a súčasne poberá svoj starobný alebo predčasný starobný dôchodok alebo jeho časť.
Návrh zákona bude mať v rámci kategórie sociálnych vplyvov zároveň pozitívny vplyv na rovnosť príležitostí, keďže sa zrovnoprávni ekonomické postavenie pracujúcich starobných dôchodcov, ktorí poberali starobný dôchodok po 1. januári 2004 s tými, ktorí poberali dôchodok a súčasne pracovali do 31. decembra 2003.
Na druhej strane návrh zákona môže mať aj negatívny dopad na rozpočet verejnej správy v prípade, ak Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, resp. Sociálna poisťovňa, t.j. subjekty, ktoré boli o probléme upravenom v predloženom návrhu zákona informované, nevyčlenili v rozpočte na rok 2015, resp. nevyčlenia v návrhu rozpočtu na rok 2016, dostatočné finančné prostriedky na zvýšenie dôchodkových dávok (doplatkov k starobnému dôchodku) pre skupinu osôb, ktorej sa návrh zákona týka. Predpokladáme však, že ide o malú skupinu dôchodcov s nízkymi sumami navýšenia.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.