NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 28/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 13/2015 Z. z. a zákona č. 31/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠12a
Konečný užívateľ výhod
(1) Konečným užívateľom výhod sa na účely tohto zákona rozumie
a) pri právnickej osobe
1. fyzická osoba, ktorá priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, vrátane akcií na doručiteľa, ak nie je táto právnická osoba emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
2. fyzická osoba, ktorá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán právnickej osoby,
3. fyzická osoba, ktorá iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, ovláda právnickú osobu-podnikateľa,
4. fyzická osoba, ktorá na základe inej skutočnosti právo na hospodársky prospech vo výške najmenej 25 % z jej podnikania alebo inej jej činnosti,
b) pri fyzickej osobe fyzická osoba, ktorá právo na hospodársky prospech vo výške najmenej 25 % z jej podnikania alebo inej jej činnosti,
c) pri združení majetku podľa osobitného predpisu8c)
1. fyzická osoba, ktorá je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov,
2. fyzická osoba, ktorá patrí do okruhu osôb, v prospech ktorých sa zakladá alebo pôsobí združenie majetku, ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku,
3. fyzická osoba, ktorá je zakladateľom združenia majetku alebo ak ide u zakladateľa o právnickú osobu, tak fyzická osoba podľa písm. a.),
4. fyzická osoba, ktorá právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku.
(2) Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1, zapisujú sa do registra konečných užívateľov výhod u tejto osoby všetci členovia štatutárneho orgánu osoby, ktorá sa na podnikaní, riadení alebo kontrole tejto osoby podieľa spôsobom podľa odseku 1. Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá podľa prvej vety, zapisujú sa do registra konečných užívateľov výhod u tejto osoby všetci členovia jej štatutárneho orgánu.
(3) Za konečného užívateľa výhod sa považujú aj fyzické osoby, ak ich nie je viac ako desať, ktoré jednotlivo nespĺňajú kritériá uvedené v odseku 1, avšak na základe spoločného postupu sa môžu na podnikaní, riadení alebo kontrole osoby podieľať v obdobnom rozsahu ako fyzická osoba, ktorá kritériá uvedené v odseku 1 spĺňa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8c znie:
„8c) zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“
2.§ 26a sa vrátane nadpisu vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9c sa vypúšťa.
3.V § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a § 26a“ .
4.V § 31 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a preukazovania majetkovej účasti“.
5.V § 32 ods. 1 a § 32 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
6.V § 32 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).
7.V § 32 ods. 5 sa slová „písm. c) alebo písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) alebo
písm. c)“.
8.V § 36 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „preukazovanie majetkovej účasti,“.
9.V § 45 odsek 1 znie:
„(1) Verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzavrie zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu v lehote viazanosti ponúk. Uzavretá zmluva, koncesná zmluva a rámcová dohoda nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi. Ak tento zákon neustanoví inak, verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, alebo ktorých subdodávatelia podľa odseku 10, ktorí verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ zároveň nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, pokiaľ osoby podľa § 27 ods. 2, ktorých finančné zdroje uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo osoby podľa § 28 ods. 2, ktorých technické a odborné kapacity uchádzač alebo uchádzači využili na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.“.
10.V § 45 odsek 9 znie:
„(9) Úspešný uchádzač alebo uchádzači povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa uplynutia lehoty podľa odsekov 2 7, ak boli na ich uzatvorenie písomne vyzvaní. Úspešný uchádzač alebo uchádzači, ich subdodávatelia podľa odseku 10 a ich osoby podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 povinní na účely poskytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, ak tento zákon neustanoví inak. Ak úspešný uchádzač alebo uchádzači odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo nie splnené povinnosti podľa prvej vety alebo podľa druhej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí. Ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí odmietnu uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu, neposkytnú verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na ich uzavretie tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní alebo ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí, ich subdodávatelia podľa odseku 10 a ich osoby podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2 nesplnia povinnosť podľa druhej vety, verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí. Uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako tretí v poradí, ich subdodávatelia podľa odseku 10 a ich osoby podľa § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2, povinní splniť povinnosť podľa druhej vety a poskytnúť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na uzavretie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody tak, aby mohli byť uzatvorené do 30 dní odo dňa, keď boli na ich uzavretie písomne vyzvaní. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania pri zadávaní zákazky určiť, že lehota podľa prvej, štvrtej a piatej vety je dlhšia, než 30 dní.“.
11.§ 45 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú:
„(10) Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod sa vzťahuje na subdodávateľa, ktorý sa podieľať na dodaní plnenia v sume najmenej 30 % z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o nadlimitnú zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je najmenej 10 miliónov eur alebo v sume najmenej 50 % z hodnoty plnenia, uvedenej v ponuke uchádzača, ak ide o inú zákazku.
(11) Povinnosť podľa odseku 10 sa vzťahuje na subdodávateľa počas celého trvania zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania.“.
12.V § 100 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a § 26a ods. 3“.
13.V § 108a ods. 1 sa slová „§ 9 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 6“.
14.V § 112 písm. q) sa slová „§ 9 ods. 7“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 6“.
15.Za § 134 sa vkladá nadpis a § 134a až 134e, ktoré znejú:
„Register konečných užívateľov výhod
§ 134a
(1) Register konečných užívateľov výhod je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad a ktorý obsahuje údaje o konečných užívateľoch výhod.
(2) Úrad zverejňuje na svojom webovom sídle v registri konečných užívateľov výhod údaje podľa § 129 ods. 1 písm. a), c) a d), zoznam členov štatutárneho orgánu s uvedením ich mien a priezvisk, zoznam konečných užívateľov výhod s uvedením mena, priezviska, adresy pobytu konečného užívateľa výhod s uvedením písmena a bodu ustanovenia § 12a, na základe ktorého bol konečný užívateľ výhod určený a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom podľa osobitného predpisu.17b)
(3) Údaje zverejnené na webovom sídle úradu podľa odseku 2 účinné voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi a nie je potrebné ich v postupoch verejného obstarávania overovať.
(4) Úrad bezodplatne poskytne verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa osobitného zákona17c) výpis z registra konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa odseku 2 alebo potvrdenie o tom, že údaje v registri konečných užívateľov výhod nie zapísané, a to bezodkladne po tom, ako o ich poskytnutie verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo fyzická osoba alebo právnická osoba požiada.
(5) Ustanovenia § 128 134 okrem § 128 ods. 3 a 5, § 130 ods. 3, § 133 a § 134 ods. 2 sa primerane použijú na vedenie registra konečných užívateľov výhod, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 134b
(1) Úrad vykoná zápis do registra konečných užívateľov výhod na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby o zápis do registra konečných užívateľov výhod, ktorá obsahuje
a)údaje podľa § 129 ods. 1 písm. a), c) až e) a h),
b)zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, štátna príslušnosť, dátum narodenia konečného užívateľa výhod s uvedením písmena a bodu ustanovenia § 12a, na základe ktorého bol konečný užívateľ výhod určený a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom podľa osobitného predpisu. 17b)
(2) Prílohou k žiadosti o zápis do registra konečných užívateľov výhod je
a)doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
b)čestné vyhlásenie, že konečný užívateľ výhod nebol právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme,
c)čestné vyhlásenie, že údaje o konečných užívateľoch výhod uvedené v žiadosti o zápis do registra konečných užívateľov výhod sú pravdivé a úplné.
(3) Zápis do registra konečných užívateľov výhod sa vykonáva na dobu neurčitú.
(4) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej konečný užívateľ výhod je zapísaný v registri konečných užívateľov výhod, je povinná na žiadosť predložiť úradu doklady a dokumenty preukazujúce pravdivosť a úplnosť údajov a informácií uvedených v čestných vyhláseniach podľa odseku 2 a zapísaných v registri konečných užívateľov výhod, a to v lehote určenej úradom, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.
(5) Ak dôjde k zmene údajov podľa odseku 1, zapísaných v registri konečných užívateľov výhod, fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná oznámiť to úradu do 60 dní odo dňa, kedy k zmene došlo a doložiť k oznámeniu aj dokumenty podľa
odseku 2.
§ 134c
(1) Úrad môže z vlastného podnetu alebo na základe kvalifikovaného podnetu požiadať o súčinnosť pri identifikácii konečného užívateľa výhod zapísaného v registri konečných užívateľov výhod iný orgán verejnej moci, finančnú spravodajskú jednotku alebo povinnú osobu podľa osobitného predpisu8c). Dožiadaný orgán verejnej moci právo odoprieť poskytnutie požadovanej súčinnosti, ak by v súvislosti s jej poskytnutím došlo k porušeniu povinnosti uloženej zákonom, právne záväzným aktom Európskej únie alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná.17d)
(2) Povinná osoba podľa osobitného predpisu8c) je povinná poskytnúť úradu doklady, informácie alebo údaje o identifikácii konečného užívateľa výhod svojho klienta podľa osobitného predpisu8c), a to v lehote stanovenej úradom.
(3) Kvalifikovaný podnet môže podať každá osoba. Kvalifikovaný podnet musí obsahovať
a)meno, priezvisko, adresu pobytu fyzickej osoby alebo obchodné meno alebo názov a sídlo právnickej osoby, ktorá podáva podnet,
b)skutočnosti a doklady odôvodňujúce pochybnosť o tom, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri konečných užívateľov výhod pravdivé alebo úplné.
(4) Úrad chráni identitu oznamovateľa každého podnetu, ak o to oznamovateľ požiada.
§ 134d
Osobitné ustanovenia o vyčiarknutí z registra konečných užívateľov výhod
(1) Ak nie je možné overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, pretože štát, v ktorom adresu pobytu alebo sídlo táto osoba alebo štát, v ktorom sídlo právnická osoba, ktorá sa na jej podnikaní, riadení alebo kontrole podieľa spôsobom podľa § 12a ods. 1, nespolupracuje s orgánmi Slovenskej republiky pri overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod, úrad je povinný vyzvať fyzickú osobu alebo právnickú osobu, aby v lehote do 30 dní od doručenia výzvy hodnoverným spôsobom preukázala identifikáciu konečného užívateľa výhod. Ak táto fyzická osoba alebo právnická osoba nepreukáže hodnoverným spôsobom identifikáciu svojho konečného užívateľa výhod, úrad ju vyčiarkne z registra konečných užívateľov výhod.
(2) Úrad vyčiarkne z registra konečných užívateľov výhod fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ak jej bola právoplatne uložená pokuta alebo zákaz účasti podľa § 149 ods. 3 písm. b) alebo podľa § 149 ods. 3 písm. h), za to, že na účely zápisu konečných užívateľov výhod do registra konečných užívateľov výhod predložila údaje, informácie alebo čestné vyhlásenie, ktoré nie pravdivé alebo úplné.
§ 134e
Vypovedanie zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže vypovedať zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu uzavretú s uchádzačom, ktorý nemal v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí tohto uchádzača z registra konečných užívateľov výhod alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 149 ods. 3 písm. b).
§ 134f
Povinnosti súvisiace s registrom konečných užívateľov výhod podľa tohto zákona sa nevzťahujú na úspešného uchádzača, uchádzača a subdodávateľa, ktorý je fyzickou osobou a ktorému byť poskytnuté plnenie na základe zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody neprevyšujúcej 100 000 eur.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17b až 17d znejú:
17b) Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.,
17c) Napríklad § 42 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, § 14ba zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, § 13a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 11a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 12 ods. 3 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 34a zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 písm. f) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
17d) Napríklad čl. 7 ods. 2 a 4 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 339 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení (Ú. v. C 326, 26. 10. 2012; oznámenie č. 486/2009 Z. z.), čl. 37 ods. 37.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky v platnom znení (Ú. v. C 326, 26. 10. 2012). 41 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov”.
16.V § 149 ods. 1 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i) 5% zmluvnej ceny, ak uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi bez toho, aby boli v registri konečných užívateľov zapísaní ich koneční užívatelia výhod alebo bez toho, aby boli v registri konečných užívateľov zapísaní koneční užívatelia výhod subdodávateľa podľa §
45 ods. 10 známi verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi v čase uzavretia zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody alebo bez toho, aby boli v registri konečných užívateľov výhod zapísaní koneční užívatelia výhod osôb podľa § 27 ods. 2 alebo podľa § 28 ods. 2 tohto uchádzača alebo uchádzačov,“
Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená j) až l).
17.V § 149 ods. 3 písm. a) sa v celom texte vypúšťajú slová „preukazovanie majetkovej účasti“ v príslušnom tvare.
18.V § 149 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) uchádzačovi pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 eur a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak nesplnil povinnosť mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod a uzavrel s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu alebo na účely zápisu konečných užívateľov výhod do registra konečných užívateľov výhod predložil údaje, informácie, doklady, dokumenty alebo čestné vyhlásenie, ktoré nie sú pravdivé alebo úplné,“
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g).
19.§ 149 sa odsek 3 dopĺňa písmenami h) až j), ktoré znejú:
„h) subdodávateľovi podľa § 45 ods. 10, osobe podľa § 27 ods. 2 alebo osobe podľa § 28 ods. 2 pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 eur, ak nesplnila povinnosť mať v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo na účely zápisu konečných užívateľov výhod do registra konečných užívateľov výhod predložila údaje, informácie, doklady, dokumenty alebo čestné vyhlásenie, ktoré nie sú pravdivé alebo úplné,
i) fyzickej osobe alebo právnickej osobe pokutu do 100 000 eur, ak nesplnila povinnosť podľa § 134b ods. 5,
j) fyzickej osobe alebo právnickej osobe pokutu do 10 000 eur, ak nesplnila povinnosť podľa § 134b ods. 4.“.
20.V § 153 ods. 1 sa za slová „§ 134 ods. 2,“ vkladajú slová „§ 134d,“.
21.V § 153 ods. 3 sa slová „podľa § 149 ods. 3 písm. a) c)“ nahrádzajú slovami „podľa § 149 ods. 3 písm. a) až d)“.
22.Za § 155o sa vkladá § 155p, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠155p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015
(1) Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, koncesia, súťaž návrhov alebo postup zadávania podlimitnej zákazky, pri ktorých
bolo oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenie použité ako výzva na súťaž alebo výzva na predkladanie ponúk odoslané na uverejnenie do 30. júna 2015, sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2015.
(2) Priame rokovacie konanie, ktoré sa preukázateľne začalo do 30. júna 2015, sa dokončí podľa predpisov účinných do 30. júna 2015.
(3) V konaní a pri výkone kontroly, ktoré začal úrad do 30. júna 2015, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2015.
(4) V konaní a pri výkone kontroly, ktoré začne úrad po 30. júni 2015 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 a 2, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2015.
(5) Konanie o žiadosti o nápravu a konanie o námietkach, ktoré sa vzťahujú na verejné obstarávanie podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa dokončia podľa predpisov účinných do 30. júna 2015.
(6) Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vypovedať podľa § 134e zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu uzavretú po 1. júli 2015.
Čl. II
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z. a zákona č. 35/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 18 ods. 5 znie:
„(5) Povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa povinná osoba nemôže dovolávať voči Národnej banke Slovenska a ministerstvu pri výkone dohľadu a kontroly podľa § 29 a voči Úradu pre verejné obstarávanie, v rozsahu potrebnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu53a).“.
2.V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) poskytuje bez zbytočného odkladu Úradu pre verejné obstarávanie identifikáciu konečného užívateľa výhod klienta povinnej osoby, a to vždy keď finančná spravodajská jednotka pri svojej činnosti zistí rozdielnu identifikáciu konečného užívateľa výhod podľa tohto zákona a konečného užívateľa výhod osoby zapísanej v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu53a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:
53a) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 431/2002 Z. z., zákona č. 466/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z. a zákona č. 374/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 91 sa odsek 4 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u) Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu86dd).
Poznámka pod čiarou k odkazu 86dd znie:
„86dd) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 332/2011 Z. z., zákona č. 384/2011 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 235/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákonač. 333/2014 Z. z. a zákona č. 361/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenom au), ktoré znie:
„au) Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu19l).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19l znie:
„19l) zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z. a zákona č. 197/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 41 sa vkladá § 42, ktorý znie:
㤠42
Právnická osoba môže byť nadobúdateľom privatizovaného majetku podľa tohto zákona vtedy, ak je zapísaná v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu.8k)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8k) znie:
„8k) § 134a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z. a zákona č. 135/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 14b sa vkladá § 14ba, ktorý znie:
㤠14ba
Právnická osoba, ktoré nie je subjektom verejnej správy,23d) môže byť nadobúdateľom majetku štátu podľa tohto zákona vtedy, ak je zapísaná v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu.23e)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23d) a 23e) znejú:
„23d) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23e) § 134a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Čl. VII
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z. a zákona č. 506/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 14 odsek 2 znie:
„(2) Verejnoprávna inštitúcia nemôže previesť vlastnícke právo k majetku ani na
a) právnickú osobu, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu fyzická osoba uvedená v odseku 1, alebo
b) právnickú osobu, ktorá nie je subjektom verejnej správy25a) a nie je zapísaná v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu.25b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:
„25a) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25b) § 134a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Čl. VIII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/1996 Z. z., zákona č. 447/2001 Z. z., zákona č. 522/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 445/2004 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z. a zákona č. 507/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
㤠13a
Právnická osoba, ktoré nie je subjektom verejnej správy,24a) môže byť nadobúdateľom majetku obce podľa tohto zákona vtedy, ak je zapísaná v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu.24b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a a 24b znejú:
„24a) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24b) § 134a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Čl. IX
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z., zákona č. 540/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z. a zákona č. 509/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
Právnická osoba, ktoré nie je subjektom verejnej správy,21) môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku podľa tohto zákona vtedy, ak je zapísaná v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu.22)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21 a 22 znejú:
21) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22) § 134a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Čl. X
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 185/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý znie:
㤠34a
Zdravotná poisťovňa sa zapisuje do registra konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu.57a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
„57a) § 134a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
2. V § 35 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) výpis z registra konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu.57a)“.
3. V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) zdravotná poisťovňa nie je zapísaná v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu.57a)“.
4. Za § 86l za vkladá § 86m, ktorý znie:
㤠86m
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2015
Zdravotná poisťovňa, ktorej bolo vydané povolenie podľa doterajších predpisov je povinná zapísať sa do registra konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu57a) najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Zdravotnej poisťovni, ktorej bolo vydané povolenie podľa doterajších predpisov a nebola do 30. júna 2016 zapísaná do registra konečných užívateľov výhod, zaniká platnosť povolenia.“.
Čl. XI
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z. a zákona č. 371/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
§ 9 ods. 1 sa dopĺňa písm. f), ktoré znie:
„f) veriteľ, ktorý spôsobom ustanoveným týmto zákonom prihlásil svoje pohľadávky prevyšujúce 100 000 eur a ktorý nie je zapísaný do registra konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu.3b)
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie:
„3b) § 134a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“
Čl. XII
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu
Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z. a zákona č. 53/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 12 ods. 3 sa dopĺňa písm. d), ktoré znie:
d) je zapísaná v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu13c); to sa nevzťahuje na právnickú osobu, ktorá je subjektom verejnej správy.13d)
2. § 12 ods. 4 sa dopĺňa písm. c), ktoré znie:
d) je zapísaná v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu; to sa nevzťahuje na právnickú osobu, ktorá je subjektom verejnej správy.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13c) a 13d) znejú:
„13c) § 134a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
13d) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. Za § 102r sa vkladá nový § 102s, ktorý vrátane nadpisu znie:
„102s
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2016
Ak tento zákon neustanovuje inak, poskytovateľ, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť ako právnická osoba na základe povolenia je povinný zapísať sa do registra užívateľov výhod podľa osobitného predpisu13c) najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Poskytovateľovi, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť ako právnická osoba na základe povolenia, a nebol do 30. júna 2016 zapísaný do registra konečných užívateľov výhod, zaniká platnosť povolenia“.
Čl. XIII
Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyhlásenia, okrem čl. I bodov 9 až 11, 16, 18 a 19 a čl. II až XII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2015.