Dôvodová správa
Všeobecná časť
Cieľom predloženého súboru noviel zákonov je odhalenie reálnej vlastníckej štruktúry právnických osôb, ktoré vstupujú do kvalifikovaného vzťahu so subjektmi verejnej správy tým, že nadobúdajú verejné zdroje v kontexte verejného obstarávania, zdravotného poistenia, dotácií, eurofondov, prevodov majetku zo štátu a od orgánov samosprávy, či v rámci privatizácie národného majetku. Zámerom je, aby do týchto kvalifikovaných vzťahoch s orgánmi verejnej správy nemohli vstupovať tzv. schránkové firmy, ktoré majú nejasnú vlastnícku štruktúru.
Daňoví poplatníci majú legitímne právo poznať reálnu vlastnícku štruktúru subjektov, ktoré nadobúdajú finančné prostriedky alebo majetok z verejných zdrojov, ktorých v prevažnej miere tvorcami samotní daňoví poplatníci.
Prijatie návrhu zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať vplyv na životné prostredie, sociálne vplyvy, bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
K čl. I
Cieľom tohto návrhu je zavedenie novej podmienky účasti na verejnom obstarávaní spočívajúcej v určení konečného užívateľa výhod, čím sa reálne preukáže vlastnícka štruktúra právnických osôb, ktoré vyhrávajú verejné obstarávanie.
Verejné obstarávanie určuje pravidlá a postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov, pričom verejným obstarávateľom je spravidla Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi, obcou alebo vyšším územným celkom. Z uvedeného vyplýva, že predmetné zákazky sú financované z verejných financií, teda z peňazí daňových poplatníkov.
Korupcia a klientelizmus neduhmi spoločnosti práve z toho dôvodu, že sa pri nich najčastejšie nehospodárne nakladá s verejnými financiami. Pre vyvodenie trestnej, politickej alebo morálnej zodpovednosti z nehospodárneho nakladania s verejnými financiami je nevyhnutné mať vedomosť o tom, kto z takéhoto nehospodárneho konania profituje. Je teda legitímne venovať osobitnú pozornosť nielen dodržiavaniu zákonného postupu pri zadávaní zákaziek, ale aj mať vedomosť o tom, kto je na strane uchádzača konečným užívateľom výhod a teda príjemcom verejných finančných prostriedkov.
Vzhľadom na zložité vlastnícke vzťahy smerujúce často do zahraničia v jednotlivých spoločnostiach je často de facto nemožné zistiť, kto je konečným príjemcom finančných prostriedkov z verejných obstarávaní, čo následne spôsobuje nemožnosť vyvodenia zodpovednosti.
Vzhľadom na čoraz sofistikovanejšie metódy klientelizmu je navrhovaná právna úprava nevyhnutná.
Sprísnenie podmienok týkajúcich sa majetkového postavenia účastníka verejného obstarávania spočíva v oznámení konečného užívateľa výhod verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi. Informácia o konečnom užívateľovi výhod musí byť aktualizovaná v priebehu celého trvania zmluvného vzťahu. Súčasne bude úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní povinný vykonávať všetky finančné transakcie súvisiace s plnením účelu zmluvy na osobitnom účte vedenom v banke alebo pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo na území členského štátu (Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru).
Nesplnenie uvedenej povinnosti je dôvodom na odstúpenie verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa od zmluvy a vyčiarknutie úspešného uchádzača zo zoznamu podnikateľov.
K čl. II
Tento článok sa týka rozšírenia bankových činností aj o vydávanie potvrdenia o konečnom užívateľovi výhod pre právnické osoby, ktoré sa zapojili do procesov verejného
obstarávania. Takéto potvrdenie bude banka vydávať pre tých súťažiacich, ktorí boli úspešní a budú musieť pred uzavretím zmluvy preukázať svoju skutočnú vlastnícku štruktúru.
Konečným užívateľom výhod bude v zmysle zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov je fyzická osoba v prospech ktorej sa obchod vykonáva, alebo fyzická osoba, ktorá:
1. priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v klientovi, ktorým je právnická osoba - podnikateľ, vrátane akcií na doručiteľa, ak nie je táto právnická osoba emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,
2. právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, väčšinu členov dozornej rady alebo iný riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán klienta, ktorým je právnická osoba - podnikateľ,
3. iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode, ovláda klienta, ktorým je právnická osoba - podnikateľ,
4. je zakladateľom, štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo iného riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu klienta, ktorým je združenie majetku, alebo má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány,
5. je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov alebo
6. patrí do okruhu osôb, v prospech ktorých sa zakladá alebo pôsobí združenie majetku, ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku.
K čl. III
V novom čl. III sa navrhuje zaviesť aj pre zdravotné poisťovne povinnosť každoročne informovať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a vládu SR o tom, kto je jej konečným užívateľom výhod a tým odhaliť jej skutočnú a reálnu vlastnícku štruktúru.
K čl. IV-IX
Navrhuje sa zaviesť pravidlo, aby právnické osoby, ktoré nadobúdajú majetok štátu, obce, vyššieho územného celku, verejnoprávnej inštitúcie, privatizovaný majetok, alebo sa uchádzajú o dotácie a eurofondy museli odhaliť svoju skutočnú a reálnu vlastnícku štruktúru. Rovnaký princíp by mal platiť pri právnických osobách, ktoré získavajú peniaze z eurofondov.
K čl. X
V novom čl. X sa navrhuje precizovať základnú starostlivosť povinnej osoby vo vzťahu ku klientovi, a to najmä pokiaľ ide o banky a združenia majetku.
K čl. XI
Účinnosť zákona sa navrhuje na 1. august 2015.