N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
NÁVRH
ZÁKON
z ...... 2015
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č.550/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 28/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 13/2015 Z. z. a zákona č. 31/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 26a sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) ten, kto nemá zriadený účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo na území členského štátu a neidentifikuje konečného užívateľa výhod9aaa), ktorý bude mať na strane úspešného uchádzača alebo úspešných uchádzačov zo zákazky alebo jej časti prospech.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9aaa znie:
9aaa) § 9 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2. V § 26a odsek 3 znie:
„(3) Majetková účasť podľa
a)odseku 1 písm. a) c) sa preukazuje výpisom z obchodného registra alebo výpisom z inej zákonom ustanovenej evidencie, zoznamom akcionárov vedených akciovou spoločnosťou, dokladom vydaným centrálnym depozitárom cenných papierov alebo obdobnými dokladmi, vydané inými orgánmi alebo orgánmi iných štátov, nie staršími ako 3 mesiace,
b)odseku 1 písm. d) sa preukazuje potvrdením vydaným bankou alebo pobočkou zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo na území členského štátu.“.
3. V § 26a dopĺňajú odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Úspešný uchádzač alebo úspešní uchádzači, s ktorými verejný obstarávateľ uzatvoril zmluvu podľa § 45 povinní používať na účely plnení v súvislosti so zákazkou len účet podľa odseku 1 písm. d), ak sa s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom nedohodnú inak; verejný obstarávateľ a obstarávateľ sa môžu dohodnúť inak len v prípade, ak by išlo o iný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo na území členského štátu, vo vzťahu k zriadeniu ktorého by bolo opätovne predložené potvrdenie podľa odseku 3 písm. b).
(5) Podmienky podľa odseku 1 musia byť splnené počas celého trvania zmluvy a ich zmena spôsobom, ktorý by znamenal zákaz účasti vo verejnom obstarávaní je dôvodom na odstúpenie verejného obstarávateľa a obstarávateľa od zmluvy. Úspešný uchádzač alebo úspešní uchádzači, s ktorými verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzatvoril zmluvu podľa § 45 povinní každoročne k 15. januáru predložiť verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi potvrdenie podľa odseku 3 písm. b); nepredloženie potvrdenia ani v dodatočnej lehote 30 dní je dôvodom na odstúpenie verejného obstarávateľa a obstarávateľa od zmluvy.“.
4. V § 128 ods. 1 a 3 sa za slová „§ 26“ vkladajú slová „a § 26a“.
5.V § 129 ods. 2 sa za slová „§ 26 ods. 2“ vkladajú slová „a 26a ods. 3.“.
6.V § 130 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 26a ods. 1.“.
7. V § 131 písm. e) sa za slová „§ 26 ods. 2“ vkladajú slová „§ 26a ods. 3“.
8. V § 132 ods. 6 sa na konci dopĺňajú slová „a § 26a ods. 1.“.
9. V § 134 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a § 26a ods. 1.“.“.
Čl. II
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona
č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z. a zákona č. 35/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:
„r) vydávanie potvrdenia na účely podľa osobitného predpisu5aa) o tom, kto je konečným užívateľom výhod5ab).“.
Poznámky pod čiarkou k odkazom 5aa a 5ab znejú:
5aa) § 26a ods. 1 písm. d) a § 26a ods. 3 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 15 ods. 3 písm. c) štvrtý bod zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 14ba zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, § 13a zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 11a zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 2 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení neskorších predpisov, § 10b zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, § 8a ods. 12 a § 20 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5ab) § 9 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008
Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z. ,zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 185/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 odsek 6 písmeno a) sa za slová „prvý bod“ vkladajú slová „a štvrtý bod“.
2. V § 15 odsek 3 písmeno c) sa dopĺňa bodom 4, ktorý znie:
„4. potvrdenie podľa osobitného predpisu35aaa) o tom, kto je jej konečným užívateľom výhod35aab).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35aaa a 35 aab znejú:
35aaa) § 2 ods. 2 písm. r) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
35aab) § 9 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z. a zákona č. 374/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 14b sa vkladá § 14ba, ktorý znie:
㤠14ba
Právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy,23d) môže byť nadobúdateľom majetku štátu podľa tohto zákona len vtedy, ak predloží potvrdenie podľa osobitného predpisu23e) o tom, kto je jej konečným užívateľom výhod23f).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23d až 23f znejú:
23d) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23e) § 2 ods. 2 písm. r) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23f) § 9 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Čl. V
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/1996 Z. z., zákona č. 447/2001 Z. z., zákona č. 522/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 445/2004 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z. a zákona č. 507/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:
㤠13a
Právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy,24a) môže byť nadobúdateľom majetku obce podľa tohto zákona len vtedy, ak predloží potvrdenie podľa osobitného predpisu24b) o tom, kto je jej konečným užívateľom výhod24c).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 24a až 24c znejú:
24a) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
24b) § 2 ods. 2 písm. r) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
24c) § 9 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Čl. VI
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z., zákona č. 540/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z. a zákona č. 509/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie:
㤠11a
Právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy,21) môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku podľa tohto zákona len vtedy, ak predloží potvrdenie podľa osobitného predpisu22) o tom, kto je jej konečným užívateľom výhod23).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 21 až 23 znejú:
21) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22) § 2 ods. 2 písm. r) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23) § 9 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Čl. VII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 506/2010 Z. z. a zákona č. 324/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 14 odsek 2 znie:
„(2) Verejnoprávna inštitúcia nemôže previesť vlastnícke právo k majetku ani na
a)právnickú osobu, v ktorej je štatutárnym orgánom alebo členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu fyzická osoba uvedená v odseku 1, alebo
b)právnickú osobu, ktorá nie je subjektom verejnej správy,25a) môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku podľa tohto zákona len vtedy, ak predloží potvrdenie podľa osobitného predpisu25b) o tom, kto je jej konečným užívateľom výhod25c).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25a až 25c znejú:
25a) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25b) § 2 ods. 2 písm. r) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25c) § 9 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Čl. VIII
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z.,
nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z. a zákona č. 197/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 10a sa vkladá § 10b, ktorý znie:
㤠10b
Právnická osoba môže byť nadobúdateľom privatizovaného majetku podľa tohto zákona len vtedy, ak predloží potvrdenie podľa osobitného predpisu2b) o tom, kto je jej konečným užívateľom výhod2c).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2b a 2c znejú:
2b) § 2 ods. 2 písm. r) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2c) § 9 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Čl. IX
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z. a zákona č. 374/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 8a sa za odsek 11 dopĺňa odsek 12, ktorý znie:
„Právnickej osobe môže byť poskytnutá dotácia podľa tohto zákona len vtedy, ak predloží potvrdenie podľa osobitného predpisu14cc) o tom, kto je jej konečným užívateľom výhod14cd).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14cc a 14cd znejú:
14cc) § 2 ods. 2 písm. r) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14cd) § 9 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
2.V § 20 sa za odsek 8 dopĺňa odsek 9, ktorý znie:
„(9) Ak sa prostriedky Európskej únie poskytujú právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy podľa § 3 ods. 1, táto právnická osoba predloží potvrdenie podľa osobitného predpisu14cc) o tom, kto je jej konečným užívateľom výhod14cd).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14cc a 14cd znejú:
14cc) § 2 ods. 2 písm. r) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
14cd) § 9 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“
Čl. X
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z. a zákona č. 35/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 10 odsek 1 písmeno b) znie:
„b) identifikáciu konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie jeho identifikácie, vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou alebo združením majetku a to vždy, ak ide o zákazku z verejného obstarávania, nadobúdanie majetku štátu, nadobúdanie majetku obce, nadobúdanie majetku vyššieho územného celku, nadobúdanie majetku verejnoprávnej inštitúcie, nadobúdanie privatizovaného majetku, poskytnutie dotácie, poskytnutie prostriedkov Európskej únie, keď je klientom zdravotná poisťovňa, a v ostatných prípadoch v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu,“.
2. V § 24 odsek 5 sa za slová „vzťahujú aj na“ vkladajú slová „Štátnu pokladnicu, ak ide o klienta, ktorým je zdravotná poisťovňa a“.
3. V poznámke pod čiarou k odkazu 51 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov. Zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.“.
Čl. XI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.