NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-452/2015
1685
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 25. marca 2015
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Mičovského a Miroslava Kadúca na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1449) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu zákona.
Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
v z. Jana L a š š á k o v á v. r.
Overovatelia:
Anna V i t t e k o v á v. r.
Janka Š í p o š o v á v. r.