NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-1865/2014
1645
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 17. marca 2015
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána Figeľa, Bélu Bugára, Jozefa Mihála, Igora Matoviča, Ľudovíta Kaníka, Juraja Miškova a ďalších na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 1240) – prvé čítanie
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu ústavného zákona v prvom čítaní
r o z h o d l a, ž e
podľa § 73 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
nebude pokračovať v rokovaní o tomto návrhu ústavného zákona.
Peter P e l l e g r i n i v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Anna V i t t e k o v á v. r.
Gabriel C s i c s a i v. r.