NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z. a zákona č. 357/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Nadpis § 340a znie: „Čas a poradie plnenia peňažného záväzku dlžníka“.
2.§ 340a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Dlžník je povinný splniť peňažné záväzky veriteľom z dodania tovaru alebo poskytnutia služby z dokladov podľa odseku 1 v poradí podľa lehoty ich splatnosti.“.
3.V § 369d ods. 8 písm. c) sa za druhý bod vkladá tretí bod, ktorý znie:
„3. poradie plnenia záväzkov podľa § 340a ods. 5,“.
Doterajší tretí bod sa označuje ako štvrtý bod.
4.Za § 768l sa vkladá nový § 768m, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠768m
Prechodné ustanovenie
k úprave účinnej od 1. augusta 2015
Ustanovenia o čase a poradí plnenia peňažného záväzku dlžníka 340a) účinné od 1. augusta 2015 sa nevzťahujú na záväzkové vzťahy uzavreté pred 1. augustom 2015.
Čl. II
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 562/2004 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z. a zákona č. 354/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t) počet dní, koľko je zapísaná osoba v omeškaní s platením dokladov podľa osobitného predpisu1aa) v posledný deň predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1aa znie:
1aa) § 340a ods. 5 Obchodného zákonníka.“.
2.§ 5 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Zapísaná osoba je povinná do piatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca informovať registrový súd o počte dní podľa § 2 ods. 1 písm. t) vo forme informácie o omeškaní s platením.“.
3.Za § 5d sa vkladá § 5e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5e
Informácia o omeškaní s platením
(1)Zapísaná osoba je povinná podať registrovému súdu informáciu o omeškaní s platením podľa § 5 ods. 7 elektronickými prostriedkami za každý kalendárny mesiac, v ktorom je v omeškaní s platením dokladov podľa osobitného predpisu1aa).
(2)Informácia o omeškaní s platením musí obsahovať údaje v tomto členení:
a)počet dní, koľko je zapísaná osoba v omeškaní s platením dokladov podľa osobitného predpisu1aa),
b)obchodné meno, pri právnickej osobe sídlo, pri fyzickej osobe podnikateľovi meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena a ich identifikačné číslo, voči ktorým je zapísaná osoba v omeškaní s platením dokladov podľa osobitného predpisu1aa),
c)údaje z nesplneného peňažného záväzku zapísanej osoby z dodania tovaru alebo poskytnutia služby, podľa ktorých je možné identifikovať nesplnený peňažný záväzok,
d)poradové číslo faktúry alebo číselnú identifikáciu dokladu podľa písmena c), ak tento doklad číselnú identifikáciu obsahuje.
(3)Ak zapísaná osoba, ktorá podala informáciu o omeškaní s platením, zistí pred uplynutím lehoty na jej podanie, že údaje uvedené v informácii o omeškaní s platením neúplné alebo nesprávne, podá opravnú informáciu o omeškaní s platením, pričom na pôvodne podanú informáciu o omeškaní s platením sa neprihliada. Ak zapísaná osoba, ktorá podala informáciu o omeškaní s platením, zistí po uplynutí lehoty na podanie informácie o omeškaní s platením, že údaje v informácii o omeškaní s platením neúplné alebo nesprávne, podá dodatočnú informáciu o omeškaní s platením, v ktorom uvedie len doplnené alebo opravené údaje.
(4)Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podanej informácie o omeškaní s platením alebo o pravdivosti údajov v ňom uvedených, oznámi registrový súd tieto pochybnosti zapísanej osobe, ktorá informáciu o omeškaní s platením podala, a vyzve ju, aby sa k nim vyjadrila, neúplné údaje doplnila, nejasnosti vysvetlila a nepravdivé údaje opravila alebo pravdivosť údajov riadne preukázala. Na základe tejto výzvy je zapísaná osoba povinná do piatich pracovných dní od doručenia výzvy nedostatky podanej informácie o omeškaní s platením odstrániť.
(5)Zapísaná osoba uvedie údaje podľa odseku 2 v informácii o omeškaní s platením v členení, ktorého vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Informácia o omeškaní s platením sa podáva vo formáte Extensible Markup Language (XML), ktorého opis dátového rozhrania je zverejnený na webovom sídle ministerstva.“.
4.V § 9 ods. 7 sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo“.
5.V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3) Registrový súd uloží zapísanej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu do výšky 3 310 eur, ak si táto osoba
a)nesplní povinnosť doručiť informáciu o omeškaní s platením registrovému súdu,
b)doručí informáciu o omeškaní s platením oneskorene,
c)uvedie v informácii o omeškaní s platením neúplné alebo nesprávne údaje alebo v lehote určenej vo výzve registrového súdu neodstráni nedostatky podanej informácie o omeškaní s platením.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
6.Za § 15d sa vkladá nový § 15e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 15e
Prechodné ustanovenie k úprave
účinnej od 1.augusta 2015
Zapísaná osoba upraví svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami § 5 ods. 7 do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
Čl. III
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z.,
zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z. zákona č. 204/2014 Z. z. a zákona č. 321/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.Nadpis § 49 znie: „Zmeny údajov uvedených v ohlásení a iné údaje“.
2.§ 49 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Podnikateľ je povinný do piatich pracovných dní po uplynutí kalendárneho mesiaca oznámiť formou informácie o omeškaní s platením príslušnému živnostenskému úradu počet dní, koľko je v omeškaní s platením dokladov podľa osobitného predpisu36ia) v posledný deň predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36ia znie:
36ia) § 340a ods. 5 Obchodného zákonníka.“.
3.Za § 49 sa vkladá nový § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49a
Informácia o omeškaní s platením
(1)Podnikateľ je povinný podať príslušnému živnostenskému úradu informáciu o omeškaní s platením podľa § 49 ods. 5 elektronickými prostriedkami za každý kalendárny mesiac, v ktorom je v omeškaní s platením dokladov podľa osobitného predpisu36ia).
(2)Informácia o omeškaní s platením musí obsahovať údaje v tomto členení:
a)počet dní, koľko je podnikateľ v omeškaní s platením dokladov podľa osobitného predpisu36ia),
b)obchodné meno, pri právnickej osobe sídlo, pri fyzickej osobe podnikateľovi meno a priezvisko, ak sa líši od obchodného mena a ich identifikačné číslo, voči ktorým je podnikateľ v omeškaní s platením dokladov podľa osobitného predpisu36ia),
c)údaje z nesplneného peňažného záväzku podnikateľa z dodania tovaru alebo poskytnutia služby, podľa ktorých je možné identifikovať nesplnený peňažný záväzok,
d)poradové číslo faktúry alebo číselnú identifikáciu dokladu podľa písmena c), ak tento doklad číselnú identifikáciu obsahuje.
(3)Ak podnikateľ, ktorý podal informáciu o omeškaní s platením, zistí pred uplynutím lehoty na jej podanie, že údaje uvedené v informácii o omeškaní s platením neúplné alebo nesprávne, podá opravnú informáciu o omeškaní s platením, pričom na pôvodne podanú informáciu o omeškaní s platením sa neprihliada. Ak podnikateľ, ktorý podal informáciu o omeškaní s platením, zistí po uplynutí lehoty na podanie informácie o omeškaní s platením, že údaje v informácii o omeškaní s platením neúplné alebo nesprávne, podá dodatočnú informáciu o omeškaní s platením, v ktorom uvedie len doplnené alebo opravené údaje.
(4)Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podanej informácie o omeškaní s platením alebo o pravdivosti údajov v ňom uvedených, oznámi príslušný živnostenský úrad tieto pochybnosti podnikateľovi, ktorý informáciu o omeškaní s platením podal, a vyzve ho, aby sa k nim vyjadril, neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvetlil a nepravdivé údaje opravil alebo pravdivosť údajov riadne preukázal. Na základe tejto výzvy je podnikateľ povinný do piatich pracovných dní od doručenia výzvy nedostatky podanej informácie o omeškaní s platením odstrániť.
(5)Podnikateľ uvedie údaje podľa odseku 2 v informácii o omeškaní s platením v členení, ktorého vzor ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Informácia o omeškaní s platením sa podáva vo formáte Extensible Markup Language (XML), ktorého opis dátového rozhrania je zverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.“.
4.V § 60 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) počet dní, koľko je podnikateľ v omeškaní s platením dokladov podľa osobitného predpisu36ia).“.
5.V § 65a sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) poruší povinnosť podľa § 49 ods. 5 a § 49a“.
6.Za § 80y sa vkladá nový § 80z, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80z
Prechodné ustanovenie k úpraveúčinnej od 1. augusta 2015
Podnikatelia, ktorým živnostenské oprávnenie vzniklo pred 1. augustom 2015, upravia svoje právne vzťahy v súlade s ustanoveniami § 49 ods. 5 do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z. a zákona č. 204/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V položke 17 poznámke 5 sa za slovami „námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu“ vkladajú slová „zápis údajov podľa § 2 ods. 1 písm. t) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2015 Z. z.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z.,
zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z. a zákona č. 293/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
V položke 148 sa za písmeno n) vkladá nový text, ktorý vrátane nadpisu znie:
„Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena f) je oslobodený zápis údajov podľa § 49 ods. 5 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. .../2015 Z. z.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.