Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z.
Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie
x
3. Sociálne vplyvy na
x
– hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť,
x
– zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
bezpredmetné
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2015
2016
2017
2018
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
-350 000
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
-350 000
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
2.2. Financovanie návrhu - bezpredmetné
2.3. Popis a charakteristika návrhu - bezpredmetné
2.3.1. Popis návrhu:
Vzhľadom na každoročne sa znižujúci rozpočet výdavkov pre podprogram 06H01 Ministerstvo hospodárstva SR hľadalo možnosti, ako znížiť výdavky hospodárskej mobilizácie pri súčasnom zabezpečení plnenia všetkých úloh hospodárskej mobilizácie ako aj platných právnych predpisov v tejto oblasti. Ministerstvo hospodárstva SR sa nemôže zbaviť svojej zodpovednosti za majetok štátu a musí zabezpečiť potrebný servis, údržbu a iné činnosti, aby bol majetok štátu, ktorého je správcom, prevádzkyschopný.
Jednou z možností šetrenia finančných prostriedkov je aj umožnenie prevodu majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie za stanovených podmienok, aby náklady na servis tohto majetku a iné činnosti s ním súvisiace znášal nový vlastník.
Schválením návrhu zákona sa umožní prevod majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie do vlastníctva subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý je v stopercentnom vlastníctve štátu, pričom takto prevedený majetok musí aj naďalej slúžiť na účely hospodárskej mobilizácie. Správca majetku štátu (Ministerstvo hospodárstva SR) takto ušetrí finančné prostriedky, nakoľko náklady na servis, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení, ktoré súčasťou tohto majetku, bude znášať nový vlastník.
V rozpočte kapitoly Ministerstva hospodárstva SR na rok 2015 schválené iba kapitálové výdavky na podprogram 06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR. V súvislosti s prednostnou
potrebou zabezpečenia bežných výdavkov na plnenie špecifických úloh hospodárskej mobilizácie Ministerstvo hospodárstva SR predkladá materiál na rokovanie vlády SR so žiadosťou o zmenu účelu použitia finančných prostriedkov pôvodne určených ako kapitálové výdavky na bežné výdavky podprogramu 06H01 Hospodárska mobilizácia MH SR, v rámci ktorého dôjde k úspore finančných prostriedkov.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky: - bezpredmetné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít: - bezpredmetné
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Cieľom návrhu je znížiť objem výdavkov na hospodársku mobilizáciu v oblasti servisu, údržby, odborných prehliadok a odborných skúšok majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie v integrovaných bezpečnostných systémoch v objektoch osobitnej dôležitosti, ktoré sú subjektmi hospodárskej mobilizácie.
V rozpočtovej kapitole Ministerstva hospodárstva SR sa v roku 2015 predpokladá zníženie výdavkov cca o 350 000 Eur. Iné rezorty, ktoré subjektmi hospodárskej mobilizácie, nemajú vo svojej správe majetok určený na účely hospodárskej mobilizácie, kde by boli splnené požadované podmienky bezplatného prevodu so správcu majetku štátu na iného vlastníka. Náklady ušetrené v tejto oblasti môžu byť efektívnejšie využité na iné účely v oblasti hospodárskej mobilizácie.
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2015
2016
2017
2018
poznámka
Bežné výdavky (600)
-350 000
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)2
-350 000
0
0
0
Služby (637)2
-350 000
0
0
0
Náhrada nákladov hospodárskej mobilizácie a intervenčných zásob (637 008)2
-350 000
0
0
0
Bežné transfery (640)2
0
0
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
z toho výdavky na ŠR
0
0
0
0
Bežné výdavky (600)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie