Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/2011 Z. z o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 204/2013 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) ako iniciatívny návrh.
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je umožniť prevod majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie zo správy správcu majetku štátu do vlastníctva subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý je vo vlastníctve štátu. Súčasťou majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie aj vyhradené technické zariadenia, u ktorých je potrebné vykonávať operatívny servis a údržbu a kontrolovať stav ich bezpečnosti na základe vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.
Návrhom zákona sa umožní prevod majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie. Správca majetku štátu ušetrí takto finančné prostriedky, nakoľko náklady na servis, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení, ktoré súčasťou tohto majetku, bude znášať nový vlastník. Nový vlastník musí byť subjektom hospodárskej mobilizácie a musí byť vo vlastníctve štátu, pričom takto prevedený majetok musí aj naďalej slúžiť na účely hospodárskej mobilizácie. Takémuto vlastníkovi sa týmto návrhom umožní prevod majetku štátu do jeho vlastníctva, čím sa mu zároveň navýši imanie. Nový vlastník zabezpečí údržbu a servis prevedeného majetku tak, aby bola zabezpečená jeho bezpečná prevádzka. Ide o zariadenia, ktoré plnia svoju úlohu v rámci zabezpečenia plnenia opatrenia hospodárskej mobilizácie priamo v objekte subjektu hospodárskej mobilizácie alebo na presne určenom mieste, ktorý si vyžaduje každoročnú údržbu, servis, odborné prehliadky a skúšky, aby bola zabezpečená jeho správna funkčnosť.
V rámci systému hospodárskej mobilizácie sa z návrhu zákona úplne vypúšťajú všetky ustanovenia o poskytovaní príspevku na obstaranie majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie. Niektoré úpravy v tomto návrhu zákona nadväzujú na úpravy iných právnych predpisov. Taktiež je potrebné odstrániť aj niektoré legislatívne nezrovnalosti, ktoré vznikli pri spracovaní zákona č. 179/2011 Z. z. a navrhujú sa niektoré legislatívno-technické úpravy. V rámci § 40 sa vypúšťa spracovanie vykonávacieho predpisu, ktorý malo vypracovať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, inými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, s právom Európskej únie a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Predmetný návrh zákona pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nemá vplyv na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, ani vplyv na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti. Predpokladá sa, že Ministerstvo hospodárstva SR týmto ušetrí na financovaní servisu, údržby, odborných prehliadok a odborných skúšok zakúpených zariadení cca 350 000 eur.