1
zo 17. marca 2015,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 718/2004 Z. z. v znení zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 499/2010 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z. a zákona č. 364/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
5) § 32 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 6 odsek 8 znie:
2
„(8) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný podať prihlášku v príslušnej zdravotnej poisťovni dieťaťa podľa odseku 7 alebo v inej zdravotnej poisťovni do 60 dní od narodenia dieťaťa; to platí aj pre fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorej bol maloletý zverený do výchovy, pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti11) a zariadenie, v ktorom je maloletý umiestnený na základe rozhodnutia súdu.5) Ak dátum narodenia dieťaťa nie je známy, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie, v ktorom je dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu,5) je povinné podať prihlášku v príslušnej zdravotnej poisťovni dieťaťa podľa odseku 7 alebo v inej zdravotnej poisťovni do 60 dní odo dňa umiestnenia dieťaťa v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti12) alebo v zariadení, v ktorom je dieťa umiestnené na základe rozhodnutia súdu.5) Ak prihláška bola podaná v ustanovenej lehote v inej zdravotnej poisťovni, príslušná zdravotná poisťovňa dieťaťa podľa odseku 7 vykonáva jeho verejné zdravotné poistenie do dňa potvrdenia prihlášky inou zdravotnou poisťovňou a zdravotná poisťovňa, ktorá prihlášku potvrdila, je príslušnou zdravotnou poisťovňou dieťaťa odo dňa potvrdenia prihlášky. Ak prihláška bola podaná po ustanovenej lehote, príslušná zdravotná poisťovňa dieťaťa podľa odseku 7 vykonáva jeho verejné zdravotné poistenie do podania prihlášky v zdravotnej poisťovni podľa § 7 ods. 1. Zdravotná poisťovňa, ktorá prihlášku potvrdila, je povinná po potvrdení prihlášky splniť povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. b). Ak prihláška nebola podaná vôbec, príslušnou zdravotnou poisťovňou dieťaťa je naďalej zdravotná poisťovňa podľa odseku 7 a oznámenie o narodení fyzickej osoby príslušným matričným úradom podľa § 23 ods. 18 nahrádza prihlášku poistenca. Ak ide o dieťa podľa § 3 ods. 3 písm. h), za ktoré nebolo zaslané oznámenie podľa § 23 ods. 18, prihlášku nahrádza žiadosť o uhradenie nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.3a)“.
3.V § 6 ods. 10 úvodnej vete sa za slovo „je“ vkladajú slová „pri podaní prihlášky“.
4.V § 6 ods. 10 písm. b) druhom bode sa slová „15. decembra“ nahrádzajú slovami „30. novembra“.
5.V § 6 ods. 10 písm. b) treťom bode sa slová „20. decembra“ nahrádzajú slovami „5. decembra“.
6.V § 6 ods. 11 písm. b) sa slová „30. novembra“ nahrádzajú slovami „20. novembra“ a vypúšťa sa bodkočiarka a slová: „ak prihláška bola podaná vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni a nemožno určiť príslušnú zdravotnú poisťovňu, úrad je povinný oznámiť, ktorá zdravotná poisťovňa bude príslušnou zdravotnou poisťovňou podľa § 7 ods. 6“.
7.V § 7 odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni, je povinný vziať späť podané prihlášky okrem prihlášky, na ktorej trvá, do 30. septembra príslušného kalendárneho roka a oznámiť túto skutočnosť zdravotným poisťovniam.
(6) Ak poistenec podal prihlášku z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne vo viac ako jednej zdravotnej poisťovni a porušil povinnosť podľa odseku 5, všetky jeho prihlášky podané z dôvodu zmeny zdravotnej poisťovne sú neplatné.“.
8.V § 9 ods. 2 prvej vete sa bodkočiarka nahrádza čiarkou, slová „to neplatí, ak poistenec je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ“ sa nahrádzajú
3
slovami „ak v štvrtej a piatej vete nie je ustanovené inak“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Poistenec, ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm podľa § 18 ods. 3 a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v dohode o splátkach, je uvedený v zozname podľa § 25 ods. 1 písm. e) druhého bodu s právom na úhradu zdravotnej starostlivosti podľa odseku 1. Právo na úhradu len neodkladnej starostlivosti neplatí pre poistenca, ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ.“.
9.V § 9 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová „(§ 6 ods. 1 4)“ a na konci sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak ide o nepodanie prihlášky za maloletého poistenca.“.
10.V § 9 ods. 5 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c) ktoré znie:
„c) uvedenie choroby podľa Zoznamu chorôb,15a) v súvislosti s ktorou sa poskytla neodkladná starostlivosť,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
15a) Príloha č. 1 k zákonu č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
11.V § 9c ods. 5 úvodnej vete, ods. 10 14 a v § 9d ods. 11 sa slová „v mieste“ nahrádzajú slovom „miesta“.
12.V § 9d ods. 8 sa slová „ukončenia poskytnutej“ nahrádzajú slovami „poskytnutia“.
13.§ 10a vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Preukaz poistenca
(1) Preukaz poistenca sa vydáva na desať rokov; ak ide o poistenca podľa § 3 ods. 3, preukaz poistenca možno vydať aj na kratšie obdobie. Na rubovej strane preukazu poistenca je európsky preukaz17) okrem preukazu poistenca s označením „EÚ“ podľa § 9c ods. 7. Súčasťou preukazu poistenca je elektronický čip, ktorý obsahuje elektronické prostriedky na identifikáciu poistenca, elektronické prostriedky na autentizáciu poistenca pre vstup do národného zdravotníckeho informačného systému a elektronické prostriedky na šifrovú ochranu údajov. Preukaz poistenca slúži na
a)preukázanie verejného zdravotného poistenia,
b)preukázanie registrácie poistenca iného členského štátu s bydliskom na území Slovenskej republiky v inštitúcii miesta bydliska,
c)preukázanie prítomnosti poistenca pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti,
d)identifikáciu a autentizáciu poistenca v informačnom systéme poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotnej poisťovne,
e)identifikáciu a autentizáciu poistenca v národnom zdravotníckom informačnom systéme,
f)umožnenie prístupu poistenca k údajom v elektronickej zdravotnej knižke osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom,16i)
g)umožnenie prístupu ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka k údajom v elektronickej zdravotnej knižke osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.16j)
4
(2) Preukaz poistenca obsahuje
a)titul, ak ho poistenec má,
b)meno a priezvisko poistenca,
c)rodné číslo, ak ho poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike,
d)dátum narodenia poistenca,
e)obchodné meno zdravotnej poisťovne,
f)kód zdravotnej poisťovne,
g)dobu platnosti preukazu poistenca,
h)označenie preukazu „EÚ“ podľa § 9c ods. 7 alebo označenie preukazu „P“ pre dôchodcov poistených v Slovenskej republike s bydliskom v inom členskom štáte, ktorí majú v Slovenskej republike nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť.
(3) Bezpečnostný kód k preukazu poistenca slúži na udelenie súhlasu na prístup k údajom z elektronickej zdravotnej knižky osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom16k) a na umožnenie prístupu poistenca k údajom v elektronickej zdravotnej knižke osoby v rozsahu ustanovenom osobitným zákonom.16i) Bezpečnostný kód k preukazu poistenca je kombináciou štyroch číslic. Po dobu platnosti preukazu poistenca môže poistenec bezpečnostný kód meniť. Zmena bezpečnostného kódu sa vykonáva v príslušnej zdravotnej poisťovni alebo prostredníctvom Národného portálu zdravia.16l)
(4) Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná elektronicky zaslať Národnému centru zdravotníckych informácií (ďalej len „národné centrum“) na účely vyhotovenia preukazu poistenca bezodkladne po vzniku niektorej zo skutočností podľa odseku 12 údaje o poistencovi v rozsahu
a)titul, ak ho poistenec má,
b)meno a priezvisko poistenca,
c)rodné číslo, ak ho poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike,
d)dátum narodenia poistenca,
e)identifikačné číslo poistenca pridelené zdravotnou poisťovňou,
f)obchodné meno, kód a identifikačné číslo zdravotnej poisťovne,
g)osobné identifikačné číslo poistenca uvedené na európskom preukaze,
h)identifikačné číslo európskeho preukazu,
i)doba platnosti preukazu poistenca,
j)adresa pobytu poistenca, na ktorú má byť preukaz poistenca doručený,
k)označenie preukazu „EÚ“ podľa § 9c ods. 7 alebo označenie preukazu „P“ pre dôchodcov poistených v Slovenskej republike s bydliskom v inom členskom štáte, ktorí majú v Slovenskej republike nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť.
(5) Národné centrum vyhotoví preukaz poistenca a doručí ho príslušnej zdravotnej poisťovni do 30 dní od zaslania údajov podľa odseku 4. Národné centrum zašle zdravotnej poisťovni aj bezpečnostný kód k preukazu poistenca do piatich pracovných dní od doručenia preukazu poistenca. Národné centrum nevyhotoví preukaz poistenca, ak na základe údajov z centrálneho registra poistencov zistí, že poistencovi zaniklo verejné zdravotné poistenie z dôvodu úmrtia poistenca alebo vyhlásenia poistenca za mŕtveho, o čom informuje príslušnú zdravotnú poisťovňu zaslaním elektronickej dávky.
5
(6) Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná zaslať alebo odovzdať poistencovi preukaz poistenca do piatich pracovných dní od doručenia preukazu poistenca národným centrom. Príslušná zdravotná poisťovňa zašle alebo odovzdá poistencovi bezpečnostný kód k preukazu poistenca do piatich dní od zaslania alebo odovzdania preukazu poistenca. Príslušná zdravotná poisťovna je oprávnená zaslať bezpečnostný kód k preukazu poistenca do elektronickej schránky za podmienok ustanovených osobitným predpisom.16m)
(7) Na účely preukázania verejného zdravotného poistenia vydá príslušná zdravotná poisťovňa do vydania preukazu poistenca poistencovi potvrdenie o verejnom zdravotnom poistení, ktoré obsahuje titul, ak ho poistenec má, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo poistenca, ak ho pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike, dobu platnosti potvrdenia o verejnom zdravotnom poistení, obchodné meno a kód zdravotnej poisťovne a náhradný certifikát k európskemu preukazu17) s dobou platnosti najviac 90 dní.
(8) Národné centrum znefunkční elektronický čip preukazu poistenca bezodkladne po uplynutí doby jeho platnosti.
(9) Národné centrum znefunkční elektronický čip preukazu poistenca bezodkladne po oznámení zdravotnou poisťovňou, ktorá preukaz poistenca vydala, že
a) poistenec zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
b)poistenec stratil preukaz poistenca alebo mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola oznámená zdravotnej poisťovni, ktorá preukaz poistenca vydala,
c)preukaz poistenca bol zničený alebo poškodený a táto skutočnosť bola oznámená zdravotnej poisťovni, ktorá preukaz poistenca vydala,
d)poistencovi zaniklo verejné zdravotné poistenie,
e)poistencovi iného členského štátu zanikla registrácia v inštitúcii miesta bydliska,
f)poistenec sa stal poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku, sirotského dôchodku s bydliskom v inom členskom štáte,
g)poistenec sa stal poberateľom výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov, ak dovŕšil dôchodkový vek podľa osobitného predpisu,8ab) invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov s bydliskom v inom členskom štáte,
h)došlo k zmene údajov podľa odseku 2 písm. b) d), g) a h) alebo k zmene zdravotnej poisťovne alebo
i)preukaz poistenca nemal byť poistencovi vydaný.
(10) Ak poistenec zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, národné centrum znefunkční elektronický čip preukazu poistenca na základe údajov z centrálneho registra poistencov.
(11) Poistenec je povinný pri zmene zdravotnej poisťovne do ôsmich dní odo dňa zmeny zdravotnej poisťovne vrátiť preukaz poistenca zdravotnej poisťovni, ktorá bola jeho príslušnou zdravotnou poisťovňou. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty preukaz poistenca podá na poštovú prepravu.
6
(12) Príslušná zdravotná poisťovňa zašle poistencovi nový preukaz poistenca najneskôr
a) do skončenia platnosti preukazu poistenca,
b) do 60 dní od zistenia chyby pri vyhotovení preukazu poistenca,
c) do 60 dní od oznámenia straty, odcudzenia, zničenia, poškodenia alebo nefunkčnosti preukazu poistenca,
d) do 60 dní od oznámenia zmeny údajov uvedených v odseku 2 písm. b) d), g) a h) poistencom,
e) do 40 dní od potvrdenia prihlášky pri zmene zdravotnej poisťovne.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16i, 16j, 16l a 16m znejú:
16i) § 5 ods. 5 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. ..../2015 Z. z.
16j) § 5 ods. 6 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. ..../2015 Z. z.
16l) § 2 ods. 5 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16m) Zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.“.
14.V § 13 ods. 16 sa za slová „15-násobok životného minima“ vkladajú slová „alebo vyšší ako pomernú časť 15-násobku životného minima prislúchajúcu k počtu kalendárnych dní, počas ktorých poistenec bol osobou podľa § 11 odseku 7 písm. a) až l), n) až r), t) a u)“.
15.V § 17a ods. 4 sa vypúšťa tretia veta.
16.V § 17a ods. 6 sa slová „s vecnými dôvodmi“ nahrádzajú slovami „v lehote podľa odseku 4“.
17.V § 17b ods. 3 písm. c) sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „fyzickej osobe aj na adresu poskytnutú z registra fyzických osôb, 51d) ak je odlišná od adresy oznámenej zdravotnej poisťovni.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51d znie:
51d) § 23a až 23c zákona č. 253/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
18.V § 17b sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
19.V § 17b ods. 4 tretia veta znie: „Ak zásielka doručovaná poštou ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“ bola zaslaná na všetky adresy podľa odseku 3, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom poštový prepravca vrátil zásielku zdravotnej poisťovni, i keď sa adresát o tom nedozvedel.“.
20.V § 19 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: „Pôvodné oznámenie môže zrušiť zdravotná poisťovňa aj z vlastného podnetu, o čom písomne upovedomí platiteľa poistného.“.
21.V § 22 ods. 2 písm. f) sa slová „1, 4 a 6“ nahrádzajú slovami „1, 3, 4, 6, 11, 12 a 15 17“.
22.V § 22 ods. 2 písmeno j) znie:
„j) preukazovať sa pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti preukazom poistenca alebo potvrdením o verejnom zdravotnom poistení a vložiť preukaz poistenca alebo občiansky preukaz s elektronickým čipom a príslušným
7
certifikátom do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti počas vytvorenia príslušného elektronického zdravotného záznamu v elektronickej zdravotnej knižke; povinnosť vložiť preukaz poistenca do technického zariadenia poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa nevzťahuje na poskytnutie neodkladnej starostlivosti,“.
23.V § 22 ods. 2 písm. l) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „do 30 dní od zmeny zdravotnej poisťovne,“.
24.V § 23 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o vznik platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2, najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom nastal vznik platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2,“.
25.V § 23 ods. 2 sa za slová „b) a d)“ vkladajú slová „a odseku 17“.
26.V § 23 ods. 7 prvá veta znie: „Úmrtie fyzickej osoby alebo vyhlásenie za mŕtveho 5 ods. 1) je povinný oznámiť úradu13) príslušný úrad poverený vedením matriky do desiatich dní od vykonania zápisu do knihy úmrtí.“.
27.V § 23 sa za odsek 16 vkladajú nové odseky 17 a 18, ktoré znejú:
„(17) Poistenec, ktorý zmenil zdravotnú poisťovňu, je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni platiteľa poistného najneskôr do 8. januára kalendárneho roka, ak jej platiteľa poistného neoznámil v čase podania prihlášky alebo ak po podaní prihlášky u neho došlo k zmene platiteľa poistného, ktorého uviedol na prihláške.
(18) Príslušný úrad poverený vedením matriky je povinný oznámiť narodenie fyzickej osoby úradu13) na účely zistenia príslušnej zdravotnej poisťovne dieťaťa 6 ods. 7 a 8) do ôsmeho dňa v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol vykonaný zápis do knihy narodení, v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalý pobyt dieťaťa a meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia a trvalý pobyt matky. Úrad je povinný oznámiť narodenie fyzickej osoby na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia príslušnej zdravotnej poisťovni dieťaťa 6 ods. 7 a 8) do piatich dní odo dňa, keď sa o tejto skutočnosti dozvedel, v rozsahu údajov podľa prvej vety.“.
Doterajší odsek 17 sa označuje ako odsek 19.
28.V § 25 ods. 1 písm. b) sa na začiatku vkladajú slová „pri podaní prihlášky podľa § 6 ods. 8 a“ a slovo „písomnou“ sa nahrádza slovom „elektronickou“.
29.V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) pri zmene zdravotnej poisťovne podľa § 7 ods. 2 oznámiť elektronickou formou údaje potrebné na výpočet preddavku samostatne zárobkovo činnej osoby z ročného zúčtovania poistného za predchádzajúci kalendárny rok príslušnej zdravotnej poisťovni do 15. januára kalendárneho roka.“.
30.§ 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Zdravotná poisťovňa poskytuje zo svojho informačného systému Sociálnej poisťovni na základe uzavretej dohody elektronicky na účely vykonávania sociálneho poistenia na vyžiadanie údaje o platiteľoch poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) c) v rozsahu
8
názov, sídlo, identifikačné číslo, meno, priezvisko, rodné priezvisko, štátna príslušnosť, rodné číslo alebo ak ide o cudzinca, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu alebo adresa na doručovanie, dátum vzniku a zániku platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a) c); zdravotná poisťovňa poskytuje Sociálnej poisťovni aj údaj o príslušnosti poistenca k zdravotnej poisťovni a súčinnosť pri vykonávaní kontrolnej činnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu.“.
31.V § 25a ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „prvej vety“.
32.V § 25a ods. 2 písm. a) sa slová „a výšku pohľadávky“ nahrádzajú slovami „výšku pohľadávky a údaj o tom, či poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti podľa § 9 ods. 1“.
33.V § 27 sa vypúšťa odsek 11.
34.V § 27a sa vypúšťa odsek 12.
35.V § 29b odsek 16 znie:
„(16) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky sprístupňuje úradu a zdravotnej poisťovni elektronicky údaje z registra fyzických osôb51d) na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia.9)“.
36.V § 29b ods. 17 sa vypúšťa posledná veta.
37.§ 29b sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19) Sociálna poisťovňa poskytuje zo svojho informačného systému zdravotnej poisťovni na základe uzavretej dohody elektronicky na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia údaje o zamestnancoch zaniknutých zamestnávateľov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, údaje o osobách, na ktoré sa podľa osobitných predpisov3a) vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, osobné identifikačné číslo alebo ak ide o cudzinca, osobné identifikačné číslo pridelené Sociálnou poisťovňou, adresa trvalého pobytu alebo adresa na doručovanie a dátum začiatku a ukončenia uplatňovania právnych predpisov Slovenskej republiky; Sociálna poisťovňa poskytuje zdravotnej poisťovni aj súčinnosť pri vykonávaní kontrolnej činnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu.“.
38.Za § 38eb sa vkladajú § 38ec a 38ed, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠38ec
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015
(1) Povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. k) zdravotné poisťovne povinné prvýkrát splniť do 30. júna 2015 za prechádzajúci kalendárny rok.
(2) Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 16 tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2015 sa prvýkrát použije pri vykonaní ročného zúčtovania za rok 2015.
§ 38ed
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2015
9
Na účely vydania preukazu poistenca je príslušná zdravotná poisťovňa povinná od 1. augusta 2015 do 15. novembra 2016 v pracovné dni elektronicky zasielať národnému centru zoznam poistencov v rozsahu údajov podľa § 10a ods. 4 tak, aby počet poistencov za jeden pracovný deň nepresiahol 0,4 % z počtu jej poistencov k prvému dňu kalendárneho mesiaca.“.
Čl. II
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č.180/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z. a zákona č. 399/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 60b ods. 1 písm. a) sa slová „Daňovému riaditeľstvu“ nahrádzajú slovami „Finančnému riaditeľstvu“.
2.V § 60b sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) zdravotným poisťovniam.“.
10
3.V § 60b odsek 4 znie:
„(4) Údaje vyžadované na daňovú registráciu alebo na prihlásenie sa do systému verejného zdravotného poistenia podľa osobitných predpisov bezodkladne po vzniku živnostenského oprávnenia zasielané informačným systémom živnostenského podnikania v elektronickej podobe do elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovne a do elektronickej schránky37da) príslušnej zdravotnej poisťovne. Do elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky, informačnému systému príslušnej zdravotnej poisťovne a do elektronickej schránky37da) príslušnej zdravotnej poisťovne sa bezodkladne zasielajú aj zmeny údajov z registra oznámené podľa § 49.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37da znie:
37da)§ 11 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ogánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).“.
4.V § 66ba ods. 6 sa slová „na adresu elektronickej podateľne spoločnej pre daňové úrady“ nahrádzajú slovami „do elektronickej podateľne, ktorú prevádzkuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,“.
Čl. III
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z. a zákona č. 32/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 170 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17) Sociálna poisťovňa poskytuje zdravotným poisťovniam na základe uzavretej dohody elektronicky údaje zo svojho informačného systému na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia bez súhlasu dotknutých osôb.93ad).“
Poznámka pod čiarou k odkazu 93ad znie:
93ad) § 29b ods. 19 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. .../2015 Z. z.“.
11
Čl. IV
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2010 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z. a zákona č. .../2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
2.V § 4 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a vytváranie elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke osoby4aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4aaa znie:
4aaa) § 5 a príloha č. 2 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. ..../2015 Z. z.“.
3.V § 8 ods. 4 sa za slová „vrátane jej kódu“ vkladá čiarka a slová „špecializačný odbor“ a na konci sa pripája táto veta: „Odporúčanie obsahuje identifikátor záznamu o odporúčaní všeobecného lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť v elektronickej zdravotnej knižke4aaa) okrem odporúčania vystaveného ručne z dôvodu nefunkčnosti technických zariadení alebo vystaveného ručne pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje.“.
4.§ 8 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Na poskytnutie špecializovanej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 5 písm. b) sa vyžaduje odporúčanie ošetrujúceho lekára špecialistu. Odporúčanie ošetrujúceho lekára špecialistu sa vyžaduje aj na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ak ide o poskytovanie liečby. Na náležitosti odporúčania ošetrujúceho lekára špecialistu sa primerane vzťahujú náležitosti odporúčania všeobecného lekára podľa odseku 4.“.
5.V § 9 ods. 2 sa slová „jej kódu a odôvodnenie odporúčania“ nahrádzajú slovami „jej kódu, odôvodnenie odporúčania a identifikátor záznamu o odporúčaní ošetrujúceho lekára na prijatie do ústavnej starostlivosti v elektronickej zdravotnej knižke4aaa) okrem odporúčania vystaveného ručne z dôvodu nefunkčnosti technických zariadení alebo vystaveného ručne pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti formou návštevnej služby v domácom prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby, ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje“.
6.§ 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
12
„(4) Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa zaznamenávajú v elektronickej zdravotnej knižke4aaa) vedenej v národnom zdravotníckom informačnom systéme.“.
7.V § 21 ods. 2 sa slová „odtlačkom pečiatky a podpisom ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka“ nahrádzajú slovami „podpisom ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka a ak zdravotnícky pracovník pridelený číselný kód úradom pre dohľad, aj odtlačkom pečiatky“.
8.V § 24 ods. 4 písm. f) sa na začiatok vkladajú slová „orgánu činnému v trestnom konaní alebo“.
9.V § 45 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ac), ktoré znie:
„ac) schvaľuje dátové rozhrania, dátové štruktúry a technické špecifikácie štandardov zdravotníckej informatiky vrátane dátových štruktúr elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke a ich každú zmenu.“.
10.Za § 49e sa vkladá § 49f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠49f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015
(1) Do 31. decembra 2016 sa údaje zo zdravotnej dokumentácie môžu zaznamenávať v elektronickej zdravotnej knižke4aaa) vedenej v národnom zdravotníckom informačnom systéme.
(2) Do 31. decembra 2016 môže odporúčanie podľa § 8 obsahovať identifikátor záznamu o odporúčaní lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť v elektronickej zdravotnej knižke, ak ošetrujúcemu lekárovi bol vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a používa informačný systém poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý má overenú zhodu.“.
Čl. V
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z. a zákona č. .../2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 38a ods. 2 písm. a) sa číslica „0,64“ nahrádza číslicou „0,00“.
2.V § 38a ods. 2 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o lekársky predpis s identifikátorom preskripčného záznamu28b) v elektronickej zdravotnej knižke,28c) je výška úhrady poistenca 0,00 % zo sumy životného minima.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28b a 28c znejú:
28b) § 120 ods. 1 písm. v) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13
28c) § 5 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2015 Z. z.“.
3.V § 38a ods. 2 písm. d) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o lekársky poukaz s identifikátorom preskripčného záznamu28b) v elektronickej zdravotnej knižke,28c) je výška úhrady poistenca 0,00 % zo sumy životného minima.“.
4.Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3
k zákonu č. 577/2004 Z. z.
ZOZNAM PRIORITNÝCH CHORÔB
Kód
Názov prioritnej choroby
A00.0
Cholera, zapríčinená vibrio cholerae 01, biovar cholerae
A00.1
Cholera, zapríčinená vibrio cholerae 01, biovar eltor
A00.9
Cholera, bližšie neurčená
A01.0
Brušný týfus
A01.1
Paratýfus A
A01.2
Paratýfus B
A01.3
Paratýfus C
A01.4
Paratýfus, bližšie neurčený
A02.1
Salmonelová sepsa
A03.0
Šigelóza, zapríčinená shigella dysenteriae
A03.1
Šigelóza, zapríčinená shigella flexneri
A03.2
Šigelóza, zapríčinená shigella boydii
A03.3
Šigelóza, zapríčinená shigella sonnei
A03.8
Iné šigelózy
A03.9
Šigelóza, bližšie neurčená
A06.0
Akútna amébová dyzentéria
A06.1
Chronická črevná amebóza
A06.2
Amébová nedyzenterická kolitída
A06.3
Črevný amebóm
A06.4
Amébový absces pečene
A06.5
Amébový absces pľúc (J99.8*)
A06.6
Amébový absces mozgu (G07*)
A06.7
Kožná amebóza
A06.8
Amébová infekcia na iných miestach
A06.9
Bližšie neurčená amebóza
A07.0
Balantidióza
A07.1
Giardióza (lamblióza)
A07.2
Kryptosporidióza
A07.3
Izosporóza
A07.8
Iná bližšie určená protozoárna črevná choroba
A07.9
Bližšie neurčená protozoárna črevná choroba
A15.0
Tuberkulóza pľúc, potvrdená mikroskopickým vyšetrením spúta, preukázaná
14
alebo nepreukázaná kultivačne alebo molekulovobiologicky
A15.1
Tuberkulóza pľúc, potvrdená len kultivačne
A15.2
Tuberkulóza pľúc, potvrdená histologicky
A15.3
Tuberkulóza pľúc, potvrdená inými a bližšie neurčenými prostriedkami
A15.4
Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.5
Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.6
Tuberkulózna pleuritída, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.7
Primárna tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.8
Iná tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A15.9
Bližšie neurčená tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, potvrdená bakteriologicky, molekulovobiologicky alebo histologicky
A16.0
Tuberkulóza pľúc, bakteriologicky, molekulovobiologicky a histologicky negatívna
A16.1
Tuberkulóza pľúc, bez vykonania bakteriologického, molekulovobiologického a histologického vyšetrenia
A16.2
Tuberkulóza pľúc, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A16.3
Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín, bez údaja o potvrdení bakteriologickým, molekulovobiologickým alebo histologickým vyšetrením
A16.4
Tuberkulóza hrtana, priedušnice a priedušiek bez údaja o potvrdení bakteriologickým, molekulovobiologickým alebo histologickým vyšetrením
A16.5
Tuberkulózna pleuritída, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A16.7
Primárna tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A16.8
Iná tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A16.9
Tuberkulóza dýchacieho ústrojenstva, bližšie neurčená, bez údaja o bakteriologickom, molekulovobiologickom alebo histologickom potvrdení
A17.0
Tuberkulózna meningitída (G01*)
A17.1
Meningový tuberkulóm (G07*)
A17.8
Iná tuberkulóza nervovej sústavy
A17.9
Bližšie neurčená tuberkulóza nervovej sústavy
A18.0
Tuberkulóza kostí a kĺbov
A18.1
Tuberkulóza močovopohlavnej sústavy
A18.2
Tuberkulózna periférna lymfadenopatia
A18.3
Tuberkulóza čriev, peritonea a mezentériových lymfatických uzlín
A18.4
Tuberkulóza kože a podkožného tkaniva
A18.5
Tuberkulóza oka
A18.6
Tuberkulóza ucha
A18.7
Tuberkulóza nadobličiek (E35.1*)
A18.8
Tuberkulóza iných bližšie určených orgánov
15
A19.0
Akútna miliárna tuberkulóza na jedinom bližšie určenom mieste
A19.1
Akútna miliárna tuberkulóza na viacerých miestach
A19.2
Bližšie neurčená akútna miliárna tuberkulóza
A19.8
Iná miliárna tuberkulóza
A19.9
Bližšie neurčená miliárna tuberkulóza
A20.0
Bubonický mor
A20.1
Kožná forma moru
A20.2
Pľúcna forma moru
A20.3
Morová meningitída
A20.7
Septikemická forma moru
A20.8
Iná forma moru
A20.9
Bližšie neurčený mor
A21.0
Ulceroglandulárna tularémia
A21.1
Okuloglandulárna tularémia
A21.2
Pľúcna tularémia
A21.3
Gastrointestinálna tularémia
A21.7
Generalizovaná tularémia
A21.8
Iná forma tularémie
A21.9
Bližšie neurčená tularémia
A22.0
Kožný antrax
A22.1
Pľúcny antrax
A22.2
Gastrointestinálny antrax
A22.7
Antraxová sepsa
A22.8
Iná forma antraxu
A22.9
Bližšie neurčený antrax
A23.0
Brucelóza, zapríčinená brucella melitensis
A23.1
Brucelóza, zapríčinená brucella abortus
A23.2
Brucelóza, zapríčinená brucella suis
A23.3
Brucelóza, zapríčinená brucella canis
A23.8
Iná brucelóza
A23.9
Bližšie neurčená brucelóza
A24.0
Sopľavka (malleus)
A24.1
Akútna alebo fulminantná melioidóza
A24.2
Subakútna a chronická melioidóza
A24.3
Iná melioidóza
A24.4
Melioidóza, bližšie neurčená
A25.0
Spirilóza
A25.1
Streptobacilóza
A25.9
Bližšie neurčená horúčka po uhryznutí potkanom
A26.0
Kožný eryzipeloid
A26.7
Eryzipelotrixová sepsa
A26.8
Iná forma eryzipeloidu
A26.9
Bližšie neurčený eryzipeloid
A27.0
Leptospiróza, zapríčinená leptospira icterohaemorrhagiae (Weilova choroba)
16
A27.8
Iná forma leptospirózy
A27.9
Bližšie neurčená leptospiróza
A28.0
Pasteurelóza
A28.1
Choroba z mačacieho škrabnutia
A28.2
Extraintestinálna yersinióza
A28.8
Iná bližie neurčená baktériová zoonóza, nezatriedená inde
A28.9
Bližšie neurčená baktériová zoonóza
A30.0
Neurčená (indeterminate) lepra
A30.1
Tuberkuloidná lepra
A30.2
Hraničná (borderline) tuberkuloidná lepra
A30.3
Hraničná (borderline) lepra
A30.4
Hraničná (borderline) lepromatózna lepra
A30.5
Lepromatózna lepra
A30.8
Iná forma lepry
A30.9
Bližšie neurčená lepra
A31.0
Pľúcna mykobakterióza
A31.1
Kožná mykobakterióza
A31.80
Diseminovaná atypická mykobakterióza
A31.88
Iná infekcia, spôsobená mykobaktériou
A31.9
Bližšie neurčená mykobakterióza
A32.0
Kožná listerióza
A32.1
Listériová meningitída a meningoencefalitída
A32.7
Listériová sepsa
A32.8
Iná forma listeriózy
A32.9
Bližšie neurčená listerióza
A33
Tetanus novorodencov
A34
Tetanus počas gravidity, pôrodu a v šestonedelí
A35
Iný tetanus
A36.0
Hltanová diftéria
A36.1
Nosohltanová diftéria
A36.2
Hrtanová diftéria (záškrt)
A36.3
Kožná diftéria
A36.8
Iná diftéria
A36.9
Bližšie neurčená diftéria
A37.0
Pertussis, zapríčinený bordetella pertussis
A37.1
Pertussis, zapríčinený bordetella parapertussis
A37.8
Pertussis, zapríčinený iným druhom bordetely
A37.9
Bližšie neurčený pertussis
A38
Šarlach (scarlatina)
A39.0
Meningokoková meningitída (G01*)
A39.1
Waterhouseov-Friderichsenov syndróm (E35.1*)
A39.2
Akútna meningokoková sepsa
A39.3
Chronická meningokoková sepsa
A39.4
Bližšie neurčená meningokoková sepsa
17
A39.5
Meningokoková choroba srdca
A39.8
Iná meningokoková infekcia
A39.9
Meningokoková infekcia, bližšie neurčená
A40.0
Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny A
A40.1
Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny B
A40.2
Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny D
A40.3
Sepsa, zapríčinená streptococcus pneumoniae
A40.8
Iná streptokoková sepsa
A40.9
Bližšie neurčená streptokoková sepsa
A41.0
Sepsa, zapríčinená staphylococcus aureus
A41.1
Sepsa, zapríčinená iným bližšie určeným stafylokokom
A41.2
Sepsa, zapríčinená bližšie neurčeným stafylokokom
A41.3
Sepsa, zapríčinená haemophilus influenzae
A41.4
Sepsa, zapríčinená anaeróbnou baktériou
A41.51
Sepsa, zapríčinená escherichia coli
A41.52
Sepsa, zapríčinená pseudomonádou
A41.58
Sepsa, zapríčinená inou gramnegatívnou baktériou
A41.8
Iná sepsa, bližšie určená
A41.9
Sepsa, bližšie neurčená
A42.0
Pľúcna aktinomykóza
A42.1
Brušná aktinomykóza
A42.2
Cervikofaciálna aktinomykóza
A42.7
Aktinomykotická sepsa
A42.8
Iná forma aktinomykózy
A42.9
Bližšie neurčená aktinomykóza
A43.0
Pľúcna nokardióza
A43.1
Kožná nokardióza
A43.8
Iná forma nokardiózy
A43.9
Bližšie neurčená nokardióza
A46
Eryzipel (erysipelas, ruža)
A48.0
Plynová gangréna
A48.1
Legionelóza s pneumóniou
A48.2
Legionelóza bez pneumónie (Pontiacka horúčka)
A48.3
Syndróm toxického šoku
A48.4
Brazílska purpurová horúčka
A48.8
Iná bližšie určená baktériová choroba
A49.0
Stafylokoková infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.1
Streptokoková infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.2
Infekcia haemophilus influenzae na bližšie neurčenom mieste
A49.3
Mykoplazmová infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.8
Iná baktériová infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.9
Baktériová infekcia, bližšie neurčená
A50.0
Včasný vrodený syfilis s príznakmi
A50.1
Včasný vrodený syfilis, latentný
18
A50.2
Bližšie neurčený včasný vrodený syfilis
A50.3
Neskorá vrodená syfilitická okulopatia
A50.4
Neskorý vrodený neurosyfilis (juvenilný neurosyfilis)
A50.5
Iný neskorý vrodený syfilis s príznakmi
A50.6
Neskorý vrodený syfilis, latentný
A50.7
Neskorý vrodený syfilis, bližšie neurčený
A50.9
Bližšie neurčený vrodený syfilis
A51.0
Primárny genitálny syfilis
A51.1
Primárny análny syfilis
A51.2
Primárny syfilis na inom mieste
A51.3
Sekundárny syfilis kože a slizníc
A51.4
Iná forma sekundárneho syfilisu
A51.5
Latentný včasný syfilis
A51.9
Bližšie neurčený včasný syfilis
A52.0
Kardiovaskulárny syfilis
A52.1
Symptomatický neurosyfilis
A52.2
Neurosyfilis bez príznakov
A52.3
Bližšie neurčený neurosyfilis
A52.7
Iná forma neskorého syfilisu s príznakmi
A52.8
Latentný neskorý syfilis
A52.9
Bližšie neurčený neskorý syfilis
A53.0
Latentný syfilis, bližšie neurčený ako včasný alebo neskorý
A53.9
Syfilis, bližšie neurčený
A54.0
Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrových alebo predsieňových žliaz
A54.1
Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy s abscesom uretrových a predsieňových žliaz
A54.2
Gonokoková pelveoperitonitída a iná gonokoková močovopohlavná infekcia
A54.3
Gonokoková infekcia oka
A54.4
Gonokoková infekcia svalovo-kostrovej sústavy
A54.5
Gonokoková faryngitída
A54.6
Gonokoková infekcia anusu a rekta
A54.8
Iná gonokoková infekcia
A54.9
Bližšie neurčená gonokoková infekcia
A55
Lymphogranuloma inguinale (lymphogranuloma venereum), zapríčinený chlamýdiou
A56.0
Chlamýdiová infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy
A56.1
Chlamýdiová infekcia panvovej pobrušnice a močovopohlavných ústrojov
A56.2
Bližšie neurčená chlamýdiová infekcia močovopohlavnej sústavy
A56.3
Chlamýdiová infekcia anusu a rekta
A56.4
Chlamýdiová infekcia faryngu
A56.8
Pohlavne prenosná chlamýdiová infekcia na iných miestach
A57
Mäkký vred (ulcus molle)
A58
Granuloma venereum (inguinale)
A59.0
Urogenitálna trichomonadóza
19
A59.8
Trichomonadóza na iných miestach
A59.9
Bližšie neurčená trichomonadóza
A65
Nevenerický syfilis
A66.0
Primárna lézia pri frambézii
A66.1
Mnohopočetné papilómy a vlhká plazivá frambézia
A66.2
Iné počiatočné lézie kože pri frambézii
A66.3
Hyperkeratóza pri frambézii
A66.4
Gumy a vredy pri frambézii
A66.5
Gangóza
A66.6
Kostné a kĺbové lézie pri frambézii
A66.7
Iné prejavy frambézie
A66.8
Latentná frambézia
A66.9
Bližšie neurčená frambézia
A67.0
Pinta, primárne lézie
A67.1
Pinta, stredne pokročilé lézie
A67.2
Pinta, neskoré lézie
A67.3
Pinta, zmiešané lézie
A67.9
Bližšie neurčená pinta
A68.0
Návratná horúčka, prenášaná všami
A68.1
Návratná horúčka, prenášaná kliešťami
A68.9
Bližšie neurčená návratná horúčka
A69.0
Nekrotizujúca ulcerózna stomatitída
A69.1
Iná fusospirochetóza
A69.2
Lymská choroba
A69.8
Iná, bližšie neurčená infekcia, zapríčinená spirochétami
A69.9
Bližšie neurčená infekcia, zapríčinená spirochétami
A70
Infekcia, zapríčinená chlamydia psittaci
A71.0
Trachóm, začiatočné štádium
A71.1
Trachóm, aktívne štádium
A71.9
Bližšie neurčený trachóm
A75.0
Škvrnitý týfus, prenášaný všami, zapríčinený rickettsia prowazeki
A75.1
Návratný škvrnitý týfus (Brillova choroba)
A75.2
Škvrnitý týfus, zapríčinený rickettsia typhi
A75.3
Škvrnitý týfus, zapríčinený rickettsia tsutsugamushi (rickettsia orientalis)
A75.9
Bližšie neurčený škvrnitý týfus
A77.0
Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia rickettsii
A77.1
Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia conorii
A77.2
Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia siberica
A77.3
Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia australis
A77.8
Iná škvrnitá horúčka
A77.9
Bližšie neurčená škvrnitá horúčka
A78
Q-horúčka
A79.0
Volynská (zákopová) horúčka
A79.1
Riketsiové kiahne, zapríčinené rickettsia akari
20
A79.8
Iná riketsióza, bližšie neurčená
A79.9
Riketsióza, bližšie neurčená
A80.0
Akútna paralytická poliomyelitída spojená s očkovaním
A80.1
Akútna paralytická poliomyelitída, zapríčinená importovaným divým vírusom
A80.2
Akútna paralytická poliomyelitída, zapríčinená domácim divým vírusom
A80.3
Iná a bližšie neurčená akútna paralytická poliomyelitída
A80.4
Akútna neparalytická poliomyelitída
A80.9
Bližšie neurčená akútna poliomyelitída
A81.0
Creutzfeldtova-Jakobova choroba
A81.1
Subakútna sklerotizujúca panencefalitída
A81.2
Progresívna multifokálna leukoencefalopatia
A81.8
Iná pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A81.9
Bližšie neurčená pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A82.0
Lesná besnota
A82.1
Besnota, mestská forma
A82.9
Bližšie neurčená besnota
A83.0
Japonská encefalitída
A83.1
Západná encefalitída koní
A83.2
Východná encefalitída koní
A83.3
Saintlouiská encefalitída
A83.4
Austrálska encefalitída
A83.5
Kalifornská encefalitída
A83.6
Encefalitída, zapríčinená vírusom rocio
A83.8
Iná vírusová encefalitída, prenášaná komármi
A83.9
Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná komármi
A84.0
Kliešťová encefalitída Ďalekého východu (ruská jarno-letná encefalitída)
A84.1
Stredoeurópska kliešťová encefalitída
A84.8
Iná vírusová encefalitída, prenášaná kliešťami
A84.9
Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná kliešťami
A85.0
Enterovírusová encefalitída (G05.1*)
A85.1
Adenovírusová encefalitída (G05.1*)
A85.2
Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná článkonožcami
A85.8
Iná, bližšie určená vírusová encefalitída
A86
Bližšie neurčená vírusová encefalitída
A87.0
Enterovírusová meningitída (G02.0*)
A87.1
Adenovírusová meningitída (G02.0*)
A87.2
Lymfocytová choriomeningitída
A87.8
Iná vírusová meningitída
A87.9
Bližšie neurčená vírusová meningitída
A88.0
Enterovírusová exantémová horúčka (Bostonský exantém)
A88.1
Epidemické vertigo (ošiaľ)
A88.8
Iná, bližšie určená vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A89
Bližšie neurčená vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A90
Horúčka dengue (klasická dengue)