1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2015,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z. a zákona č. 377/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Vyučovanie zdravotnej výchovy
(1) V školách podľa tohto zákona okrem základných umeleckých škôl a jazykových škôl sa vyučuje zdravotná výchova; v materských školách sa umožňuje vyučovanie zdravotnej výchovy.
(2) V základných školách a stredných školách podľa odseku 1 sa zdravotná výchova vyučuje ako jeden z povinných predmetov. Zdravotná výchova je v základných školách a stredných školách podľa odseku 1 súčasťou štátneho vzdelávacieho programu.
(3) Vyučovanie zdravotnej výchovy vykonáva pedagogický zamestnanec s príslušnou odbornou spôsobilosťou17a) a pedagogickou spôsobilosťou.17b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 17b znejú:
17a) § 7 ods. 5 druhá veta a § 7 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z.
2
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
17b) § 7 ods. 5 druhá veta a § 7 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z.“.
Čl. II
Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 325/2012 Z. z. a zákona č. 312/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou kvalifikačného predpokladu učiteľov predmetu zdravotná výchova je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ako aj odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností23) v zdravotníckom povolaní verejný zdravotník alebo lekár a doplnenie si kvalifikačných predpokladov v oblasti pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovania predmetu zdravotná výchova.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
23) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 8b ods. 1 písm. a) sa slová „a učiteľa profesijných predmetov“ nahrádzajú čiarkou a slovami „učiteľa profesijných predmetov a učiteľa výchovného predmetu zdravotná výchova“.
3.V § 8b ods. 1 písm. c) sa za slová „učiteľa profesijných predmetov,“ vkladajú slová „učiteľa výchovného predmetu zdravotná výchova,“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2016.