Dôvodová správa
Všeobecná časť
Predkladaný návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „novela zákona č. 245/2008 Z. z.“) reaguje na tendenciu v rôznych európskych krajinách (vrátane členských krajín Európskej únie) rozširovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu, sexuálnu výchovu, resp. výchovu v oblasti sexuality alebo sexuálneho správania (ďalej aj len „sexuálna výchova“) a to nie len v základných školách ale už aj v materských školách.
Nakoľko rodičia detí materských škôl a žiakov základných škôl majú nezastupiteľnú úlohu pri ich výchove, máme za to, že náš štát, ktorý sa hlási aj k myšlienkam liberálnej demokracie, by mal poskytnúť rodičom detí materských škôl a žiakov základných škôl právo vyjadriť sa k prípadnému rozširovaniu sexuálnej výchovy.
Predkladaná novela zákona č. 245/2008 Z. z. zavádza do zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „Školský zákon“) právo rodiča sa rozhodnúť, či akceptuje rozšírenie sexuálnej výchovy alebo dieťa z vyučovania (počas rozšírenej sexuálnej výchovy) ospravedlní. V tomto prípade sa zavádza do zákona povinnosť školy zabezpečiť dieťaťu materskej školy alebo žiakovi základnej školy náhradný program.
Máme za to, že sa jedná o jedno z najliberálnejších opatrení na úseku správy školstva a nevidíme racionálny dôvod, prečo nezaviesť právo rodičov sa vyjadriť, resp. rozhodnúť o tom, či ich dieťa materskej školy alebo žiak základnej školy bude absolvovať rozšírenú sexuálnu výchovu. Predmetné právo rodičov, ktoré sa zavádza do Školského zákona predkladanou novelou sa samozrejme nevzťahuje na sexuálnu výchovu v rámci príslušných vzdelávacích programov ku dňu nadobudnutia účinnosti predkladanej novely zákona č. 245/2008 Z. z..
Súčasne sa v predmetnom zákone ustanovuje, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti k rozšíreniu sexuálnej výchovy, informovaniu zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka a jeho doručovaniu, výzve zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka a jeho doručovaniu, lehotám (podľa
§ 15a
ods. 1) a k ospravedlňovaniu neúčasti dieťaťa alebo žiaka na výučbe rozšírenej sexuálnej výchovy, ako aj k zabezpečovaniu náhradného programu za ospravedlnenú neúčasť na výučbe rozšírenej sexuálnej výchovy (
§ 15a
ods. 1) v zmysle tejto predkladanej novely zákona.
Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na verejné rozpočty (štátny rozpočet), a nebude mať ani sociálne vplyvy. Neprináša nárok na pracovné sily a nemá vplyv na zamestnanosť, životné prostredie a tvorbu pracovných miest, ani na podnikateľské prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Alojz Hlina
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu zákona:
a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev
b) nie je upravená v práve Európskej únie
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:
a) Z Aktu o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nevyplývajú žiadne záväzky.
b) Z Aktu o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii nevyplývajú v predmetnej oblasti žiadne prechodné obdobia.
c) Bezpredmetné.
d) V danej oblasti nebolo začaté konanie proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení.
e) Bezpredmetné.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie: úplný
6. Gestor a spolupracujúce rezorty:
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
1.Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy.
2.Vplyvy na podnikateľské prostredie
Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie.
3.Sociálne vplyvy
Návrh zákona nemá sociálne vplyvy.
4.Vplyvy na životné prostredie
Návrh zákona nemá žiadne vplyvy na životné prostredie.
5.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Návrh zákona nemá vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
Osobitná časť
K Čl. I
K § 15a ods. 1
Návrhom zákona sa dopĺňa nové ustanovenie § 15a ods. 1 zákona, v zmysle ktorého v prípade, ak sa v materskej škole alebo základnej škole v rámci príslušného vzdelávacieho programu rozširuje akýmkoľvek spôsobom alebo v akomkoľvek rozsahu výchova k manželstvu a rodičovstvu, sexuálna výchova alebo akákoľvek výchova v oblasti sexuality alebo sexuálneho správania (ďalej len „sexuálna výchova“), bude škola povinná o tejto skutočnosti v primeranej lehote informovať zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka a to vždy pred výučbou tejto výchovy.
Škola súčasne vyzve zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka, aby sa vyjadril k rozšíreniu sexuálnej výchovy do 30 dní od doručenia výzvy. Škola súčasne k výzve pripojí doložku, že ak sa zákonný zástupca v lehote 30 dní od doručenia výzvy nevyjadrí, bude sa predpokladať (fikcia), že vyjadril súhlas a nemá námietky.
Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka bude mať súčasne právo si v primeranej lehote od doručenia výzvy podľa predchádzajúcej vety vyžiadať od školy učebné osnovy v rámci príslušného vzdelávacieho programu zahŕňajúce rozšírenú sexuálnu výchovu a škola mu bude povinná ich bez zbytočného odkladu zaslať poštou alebo e-mailom a to spolu s poučením o jeho právach podľa tohto zákona.
V prípade, ak sa zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vyjadrí v lehote 30 dní od doručenia učebných osnov, že nesúhlasí s výučbou rozšírenej sexuálnej výchovy, bude škola povinná ospravedlniť neúčasť dieťaťa alebo žiaka na takejto výučbe a zabezpečiť mu náhradný program. Ak sa zákonný zástupca v lehote 30 dní od doručenia učebných osnov podľa tohto ustanovenia vyjadrí inak ako podľa predchádzajúcej vety alebo sa nevyjadrí vôbec, bude sa predpokladať (fikcia), že vyjadril súhlas a nemá námietky.
K § 15a ods. 2
Ustanovenie splnomocňuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, aby ustanovilo všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti k rozšíreniu sexuálnej výchovy, informovaniu zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka a jeho doručovaniu, výzve zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka a jej doručovaniu, lehotám podľa § 15a ods. 1, k ospravedlňovaniu neúčasti dieťaťa alebo žiaka na výučbe rozšírenej sexuálnej výchovy, ako aj k zabezpečovaniu náhradného programu za ospravedlnenú neúčasť na výučbe rozšírenej sexuálnej výchovy podľa § 15a ods. 1 predkladaného návrhu zákona.
K Čl. II
S ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť zákona na 1. august 2015.