NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone :
Čl. I
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z., zákona č. 37/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 37/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 464/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 330/2014 Z. z. a zákona č. 377/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:
㤠15a
(1) V prípade, ak sa v materskej škole alebo základnej škole v rámci príslušného vzdelávacieho programu rozširuje akýmkoľvek spôsobom alebo v akomkoľvek rozsahu výchova k manželstvu a rodičovstvu, sexuálna výchova alebo akákoľvek výchova v oblasti sexuality alebo sexuálneho správania (ďalej len „sexuálna výchova“), je škola povinná o tejto skutočnosti v primeranej lehote informovať zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka a to vždy pred výučbou tejto výchovy. Škola súčasne vyzve zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka, aby sa vyjadril k rozšíreniu sexuálnej výchovy do 30 dní od doručenia výzvy. Škola súčasne k výzve pripojí doložku, že ak sa zákonný zástupca v lehote 30 dní od doručenia výzvy nevyjadrí, bude sa predpokladať, že vyjadril súhlas a nemá námietky. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka súčasne právo si v primeranej lehote od doručenia výzvy podľa predchádzajúcej vety vyžiadať od školy učebné osnovy v rámci príslušného vzdelávacieho programu zahŕňajúce rozšírenú sexuálnu výchovu a škola mu je povinná ich bez zbytočného odkladu zaslať poštou alebo e-mailom a to spolu s poučením o jeho právach podľa tohto ustanovenia. V prípade, ak sa zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vyjadrí v lehote 30 dní od doručenia učebných osnov, že nesúhlasí s výučbou rozšírenej sexuálnej výchovy, je škola povinná ospravedlniť neúčasť dieťaťa alebo žiaka na takejto výučbe
a zabezpečiť mu náhradný program. Ak sa zákonný zástupca v lehote 30 dní od doručenia učebných osnov podľa tohto ustanovenia vyjadrí inak ako podľa predchádzajúcej vety alebo sa nevyjadrí vôbec, bude sa predpokladať, že vyjadril súhlas a nemá námietky.
(2) Podrobnosti k rozšíreniu sexuálnej výchovy, informovaniu zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka a jeho doručovaniu, výzve zákonným zástupcom dieťaťa alebo žiaka a jej doručovaniu, lehotám podľa odseku 1, k ospravedlňovaniu neúčasti dieťaťa alebo žiaka na výučbe rozšírenej sexuálnej výchovy, ako aj k zabezpečovaniu náhradného programu za ospravedlnenú neúčasť na výučbe rozšírenej sexuálnej výchovy (
§ 15a
ods. 1) ustanoví ministerstvo školstva všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2015.