1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
___________________________________________________________________
Číslo:46/2015
1353a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1353) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo ako gestorský výbor pri rokovaní o Vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1353) (ďalej len gestorský výbor) podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 1609 z 12. februára 2015 po prerokovaní Vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1353) v prvom čítaní rozhodla, že podľa § 73 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky prerokuje uvedený návrh zákona v druhom čítaní a prideľuje návrh podľa § 74 ods. 1 citovaného zákona na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
2
II.
Gestorský výbor nedostal žiadne stanoviská poslancov, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený (§ 75 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. ).
III.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol návrh zákona pridelený zaujali k nemu nasledovné stanoviská:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky prerokoval Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1353) dňa 26. februára 2015 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami (uznesenie č. 559 z 26. februára 2015).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo prerokoval Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1353) dňa 10. marca 2015 a odporučil Národnej rade Slovenskej republiky návrh zákona schváliť so zmenami a doplnkami (uznesenie č. 146 z 10. marca 2015).
IV.
Z uznesení výborov uvedených pod bodom III. tejto správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I, 3. bode (§ 6 ods. 10) sa slovo „povinná“ nahrádza slovom „je“.
Spresnenie ustanovenia, keďže navrhované znenie by mohlo byť vykladané aj tak, že zdravotná poisťovňa je povinná plniť uvedené povinnosti v prípade ak bola prihláška podaná elektronicky, čo nebolo cieľom navrhovanej úpravy.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
3
2.V čl. I 8. bod znie:
„8. V § 9 ods. 2 prvej vete sa bodkočiarka nahrádza čiarkou, slová „to neplatí, ak poistenec je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ“ sa nahrádzajú slovami „ak v štvrtej a piatej vete nie je ustanovené inak“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Poistenec, ktorému zdravotná poisťovňa povolila splátky dlžných súm podľa § 18 ods. 3 a ktorý plní všetky podmienky dohodnuté so zdravotnou poisťovňou v dohode o splátkach, je uvedený v zozname podľa § 25 ods. 1 písm. e) druhého bodu s právom na úhradu zdravotnej starostlivosti podľa odseku 1. Právo na úhradu len neodkladnej starostlivosti neplatí pre poistenca, ktorý je zamestnancom, za ktorého nezaplatil preddavok na poistné zamestnávateľ.“.“.
Navrhuje sa, aby výška sumy neuhradených preddavkov nemala vplyv na uvedenie v zozname dlžníkov, pretože v praxi by sa mohol stať dlžníkom aj poistenec, ktorý v jednom mesiaci neuhradí, resp. opomenie uhradiť preddavok na poistné v sume vyššej ako 100 eur.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
3.V čl. I, 10. bode sa v § 9 ods. 5 písm. c) vypúšťa slovo „zdravotná“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenú legislatívnu skratku v § 9 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
4.V čl. I sa za 10. bod vkladá nový 11. bod, ktorý znie:
„11. V § 9c ods. 5 úvodnej vete, ods. 10 14 a v § 9d ods. 11 sa slová „v mieste“ nahrádzajú slovom „miesta“.“.
Body 11 až 39 sa primerane prečíslujú.
Zjednotenie používanej terminológie v súlade s priamo záväzným aktom (nariadenie (ES) č. 883/2004), ktorý definuje pojmy „inštitúcia miesta bydliska“ a „inštitúcia miesta pobytu“.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
4
5.V čl. I, 12. bode sa v § 10a ods. 1 na konci druhej vety pripájajú slová „a preukazu poistenca s označením „P“ “.
Rovnako ako preukaz poistenca s označením „EÚ“ ani preukaz poistenca s označením „P“ neobsahuje na rubovej strane európsky preukaz.
Ústavnoprávny výbor NR SR
gestorský výbor odporúča n e s c h v á l i ť
6.V čl. I 12. bode v § 10a ods. 1 písm. b) sa slová „v mieste“ nahrádzajú slovom „miesta“.
Zjednotenie používanej terminológie v súlade s priamo záväzným aktom (nariadenie (ES) č. 883/2004), ktorý definuje pojmy „inštitúcia miesta bydliska“ a „inštitúcia miesta pobytu“.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
7.V čl. I, 12. bode sa v § 10a ods. 1 písm. g) označenie odkazu 16k nahrádza označením 16j.
Oprava chybne označeného odkazu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
8.V čl. I 12. bode v § 10a ods. 2 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno h).
Z dôvodu ochrany osobných údajov sa vypúšťa možnosť zdravotnej poisťovne uvádzať na preukaze poistenca vlastné záznamy zdravotnej poisťovne.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
9.V čl. I, 12. bode sa v § 10a ods. 2 písm. i) za prvé slovo „preukazu“ vkladajú slová „ „EÚ“ “.
5
Spresnenie ustanovenia v súlade s § 10a ods. 1, ods. 4 písm. k).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
10.V čl. I, 12. bode sa v § 10a ods. 4 úvodnej vete slovo „vydania“ nahrádza slovom „vyhotovenia“.
NCZI podľa § 12 ods. 3 písm. l) zákona č. 153/2013 Z. z. vyhotovuje preukazy poistencov (v súlade s tým je aj ustanovenie § 10a ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z.).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
11.V čl. I 12. bode v § 10a ods. 4 písmeno g) znie:
„g) osobné identifikačné číslo poistenca uvedené na európskom preukaze,“.
Spresnenie ustanovenia.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
12.V čl. I 12. bode v § 10a ods. 4 sa vypúšťa písmeno l).
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vypustením možnosti zdravotnej poisťovne uvádzať na preukaze poistenca vlastné záznamy zdravotnej poisťovne.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
13.V čl. I bode 12 v § 10a ods. 5 druhá veta znie: „Národné centrum zašle zdravotnej poisťovni aj bezpečnostný kód k preukazu poistenca do piatich pracovných dní od doručenia preukazu poistenca.“.
6
Legislatívno-technická úprava, ktorá precizuje ustanovenie a znižuje riziko, že bezpečnostný kód bude vydaný pre preukaz, ktorý sa stratí alebo poškodí počas distribúcie.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
14.V čl. I, 12. bode sa v § 10a ods. 9 úvodnej vete a v písm. b) a c) slová „ktorá preukaz vydala“ nahrádzajú slovami „ktorá preukaz poistenca vydala“ a v písm. i) sa za slovo „preukaz“ vkladá slovo „poistenca“.
Spresnenie ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
15.V čl. I 12. bode v § 10a ods. 9 písm. h) a ods. 12 písm. d) sa slová „b) d) a g) až i)“ nahrádzajú slovami „b) až d), g) a h)“.
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s pozmeňovacím návrhom na vypustenie písmena h) v čl. I 12. bode v § 10a ods. 2.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
16.V čl. I sa na konci 12. bodu 10a) v časti znenia poznámok pod čiarou pripája nasledovný text:
„16i) § 5 ods. 5 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. ..../2015 Z. z.
16j) § 5 ods. 6 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. ..../2015 Z. z.“.
Súčasne sa vykoná legislatívno-technická úprava úvodnej vety k poznámkam pod čiarou.
V súvislosti so zmenou § 5 zákona č. 153/2013 Z. z. v čl. XII, 9. bode je potrebné aktualizovať aj poznámky pod čiarou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
7
17.V čl. I sa vypúšťa 29. bod.
Body 30 až 39 sa primerane prečíslujú.
Zdravotná poisťovňa nedisponuje údajmi uvedenými v čl. I 29. bode v § 25 ods. 3 návrhu zákona.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
18.V čl. I sa vypúšťa 31. bod.
Súvisiaca úprava s pozmeňovacím návrhom na zmenu znenia 8. bodu čl. I (§ 9 ods. 2).
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
19.V čl. I sa vypúšťa 35. bod.
Body 36 až 39 sa primerane prečíslujú.
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vedie evidenciu zamestnávateľov vo svojom územnom obvode, avšak na účely vyhľadávania voľných pracovných miest. Táto evidencia však neobsahuje údaje uvedené v čl. I 35. bode v § 29b ods. 12 návrhu zákona.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
20.V čl. I, 36. bode sa v § 29b ods. 13 slová „elektronicky údaje z“ nahrádzajú slovami „elektronicky údaje zo svojho“.
Spresnenie ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
gestorský výbor odporúča n e s c h v á l i ť
8
21.V čl. I sa vypúšťa 36. bod.
Body 37 až 39 sa primerane prečíslujú.
Súvisiaca úprava s navrhovaným vložením nového 39. bodu v čl. I (§ 29b ods. 19).
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
22.V čl. I sa za 38. bod vkladá nový 39. bod, ktorý znie:
„39. § 29b sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19) Sociálna poisťovňa poskytuje zo svojho informačného systému zdravotným poisťovniam na základe uzavretej dohody elektronicky na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia údaje o zamestnancoch zaniknutých zamestnávateľov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, údaje o osobách, na ktoré sa podľa osobitných predpisov3a) vzťahujú právne predpisy Slovenskej republiky, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, osobné identifikačné číslo alebo ak ide o cudzinca osobné identifikačné číslo pridelené Sociálnou poisťovňou, adresa trvalého pobytu alebo adresa na doručovanie a dátum začiatku a ukončenia uplatňovania právnych predpisov Slovenskej republiky; Sociálna poisťovňa poskytuje zdravotným poisťovniam aj súčinnosť pri vykonávaní kontrolnej činnosti v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie tohto účelu.“.“.
Bod 39 sa primerane prečísluje.
Dopĺňa sa subjekt, ktorému Sociálna poisťovňa poskytuje údaje zo svojho informačného systému (zdravotné poisťovne) a spresňuje sa okruh osôb, ktorých sa poskytovanie údajov týka. Súčasne sa dopĺňa súčinnosť Sociálnej poisťovne potrebná pri vykonávaní kontrolnej činnosti zdravotnými poisťovňami. Začlenenie ustanovenia do samostatného odseku súvisí s tým, že § 29b ods. 13 upravuje poskytovanie údajov inému subjektu (Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou).
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
23.V čl. I 39. bode v § 38ec sa slová „31. mája 2015“ nahrádzajú slovami „30. júna 2015“.
Posunutie termínu v prechodnom ustanovení súvisí s posunutím účinnosti zákona z 1. apríla 2015 na 1. mája 2015.
9
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
24.V čl. I 39. bode sa text § 38ec označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie: „(2) Vymeriavací základ podľa § 13 ods. 16 tohto zákona v znení účinnom od 1. mája 2015 sa prvýkrát použije pri vykonaní ročného zúčtovania za rok 2015.“.
Súčasne sa v nadpise pod § 38ec slovo „ustanovenie“ nahradí slovom „ustanovenia“, v čl. I 39. bode sa vypustí § 38ee vrátane nadpisu a v čl. XIII sa vypustia slová „čl. I § 38ee 39. bodu,“.
Zosúladenie účinnosti prechodného ustanovenia § 38ee s účinnosťou § 13 ods. 16 v 13. bode čl. I a súvisiaca legislatívno-technická úprava.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
25.V čl. I, 39. bode sa v § 38ed slovo „svojich“ nahrádza slovom „jej“.
Gramatická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
26.V čl. II, 4. bode sa v § 66ba ods. 6 pred slovo „adresu“ vkladá predložka „na“ a slová „elektronickú podateľňu“ sa nahrádzajú slovami „do elektronickej podateľne“.
Gramatická úprava.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
27.V čl. III v § 170 ods. 17 sa slová „údaje z“ nahrádzajú slovami „údaje zo svojho“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 93ad sa slová „ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 19“.
10
Spresnenie ustanovenia vo vzťahu k informačnému systému, ktorý prevádzkuje Sociálna poisťovňa. Zmena znenia poznámky pod čiarou súvisí s pozmeňovacím návrhom na doplnenie nového 39. bodu bod v čl. I (§ 29b ods. 19).
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
28.V čl. III v § 170 ods. 17 sa slová „údaje z“ nahrádzajú slovami „údaje zo svojho“ a označenie odkazu 93ad sa nahrádza označením 93ac a text poznámky pod čiarou k odkazu 93ad sa vypúšťa vrátane úvodnej vety.
Spresnenie ustanovenia v súlade s § 170 zákona č. 461/2013 Z. z.
Zavedenie nového odkazu 93ad a k nemu poznámky pod čiarou nie je potrebné, keďže znenie navrhovanej poznámky odkazuje rovnako ako znenie poznámky k odkazu 93ac na § 29b ods. 13 zákona č. 580/2014 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
gestorský výbor odporúča n e s c h v á l i ť
29.V čl. IV 2. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 4aaa sa citácia „§ 5“ nahrádza citáciou „§ 5 a príloha č. 2“.
Ustanovenie čl. IV bodu 2 nadobúda účinnosť 1. januára 2017, čo sa premietne do ustanovenia čl. XIII upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava. Posunutie účinnosti navrhovaného ustanovenia.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
30.V čl. IV, 3. bode sa v § 8 ods. 4 slová „o odporúčaní lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť“ nahrádzajú slovami „o odporúčaní všeobecného lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť“.
Terminologické zosúladenie navrhovaného ustanovenia s platným znením § 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z.
11
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
31.V čl. IV 4. bode sa v § 8 ods. 8 slová „liečebných zdravotných výkonov“ nahrádzajú slovom „liečby“.
Spresnenie ustanovenia. Odporúčanie ošetrujúceho lekára špecialistu sa vyžaduje na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ak ide o poskytnutie liečby.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
32.V čl. IV 6. bod znie:
„6. § 18 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa zaznamenávajú v elektronickej zdravotnej knižke4aaa) vedenej v národnom zdravotníckom informačnom systéme.“.
Spresnenie ustanovenia o poskytovaní údajov zo zdravotnej dokumentácie za účelom jeho zosúladenia so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
33.V čl. IV 10. bode v § 49f odsek 1 znie:
„(1) Do 31. decembra 2016 sa údaje zo zdravotnej dokumentácie môžu zaznamenávať v elektronickej zdravotnej knižke4aaa) vedenej v národnom zdravotníckom informačnom systéme.“.
Spresnenie ustanovenia o poskytovaní údajov zo zdravotnej dokumentácie za účelom jeho zosúladenia so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
12
34.V čl. VI 6. bode v § 26a ods. 3 písm. k) sa za slovo „dátum“ vkladá slovo „začatia“.
Legislatívno-technická úprava. Spresnenie údajov vedených v registri povolení.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
35.V čl. VI 6. bode v § 26a ods. 3 písmeno l) znie:
„l) dátum skončenia dočasného pozastavenia povolenia,“.
Legislatívno-technická úprava. Spresnenie údajov vedených v registri povolení.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
36.V čl. VI, 7. bode sa vypúšťa text poznámky pod čiarou k odkazu 23aaa a tento text sa presúva na koniec 5. bodu.
Legislatívno-technická úprava; text poznámky pod čiarou byť v súlade s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov uvedenými na prvom mieste, kde sa príslušný odkaz v zákone nachádza.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
37.V čl. VI sa za 13. bod vkladá nový bod 14, ktorý znie:
„14. V § 78a ods. 2 písm. g) sa za slovo „dátum“ vkladá slovo „začatia“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Spresnenie údajov vedených v registri licencií.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
38.V čl. VI 14. bode v § 78a ods. 2 písmeno j) znie:
„j) dátum skončenia dočasného pozastavenia licencie,“.
13
Legislatívno-technická úprava. Spresnenie údajov vedených v registri licencií.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
39.V čl. VI 15. bode v § 78a ods. 4 sa slová „b) n)“ nahrádzajú slovami „b) d) a f) až n)“.
Legislatívno-technická úprava. Spresnenie údajov poskytovaných z registra licencií národnému centru.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
40.V čl. VI, 15. bode sa v § 78a ods. 4 na konci slová „a národnému centru“ nahrádzajú slovami „národnému centru“.
Vypustenie nadbytočnej spojky „a“ z textu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
41.V čl. VI sa za 15. bod vkladá nový 16. bod, ktorý znie:
„16. V § 79 ods. 1 písmeno zb) znie:
„zb) zasielať v elektronickej forme centru pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín55c) údaje o
1.poskytnutej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia okrem údajov o zdravotnej starostlivosti poskytnutej v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore detská psychiatria podľa zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín 79 ods. 10) kódovaných podľa pravidiel kódovania chorôb a pravidiel kódovania zdravotných výkonov 79 ods. 12) do 31.marca kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok,
2.poskytnutej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia okrem údajov o zdravotnej starostlivosti poskytnutej v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore detská psychiatria podľa zoznamu chorôb55ca) kódovaných podľa pravidiel kódovania chorôb a pravidiel kódovania zdravotných výkonov 79 ods. 12) do 31. marca kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok,
3.nákladoch na poskytnutú zdravotnú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného poistenia okrem údajov o nákladoch na zdravotnú starostlivosť poskytnutú v špecializačnom odbore psychiatria
14
alebo v špecializačnom odbore detská psychiatria do 30. apríla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok,“.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 55c a 55ca znejú:
55c) § 20 ods. 1 písm. m) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
55ca) Príloha č. 1 k zákonu č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Body 16 až 28 sa primerane prečíslujú.
Nový bod 16 v čl. VI nadobudne účinnosť 1. septembra 2015, čo sa premietne v čl. XIII upravujúcom účinnosť.
Spresnenie povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov a špecifikácia poskytovaných údajov v súvislosti so zavádzaním klasifikačného systému v zdravotníctve.
Účinnosť 1.septembra 2015 sa navrhuje s prihliadnutím na potrebu vydania vykonávacieho predpisu (navrhovaný nový bod 19 v čl. VI § 79 ods. 12).
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
42.V čl. VI 16. bode [v § 79 ods. 1 písm. zh)] sa vypúšťajú slová „a na konci sa pripájajú tieto slová: „a na zdravotnú starostlivosť poskytovanú v špecializačnom odbore psychiatria““.
Ustanovenie čl. VI bodu 16 nadobúda účinnosť 1. januára 2017, čo sa premietne do ustanovenia čl. XIII upravujúceho účinnosť zákona.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu zosúladenia ustanovenia s platným znením § 79 ods. 1 písm. zj) zákona č. 578/2004 Z. z.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
43.V čl. VI sa za 17. bod vkladajú nové body 18 a 19, ktoré znejú:
„18. V § 79 ods. 1 písm. zk) sa vypúšťajú slová „ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti“.
19. V § 79 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) odseku 1 písm. zb) a zk) sa vzťahujú len na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo povolenia na
15
prevádzkovanie špecializovanej nemocnice a ktorý so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,11)“.“.
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).
Body 18 až 28 sa primerane prečíslujú.
Nové body 18 a 19 v čl. VI nadobudnú účinnosť 1. septembra 2015, čo sa premietne v čl. XIII upravujúcom účinnosť.
V novom bode 18 ide o súvisiacu úpravu s navrhovaným novým bodom 19 v čl. VI (vloženie nového písmena c) v § 79 ods. 3).
V novom bode 19 v § 79 ods. 3 písm. c) sa špecifikuje poskytovateľ, na ktorého sa vzťahuje povinnosť zasielať centru pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín údaje podľa navrhovaného nového bodu 16 v čl. VI (nové znenie § 79 ods. 1 písm. zb). V súvislosti so zavádzaním klasifikačného systému v zdravotníctve sa navrhuje, aby kódovanie chorôb a zdravotných výkonov sa vzťahovalo len na zmluvného poskytovateľa, ktorý prevádzkuje všeobecnú nemocnicu alebo špecializovanú nemocnicu.
Účinnosť 1.septembra 2015 sa navrhuje s prihliadnutím na potrebu vydania vykonávacieho predpisu (navrhovaný nový bod 19 v čl. VI § 79 ods. 12).
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
44.V čl. VI sa za 18. bod vkladá nový 19. bod, ktorý znie:
„19. § 79 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12) Pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.“.“.
Body 19 až 28 sa primerane prečíslujú.
Nový bod 19 v čl. VI nadobudne účinnosť 1. septembra 2015, čo sa premietne v čl. XIII upravujúcom účinnosť.
Navrhuje sa splnomocniť Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanoviť všeobecne záväzným právnym predpisom pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov na zabezpečenie jednotného postupu
16
poskytovateľov pri kódovaní chorôb a zdravotných výkonov.
Účinnosť 1.septembra 2015 sa navrhuje s prihliadnutím na potrebu vydania vykonávacieho predpisu (navrhovaný nový bod 19 v čl. VI § 79 ods. 12).
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
45.V čl. VI, 24. bode sa slová „§ 102q“ nahrádzajú slovami „§ 102r“ a slová „§ 102r“ sa nahrádzajú slovami „§ 102s“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony schválený NR SR 12. februára 2015 (tlač 1288), ktorým sa doplnilo prechodné ustanovenia označené ako § 102r.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
46.V čl. VI 24. bode v § 102r ods. 3 sa slová „30. júna 2015“ nahrádzajú slovami „31. mája 2015“.
Zosúladenie lehôt v rámci prechodných ustanovení.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
47.V čl. VI 24. bode v § 102r odsek 6 znie:
„(6) Do 31. decembra 2015 komora údaje z registra licencií podľa § 78a ods. 2 písm. h) až l) národnému centru neposkytuje.“.
Spresnenie rozsahu údajov, ktoré komora v prechodnom období národnému centru z registra licencií neposkytuje.
17
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
48. V čl. VII 1. bode v § 3 ods. 3 písm. h) sa slová „podľa osobitného predpisu6b) nahrádzajú slovami „v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov6b)“.
Legislatívno-technická úprava. Spresnenie údajov poskytovaných operačným strediskom záchrannej zdravotnej služby Národnému centru zdravotníckych informácií.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
49.V čl. VIII sa vkladá nový prvý a druhý bod, ktoré znejú:
„1. V § 4 písmeno h) sa druhé „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo dodávateľa, ktorý zdravotnej poisťovni dodáva materiál alebo služby.“.
2. V § 4 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a § 4 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ustanovenia odseku 1 písm. e), g) a h) sa vzťahujú aj na vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osobu zodpovednú za výkon vnútornej kontroly.“.“.
Doterajšie body vládneho návrhu sa primerane prečíslujú.
V nadväznosti na skúsenosti z aplikačnej praxe je nevyhnutné doplniť konflikt záujmov aj na dodávateľov tovarov a služieb pre členov predstavenstva zdravotnej poisťovne, členov dozornej rady zdravotnej poisťovne alebo prokuristov zdravotnej poisťovne. Taktiež je potrebné konflikt záujmov vylúčiť aj u vedúcich zamestnancov alebo zamestnancov vnútornej kontroly.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
50.V čl. VIII, 1. bode § 6 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a) prijíma a potvrdzuje prihlášku na verejné zdravotné poistenie,11)
18
b) vydáva poistencovi verejného zdravotného poistenia (ďalej len „poistenec“) preukaz poistenca s elektronickým čipom podľa osobitného predpisu11a) (ďalej len „preukaz poistenca“),“.
Zmena sa navrhuje z dôvodu, že podľa § 10a zákona č. 580/2004 Z. z. sa za preukaz poistenca s elektronickým čipom považuje aj preukaz poistenca s označením „EÚ“ a preukaz poistenca s označením „P“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
51.V čl. VIII 3. bode v § 6 ods. 1 písmeno w) znie:
„w) refunduje zdravotnej poisťovni, ktorá uhradila poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti alebo inštitúcii miesta pobytu alebo inštitúcii miesta bydliska v inom členskom štáte bez právneho dôvodu alebo z dôvodu zániku poistného vzťahu v tejto zdravotnej poisťovni, náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť za svojho poistenca alebo za osobu, pre ktorú je inštitúciou miesta pobytu alebo inštitúciou miesta bydliska; súčasne tejto zdravotnej poisťovni poskytuje údaje z účtu poistenca týkajúce sa poskytnutej zdravotnej starostlivosti a ostatnú potrebnú súčinnosť.“.
Formulačná úprava ustanovenia v záujme jednoznačného určenia, ktorej zdravotnej poisťovni sa refundujú náklady na poskytnutú zdravotnú starostlivosť a zjednotenie používanej terminológie v súlade s priamo záväzným aktom (nariadenie (ES) č. 883/2004).
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
52.V čl. VIII, 4. bode sa v § 6 ods. 3 vypúšťajú slová „poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti“ (2x).
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenú legislatívnu skratku „zoznam“ v § 6 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
19
53.V čl. VIII sa 5. bod 6a ods. 3 písm. i)] označuje ako 6. bod a 6. bod 6 ods. 18) sa označuje ako 5. bod.
Úprava chronologického číslovania bodov.
Ústavnoprávny výbor NR SR
gestorský výbor odporúča n e s c h v á l i ť
54.V čl. VIII sa vypúšťa 6. bod.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Z dôvodu príliš širokého obmedzenia činnosti zdravotnej poisťovne sa vypúšťa sa zákaz vykonávania činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. c) prostredníctvom tretích osôb.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
55.V čl. VIII, 7. bode sa označenie odkazu 18da nahrádza označením 11a a súčasne sa text poznámky pod čiarou k odkazu 18da vrátane úvodnej vety vypúšťa.
Zavedenie nového odkazu 18da a k nemu poznámky pod čiarou nie je potrebné, keďže znenie navrhovanej poznámky odkazuje rovnako ako znenie poznámky k odkazu 11a na § 10a zákona č. 580/2014 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
56.V čl. VIII, 8. bode sa v § 7 ods. 20 označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 31b nahrádza označením 24aa a označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 31c sa nahrádza označením 24ab.
Úprava číslovania odkazov v súlade s ich zaradením do textu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
20
57.V čl. VIII, 10. bode sa v § 9 ods. 3 pred slová „zdravotným záznamom“ vkladá slovo „elektronickým“.
Zosúladenie terminológie so zákonom č. 153/2013 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
58.V čl. VIII sa za 10. bod vkladá nový bod 11, ktorý znie:
„11. V § 15 ods. 1 písm. w) sa slová „najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac“ nahrádzajú slovami „denne pri zmene týchto údajov“.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
Ustanovenie nového bodu 11 čl. VIII nadobúda účinnosť 1. júna 2015, čo sa premietne do ustanovenia čl. XIII upravujúceho účinnosť zákona.
Dopĺňa sa povinnosť zdravotnej poisťovne poskytovať údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretými medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti národnému centru denne pri zmene týchto údajov.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
59.V čl. VIII 11. bode v § 15 ods. 1 písmene y) sa slová „podľa osobitného predpisu35ac) nahrádzajú slovami „v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov35aac)“, označenie poznámky pod čiarou k odkazu 35ac sa nahrádza označením 35aac, a v písm. aa) a ab) sa označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 35ad nahrádza označením 35aad.
Legislatívno-technická úprava. Spresnenie údajov poskytovaných zdravotnou poisťovňou Národnému centru zdravotníckych informácií.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
21
60.V čl. VIII 11, bode sa v § 15 ods. 1 označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 35ac nahrádza označením 35aac a označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 35ad sa nahrádza označením 35aad.
V súvislosti s uvedenou zmenou sa vykoná aj legislatívno-technická úprava označenia odkazu v § 20 ods. 1 písm. b) (čl. VIII, 16. bod).
Úprava číslovania odkazov v súlade s ich zaradením do textu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
gestorský výbor odporúča n e s c h v á l i ť
61.V čl. VIII, 12. bode sa v § 15 ods. 7 slová „overenie o zhode“ nahrádzajú slovami „overenie zhody“.
Zosúladenie terminológie s § 11 zákona č. 153/2013 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
62.V čl. VIII 14. bode v § 16 ods. 7 prvej vete sa slová „súvisiace s vykonávaním“ nahrádzajú slovami „na účely vykonávania“ a na konci prvej vety sa pripájajú tieto slová: „a údaje poskytnuté podľa osobitného predpisu.x)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu x znie:
x) § 29b ods. 6 14 a ods. 16 19 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
V súvislosti s vložením novej poznámky pod čiarou sa vykoná legislatívno-technická úprava označenia poznámok pod čiarou v § 16 ods. 7 a v § 16 ods. 8 (čl. VIII 15. bod.)
Spresnenie ustanovenia a doplnenie okruhu spracovávaných údajov poskytnutých od iných orgánov a inštitúcií podľa zákona č. 580/2004 Z. z.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
63.V čl. VIII, 14. bode sa v § 16 ods. 7 za slovo „prihláške“ vkladajú slová „na verejné zdravotné poistenie“, za slová „prihlášky na“ sa vkladá slovo „verejné“ a slovo „prevádzkovateľ“ sa nahrádza slovami „zdravotná poisťovňa“.
Spresnenie ustanovenia.
22
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
64.V čl. VIII, 14. bode sa v § 16 ods. 7 označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 34b nahrádza označením 35ca, označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 34c sa nahrádza označením 35cb, označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 34d sa nahrádza označením 35cc a označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 34e sa nahrádza označením 35cd.
Súčasne sa vykoná legislatívno-technická úprava úvodnej vety k poznámkam pod čiarou.
Úprava číslovania odkazov v súlade s ich zaradením do textu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
65.V čl. VIII, 15. bode sa v § 16 ods. 8 označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 34f nahrádza označením 35ce.
Súčasne sa vykoná legislatívno-technická úprava úvodnej vety k poznámke pod čiarou.
Úprava číslovania odkazov v súlade s ich zaradením do textu zákona.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
66.V čl. VIII 16. bod znie:
„16. V § 20 ods. 1 písm. b) sa za slovo „prvého,“ vkladá slovo „druhého,“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v súlade s príslušnými štandardami zdravotníckej informatiky35aad)“.
Rozširuje sa rozsah údajov poskytovaných Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou národnému centru o údaje z registra zdravotných poisťovní.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
23
67.V čl. VIII, 18. bode sa označenie odkazu 41aaaa nahrádza označením 11a a súčasne sa vypúšťa text poznámky pod čiarou k odkazu 41aaaa vrátane úvodnej vety.
Zavedenie nového odkazu je nadbytočné, keďže v zákone uvedené rieši odkaz 11a a súčasne aj navrhované znenie poznámky je nepresné, keďže ustanovenia § 9c ods. 7 neupravuje preukaz poistenca s označením „P“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
68.V čl. VIII, 20. bode v § 20 ods. 1 písm. e) desiatom bode a v čl. VIII, 22. bode v § 20 ods. 1 písm. q) sa slová „štatutára, adresu štatutára,“ nahrádzajú slovami „a adresu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,“.
Spresnenie ustanovenia, keďže náš právny poriadok používa pojem „štatutárny orgán“.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
69.V čl. VIII 22. bode v § 20 ods. 1 písm. p) sa slová „podľa osobitného predpisu41be) nahrádzajú slovami „do Národného registra zdravotníckych pracovníkov41be)“.
Bod 22 nadobúda účinnosť 1. mája 2015, čo sa premietne do ustanovenia čl. XIII upravujúceho účinnosť zákona, kde sa súčasne vypustia slová „§ 20 ods. 1 písm. p) 22. bodu“ (z navrhovanej účinnosti 1. júna 2015).
Legislatívno-technická úprava. Spresnenie údajov poskytovaných Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Národnému centru zdravotníckych informácií.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
70.V čl. VIII sa vypúšťa bod 23.
Nasledujúce body sa primerane prečíslujú.
24
Vzhľadom na skutočnosť, že zmena názvu certifikovanej pracovnej činnosti by bola v nesúlade s nariadením vlády SR č. 296/2010 Z. z., navrhuje sa vypustenia tohto ustanovenia a teda ponechanie pôvodného názvu certifikovanej pracovnej činnosti.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
71.V čl. VIII 24. bod znie:
„24. V § 20b ods. 2 sa slová „poskytovatelia zdravotnej starostlivosti“ nahrádzajú slovami „poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí držiteľmi povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo povolenia na prevádzkovanie špecializovanej nemocnice a ktorí majú so zdravotnou poisťovňou uzatvorenú zmluvu podľa § 7“.“.
Bod 24 v čl. VIII nadobudne účinnosť 1. septembra 2015, čo sa premietne v čl. XIII upravujúcom účinnosť.
Súvisiaca úprava s navrhovaným novým bodom 18 v čl. VI (vloženie nového písmena c) v § 79 ods. 3).
Účinnosť 1.septembra 2015 sa navrhuje s prihliadnutím na súvisiacu úpravu v navrhovaných nových bodoch 16, 18 a 19 v čl. VI a potrebu vydania vykonávacieho predpisu (navrhovaný nový bod 19 v čl. VI § 79 ods. 12).
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
72.V čl. VIII sa za 24. bod vkladá nový 25. bod, ktorý znie:
„25. V § 20b sa vypúšťa odsek 3.
Nový bod 25 v čl. VIII nadobudne účinnosť 1. septembra 2015, čo sa premietne v čl. XIII upravujúcom účinnosť.
Súvisiaca úprava s navrhovaným novým bodom 16 v čl. VI - novým znením § 79 ods. 1 písm. zb).
Účinnosť 1.septembra 2015 sa navrhuje s prihliadnutím na súvisiacu úpravu v navrhovaných nových bodoch 16, 18 a 19 v čl. VI a potrebu vydania vykonávacieho predpisu (navrhovaný nový bod 19 v čl. VI § 79 ods. 12).
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
25
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
73.V čl. VIII sa za 27. bod vkladá nový 28. až 43. bod, ktoré znejú:
„28. V § 33 ods. 1 písm. a) sa číslo „3 319 391“ nahrádza číslom „16 600 000“.
Súčasná výška základného imania je nepostačujúca vzhľadom na objem finančných prostriedkov, s ktorými zdravotné poisťovne hospodária. Zdravotné poisťovne spravujú verejné zdroje zdravotného poistenia vo veľkom rozsahu, pričom použitie týchto prostriedkov je zákonom viazané predovšetkým na úhradu zdravotnej starostlivosti. Príjmy z verejného zdravotného poistenia za rok 2014 dosiahli výšku približne 3 981 000 000 (tri miliardy deväťstoosemdesiatjeden miliónov eur). Zdravotné poisťovne v súčasnosti dosahujú kladný výsledok hospodárenia. V rokoch 2011 2014 zdravotné poisťovne úhrnne dosiahli zisk vo výške 228 682 000 (dvestodvadsaťosem miliónov šesťstoosemdesiatdva tisíc eur). Z dôvodu nárastu príjmov v oblasti verejného zdravotného poistenia narastajú aj výdavky zdravotných poisťovní. Vzhľadom na výšku záväzkov zdravotných poisťovní vo vzťahu k poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je potrebné upraviť výšku základného imania zdravotných poisťovní s cieľom zabezpečiť likviditu zdravotných poisťovní, teda schopnosť zdravotných poisťovní uhrádzať poskytnutú zdravotnú starostlivosť, čím sa realizuje právo pacienta na poskytnutie bezplatnej zdravotnej starostlivosti na základe zdravotného poistenia, ktoré je garantované v čl. 40 Ústavy SR.
Zároveň v nadväznosti na skúsenosti z aplikačnej praxe, najmä pri zrušení Európskej zdravotnej poisťovne, a.s., je potrebné zvýšiť základné imanie s cieľom zabezpečenia ochrany verejných zdrojov a stability systému verejného zdravotného poistenia. Po zrušení Európskej zdravotnej poisťovne, a.s. v roku 2008 neboli uhradené všetky záväzky voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť z dôvodu nedostatočnej likvidity zdravotnej poisťovne a ešte v súčasnosti prebiehajú úhrady záväzkov voči iným členským štátom Európskej únie. Nakoľko Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky plní funkciu príslušného úradu podľa čl. 4 ods. 1 nariadenia Rady EHS č. 574/72 pre vecné dávky v Slovenskej republike, poskytuje Úradu pre dohľad
26
nad zdravotnou starostlivosťou, ktorý plní funkciu styčného orgánu pre vecné dávky podľa nariadenia Rady EHS 574/72 a ktorý je zodpovedný za preplácanie nákladov na vecné dávky podľa čl. 36 a 63 nariadenia Rady EHS č. 1408/71, finančné prostriedky na úhradu záväzkov voči iným členským štátom Európskej únie za vecné dávky (zdravotnú starostlivosť) čerpané poistencami Európskej zdravotnej poisťovne, a.s.
Výška základného imania je určená primerane podľa právnej úpravy zákona o bankách.
29. V § 33 ods. 1 písmeno b) znie:
„b) základné imanie a ďalšie finančné zdroje majú prehľadný a dôveryhodný pôvod podľa osobitného predpisu,45b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45b znie:
45b) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Súčasná právna úprava, ktorá vyžaduje, aby základné imanie a ďalšie finančné zdroje budúcej zdravotnej poisťovne pochádzali z legálnych príjmov, je nevyhovujúca vzhľadom na znenie zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých predpisov. Keďže pojem „legálne príjmy“ nie je v zákone definovaný, je potrebné jednoznačne upraviť podmienku prehľadného a dôveryhodného pôvodu finančných prostriedkov vložených do základného imania a ďalších finančných zdrojov zdravotnej poisťovne. Žiadateľ musí preukázať vhodnosť osôb, ktoré budú akcionármi zdravotnej poisťovne s kvalifikovanou účasťou. Táto požiadavka vyplýva z toho, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je povinný hodnotiť vlastnícku štruktúru zdravotnej poisťovne. Pri hodnotení vhodnosti prípadného akcionára sa požaduje hodnoverné preukázanie prehľadného a dôveryhodného pôvodu peňažného vkladu do základného imania a posudzuje sa jeho spoľahlivosť vo vzťahu k požiadavkám na bezpečné fungovanie zdravotnej poisťovne. Uvedené skutočnosti sa overujú za účelom, aby povolenie nebolo vydané akcionárom, ktorých pozadie je nejasné alebo nevhodné alebo osobám, ktorých hlavný predmet podnikania nie je zárukou, aby mohli zabezpečiť bezpečné vykonávanie verejného
27
zdravotného poistenia a neohrozili stabilitu verejného zdravotného poistenia. Napríklad ak tieto osoby nemajú dobrú podnikateľskú povesť, nie občiansky bezúhonné (v prípade fyzickej osoby) alebo nevedia preukázať transparentnosť svojich finančných alebo majetkových vzťahov k iným subjektom. Pri uvedenom hodnotení sa prihliada aj k celkovej štruktúre akcionárov a k zámerom akcionára pri pôsobení v zdravotnej poisťovni. Rovnako je táto podmienka upravená v zákone o bankách.
30. V § 33 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová:
„fyzické osoby s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni a fyzické osoby, ktoré spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni dôveryhodné,“.
Podmienku dôveryhodnosti je potrebné rozšíriť aj na fyzické osoby s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni a fyzické osoby, ktoré spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni. Zakladateľ budúcej zdravotnej poisťovne ako akciovej spoločnosti sa ako akcionár podieľa na riadení budúcej zdravotnej poisťovne. Dôveryhodnosť je predpokladom odborného výkonu riadenia a kontroly zdravotnej poisťovne, ale aj plnenia etických kritérií ako súčasti dobrého mena zdravotnej poisťovne. Je preto potrebné, aby osoby s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni spĺňali podmienku dôveryhodnosti rovnako ako osoby navrhované za členov predstavenstva a členov dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokuristov zdravotnej poisťovne, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osoby zodpovedné za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne.
31.V § 33 ods. 1 písmeno g) znie:
„g) vhodné a primerané technické systémy, zdroje a postupy na riadne vykonávanie verejného zdravotného poistenia a materiálno-technické zabezpečenie vykonávania verejného zdravotného poistenia,“.
V nadväznosti na skúsenosti z aplikačnej praxe sa dopĺňajú podmienky na vydanie povolenia. Špecifikuje sa podmienka technickej pripravenosti
28
zdravotnej poisťovne s cieľom riadneho a bezpečného vykonávania verejného zdravotného poistenia. Pri posudzovaní technickej pripravenosti je potrebné posudzovať pripravenosť technických systémov, zdrojov, postupov, ako aj materiálno-technického zabezpečenia.
32. V § 33 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:
„h) vhodné a primerané organizačné a personálne predpoklady pre vykonávanie verejného zdravotného poistenia, funkčný riadiaci a kontrolný systém vrátane útvaru vnútornej kontroly,
i) preukáže finančnú schopnosť akcionárov zakladajúcich zdravotnú poisťovňu preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu zdravotnej poisťovne.“.
V nadväznosti na skúsenosti z aplikačnej praxe sa dopĺňajú podmienky na vydanie povolenia. Pre vykonávanie verejného zdravotného poistenia je nevyhnutná okrem podmienky organizačnej pripravenosti aj podmienka personálnej pripravenosti a funkčného riadiaceho a kontrolného systému zdravotnej poisťovne, ktorým sa zabezpečuje dostatočná a včasná informovanosť o vnútornom vývoji zdravotnej poisťovne, vyhodnocovanie informácií a včasné prijímanie opatrení k zachovávaniu stabilného fungovania zdravotnej poisťovne. Dopĺňa sa podmienka finančnej schopnosti akcionárov preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu zdravotnej poisťovne. Touto podmienkou sa sleduje zistenie pripravenosti žiadateľa vykonávať verejné zdravotné poistenie a schopnosť plniť v budúcnosti všetky svoje záväzky vyplývajúce z výkonu jeho činnosti. V záujme ochrany práv poistencov na zabezpečenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti a úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti je nevyhnutné, aby z vykonávania verejného zdravotného poistenia boli vylúčené osoby, ktorých činnosť by mohla viesť k ohrozeniu stability zdravotnej poisťovne.
33.V § 33 ods. 3 úvodnej vete sa za slovo „písm.“ vkladajú slová „c) a“.
Podmienku dôveryhodnosti je potrebné rozšíriť aj na fyzické osoby s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni a fyzické osoby, ktoré spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni. Zakladateľ budúcej zdravotnej poisťovne ako akciovej spoločnosti sa ako akcionár podieľa na
29
riadení budúcej zdravotnej poisťovne. Dôveryhodnosť je predpokladom odborného výkonu riadenia a kontroly zdravotnej poisťovne, ale aj plnenia etických kritérií ako súčasti dobrého mena zdravotnej poisťovne. Je preto potrebné, aby osoby s kvalifikovanou účasťou na zdravotnej poisťovni spĺňali podmienku dôveryhodnosti rovnako ako osoby navrhované za členov predstavenstva a členov dozornej rady zdravotnej poisťovne, prokuristov zdravotnej poisťovne, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zdravotnej poisťovne a osoby zodpovedné za výkon vnútornej kontroly zdravotnej poisťovne.
34.V § 33 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin hospodársky,46) za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov47) nie starším ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, tieto skutočnosti sa preukazujú dokladom, ktorý obsahom zodpovedá dokladom vydávaným v Slovenskej republike a musí byť predložený spolu s úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka,“.
Špecifikuje sa podmienka dôveryhodnosti spočívajúca v trestnoprávnej bezúhonnosti, ktorá je jednou zo základných podmienok výkonu činností rozhodujúcich alebo významných pre zaistenie riadneho a bezpečného vykonávania verejného zdravotného poistenia.
35. V § 33 sa odsek 3 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:
„f) nie je považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov50a) v oblasti finančného trhu,
g) spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávala v posledných desiatich rokoch svoje funkcie alebo podnikala a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov zdravotnej poisťovne, prípadne z ich vnútorných predpisov a aktov riadenia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 50a znie:
50a) Napríklad
§ 8 písm. b) zákona č. 566/2001 Z.z
. v znení neskorších predpisov,
§
4 ods. 11 zákona č. 429/2002 Z.z.
v znení zákona č.
747/2004 Z.z.
,
§ 48 ods. 11
zákona č. 43/2004 Z.z.
o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
747/2004 Z.z.
,
§ 23 ods. 11 zákona č.
650/2004 Z.z.
o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých
30
zákonov,
§ 3 písm. a) zákona č. 8/2008 Z.z.
v znení neskorších predpisov,
§ 23 ods.
1 zákona č. 186/2009 Z.z.
o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
§ 2 ods. 31
zákona č.
492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
394/2011 Z.z.
,
§ 28 ods. 10 zákona č. 203/2011 Z.z.
o kolektívnom investovaní.“.
Rozširuje sa definícia dôveryhodnosti fyzickej osoby ako jednej zo základných podmienok výkonu činností rozhodujúcich alebo významných pre zaistenie riadneho a bezpečného vykonávania verejného zdravotného poistenia. Dôveryhodnosť spočíva okrem trestnoprávnej bezúhonnosti aj v profesijnej a podnikateľskej dôveryhodnosti, keďže dôveryhodnosť je predpokladom odborného výkonu jednotlivých funkcií, ale aj plnenia etických kritérií ako súčasti dobrého mena zdravotnej poisťovne.
36.V § 33 ods. 5 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou, za slovo „najmenej“ sa vkladá slovo „päť“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a najmenej trojročné riadiace skúsenosti v oblasti finančného trhu alebo zdravotného poistenia“.
V nadväznosti na skúsenosti z aplikačnej praxe sa sprísňujú podmienky pre odbornú spôsobilosť osôb. Súčasné znenie zákona umožňuje výklad, podľa ktorého bolo postačujúce, aby osoba pracovala jeden rok na akejkoľvek pracovnej pozícii v oblasti finančného trhu alebo zdravotného poistenia, čo nie je dostatočné na zabezpečenie odborného riadenia a kontroly zdravotnej poisťovne. Náležitá odbornosť osôb vykonávajúcich kľúčové funkcie v zdravotnej poisťovni patrí medzi základné predpoklady pre riadne fungovanie zdravotnej poisťovne. Pri odbornej spôsobilosti sa upresňujú požiadavky na odbornú spôsobilosť všetkých najdôležitejších kategórií osôb, ktoré budú riadiť a kontrolovať výkon zdravotného poistenia. Požiadavky na odbornosť týchto osôb zahŕňajú náležité odborné vedomosti a skúsenosti v oblasti zdravotného poistenia alebo finančného trhu vo vzťahu k činnostiam, ktoré osoba v zdravotnej poisťovni vykonávať, ako aj riadiace skúsenosti (manažérsku prax). V rámci definície odbornej spôsobilosti sa umožňuje aj prax a riadiace skúsenosti v inej finančnej oblasti než je zdravotné poistenie.
31
37.V § 34 ods. 2 sa číslo „3 319 391“ nahrádza číslom „16 600 000“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmeny vykonané v § 33.
38.V § 35 ods. 1 písm. c) sa slová „budúcich akcionárov“ nahrádzajú slovom „osôb“ a za slovo „poisťovni“ sa vkladajú tieto slová: „a zoznam fyzických osôb, ktoré spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby s kvalifikovanou účasťou 33 ods. 7) na budúcej zdravotnej poisťovni“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmeny vykonané v § 33 ods. 1 písm. c).
39.V § 35 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) písomné vyhlásenie žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku48) a že osoby uvedené v § 33 ods. 1 písm. c) dôveryhodné; na posudzovanie dôveryhodnosti osôb uvedených uvedené v § 33 ods. 1 písm. c) sa použije § 33 ods. 3,“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmeny vykonané v § 33 ods. 1 písm. c).
40.V § 35 ods. 2 písm. h) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov,19)“.
Spresňuje sa náležitosť obchodno-finančného plánu budúcej zdravotnej poisťovne v nadväznosti na zákonnú povinnosť zdravotnej poisťovne zabezpečiť poistencom dostupnosť zdravotnej starostlivosti a nepretržitú dostupnosť všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore stomatológia a ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov, ktorá je ustanovená v § 5 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
41.V § 35 ods. 2 sa písmeno h) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. návrh zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s náležitosťami podľa § 7 ods. 9,“.
32
Pre posúdenie schopnosti zdravotnej poisťovne zabezpečiť svojim poistencom zdravotnú starostlivosť najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete a povinnosti zdravotnej poisťovne uhrádzať svoje záväzky za poskytnutú zdravotnú starostlivosť je potrebné v rámci posúdenia obchodno-finančného plánu budúcej zdravotnej poisťovne preskúmať konkrétny návrh zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, obsahujúci kritériá na uzatváranie zmlúv, obchodné podmienky a cenové podmienky.
42.V § 39 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) zdravotná poisťovňa po uplynutí dvoch rokov od vydania povolenia nemá v priemere za každý kalendárny mesiac podľa údajov v centrálnom registri poistencov najmenej 300 000 poistencov.“.“.
Vzhľadom na celkový počet poistencov na území Slovenskej republiky (k 31.12.2013 bolo na území SR 5 194 741 poistencov) je potrebné ustanoviť minimálny počet poistencov na jednu zdravotnú poisťovňu za účelom zabezpečenia stability systému verejného zdravotného poistenia a efektívneho fungovania zdravotnej poisťovne. Keďže každá zdravotná poisťovňa sa zúčastňuje mesačného prerozdeľovania preddavkov na poistné a ročného prerozdeľovania poistného, je potrebné zabezpečiť, aby každá zdravotná poisťovňa mala primeraný podiel na trhu verejného zdravotného poistenia. Vzhľadom na to, že poistenec môže zmeniť zdravotnú poisťovňu jedenkrát ročne, ustanovuje sa lehota 2 roky od vydania povolenia na získanie minimálneho počtu poistencov. Keďže počet poistencov sa môže meniť každým dňom, minimálny počet poistencov sa určuje v priemere mesačne, a to na základe údajov, ktoré obsiahnuté v centrálnom registri poistencov.
43.V § 41 ods. 1 písm. d) sa slová „e) až g)“ nahrádzajú slovami „e) až i)“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na navrhované úpravy v § 33.
Výbor NR SR pre zdravotníctvo
gestorský výbor odporúča s c h v á l i ť
33
74.V čl. VIII, 29. bode sa v § 76 ods. 5 písm. a) siedmom bode označenie odkazu 95f nahrádza označením 14a a označenie odkazu 95g sa nahrádza označením 14b a súčasne sa vypúšťa text poznámky pod čiarou k odkazom 95f a 95g a upraví sa úvodná veta k poznámkam pod čiarou.
V súvislosti s uvedenou zmenou sa vykoná legislatívno-technická úprava označenia odkazov v § 76 ods. 5 písm. b) treťom bode (čl. VIII, 30. bod).
Zavádzanie nových odkazov nie je potrebné, keďže na uvedenú úpravu v zákone použité odkazy s rovnakým znením poznámok pod čiarou.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre zdravotníctvo