1
Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
45. schôdza výboru
Číslo: CDR-2291/2014
147
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre zdravotníctvo
z 10. marca 2015
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1320) a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1320);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1320);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1320) schváliť s pripomienkou:
K čl. I 7. bodu ( § 4 ods. 7 písm. f) )
V čl. I 7. bode § 4 ods. 7 písm. f) sa za slová „výpis z registra trestov“ vkladajú slová „nie starší ako tri mesiace“.
Ide o precizovanie navrhovaného znenia § 4 ods. 7 taxatívne vymedzujúceho náležitosti - prílohy
2
žiadosti o poskytnutie dotácie. Pri výpise z registra trestov je potrebné zdôrazniť časové hľadisko tri mesiace od vydania výpisu z registra trestov tak ako je to v doterajšom znení § 4 ako aj v porovnateľných právnych predpisoch.
C.p o v e r u j e
spoločného spravodajcu výborov Národnej rady Slovenskej republiky, aby v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov informoval o výsledku rokovania výborov Národnej rady Slovenskej republiky a aby odôvodnil návrh a stanovisko gestorského výboru k návrhu zákona uvedené v spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky.
Richard R a ši
predseda výboru
Janka Š í p o š o v á
overovateľka výboru