Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
59. schôdza výboru
Číslo: CRD-73/2015
170
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
z 10. marca 2015
k spoločnej správe výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní (tlač 1363a)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
A.prerokoval
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní (tlač 1363a)
B.schvaľuje
spoločnú správu výborov uvedenú v bode A. tohto uznesenia;
C.určuje poslanca Ľubomíra Petráka
za spoločného spravodajcu výborov a poveruje ho
1.vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k vládnemu návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní (tlač 1363) a informovať o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru;
2.predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky;
D.ukladá predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku rokovania výboru.
Peter Osuský Mojmír Mamojka
overovateľ výboru predseda výboru