NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
___________________________________________________________________________
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-73/2015
1363a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) vo výboroch v druhom čítaní
___________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 28. januára 2015 č. 1550 sa uzniesla prerokovať vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) v druhom čítaní a prideliť ho týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
2
Ako gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a určila lehoty na jeho prerokovanie.
Výbory prerokovali návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj na svojej schôdzi dňa 24. februára 2015 o návrhu zákona nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný.
Iné výbory o návrhu zákona nerokovali.
II.
Gestorský výbor konštatuje, že do začatia rokovania o návrhu zákona nedostal žiadne stanoviská od poslancov podané podľa § 75 ods. 2 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
III.
K vládnemu návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie rokoval o návrhu zákona 4. marca 2015 a neprijal platné uznesenie.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v uznesení č. 161 z 10. februára 2015 odporúča návrh zákona schváliť.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky v uznesení č. 565 z 26. februára 2015,
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet veci v uznesení č. 399 z 5. marca 2015,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárske záležitosti v uznesení č. 403 z 5. marca 2015 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládeža šport v uznesení č. 162 z 9. marca 2015
zhodne odporúčajú návrh zákona schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi uvedenými v časti IV. spoločnej správy.
3
IV.
Z uznesení výborov uvedených v III. časti tejto spoločnej správy vyplývajú tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I § 2 písm. n) sa za slová „v systéme duálneho vzdelávania“ vkladajú slová „(ďalej len „osvedčenie“)“.
V súlade s legislatívno-technickými pokynmi (8. bod), ktoré tvoria prílohu č. 2 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (č. 19/1997 Z. z.), zaradenie legislatívnej skratky pre pojem „osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania“ na miesto, kde sa skracované slová používajú prvý raz 2 písm. n), čl. I].
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
2.V čl. I § 3 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:
„e) obchodná akadémia,
f) hotelová akadémia,“.
Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená g) a h).
Doplnením predmetného ustanovenia sa navrhuje ponechať obchodnú akadémiu a hotelovú akadémiu ako typy stredných odborných škôl z dôvodu zachovania tradície, keďže v oblasti školstva pôsobia ako typy stredných odborných škôl niekoľko desaťročí.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
3.V čl. I § 11 ods. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa slová „§ 4 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu v poznámke pod čiarou k odkazu 3 v súlade s navrhovanou legislatívno-technickou úpravou v čl. IV 1. bode.
4
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
4.V čl. I § 12 ods. 4 úvodnej vete sa vypúšťa čiarka za slovom „Žiadateľ“ a slová „ktorý zamestnáva menej ako desať zamestnancov,“.
Navrhovanou zmenou sa na základe požiadavky zamestnávateľov za účelom rozbehnutia systému duálneho vzdelávania umožní všetkým zamestnávateľom, a teda nielen tzv. malým zamestnávateľom, aby v prípade, že nedisponujú priestormi a zodpovedajúcim materiálno-technickým zabezpečením, aby časť praktického vyučovania v rozsahu najviac 40 % z celkového počtu hodín praktického vyučovania zabezpečili aj na pracovisku praktického vyučovania iného zamestnávateľa.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
5.V čl. I § 13 ods. 3 v celom texte sa slovo „siedmich“ nahrádza číslovkou „15“.
Z dôvodu zabezpečenia dostatočného časového priestoru na formálne posúdenie žiadosti zamestnávateľa o overenie spôsobilosti sa lehota siedmich pracovných dní predlžuje na pätnásť pracovných dní.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
6.V čl. I § 13 ods. 8 sa vypúšťajú slová „o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „osvedčenie“)“.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s navrhovaným zaradením legislatívnej skratky pre pojem „osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania“ do § 2 písm. n), čl. I.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
5
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
7.V čl. I § 14 ods. 1 sa za slovo „osvedčenia“ vkladajú slová „podľa § 13 ods. 10 alebo § 37 ods. 6“.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s vložením nového § 37 návrhu zákona.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
8.V čl. I § 22 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo je zamestnávateľom, ktorý je samostatne zárobkovo činná osoba“.
Zamestnávateľom, ktorý poskytuje žiakovi praktické vyučovanie, nemusí byť len podnik, ale aj živnostník, ktorý nezamestnáva žiadneho zamestnanca. Uvedenou úpravou sa umožňuje, aby takýto živnostník, ktorý spĺňa aj ďalšie predpoklady na výkon činnosti inštruktora a má so školou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní praktického vyučovania alebo zmluvu o duálnom vzdelávaní, mohol viesť praktické vyučovanie žiaka.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
9.V čl. I § 22 ods. 1 písm. d) sa za slovom „preukaz“ vypúšťa čiarka a slovo „osvedčenie“.
Formulačná precizácia ustanovenia za účelom jednoznačnosti výkladu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
10.V čl. I § 29 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7) Ministerstvo školstva vykonáva overenie spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 37.“.
6
Uvedenou úpravou sa dopĺňa kompetencia ministerstva školstva v nadväznosti na vloženie nového § 37 do návrhu zákona.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
11.V čl. I § 30 odsek 1 znie:
„(1) Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s ministerstvom školstva raz ročne zverejňuje na svojom webovom sídle informáciu o uplatnení absolventov stredných škôl na trhu práce v rámci pravidelných prognóz vývoja na trhu práce podľa jednotlivých krajov, stredných škôl, študijných odborov a učebných odborov a vykonávaného zamestnania.“.
Nové znenie § 30 ods. 1 nadobudne účinnosť 1. januára 2016, čo sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Z dôvodu zabezpečenia vykonateľnosti § 30 ods. 1 sa navrhuje úprava uvedeného ustanovenia v tom zmysle, že sa frekvencia zverejňovania informácie o uplatnení absolventov stredných škôl znižuje na raz ročne. Táto informácia sa bude vypracúvať v nadväznosti na pravidelné analýzy a prognózy vývoja na trhu práce vypracúvané každoročne Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci so stavovskými organizáciami a profesijnými organizáciami, čo umožní pôvodnú informáciu doplniť aj o vykonávané zamestnanie absolventov stredných škôl.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
12.V čl. I § 31 ods. 2 sa slová „15. novembra“ nahrádzajú slovami „31. októbra“.
Na základe požiadavky zriaďovateľov súkromných škôl a zriaďovateľov cirkevných škôl sa navrhuje ponechať súčasne platný termín vydávania všeobecne záväzných nariadení o počte tried prvých ročníkov, a to z dôvodu zabezpečenia dostatočného časového priestoru na možnosť podania návrhu týchto zriaďovateľov ministerstvu školstva o navýšenie určeného počtu tried a následného náboru žiakov na štúdium v študijných alebo učebných odboroch, v ktorých ministerstvo školstva podaniu vyhovie.
7
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
13.V čl. I § 31 ods. 3 písmeno c) znie:
„c) násobku predpokladaného počtu žiakov posledného ročníka základných škôl určeného ministerstvom školstva každoročne do 30. júna pre každý samosprávny kraj,“.
Navrhovaným kritériom sa reflektuje počet žiakov, ktorí ukončia v príslušnom školskom roku základnú školu. Dôvodom doplnenia kritéria 1,4 násobku v návrhu zákona bolo, že v predchádzajúcom období samosprávne kraje túto skutočnosť nerešpektovali a určovali počty tried stredných škôl, ktoré zodpovedali počtu žiakov stredných škôl niekedy 1,7 násobne vyššie, než bol skutočný počet absolventov základných škôl. Keďže existuje rôzna mobilita žiakov medzi jednotlivými krajmi (dochádzanie, presťahovanie a pod.), nie je možné zovšeobecniť kritérium a určiť ho rovnako pre všetky samosprávne kraje. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje, aby násobok počtu žiakov, u ktorých sa predpokladá, že v príslušnom školskom roku budú navštevovať posledný ročník základnej školy, určovalo ministerstvo školstva pre každý samosprávny kraj jednotlivo, a to na základe priemerného počtu žiakov v triedach stredných škôl v príslušnom samosprávnom kraji vychádzajúceho zo štatistického zisťovania v príslušnom školskom roku.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
14.V čl. I nadpis pod § 36 sa vkladá nad § 36.
Legislatívno-technická úprava
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
15.V čl. I za § 36 sa vkladá § 37, ktorý znie:
㤠37
(1)Zamestnávateľ, ktorému príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia zamietla žiadosť podľa § 13 ods. 7, môže podať
8
ministerstvu školstva návrh na overenie spôsobilosti zamestnávateľa do 30 dní od doručenia písomného oznámenia o zamietnutí žiadosti.
(2) Návrh na overenie spôsobilosti zamestnávateľa obsahuje náležitosti podľa § 12 ods. 2 a 3.
(3)Po doručení návrhu na overenie spôsobilosti zamestnávateľa ministerstvo školstva vykoná jeho odborné posúdenie.
(4)Na základe odborného posúdenia ministerstvo školstva návrh na overenie spôsobilosti zamestnávateľa písomným oznámením zamietne alebo zabezpečí vykonanie obhliadky priestorov, v ktorých sa vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia.
(5)Ak na základe obhliadky priestorov, v ktorých sa vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia, ministerstvo školstva zistí, že zamestnávateľ nespĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, návrh na overenie spôsobilosti zamestnávateľa písomným oznámením zamietne.
(6)Ak na základe obhliadky priestorov, v ktorých sa vykonávať praktické vyučovanie a ich materiálno-technického zabezpečenia, ministerstvo školstva zistí, že zamestnávateľ spĺňa podmienky na poskytovanie praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania, vydá zamestnávateľovi osvedčenie. Osvedčenie obsahuje náležitosti podľa § 13 ods. 9 písm. a) f) a vydáva sa na sedem rokov.
(7)Zamestnávateľ, ktorému príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia zamietla pokračovanie v poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania po opakovanom overení spôsobilosti zamestnávateľa podľa § 14, môže podať ministerstvu školstva návrh na opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa do 30 dní od doručenia písomného oznámenia o zamietnutí.
(8)Pri opakovanom overení spôsobilosti zamestnávateľa ministerstvo školstva vykoná obhliadku pracoviska praktického vyučovania a jeho materiálno-technického zabezpečenia zameranú na splnenie podmienok podľa § 12 ods. 3 alebo ods. 4.
(9)Pri opakovanom overení spôsobilosti zamestnávateľa ministerstvo školstva postupuje podľa odseku 5 a 6.
(10)Na zamestnávateľa, ktorému bolo vydané osvedčenie podľa odseku 6, sa vzťahuje povinnosť podľa § 13 ods. 11.“.
V súvislosti s vložením nového § 37 sa vykoná prečíslovanie doterajších § 37 § 57.
Navrhovanou úpravou sa vytvára kompromis v prípade, že by príslušná stavovská organizácia alebo príslušná profesijná organizácia neodôvodnene zamietla žiadosť zamestnávateľa o overenie odbornej spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie žiakovi v systéme duálneho vzdelávania alebo zamietla pokračovanie v poskytovaní praktického vyučovania v systéme duálneho vzdelávania zamestnávateľovi, ktorý prevádzkuje pracovisko praktického vyučovania a uplynie mu obdobie platnosti osvedčenia.
9
Doplnením § 37 sa navrhuje zapracovať novú kompetenciu pre ministerstvo školstva overiť odbornú spôsobilosť zamestnávateľa. Reaguje sa tým na požiadavku časti zamestnávateľov, ktorí vyslovili obavu, že by stavovské organizácie a profesijné organizácie nedostatočne zabezpečovali výkon svojej pôsobnosti.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
16.V čl. I § 51 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Návrh na začatie konania podľa § 29 ods. 6 možno podať do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzného nariadenia podľa § 31 ods. 2.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
Navrhovanou úpravou sa určuje chýbajúca lehota, dokedy môže zriaďovateľ strednej školy, príslušná stavovská organizácia, príslušná profesijná organizácia alebo príslušné odvetvové ministerstvo podať návrh na zvýšenie počtu tried prvého ročníka stredných škôl určených všeobecne záväzným nariadením samosprávneho kraja. Navrhovaná lehota zohľadňuje časové hľadisko rozhodovania ministerstva školstva v správnom konaní, náboru žiakov a procesu prijímacieho konania žiakov do tried prvých ročníkov dotknutých stredných škôl pre nasledujúci školský rok.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
17.V čl. I § 52 ods. 2 sa vypúšťajú slová „hotelová akadémia, obchodná akadémia,“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na prvý bod pozmeňujúceho návrhu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
18.V čl. I § 54 ods. 2 sa slová „31. apríla“ nahrádzajú slovami „30. apríla“.
Úprava dátumu prechodného ustanovenia vzhľadom na to, že apríl má 30 dní.
10
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
19.V čl. II 1. bode v § 53 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Uzatvorenie pracovnej zmluvy môže zamestnávateľ odmietnuť, ak nemá pre žiaka vhodnú prácu, pretože sa menia jeho úlohy, pre zdravotnú nespôsobilosť žiaka vykonávať prácu zodpovedajúcu kvalifikácii, ktorú žiak získal absolvovaním učebného odboru alebo študijného odboru, alebo ak žiak nesplnil podmienky klasifikácie a hodnotenia a tieto podmienky boli dohodnuté v zmluve o budúcej pracovnej zmluve.“.
Navrhovanou úpravou ide o vymenovanie konkrétnych dôvodov, kedy zamestnávateľ môže odmietnuť uzatvorenie pracovnej zmluvy so žiakom, hoci mal s ním uzatvorenú zmluvu o budúcej pracovnej zmluve, a to z uvedených dôvodov. Dosiahne sa tým právna istota žiaka, že zamestnávateľ neuplatní ďalšie dôvody, pre ktoré so žiakom odmietne uzatvoriť pracovnú zmluvu. A naopak aj zamestnávateľ bude mať istotu, že za istých okolností nemusí so žiakom uzatvoriť pracovnú zmluvu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
20.V čl. X 2. bode sa za slová „§14 ods. 6 písm.“ vkladajú slová „a) a“, slová „nad § 15“ sa nahrádzajú slovami „siedmej časti“ a za slovami „§ 16“ sa vypúšťa čiarka a slová „§16 ods. 7 písm. a), b), d) a e)“.
Legislatívno-technická úprava novelizačného bodu vzhľadom na to, že navrhovanú úpravu je potrebné vykonať aj v platnom § 14 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.; ministerstvo spravuje sieť škôl a školských zariadení 15) a legislatívno-technická úprava vyňatím § 16 ods. 7 písm. a), b), d) a e) z bodu 2, v súvislosti s potrebou jeho úpravy v samostatnom novelizačnom bode za účelom gramatického zosúladenia s platným zákonom č. 596/2003 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
11
Gestorský výbor odporúča schváliť
21.V čl. X sa za bod 15 vkladá nový bod 16, ktorý znie:
„16. V § 14 ods. 5 písm. a) sa za slovami „školských zariadení“ vypúšťa čiarka a slová „stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania“.“.
Účinnosť nového bodu 16 sa navrhuje 1. apríla 2015. Vloženie nového bodu sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Vloženie nového bodu za účelom legislatívno-technickej úpravy § 14 ods. 5 písm. a); nadväznosť na nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorým sa zrušujú strediská praktického vyučovania a novým spôsobom sa ustanovujú miesta výkonu praktického vyučovania.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
22.V čl. X sa za bod 16 vkladá nový bod 17, ktorý znie:
„17. V § 14 ods. 6 písm. h) sa slová „školy, školského zariadenia alebo strediska praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy alebo školského zariadenia“.“.
Účinnosť nového bodu 17 sa navrhuje 1. apríla 2015. Vloženie nového bodu sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s potrebou úpravy § 14 ods. 6 písm. h) v samostatnom novelizačnom bode za účelom gramatického zosúladenia s platným zákonom č. 596/2003 Z. z.; úprava súvisí s vypustením úpravy § 14 ods. 6 písm. h) z textu bodu 17 (čl. X).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
12
23.V čl. X sa vypúšťa bod 17.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
V súvislosti s legislatívno-technickými úpravami, ktoré je potrebné vykonať v bode 17 sa navrhuje jeho vypustenie a následné vloženie legislatívno-technicky upraveného textu za bod 22, ako nového bodu 23 (čl. X).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
24.V čl. X sa za bod 18 vkladá nový bod 19, ktorý znie:
„19. V § 14 ods. 8 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.“.
Účinnosť nového bodu 19 sa navrhuje 1. apríla 2015. Vloženie nového bodu sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Vloženie nového bodu za účelom úpravy vnútorného odkazu v súvislosti s vypustením odseku 7 v § 14 (čl. X, 18. bod).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
25.V čl. X 19. bode sa vypúšťajú slová „a nadpise § 22“ a slovo „školy“ sa nahrádza slovom „Školy“.
Vyňatie novelizácie nadpisu § 22 vzhľadom na gramatický nesúlad navrhovaného bodu s platným zákonom, pričom sa navrhuje jeho novelizácia v samostatnom novelizačnom bode a legislatívno-technická úprava novelizačného bodu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
13
26.V čl. X za bod 22 sa vkladá nový bod 23, ktorý znie:
„23. V § 16 ods. 1 písm. b), i) a j), ods. 2 úvodnej vete, ods. 5, 6 a 8, § 17 ods. 1 úvodnej vete, ods. 2 písm. a) d), ods. 5, § 18 ods. 4, § 22 ods. 1, ods. 2 úvodnej vete a ods. 2 písm. b) a f) sa slová „školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy alebo školského zariadenia“.“.
Účinnosť nového bodu 23 sa navrhuje 1. apríla 2015. Vloženie nového bodu sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Text vypusteného bodu 17 je potrebné, vzhľadom na vykonané legislatívno-technické úpravy, vložiť za bod 22 ako nový bod 23. Z pôvodného textu bodu 17 došlo k vypusteniu § 14 ods. 6 písm. h) a § 19 ods. 5 vzhľadom na to, že tieto je potrebné upraviť v samostatných novelizačných bodoch v čl. X a legislatívno-technická úprava vypúšťaných slov za účelom gramatického zosúladenia novelizačných bodov s platným zákonom č. 596/2003 Z. z.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
27.V čl. X sa za bod 25 vkladá nový bod 26, ktorý znie:
„26. V § 16 ods. 7 písm. a), b), d) a e) sa slová „škôl, školských zariadení, pracovísk praktického vyučovania a stredísk praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škôl a školských zariadení“.“.
Účinnosť nového bodu 26 sa navrhuje 1. apríla 2015. Vloženie nového bodu sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava § 16 ods. 7 písm. a), b), d) a e) za účelom gramatického zosúladenia tohto paragrafu s navrhovanou zmenou a s platným zákonom č. 596/2003 Z. z.; úprava súvisí s vypustením úpravy § 16 ods. 7 písm. a), b), d) a e) z bodu 2 (čl. X).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
14
Gestorský výbor odporúča schváliť
28.V čl. X sa za bod 32 vkladá nový bod 33, ktorý znie:
„33. V § 19 ods. 5 sa slová „školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania alebo pracoviská praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy a školské zariadenia“.“.
Účinnosť nového bodu 33 sa navrhuje 1. apríla 2015. Vloženie nového bodu sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s potrebou úpravy § 19 ods. 5 v samostatnom novelizačnom bode; úprava súvisí s vypustením úpravy § 19 ods. 5 z textu bodu 17 (čl. X).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
29.V čl. X sa za bod 39 vkladajú nové body 40 a 41, ktoré znejú:
„40. V § 21 ods. 12 sa slová „až 12“ nahrádzajú slovami „až 11“ a za slovom „zariadenia“ sa vypúšťa čiarka a slová „strediská praktického vyučovania alebo pracoviská praktického vyučovania“.
41. V nadpise § 22 sa slová „školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania a pracoviska praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy a školského zariadenia“.“.
Účinnosť nových bodov 40 a 41 sa navrhuje 1. apríla 2015. Vloženie nových bodov sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu v súvislosti s vypustením odseku 8 v § 21 (čl. X, bod 39) a legislatívno-technická úprava v súvislosti s potrebou úpravy nadpisu § 22 v samostatnom novelizačnom bode; úprava súvisí s vypustením úpravy nadpisu § 22 z bodu 19 (čl. X).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
15
30.V čl. X 41. bode sa na konci novelizačného bodu dopĺňa táto veta: „Poznámky pod čiarou k odkazom 78 a 79 sa vypúšťajú.“.
V súvislosti s vypustením § 35 a odkazov 78 a 79 (41. bod, čl. X), je potrebné vypustiť aj poznámky pod čiarou k odkazom 78 a 79.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
31.V čl. XI sa dopĺňa nový bod 13, ktorý znie:
„13. Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.“.
V nadväznosti na zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upravuje názov „obvodného úradu v sídle kraja“ na „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
32.V čl. XII 33. bode § 56 ods. 7 sa slová „nadväzujúceho štúdia“ nahrádzajú slovami „nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy“.
Formulačná precizácia ustanovenia za účelom zjednotenia zavedenej terminológie; v školskom zákone nie je zavedený pojem „nadväzujúce štúdium“, ale podľa § 45 nadväzujúcimi formami odborného vzdelávania a prípravy nadstavbové štúdium, pomaturitné štúdium a skrátené štúdium (čl. XII, 29. bod).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
16
33.V čl. XII za bod 35 sa vkladajú nové body 36 až 38, ktoré znejú:
„36. V § 62 odsek 1 znie:
„(1) Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.“.
37. V § 62 odsek 3 znie:
„(3) Do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal primárne vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. a) a v príslušnom školskom roku úspešne ukončil ôsmy ročník vzdelávacieho programu základnej školy a splnil podmienky prijímacieho konania alebo získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.“.
38. V § 62 odsek 6 znie:
„(6) Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Rozhodnutím Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 22. októbra 2014 pod číslom PL. ÚS 11/2013-94 bolo napadnuté ustanovenie § 62 ods. 1 písm. a) a c), § 62 ods. 3 v časti písm. a) body 1 a 3, § 62 ods. 3 v časti písm. b) body 1 a 3 a § 62 ods. 6 písm. a) a c) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ústavný súd Slovenskej republiky konštatoval, že napadnuté ustanovenia nie v súlade s čl. 42 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s čl. 13 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 13 ods. 2 písm. b) Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, čl. 28 ods. 1 písm. b) Dohovoru o právach dieťaťa a s čl. 2 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Zároveň zaviazal Národnú radu SR, aby do šiestich mesiacov od vyhlásenia nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uviedla napadnuté ustanovenia do súladu s Ústavou SR, s ústavnými zákonmi a s medzinárodnými zmluvami vyhlásenými spôsobom ustanoveným zákonom. Stratou platnosti napadnutých ustanovení bez
17
vykonania navrhovaných legislatívnych úprav textu by došlo k nejednoznačnosti a nezrozumiteľnosti týchto ustanovení, čo by spôsobilo problém pri ich uplatňovaní v praxi. Z tohto dôvodu sa navrhuje úprava predmetných ustanovení.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
34.V čl. XII 51.bode § 74 ods. 10 sa slová „§ 45 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 42 ods. 5“.
Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu.
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
35.V čl. XII 56. bode § 80 ods. 7 poznámke pod čiarou k odkazu 49a sa slovo „§ 29“ nahrádza slovom „§ 28“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu v poznámke pod čiarou k odkazu 49a; stavovská organizácia ako inštitúcia podieľajúca sa na koordinácii odborného vzdelávania je predmetom úpravy § 28 ods. 2 návrhu zákona o odbornom vzdelávaní, (čl. I).
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
36.V čl. XII 57. bode § 80 ods. 15 piatom riadku sa slová „odbornej zložky maturitnej zložky“ nahrádzajú slovami „odbornej zložky maturitnej skúšky“.
Formulačná úprava ustanovenia.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
37.V čl. XII 78. bod znie:
„78. V § 119 sa slová „centier voľného času, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe,“ nahrádzajú slovami „centier voľného času a“.“.
18
Legislatívno-technická úprava a formulačná úprava bodu.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
38.V čl. XII 90. bode sa za slovo „nadpisu“ vkladá slovo „nad“ a nadpis pod § 161da sa vkladá nad § 161da.
Legislatívno-technická úprava bodu premiestnením nadpisu § 161da nad tento paragraf tak, aby bolo zrejmé, že prechodným ustanovením k úpravám účinným od 1. apríla 2015 je aj ustanovenie § 161db.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Gestorský výbor odporúča schváliť
Gestorský výbor odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať
o bodoch 1 až 38 spoločne s odporúčaním schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených v III. časti tejto spoločnej správy, odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) schváliť v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto správe.
Predmetná spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363a) bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (gestorský výbor) z 10. marca 2015 č. 170.
19
Týmto uznesením výbor zároveň poveril spoločného spravodajcu Ľubomíra Petráka, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov, stanovisku a návrhu gestorského výboru a zároveň ho poveril predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Bratislava marec 2015
Mojmír Mamojka v. r.
predseda
Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport