ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
98. schôdza
Číslo: CRD-73/2015
565
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. februára 2015
k vládnemu návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 565
z 26. februára 2015
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 1363)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I § 2 písm. n) sa za slová „v systéme duálneho vzdelávania“ vkladajú slová „(ďalej len „osvedčenie“)“.
V súlade s legislatívno-technickými pokynmi (8. bod), ktoré tvoria prílohu č. 2 Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov (č. 19/1997 Z. z.), zaradenie legislatívnej skratky pre pojem „osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania“ na miesto, kde sa skracované slová používajú prvý raz [§ 2 písm. n), čl. I].
2.V čl. I § 11 ods. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa slová „§ 4 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 4 ods. 1“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu v poznámke pod čiarou k odkazu 3 v súlade s navrhovanou legislatívno-technickou úpravou v čl. IV 1. bode.
3.V čl. I § 13 ods. 8 sa vypúšťajú slová „o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania (ďalej len „osvedčenie“)“.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s navrhovaným zaradením legislatívnej skratky pre pojem „osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa
poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania“ do § 2 písm. n), čl. I.
4.V čl. I § 22 ods. 1 písm. d) sa za slovom „preukaz“ vypúšťa čiarka a slovo „osvedčenie“.
Formulačná precizácia ustanovenia za účelom jednoznačnosti výkladu.
5.V čl. I § 54 ods. 2 sa slová „31. apríla“ nahrádzajú slovami „30. apríla“.
Úprava dátumu prechodného ustanovenia vzhľadom na to, že apríl má 30 dní.
6.V čl. X 2. bode sa za slová „§14 ods. 6 písm.“ vkladajú slová „a) a“, slová „nad § 15“ sa nahrádzajú slovami „siedmej časti“ a za slovami „§ 16“ sa vypúšťa čiarka a slová „§16 ods. 7 písm. a), b), d) a e)“.
Legislatívno-technická úprava novelizačného bodu vzhľadom na to, že navrhovanú úpravu je potrebné vykonať aj v platnom § 14 ods. 6 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z.; ministerstvo spravuje sieť škôl a školských zariadení 15) a legislatívno-technická úprava vyňatím § 16 ods. 7 písm. a), b), d) a e) z bodu 2, v súvislosti s potrebou jeho úpravy v samostatnom novelizačnom bode za účelom gramatického zosúladenia s platným zákonom č. 596/2003 Z. z.
7.V čl. X sa za bod 15 vkladá nový bod 16, ktorý znie:
„16. V § 14 ods. 5 písm. a) sa za slovami „školských zariadení“ vypúšťa čiarka a slová „stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania“.“.
Účinnosť nového bodu 16 sa navrhuje 1. apríla 2015. Vloženie nového bodu sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Vloženie nového bodu za účelom legislatívno-technickej úpravy § 14 ods. 5 písm. a); nadväznosť na nový zákon o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorým sa zrušujú strediská praktického vyučovania a novým spôsobom sa ustanovujú miesta výkonu praktického vyučovania.
8.V čl. X sa za bod 16 vkladá nový bod 17, ktorý znie:
„17. V § 14 ods. 6 písm. h) sa slová „školy, školského zariadenia alebo strediska praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy alebo školského zariadenia“.“.
Účinnosť nového bodu 17 sa navrhuje 1. apríla 2015. Vloženie nového bodu sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s potrebou úpravy § 14 ods. 6 písm. h) v samostatnom novelizačnom bode za účelom gramatického zosúladenia s platným zákonom č. 596/2003 Z. z.; úprava súvisí s vypustením úpravy § 14 ods. 6 písm. h) z textu bodu 17 (čl. X).
9.V čl. X sa vypúšťa bod 17.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
V súvislosti s legislatívno-technickými úpravami, ktoré je potrebné vykonať v bode 17 sa navrhuje jeho vypustenie a následné vloženie legislatívno-technicky upraveného textu za bod 22, ako nového bodu 23 (čl. X).
10.V čl. X sa za bod 18 vkladá nový bod 19, ktorý znie:
„19. V § 14 ods. 8 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.“.
Účinnosť nového bodu 19 sa navrhuje 1. apríla 2015. Vloženie nového bodu sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Vloženie nového bodu za účelom úpravy vnútorného odkazu v súvislosti s vypustením odseku 7 v § 14 (čl. X, 18. bod).
11.V čl. X 19. bode sa vypúšťajú slová „a nadpise § 22“ a slovo „školy“ sa nahrádza slovom „Školy“.
Vyňatie novelizácie nadpisu § 22 vzhľadom na gramatický nesúlad navrhovaného bodu s platným zákonom, pričom sa navrhuje jeho novelizácia v samostatnom novelizačnom bode a legislatívno-technická úprava novelizačného bodu.
12.Za bod 22 sa vkladá nový bod 23, ktorý znie:
„23. V § 16 ods. 1 písm. b), i) a j), ods. 2 úvodnej vete, ods. 5, 6 a 8, § 17 ods. 1 úvodnej vete, ods. 2 písm. a) d), ods. 5, § 18 ods. 4, § 22 ods. 1, ods. 2 úvodnej vete a ods. 2 písm. b) a f) sa slová „školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania alebo pracoviska praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy alebo školského zariadenia“.“.
Účinnosť nového bodu 23 sa navrhuje 1. apríla 2015. Vloženie nového bodu sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Text vypusteného bodu 17 je potrebné, vzhľadom na vykonané legislatívno-technické úpravy, vložiť za bod 22 ako nový bod 23. Z pôvodného textu bodu 17 došlo k vypusteniu § 14 ods. 6 písm. h) a § 19 ods. 5 vzhľadom na to, že tieto je potrebné upraviť v samostatných novelizačných bodoch v čl. X a legislatívno-technická úprava vypúšťaných slov za účelom gramatického zosúladenia novelizačných bodov s platným zákonom č. 596/2003 Z. z.
13.V čl. X sa za bod 25 vkladá nový bod 26, ktorý znie:
„26. V § 16 ods. 7 písm. a), b), d) a e) sa slová „škôl, školských zariadení, pracovísk praktického vyučovania a stredísk praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „škôl a školských zariadení“.“.
Účinnosť nového bodu 26 sa navrhuje 1. apríla 2015. Vloženie nového bodu sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava § 16 ods. 7 písm. a), b), d) a e) za účelom gramatického zosúladenia tohto paragrafu s navrhovanou zmenou a s platným zákonom č. 596/2003 Z. z.; úprava súvisí s vypustením úpravy § 16 ods. 7 písm. a), b), d) a e) z bodu 2 (čl. X).
14.V čl. X sa za bod 32 vkladá nový bod 33, ktorý znie:
„33. V § 19 ods. 5 sa slová „školy, školské zariadenia, strediská praktického vyučovania alebo pracoviská praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy a školské zariadenia“.“.
Účinnosť nového bodu 33 sa navrhuje 1. apríla 2015. Vloženie nového bodu sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s potrebou úpravy § 19 ods. 5 v samostatnom novelizačnom bode; úprava súvisí s vypustením úpravy § 19 ods. 5 z textu bodu 17 (čl. X).
15.V čl. X sa za bod 39 vkladajú nové body 40 a 41, ktoré znejú:
„40. V § 21 ods. 12 sa slová „až 12“ nahrádzajú slovami „až 11“ a za slovom „zariadenia“ sa vypúšťa čiarka a slová „strediská praktického vyučovania alebo pracoviská praktického vyučovania“.
41. V nadpise § 22 sa slová „školy, školského zariadenia, strediska praktického vyučovania a pracoviska praktického vyučovania“ nahrádzajú slovami „školy a školského zariadenia“.“.
Účinnosť nových bodov 40 a 41 sa navrhuje 1. apríla 2015. Vloženie nových bodov sa premietne do článku upravujúceho účinnosť zákona.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Legislatívno-technická úprava vnútorného odkazu v súvislosti s vypustením odseku 8 v § 21 (čl. X, bod 39) a legislatívno-technická úprava v súvislosti s potrebou úpravy nadpisu § 22 v
samostatnom novelizačnom bode; úprava súvisí s vypustením úpravy nadpisu § 22 z bodu 19 (čl. X).
16.V čl. X 41. bode sa na konci novelizačného bodu dopĺňa táto veta: „Poznámky pod čiarou k odkazom 78 a 79 sa vypúšťajú.“.
V súvislosti s vypustením § 35 a odkazov 78 a 79 (41. bod, čl. X), je potrebné vypustiť aj poznámky pod čiarou k odkazom 78 a 79.
17.V čl. XI sa dopĺňa nový bod 13, ktorý znie:
„13. Slová „obvodný úrad v sídle kraja“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.“.
V nadväznosti na zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa upravuje názov „obvodného úradu v sídle kraja“ na „okresný úrad v sídle kraja“ v príslušnom tvare.
18.V čl. XII 33. bode § 56 ods. 7 sa slová „nadväzujúceho štúdia“ nahrádzajú slovami „nadväzujúcej formy odborného vzdelávania a prípravy“.
Formulačná precizácia ustanovenia za účelom zjednotenia zavedenej terminológie; v školskom zákone nie je zavedený pojem „nadväzujúce štúdium“, ale podľa § 45 nadväzujúcimi formami odborného vzdelávania a prípravy nadstavbové štúdium, pomaturitné štúdium a skrátené štúdium (čl. XII, 29. bod).
19.V čl. XII 56. bode § 80 ods. 7 poznámke pod čiarou k odkazu 49a sa slovo „§ 29“ nahrádza slovom „§ 28“.
Oprava nesprávneho vnútorného odkazu v poznámke pod čiarou k odkazu 49a; stavovská organizácia ako inštitúcia podieľajúca sa na koordinácii odborného vzdelávania je predmetom úpravy § 28 ods. 2 návrhu zákona o odbornom vzdelávaní, (čl. I).
20.V čl. XII 57. bode § 80 ods. 15 piatom riadku sa slová „odbornej zložky maturitnej zložky“ nahrádzajú slovami „odbornej zložky maturitnej skúšky“.
Formulačná úprava ustanovenia.
21.V čl. XII 78. bod znie:
„78. V § 119 sa slová „centier voľného času, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe,“ nahrádzajú slovami „centier voľného času a“.“.
Legislatívno-technická úprava a formulačná úprava bodu.
22.V čl. XII 90. bode sa za slovo „nadpisu“ vkladá slovo „nad“ a nadpis pod § 161da sa vkladá nad § 161da.
Legislatívno-technická úprava bodu premiestnením nadpisu § 161da nad tento paragraf tak, aby bolo zrejmé, že prechodným ustanovením k úpravám účinným od 1. apríla 2015 je aj ustanovenie § 161db.