ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
98. schôdza
Číslo: CRD-46/2015
559
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. februára 2015
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1353)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1353);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1353) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 559
z 26. februára 2015
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1353)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I, 3. bode (§ 6 ods. 10) sa slovo „povinná“ nahrádza slovom „je“.
Spresnenie ustanovenia, keďže navrhované znenie by mohlo byť vykladané aj tak, že zdravotná poisťovňa je povinná plniť uvedené povinnosti v prípade ak bola prihláška podaná elektronicky, čo nebolo cieľom navrhovanej úpravy.
2.V čl. I, 10. bode sa v § 9 ods. 5 písm. c) vypúšťa slovo „zdravotná“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenú legislatívnu skratku v § 9 ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z.
3.V čl. I, 12. bode sa v § 10a ods. 1 na konci druhej vety pripájajú slová „a preukazu poistenca s označením „P“ “.
Rovnako ako preukaz poistenca s označením „EÚ“ ani preukaz poistenca s označením „P“ neobsahuje na rubovej strane európsky preukaz.
4.V čl. I, 12. bode sa v § 10a ods. 1 písm. g) označenie odkazu 16k nahrádza označením 16j.
Oprava chybne označeného odkazu.
5.V čl. I, 12. bode sa v § 10a ods. 2 písm. i) za prvé slovo „preukazu“ vkladajú slová „ „EÚ“ “.
Spresnenie ustanovenia v súlade s § 10a ods. 1, ods. 4 písm. k).
6.V čl. I, 12. bode sa v § 10a ods. 4 úvodnej vete slovo „vydania“ nahrádza slovom „vyhotovenia“.
NCZI podľa § 12 ods. 3 písm. l) zákona č. 153/2013 Z. z. vyhotovuje preukazy poistencov (v súlade s tým je aj ustanovenie § 10a ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z.).
7.V čl. I, 12. bode sa v § 10a ods. 9 úvodnej vete a v písm. b) a c) slová „ktorá preukaz vydala“ nahrádzajú slovami „ktorá preukaz poistenca vydala“ a v písm. i) sa za slovo „preukaz“ vkladá slovo „poistenca“.
Spresnenie ustanovenia.
8.V čl. I sa na konci 12. bodu 10a) v časti znenia poznámok pod čiarou pripája nasledovný text:
„16i) § 5 ods. 5 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. ..../2015 Z. z.
16j) § 5 ods. 6 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. ..../2015 Z. z.“.
Súčasne sa vykoná legislatívno-technická úprava úvodnej vety k poznámkam pod čiarou.
V súvislosti so zmenou § 5 zákona č. 153/2013 Z. z. v čl. XII, 9. bode je potrebné aktualizovať aj poznámky pod čiarou.
9.V čl. I, 36. bode sa v § 29b ods. 13 slová „elektronicky údaje z“ nahrádzajú slovami „elektronicky údaje zo svojho“.
Spresnenie ustanovenia.
10.V čl. I, 39. bode sa v § 38ed slovo „svojich“ nahrádza slovom „jej“.
Gramatická úprava.
11.V čl. II, 4. bode sa v § 66ba ods. 6 pred slovo „adresu“ vkladá predložka „na“ a slová „elektronickú podateľňu“ sa nahrádzajú slovami „do elektronickej podateľne“.
Gramatická úprava.
12.V čl. III, v § 170 ods. 17 sa slová „údaje z“ nahrádzajú slovami „údaje zo svojho“ a označenie odkazu 93ad sa nahrádza označením 93ac a text poznámky pod čiarou k odkazu 93ad sa vypúšťa vrátane úvodnej vety.
Spresnenie ustanovenia v súlade s § 170 zákona č. 461/2013 Z. z.
Zavedenie nového odkazu 93ad a k nemu poznámky pod čiarou nie je potrebné, keďže znenie navrhovanej poznámky odkazuje rovnako ako znenie poznámky k odkazu 93ac na § 29b ods. 13 zákona č. 580/2014 Z. z.
13.V čl. IV, 3. bode sa v § 8 ods. 4 slová „o odporúčaní lekára na špecializovanú zdravotnú starostlivosť“ nahrádzajú slovami „o odporúčaní všeobecného lekára na špecializovanú ambulantnú starostlivosť“.
Terminologické zosúladenie navrhovaného ustanovenia s platným znením § 8 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z.
14.V čl. VI, 7. bode sa vypúšťa text poznámky pod čiarou k odkazu 23aaa a tento text sa presúva na koniec 5. bodu.
Legislatívno-technická úprava; text poznámky pod čiarou byť v súlade s legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov uvedenými na prvom mieste, kde sa príslušný odkaz v zákone nachádza.
15.V čl. VI, 15. bode sa v § 78a ods. 4 na konci slová „a národnému centru“ nahrádzajú slovami „národnému centru“.
Vypustenie nadbytočnej spojky „a“ z textu.
16.V čl. VI, 24. bode sa slová „§ 102q“ nahrádzajú slovami „§ 102r“ a slová „§ 102r“ sa nahrádzajú slovami „§ 102s“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o
rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony schválený NR SR 12. februára 2015 (tlač 1288), ktorým sa doplnilo prechodné ustanovenia označené ako § 102r.
17.V čl. VIII, 1. bode § 6 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a) prijíma a potvrdzuje prihlášku na verejné zdravotné poistenie,11)
b) vydáva poistencovi verejného zdravotného poistenia (ďalej len „poistenec“) preukaz poistenca s elektronickým čipom podľa osobitného predpisu11a) (ďalej len „preukaz poistenca“),“.
Zmena sa navrhuje z dôvodu, že podľa § 10a zákona č. 580/2004 Z. z. sa za preukaz poistenca s elektronickým čipom považuje aj preukaz poistenca s označením „EÚ“ a preukaz poistenca s označením „P“.
18.V čl. VIII, 4. bode sa v § 6 ods. 3 vypúšťajú slová „poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti“ (2x).
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenú legislatívnu skratku „zoznam“ v § 6 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z.
19.V čl. VIII sa 5. bod 6a ods. 3 písm. i)] označuje ako 6. bod a 6. bod 6 ods. 18) sa označuje ako 5. bod.
Úprava chronologického číslovania bodov.
20.V čl. VIII, 7. bode sa označenie odkazu 18da nahrádza označením 11a a súčasne sa text poznámky pod čiarou k odkazu 18da vrátane úvodnej vety vypúšťa.
Zavedenie nového odkazu 18da a k nemu poznámky pod čiarou nie je potrebné, keďže znenie navrhovanej poznámky odkazuje rovnako ako znenie poznámky k odkazu 11a na § 10a zákona č. 580/2014 Z. z.
21.V čl. VIII, 8. bode sa v § 7 ods. 20 označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 31b nahrádza označením 24aa a označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 31c sa nahrádza označením 24ab.
Úprava číslovania odkazov v súlade s ich zaradením do textu zákona.
22.V čl. VIII, 10. bode sa v § 9 ods. 3 pred slová „zdravotným záznamom“ vkladá slovo „elektronickým“.
Zosúladenie terminológie so zákonom č. 153/2013 Z. z.
23.V čl. VIII, 11. bode sa v § 15 ods. 1 označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 35ac nahrádza označením 35aac a označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 35ad sa nahrádza označením 35aad.
V súvislosti s uvedenou zmenou sa vykoná aj legislatívno-technická úprava označenia odkazu v § 20 ods. 1 písm. b) (čl. VIII, 16. bod).
Úprava číslovania odkazov v súlade s ich zaradením do textu zákona.
24.V čl. VIII, 12. bode sa v § 15 ods. 7 slová „overenie o zhode“ nahrádzajú slovami „overenie zhody“.
Zosúladenie terminológie s § 11 zákona č. 153/2013 Z. z.
25.V čl. VIII, 14. bode sa v § 16 ods. 7 za slovo „prihláške“ vkladajú slová „na verejné zdravotné poistenie“, za slová „prihlášky na“ sa vkladá slovo „verejné“ a slovo „prevádzkovateľ“ sa nahrádza slovami „zdravotná poisťovňa“.
Spresnenie ustanovenia.
26.V čl. VIII, 14. bode sa v § 16 ods. 7 označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 34b nahrádza označením 35ca, označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 34c sa nahrádza označením 35cb, označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 34d sa
nahrádza označením 35cc a označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 34e sa nahrádza označením 35cd.
Úprava číslovania odkazov v súlade s ich zaradením do textu zákona.
27.V čl. VIII, 15. bode sa v § 16 ods. 8 označenie odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu 34f nahrádza označením 35ce.
Úprava číslovania odkazov v súlade s ich zaradením do textu zákona.
28.V čl. VIII, 18. bode sa označenie odkazu 41aaaa nahrádza označením 11a a súčasne sa vypúšťa text poznámky pod čiarou k odkazu 41aaaa vrátane úvodnej vety.
Zavedenie nového odkazu je nadbytočné, keďže v zákone uvedené rieši odkaz 11a a súčasne aj navrhované znenie poznámky je nepresné, keďže ustanovenia § 9c ods. 7 neupravuje preukaz poistenca s označením „P“.
29.V čl. VIII, 20. bode v § 20 ods. 1 písm. e) desiatom bode a v čl. VIII, 22. bode v § 20 ods. 1 písm. q) sa slová „štatutára, adresu štatutára,“ nahrádzajú slovami „a adresu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom,“.
Spresnenie ustanovenia, keďže náš právny poriadok používa pojem „štatutárny orgán“.
30.V čl. VIII, 29. bode sa v § 76 ods. 5 písm. a) siedmom bode označenie odkazu 95f nahrádza označením 14a a označenie odkazu 95g sa nahrádza označením 14b a súčasne sa vypúšťa text poznámky pod čiarou k odkazom 95f a 95g a upraví sa úvodná veta k poznámkam pod čiarou.
V súvislosti s uvedenou zmenou sa vykoná legislatívno-technická úprava označenia odkazov v § 76 ods. 5 písm. b) treťom bode (čl. VIII, 30. bod).
Zavádzanie nových odkazov nie je potrebné, keďže na uvedenú úpravu v zákone použité odkazy s rovnakým znením poznámok pod čiarou.
31.V čl. IX, 2. bode sa v § 34a ods. 6 slová „úradu pred dohľad“ nahrádzajú slovami „Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou“.
Úprava názvu subjektu v súlade so zákonom č. 581/2004 Z. z.
32.V čl. IX, 3. bode sa v § 50c ods. 1 a 2 slová „Orgán príslušný na vydanie povolenia je povinný“ nahrádzajú slovami „Štátna kúpeľná komisia je povinná“.
Spresnenie ustanovenia, keďže príslušným orgánom na vedenie registra je Štátna kúpeľná komisia.
33.V čl. IX, 3. bode sa v § 50c ods. 2 za slová „vydané povolenie“ vkladajú slová „na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební“.
Spresnenie ustanovenia z dôvodu, že podľa zákona sa vydáva viacero druhov povolení.
34.V čl. X sa za 3. bod vkladá nový 4. bod, ktorý znie:
„4. V § 6 ods. 7 sa slová „Národnému centru zdravotníckych informácií“ nahrádzajú slovami „národnému centru“.“.
Ďalší bod sa primerane prečísluje.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenú legislatívnu skratku v § 5 ods. 4 písm. al) (čl. X, 1. bod).
35.Čl. X sa dopĺňa 5. bodom, ktorý znie:
„5. V § 31b ods. 1 písm. b) sa slová „Národnému centru zdravotníckych informácií“ nahrádzajú slovami „národnému centru“.“.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zavedenú legislatívnu skratku v § 5 ods. 4 písm. al) (čl. X, 1. bod).
36.V čl. XI, 9. bode (§ 23 ods. 3) sa vypúšťajú slová „vrátane poznámky pod čiarou“.
Text poznámky pod čiarou k odkazu 30ab nie je možné vypustiť, keďže odkaz 30ab je použitý aj v druhej vete § 23 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z.
37.V čl. XI, 11. bode (§ 118 ods. 3) sa slová „ag) ao)“ nahrádzajú slovami „ag) a ao)“.
Legislatívno-technická úprava.
38.V čl. XII, 4. bode sa v § 2 ods. 11 slová „slúžiaci na prepojenie s národným zdravotníckym informačným systémom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zdravotnej poisťovne (ďalej len „informačný systém“) spĺňajú“ nahrádzajú slovami „poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo zdravotnej poisťovne (ďalej len „informačný systém“) slúžiaci na prepojenie s národným zdravotníckym informačným systémom spĺňa“.
Úprava slovosledu v súlade s používanou terminológiou zákona (napr. čl. XII 16. bod).
39.V čl. XII, 9. bode sa v § 5 ods. 1 písm. b) šiestom bode a v ods. 6 písm. b) d) za slová „o odporúčaní lekára na“ vkladá slovo „špecializovanú“.
S presnenie ustanovenia v súlade s § 8 zákona č. 576/2004 Z. z.
40.V čl. XII, 9. bode sa v § 5 ods. 1 písm. b) označenie odkazov 18a, 18b, 18c a 18d nahrádza označením 17, 18, 18a a 18b, v § 5 ods. 6 sa označenie odkazov 17 a 18 nahrádza označením 23a a 23b a označenie odkazu 23a sa nahrádza označením 23c. Súčasne sa vykoná aj preznačenie poznámok pod čiarou prislúchajúcich k uvedeným odkazom.
Úprava číslovania odkazov v súlade s ich poradím v zákone.
41.V čl. XII, 9. bode sa v § 5 ods. 6 písm. j) a k) slová „služobným úradom“ nahrádzajú slovami „Ministerstvom obrany Slovenskej republiky“.
Spresnenie subjektu, aby bolo zrejmé, o aký služobný úrad ide.
42.V čl. XII, 16. bode sa v § 7 ods. 1 slová „v informačných systémoch“ nahrádzajú slovami „v informačnom systéme“ a vypúšťajú sa slová „poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotnej poisťovne slúžiacich na prepojenie s národným zdravotníckym informačným systémom“.
Vypustenie sa navrhuje z dôvodu zavedenej legislatívnej skratky v § 2 ods. 11 (čl. XII, 4. bod).
43.V čl. XII, 22. bode sa v § 11 ods. 3 písm. d) označenie odkazu 34b nahrádza označením 34a a súčasne sa vykoná aj preznačenie poznámky pod čiarou prislúchajúcej k uvedenému odkazu.
Úprava číslovania odkazov v súlade s ich poradím v zákone.
44.V čl. XII, 22. bode sa v § 11 ods. 9 pred slovo „pozastaví“, v ods. 10 pred slovo „pozastavení“ a v ods. 12 pred slovo „pozastavená“ vkladá slovo „dočasne“ v príslušnom gramatickom tvare.
Zosúladenie ustanovení s § 11 ods. 8 (čl. XII, 22. bod) zákona č. 153/2013 Z. z.
45.V čl. XII, 22. bode sa v § 11 ods. 10 slová „Vestníku ministerstva zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky“.
Úprava v súlade s oficiálnym názvom publikačného zdroja.
46.V čl. XII, 25. bode sa v § 12 ods. 3 písm. g) vypúšťajú slová „informačných systémov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zhodu informačných systémov zdravotných poisťovní“.
Vypustenie sa navrhuje z dôvodu zavedenej legislatívnej skratky v § 1 ods. 1 písm. i) (čl. XII, 1. bod).
47.Za čl. XII sa vkladá nový čl. XIII, ktorý znie:
„Čl. XIII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 140/2008 Z. z., zákonom č. 461/2008 Z. z., zákonom č. 540/2008 Z. z., zákonom č. 170/2009 Z. z., zákonom č. 67/2010 Z. z., zákonom č. 132/2010 Z. z., zákonom č. 136/2010 Z. z., zákonom č. 172/2011 Z. z., zákonom č. 470/2011 Z. z., zákonom č. 306/2012 Z. z., zákonom č. 74/2013 Z. z., zákonom č. 153/2013 Z. z., zákonom č. 204/2014 Z. z. a týmto zákonom.“.
Doterajší čl. XIII sa označuje ako čl. XIV.
Splnomocnenie na vydanie úplného znenia zákona č. 355/2007 Z. z. sa dopĺňa z dôvodu zabezpečenia, aby vydané úplné znenie mohlo obsahovať aj novelu, ktorá sa navrhuje v čl. X, keďže po jej prijatí splnomocnenie na vydanie úplného znenia v zákone č. 204/2014 Z. z. bude neaktuálne.
48.V čl. XIII sa slová „1.apríla“ nahrádzajú slovami „1.mája“ a v tejto súvislosti sa vykonajú nasledovné úpravy:
-v čl. I, 39. bode sa v nadpise pod § 38ec slová „1.apríla“ nahrádzajú slovami „1.mája“,
-v čl. IV, 10. bode sa v nadpise pod § 49f slová „1. apríla“ nahrádzajú slovami „1. mája“,
-v čl. VI, 24. bode sa v § 102r vrátane jeho nadpisu slová „1.apríla“ (5x) nahrádzajú slovami „1. mája“ a slová „30. marca“ (1x) a slová „31. marca“ (5x) sa nahrádzajú slovami „30. apríla“,
-v čl. VIII, 31. bode sa v § 86m vrátane jeho nadpisu slová „1.apríla“ (2x) nahrádzajú slovami „1. mája“ a slová „31. marca“ sa nahrádzajú slovami „30. apríla“,
-v čl. IX, 3. bode sa v § 50c vrátane jeho nadpisu slová „1.apríla“ (2x) nahrádzajú slovami „1. mája“ a slová „31. marca“ (2x) sa nahrádzajú slovami „30. apríla“,
-v čl. XI, 27. bode sa v § 143d vrátane jeho nadpisu slová „1.apríla“ (2x) nahrádzajú slovami „1. mája“ a slová „31. marca“ (2x) sa nahrádzajú slovami „30. apríla“.
Zmena účinnosti sa navrhuje z dôvodu trvania legislatívneho proces, zabezpečenia aspoň minimálnej legisvakancie, ako aj vytvorenia časového priestoru pre vydanie potrebného vykonávacieho predpisu podľa § 14 ods. 2 zákona č. 153/2013 Z. z.. Z uvedených dôvodov je potrebné zmeniť účinnosť zákona tak, aby boli dodržané požiadavky a lehoty stanovené Ústavou
Slovenskej republiky [čl. 87 ods. 2 4 a čl. 102 ods. 1 písm. o)].
V súvislosti s navrhovaným posunom účinnosti na 1. mája 2015 je potrebné vecne zvážiť aj posun ostatných termínov delenej účinnosti v čl. XIII, ako aj príslušných prechodných ustanovení v jednotlivých článkoch návrhu zákona.