ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
98. schôdza
Číslo: CRD-2291/2014
558
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 26. februára 2015
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1320)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1320);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 1320) schváliť s touto zmenou:
K čl. I 7. bodu ( § 4 ods. 7 písm. f) )
V čl. I 7. bode § 4 ods. 7 písm. f) sa za slová „výpis z registra trestov“ vkladajú slová „nie starší ako tri mesiace“.
Ide o precizovanie navrhovaného znenia § 4 ods. 7 taxatívne vymedzujúceho náležitosti - prílohy žiadosti o poskytnutie dotácie. Pri výpise z registra trestov je potrebné zdôrazniť časové hľadisko tri mesiace od vydania výpisu z registra trestov tak ako je to v doterajšom znení § 4 ako aj v porovnateľných právnych predpisoch.
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo.
Róbert Madej
predseda výboru
overovatelia výboru:
Anton Martvoň
Miroslav Kadúc