NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________________
VI. volebné obdobie
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky
1393
Správa
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2014
______________________________________________________
Návrh na uznesenie:
Správa sa predkladá podľa § 9 ods. 1 Národná rada Slovenskej republiky
zákona Národnej rady Slovenskej b e r i e n a v e d o m i e
republiky č. 166/2003 Z. z. o ochrane Správu Výboru Národnej rady SR pre
súkromia pred neoprávneným obranu a bezpečnosť o stave použitia
použitím informačno-technických informačno-technických prostriedkov
prostriedkov a o zmene a doplnení za rok 2014
niektorých zákonov
(zákon o ochrane pred odpočúvaním)
Predkladá:
Jaroslav BAŠKA v. r.
predseda
Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť
Bratislava, február 2015
Správa výboru
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len výbor) predkladá v súlade s uznesením Národnej rady Slovenskej republiky číslo 33 zo 16. mája 2012 a § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) správu výboru o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2014.
V súlade s § 9 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výbor požiadal Slovenskú informačnú službu, Ministerstvo vnútra SR - Policajný zbor, Ministerstvo obrany SR - Vojenské spravodajstvo, Ministerstvo spravodlivosti - Zbor väzenskej a justičnej stráže, Ministerstvo financií Finančná správa, v mesiaci január 2015 o zaslanie správy o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2014.
V správe, výbor okrem dotknutými subjektmi uvedených informácií týkajúcich sa uplatňovania zákona o ochrane pred odpočúvaním, požiadal uviesť počet realizovaných prípadov použitia informačno-technických prostriedkov (ITP) v členení podľa § 2, ods.1, písm. a), b), c), zákona o ochrane pred odpočúvaním a v každej kategórii žiadal uviesť nasledujúce údaje:
a) počet žiadostí na použitie ITP – § 4 ods.1, z toho:
-počet zákonným sudcom písomne povolených súhlasov/prípadov použitia ITP vydané súhlasy (§ 6 ods.3 zákona)
-počet zákonným sudcom písomne nepovolených súhlasov/ prípadov použitia ITP odmietnuté žiadosti (§ 6, ods.3 zákona)
b)počet prípadov, v ktorých sa predložila opakovaná žiadosť zákonnému sudcovi
na predlženie doby použitia ITP (§ 4 ods. 2) v tom istom prípade, z toho:
-počet zákonným sudcom písomne povolených súhlasov/prípadov použitia ITP vydané súhlasy (§ 6 ods. 3 zákona)
-počet zákonným sudcom písomne nepovolených súhlasov/ prípadov použitia ITP odmietnuté žiadosti (§ 6 ods. 3 zákona),
c) počty prípadov použitia ITP v zmysle § 5 ods. 1 a 2 zákona NR SR č.166/2003 Z.
z., z toho:
-počet žiadostí o dodatočný súhlas, v ktorých zákonný sudca vydal súhlas
-počet zákonným sudcom odmietnutých žiadostí o dodatočný súhlas
-počet súhlasov/prípadov použitia ITP, pri ktorých bol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ, ktorý bol povolený zákonným sudcom, vo väzbe na § 3 a § 7 zákona o ochrane pred odpočúvaním, kedy ITP možno použiť iba vtedy, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti štátu, obranu štátu, predchádzanie a objasňovanie trestnej činnosti alebo na ochranu práv a slobôd iných, teda zistili sa skutočnosti významné na dosiahnutie zákonom ustanoveného účelu použitia ITP
-počty prípadov, v ktorých informácie získané použitím ITP boli použité ako dôkaz v trestnom konaní
-počet zákonným sudcom zistených prípadov nezákonného použitia ITP
Správu o použití informačno-technických prostriedkov za rok 2014 predložili všetky dotknuté subjekty vo verzii neobsahujúcej utajované skutočnosti a niektoré z nich aj informácie vo verzii obsahujúcej utajované skutočnosti.
Údaje o použití informačno-technických prostriedkov neobsahujúce utajované skutočnosti, tak ako ich jednotlivé dotknuté subjekty predložili, uvedené v nasledujúcej časti správy.
1.Použitie informačno-technických prostriedkov
Slovenskou informačnou službou za rok 2014
Zákonný rámec použitia informačno-technických prostriedkov
Slovenská informačná služba (ďalej len „SIS“) je podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení neskorších predpisov a § 2 ods. 2 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov oprávnená používať pri plnení svojich zákonných úloh informačno-technické prostriedky (ďalej len „ITP“). Ich použitím je možné zasahovať do súkromia fyzických osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu, avšak len za podmienok ustanovených zákonom.
Toto zákonné oprávnenie je podmienené predchádzajúcim písomným súhlasom zákonného sudcu. ITP možno použiť len na nevyhnutný čas, najdlhšie na šesť mesiacov. Lehota začína plynúť dňom udelenia súhlasu sudcu. Ak je nevyhnutné použiť naraz alebo následne niekoľko druhov ITP, každý z nich možno použiť len v rozsahu výslovne udeleného súhlasu. Ak sa ITP použiť v miestach, ktoré nie verejne prístupné, sudca, ktorý udeľuje písomný súhlas, rozhodne i o tom, či sa súhlas vzťahuje aj na vstup na tieto miesta.
Použitie ITP v roku 2014
SIS v roku 2014 podala 256 žiadostí o použitie ITP,1 pričom sudcovia vydali 243 súhlasov na ich použitie a 13 žiadostí SIS o použitie ITP bolo odmietnutých.
Z realizovaných 243 použití ITP bolo v termíne predloženia správy z hľadiska dosiahnutia zákonom uznaného účelu a cieľa, na ktorý slúži, vyhodnotených 129 prípadov použitia ITP. Zákonom uznaný účel a cieľ bol dosiahnutý pri 124 prípadoch použitia ITP a nebol dosiahnutý v piatich prípadoch použitia ITP. K termínu predloženia správy nebolo možné vyhodnotiť zvyšných 114 prípadov použitia ITP.2
Použité technické riešenia spolu s prísnymi organizačnými a kontrolnými opatreniami zaručujú kontrolu zákonnosti pri používaní ITP a vylučujú možnosť neoprávneného zásahu do systému odpočúvania, ako aj ukladania a archivovania takýmto spôsobom získaných informácií.
V roku 2014 nedošlo zo strany SIS k žiadnemu prípadu nezákonného použitia ITP.
1 Zhoda v počte podaných žiadostí o použitie ITP a v počte vydaných súhlasov na použitie ITP v roku 2014 bola potvrdená Krajským súdom Bratislava.
2 Sú stále aktuálne alebo im plynie 30-dňová lehota na ich vyhodnotenie po ukončení.
Tabuľka: Použitie ITP v roku 2014
Obsahový počet
§ 2 ods. 1 písm. a)
§ 2 ods. 1 písm. b)
§ 2 ods. 1 písm. c)
Celkový počet
1.
Počet žiadostí o použitie ITP – § 4 ods. 1
2
211
43
256
2.
z toho:vydané súhlasy
2
205
36
243
3.
odmietnuté žiadosti sudcom
0
6
7
13
4.
Počet opakovaných žiadostí* na predĺženie doby použitia ITP v tom istom prípade – § 4 ods. 2
0
0
0
0
5.
z toho:vydané súhlasy
0
0
0
0
6.
odmietnuté žiadosti sudcom
0
0
0
0
7.
Počet prípadov použitia ITP v zmysle§ 5 ods. 1 a 2 – dodatočné súhlasy na použitie ITP**
-
-
-
-
8.
z toho:vydané súhlasy
-
-
-
-
9.
odmietnuté žiadosti sudcom
-
-
-
-
10.
Počet prípadov použitia ITP, u ktorých bol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ
0
112
12
124
11.
Počet prípadov použitia ITP, u ktorých nebol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ
0
3
2
5
12.
Počty prípadov použitia ITP, z ktorých boli informácie použité ako dôkaz v trestnom konaní***
-
-
-
-
13.
Počet prípadov nezákonného použitia ITP
0
0
0
0
14.
Celkový počet žiadostí o použitie ITPsúčet r. 1+4+7
2
211
43
256
15.
Celkový počet vydaných súhlasov na použitie ITPsúčet r. 2+5+8
2
205
36
243
16.
Celkový počet odmietnutých žiadostí o použitie ITPsúčet r. 3+6+9
0
6
7
13
Vysvetlivky:
*Každá žiadosť o použitie ITP, vrátane žiadosti o predĺženie lehoty použitia ITP sa eviduje samostatne.
**SIS nemá oprávnenie použiť ITP bez predchádzajúceho súhlasu sudcu, touto kompetenciou disponuje iba Policajný zbor.
***Zmyslom použitia ITP Slovenskou informačnou službou nie je primárne využitie získaných poznatkov v trestnom konaní, keďže SIS podľa právneho poriadku Slovenskej republiky nie je orgánom činným v trestnom konaní. Výsledky použitia ITP odstupuje SIS orgánom činným v trestnom konaní za účelom ďalšieho využitia.
2.Použitie informačno-technických prostriedkov v pôsobnosti
Policajného zboru SR rok 2014
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť poverený plnením úloh vyplývajúcich z § 9 ods. 1 zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov požiadal listom podpredsedu vlády a ministra vnútra Slovenskej republiky o zaslanie informácie obsahujúcej údaje o počte realizovaných prípadov použitia informačno-technických prostriedkov (ďalej len „ITP“). Uvedenú informáciu Policajný zbor predkladá v súvislosti s prípravou správy o použití informačno-technických prostriedkov za obdobie roku 2014.
Policajný zbor podľa § 2 zákona č. 166/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov pôsobí ako orgán štátu, ktorý je oprávnený používať ITP a tiež ako subjekt, ktorý po predložení písomného súhlasu zákonného sudcu technicky zabezpečuje používanie ITP aj pre iné orgány štátu (Finančná správa, Vojenské spravodajstvo, Zbor väzenskej a justičnej stráže).
Nasledujúca informácia obsahuje prípady použitia ITP, kedy žiadateľom o použitie ITP bol iba Policajný zbor a neobsahuje údaje o prípadoch, pri ktorých bol žiadateľom o ich použitie iný orgán štátu, ani prípady použitia ITP podľa Trestného poriadku.
Jednotlivé žiadosti na použitie ITP podľa zákona č. 166/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov sa v roku 2014 realizovali takto:
1. Podľa § 4 ods. 1 bolo uplatnených 1226 žiadostí na použitie ITP, pričom zákonný sudca udelil súhlas v 1146 prípadoch a v 80 prípadoch nevydal súhlas na použitie ITP.
2. Žiadosti o predĺženie doby použitia ITP podľa § 4 ods. 2 boli predložené v 158 prípadoch, súhlas na použitie ITP bol vydaný v 144 prípadoch a v 14 prípadoch súhlas na použitie ITP vydaný nebol.
3. Žiadosti o dodatočný súhlas zákonného sudcu vo výnimočnom prípade, keď vec neznesie odklad podľa § 5 ods. 1 a 2 predložené neboli.
4. Dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ použitia ITP podľa § 3 a § 7 bol v 1120 prípadoch a v 170 prípadoch nebol tento účel a cieľ dosiahnutý.
5. Informácie získané použitím ITP boli využité ako dôkaz v trestnom konaní v 119 prípadoch.
6. Nezákonné použitie ITP Policajným zborom v roku 2014 nebolo zákonným sudcom zistené.
Podrobnejší prehľad o počte realizovaných prípadov použitia ITP v členení podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), c) je uvedený v priloženej tabuľke.
Štatistický prehľad o použití informačno-technických prostriedkov
za obdobie roku 2014 v pôsobnosti Policajného zboru
Obsahový počet
§ 2 ods. 1 písm. a)
§ 2 ods. 1 písm. b)
§ 2 ods. 1
písm. c)
Celkový počet
1.
Počet žiadostí na použitie ITP-§ 4 ods.1
z toho :
-
1165
61
1226
2.
Vydané súhlasy
-
1089
57
1146
3.
Odmietnuté žiadosti
-
76
4
80
4.
Počet žiadostí na predĺženie doby použitia ITP v tom istom prípade - § 4 ods.2
z toho:
-
148
10
158
5.
Vydané súhlasy
-
134
10
144
6.
Odmietnuté žiadosti
-
14
-
14
7.
Počet prípadov použitia ITP v zmysle § 5 ods.1 a 2
- dodatočné súhlasy
-
-
-
-
8.
Vydané súhlasy
-
-
-
-
9.
Odmietnuté žiadosti
-
-
-
-
10.
Počet ITP , u ktorých bol dosiahnutý zákonom uznaný
-
1058
62
1120
účel a cieľ
11.
Počet ITP , u ktorých nebol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ
-
165
5
170
12.
Počet prípadov použitia ITP, z ktorých boli informácie použité ako dôkaz v trestnom konaní
-
110
9
119
13.
Počet prípadov nezákonného použitia ITP
-
-
-
-
14.
Celkový počet žiadostí na použitie ITP –súčet r. 1+4+7
-
1313
71
1384
15.
Celkový počet vydaných súhlasov – súčet r. 2+5+8
-
1223
67
1290
16.
Celkový počet odmietnutých žiadostí – súčet r. 3+6+9
-
90
4
94
3.Použitie informačno-technických prostriedkov v pôsobnosti
Ministerstva obrany SR – Vojenským spravodajstvom
za rok 2014
Na základe žiadosti Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť zo dňa 12. januára 2015, Vám predkladám Informáciu o počte realizovaných prípadov použitia informačno-technických prostriedkov Vojenským spravodajstvom za obdobie roka 2014.
Použitie informačno-technických prostriedkov (ďalej len „ITP“) v pôsobnosti Vojenského spravodajstva upravuje zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred odpočúvaním“), zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Vojenskom spravodajstve“), Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov a interné normatívne akty Vojenského spravodajstva Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
Vojenské spravodajstvo využívalo v období roka 2014 ITP v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane pred odpočúvaním a zákona o Vojenskom spravodajstve, pričom použitie ITP bolo realizované vo všetkých prípadoch v súlade s ustanovením § 4 zákona o ochrane pred odpočúvaním na základe predchádzajúceho písomného súhlasu zákonného sudcu. Ani v jednom prípade nedošlo k nezákonnému použitiu ITP.
a) Vojenské spravodajstvo za obdobie roka 2014 podalo celkom 26 žiadostí na použitie ITP v súlade s ustanovením § 4 ods. 1 zákona o ochrane pred odpočúvaním. Z tohto počtu bolo zákonným sudcom vydaných 24 písomných súhlasov na použitie ITP, dve žiadosti boli odmietnuté.
b) Vojenské spravodajstvo predložilo zákonnému sudcovi celkom 17 žiadostí na predĺženie doby použitia ITP v tom istom prípade v súlade s ustanovením § 4 ods. 2 zákona o ochrane pred odpočúvaním. Na všetky predložené žiadosti o predĺženie doby použitia ITP boli zákonným sudcom vydané písomné súhlasy na ich použitie.
c) Vojenské spravodajstvo nemá zákonné oprávnenie na uplatňovanie ustanovenia § 5 zákona o ochrane pred odpočúvaním a v žiadnom zo zrealizovaných prípadov ITP nedošlo k ich použitiu bez predchádzajúceho súhlasu zákonného sudcu.
Všetky ITP boli použité v súlade s ustanovením § 3 zákona o ochrane pred odpočúvaním, kedy ich použitie bolo nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti štátu, obrany štátu, predchádzanie a objasňovanie trestnej činnosti alebo na ochranu práv a slobôd iných a boli použité len v nevyhnutnom rozsahu. Z celkového počtu 41 vydaných písomných súhlasov zákonného sudcu na použitie ITP Vojenským spravodajstvom bol zákonom uznaný účel a cieľ dosiahnutý v 41 prípadoch.
Informácie získané použitím ITP v rámci Vojenského spravodajstva boli v 2 prípadoch použité ako dôkaz v trestnom konaní.
Vojenské spravodajstvo nedisponuje žiadnym zistením sudcu o prípadoch nezákonného použitia ITP.
Na základe dosiahnutých reálnych výsledkov je možné konštatovať, že celý mechanizmus prípravy, realizácie, vyhodnocovania a využitia výsledkov dosiahnutých nasadením ITP v podmienkach Vojenského spravodajstva prebiehal striktne v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o ochrane pred odpočúvaním ako aj zákona o Vojenskom spravodajstve. Odrazom tejto skutočnosti je fakt, že zákonný sudca v žiadnom z požadovaných prípadov nasadenia ITP nekonštatoval jeho nezákonné použitie.
Vojenské spravodajstvo – tabuľková časť
Obsahový počet
§ 2 ods.1 písm. a)
§ 2 ods.1 písm. b)
§ 2 ods.1 písm. c)
Celkový počet
1./a)
Počet žiadostí na použitie ITP – § 4 ods. 1 , z toho:
0
25
1
26
2.
Vydané súhlasy (§ 6 ods. 3):
0
23
1
24
3.
Odmietnuté žiadosti 6 ods. 3):
0
2
0
2
4./b)
Počet prípadov, v ktorých sa predložila opakovaná žiadosť na predĺženie doby použitia ITP v tom istom prípade § 4 ods. 2 , z toho:
0
17
0
17
5.
Vydané súhlasy (§ 6 ods. 3):
0
17
0
17
6.
Odmietnuté žiadosti 6 ods. 3):
0
0
0
0
7./c)
Počet prípadov použitia ITP v zmysle § 5 ods. 1 a 2 dodatočné súhlasy, z toho:
0
0
0
0
8.
Počet žiadostí o dodatočný súhlas, v ktorých sudca vydal súhlas:
0
0
0
0
9.
Počet zákonným sudcom odmietnutých žiadostí o dodatočný súhlas:
0
0
0
0
10.
Počet ITP, u ktorých bol dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ (k § 3 a § 7)
0
40
1
41
11.
Počty prípadov použitia ITP, z ktorých boli informácie použité ako dôkaz v trestnom konaní:
0
2
0
2
12.
Počet zákonným sudcom zistených prípadov nezákonného použitia ITP:
0
0
0
0
4. Použitie informačno-technických prostriedkov v pôsobnosti
Ministerstva financií SR – Finančná správa za rok 2014
Finančná správa používala informačno-technické prostriedky (ďalej len „ITP“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 166/2003 Z. z. a v súlade s ustanoveniami zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 166/2003 Z. z. finančná správa predložila zákonnému sudcovi celkom 155 prvotných písomných žiadostí, z ktorých bol v 141 prípadoch písomne vydaný súhlas zákonného sudcu na použitie ITP a 14 žiadostí na použitie ITP bolo odmietnutých.
Podľa § 4 ods. 2 zákona č. 166/2003 Z. z. finančná správa predložila opakovanú žiadosť zákonnému sudcovi o predĺženie doby použitia ITP v tom istom prípade v 14 prípadoch; v 13 prípadoch bol zákonným sudcom vydaný písomný súhlas s predĺžením doby použitia ITP a v 1 prípade bola opakovaná žiadosť odmietnutá.
Finančná správa neeviduje žiadny prípad použitia ITP podľa § 5 ods. 1 a 2 zákona č. 166/2003 Z. z.
Z celkového počtu súhlasov vydaných zákonným sudcom bol v 150 prípadoch dosiahnutý zákonom uznaný účel a cieľ, ktorý bol povolený zákonným sudcom, s väzbou na ustanovenia § 3 a § 7 zákona č. 166/2003 Z. z., kedy ITP možno použiť iba vtedy, ak je to v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na zabezpečenie bezpečnosti štátu, obranu štátu, predchádzanie a objasňovanie trestnej činnosti alebo na ochranu práv a slobôd iných, teda zistili sa skutočnosti významné na dosiahnutie zákonom ustanoveného účelu použitia ITP. Finančná správa evidovala 2 prípady použitia ITP, u ktorých nebol dosiahnutý zákonom uznaný cieľ.
Finančná správa eviduje 5 prípadov, v ktorých informácie získané použitím ITP boli použité ako dôkaz v trestnom konaní.
Z celkového počtu prípadov nebol zaznamenaný žiadny prípad nezákonného použitia ITP.
Sumarizačná tabuľka s počtami ITP
Obsahový počet
§ 2 ods. 1 písm. a)
§ 2 ods. 1 písm. b)
§ 2 ods. 1 písm. c)
Celkový počet
1.
Počet žiadostí na použitie ITP § 4. ods. 1, z toho :
0
155
0
155
2.
Vydané súhlasy
0
141
0
141
3.
Odmietnuté žiadosti
0
14
0
14
4.
Počet opakovaných žiadostí* na predĺženie doby použitia ITP v tom istom prípade - § 4 ods. 2, z toho :
0
14
0
14
5.
Vydané súhlasy
0
13
0
13
6.
Odmietnuté žiadosti
0
1
0
1
7.
Počet prípadov použitia** ITP v zmysle § 5 ods. 1 a 2 – dodatočné súhlasy, z toho:
0
0
0
0
8.
Vydané súhlasy
0
0
0
0
9.
Odmietnuté žiadosti
0
0
0
0
10.
Počet ITP, u ktorých bol dosiahnutý zákonom uznaný cieľ
0
150
0
150
11.
Počet ITP, u ktorých nebol dosiahnutý zákonom uznaný cieľ
0
2
0
2
12.
Počty prípadov použitia ITP, z ktorých boli informácie použité ako dôkaz v trestnom konaní
0
5
0
5
13.
Počet prípadov nezákonného použitia ITP
0
0
0
0
14.
Celkový počet žiadostí na použitie ITP súčet r. 1+4+7
0
169
0
169
15.
Celkový počet vydaných súhlasov súčet r. 2+5+8
0
154
0
154
16.
Celkový počet odmietnutých žiadostí súčet r. 3+6+9
0
15
0
15
* každá žiadosť o predĺženie ITP sa počíta ako samostatný prípad ITP
** platí iba pre MV SR
5.Použitie informačno-technických prostriedkov v pôsobnosti
Ministerstva spravodlivosti SR – Zbor väzenskej a justičnej stráže za
rok 2014
Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) nepodal za rok 2014 žiadnu žiadosť o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa § 4 ods. 1 a § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z.
6.Správa Ministerstva spravodlivosti SR
Správa vychádza z podkladov, ktoré predložili Krajský súd v Bratislave, Krajský súd v Trnave, Krajský súd v Trenčíne, Krajský súd v Nitre, Krajský súd v Žiline, Krajský súd v Banskej Bystrici, Krajský súd v Košiciach, Krajský súd v Prešove a Špecializovaný trestný súd, ktoré podľa zákona č. 166/2003 Z. z. vecne príslušné na konanie o žiadostiach na použitie ITP.
Žiadosti o vydanie súhlasu na použitie ITP predkladali príslušným súdom štátne orgány oprávnené v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z., t. j. Policajný zbor Slovenskej republiky, Kriminálny úrad Finančnej správy (predtým Colná správa), Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo a Zbor väzenskej a justičnej stráže.
Na všetky krajské súdy a Špecializovaný trestný súd bolo v roku 2014 podaných spolu 1852 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa ust. § 4 ods. 1 a § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z.
Súdy vyhoveli 1728 žiadostiam a vydali súhlas na použitie ITP 4 ods. 1) a súhlas na predĺženie lehoty na použitie ITP (§ 4 ods. 2). Súdy 124 žiadostí zamietli.
Podľa ust. § 4 ods. 1 zák. č. 166/2003 Z. z. bolo podaných celkovo 1663 žiadostí. Súdy vyhoveli 1554 žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydali. Súdy 109 žiadostí na vydanie súhlasu na použitie ITP zamietli.
Podľa ust. § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. bolo podaných 189 žiadostí. Súdy vyhoveli 174 žiadostiam a súhlas na predĺženie lehoty na použitie ITP vydali. Súdy 15 žiadostí na vydanie súhlasu na predĺženie lehoty na použitie ITP zamietli.
V roku 2014 súdy nezaznamenali žiaden prípad v zmysle ust. § 5 ods. 1 a § 5 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z.
Policajný zbor Slovenskej republiky (PZ SR) podal celkovo 1384 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa § 4 ods. 1 a § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. Súdy vyhoveli 1290 žiadostiam a súhlas vydali. Súdy 94 žiadostí zamietli.
Podľa ust. § 4 ods. 1 zák. č. 166/2003 Z. z. podal PZ SR 1226 žiadostí. Súdy vyhoveli 1146 žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydali. Súdy 80 žiadostí na vydanie súhlasu na použitie ITP zamietli.
Podľa ust. § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. PZ SR podal 158 žiadostí. Súdy vyhoveli 144 žiadostiam a súhlas na predĺženie lehoty na použitie ITP vydali. Súdy 14 žiadostí na vydanie súhlasu na predĺženie lehoty na použitie ITP zamietli.
Kriminálny úrad finančnej správy SR (KÚ FS) podal celkovo 169 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa § 4 ods. 1 a § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. Súdy vyhoveli 154 žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydali. Súdy 15 žiadostí zamietli.
Podľa ust. § 4 ods. 1 zák. č. 166/2003 Z. z. podal FS 155 žiadostí. Súdy vyhoveli 141 žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydali. Súdy 14 žiadostí na vydanie súhlasu na použitie ITP zamietli.
Podľa ust. § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. FS podal 14 žiadostí. Súdy vyhoveli 13 žiadostiam a súhlas na predĺženie lehoty na použitie ITP vydali. Súdy 1 žiadosť na vydanie súhlasu na predĺženie lehoty na použitie ITP zamietli.
Slovenská informačná služba (SIS) podala celkovo 256 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa § 4 ods. 1 a § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. Príslušný súd vyhovel 243 žiadostiam a súhlas vydal. Súd 13 žiadostí zamietol.
Podľa ust. § 4 ods. 1 zák. č. 166/2003 Z. z. podala SIS 256 žiadostí. Súd vyhovel 243 žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydal. Súd 13 žiadostí na vydanie súhlasu na použitie ITP zamietol.
Podľa ust. § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. SIS nepodala žiadnu žiadosť.
Vojenské spravodajstvo (VS) podalo celkovo 43 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie ITP podľa § 4 ods. 1 a § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. Príslušný súd vyhovel 41 žiadostiam a súhlas vydal. Súd 2 žiadostí zamietol.
Podľa ust. § 4 ods. 1 zák. č. 166/2003 Z. z. podalo VS 26 žiadostí. Súd vyhovel 24 žiadostiam a súhlas na použitie ITP vydal. Súd 2 žiadostí na vydanie súhlasu na použitie ITP zamietol.
Podľa ust. § 4 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. VS podalo 17 žiadosti. Súd vyhovel všetkým 17 žiadostiam a súhlas na predĺženie lehoty na použitie ITP vydal.
K dosiahnutiu zákonom uznaného účelu a cieľa, s výnimkou Krajského súdu v Prešove, súdy informácie poskytnúť nevedeli.
Krajský súd v Prešove uviedol, že cieľ použitia ITP bol splnený v 52 veciach a nebol splnený v 22 veciach. Z celkového počtu vecí, v ktorých bol súhlas na použitie ITP v roku 2014 vydaný, 21 veci nie je skončených, a preto nie je možné sa k nim vyjadriť.
Nakoľko podľa § 6 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. je orgán štátu povinný informovať zákonného sudcu len o skončení použitia ITP, príslušné súdy vo svojich podkladoch zhodne uviedli, že nemajú vedomosť o dosiahnutí zákonom uznaného účelu a cieľa.
Súčasne všetky súdy nemajú ani poznatky o tom, či informácie získané použitím ITP boli použité ako dôkaz v trestnom konaní.
Spätná väzba od orgánov štátu oprávnených podávať žiadosti v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 166/2003 Z. z. v tomto smere neexistuje, súdy preto takúto evidenciu nevedú. Takáto evidencia by naviac nebola ani spoľahlivá, nakoľko dochádza aj k prípadom, kedy prokurátor podá obžalobu na súd mimo obvodu krajského súdu, ktorý vydal súhlas na použitie ITP.
Súdy príslušné na rozhodovanie o žiadostiach na použitie ITP nezistili v roku 2014 nezákonné použitie ITP.
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ..........2015
k správe Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2014 (tlač 1393)
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie
správu o Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť o stave použitia informačno-technických prostriedkov za rok 2014 (tlač 1393)