D O L O Ž K A
vybraných vplyvov
A.1. zov materlu: Návrh zákona o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: -
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k
zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
sociálnu exklúziu,
rovno príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na
zamestnanosť
4. Vplyvy na život prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné.
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné.