NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
návrh
ZÁKON
z ..................2015,
o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky,
-vychádzajúc z toho, že je verejným záujmom, aby obstarávateľ vo verejnom obstarávaní dbal o dodržiavanie záväzkov nielen medzi priamymi účastníkmi zmluvného vzťahu, ale i voči všetkým, ktorí sa podieľajú na plnení zákaziek,
-usilujúc sa o účinnú ochranu subdodávateľov pred neplnením alebo oneskoreným plnením záväzkov, ktoré voči nim prijali úspešní uchádzači vo verejnom obstarávaní,
sa uzniesla na tomto zákone:
Čl.I
§ 1
Účel zákona
Účelom tohto zákona je posilniť platobnú disciplínu pri plnení záväzkov, ktoré vznikajú zo zákaziek vo verejnom obstarávaní.
§ 2
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje povinnosti obstarávateľa a úspešného uchádzača voči subdodávateľom vo verejnom obstarávaní podľa osobitného zákona 1) a postup pri zabezpečovaní záväzkov úspešných uchádzačov voči subdodávateľom a medzi subdodávateľmi vo verejnom obstarávaní navzájom.
(2) Priamym subdodávateľom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou úspešný uchádzač uzavrel písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky. Tým nie dotknuté osobitné ustanovenia o subdodávke pre zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti podľa osobitného zákona 2).
(3) Ďalšími subdodávateľmi na účely tohto zákona právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré uzavreli písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky s priamym subdodávateľom alebo iným ďalším subdodávateľom.
2
(4) Dlžným subdodávateľom je priamy subdodávateľ alebo ďalší subdodávateľ, ktorý nezaplatí splatnú platbu v lehote podľa tohto zákona.
(5) Obstarávateľom sa na účely tohto zákona rozumie verejný obstarávateľ aj obstarávateľ podľa osobitného zákona 1).
(6) Úspešným uchádzačom sa na účely tohto zákona rozumie dodávateľ tovaru, vykonávateľ stavebných prác alebo poskytovateľ služby, ktorý je zmluvným partnerom obstarávateľa podľa osobitného zákona 1).
§3
Zadávanie subdodávky
(1) Pri zadávaní subdodávky, vrátane subdodávky, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančné limity ustanovené osobitným zákonom3), sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti.
(2) Vo všetkých zmluvách o subdodávke úspešný uchádzač a priami subdodávatelia ako aj ďalší subdodávatelia uvedú osobitné ustanovenia o lehotách splatnosti platieb priamemu subdodávateľovi ako aj ďalšiemu subdodávateľovi za splnenie subdodávky alebo jej časti. Tieto lehoty nesmú byť dlhšie ako dva mesiace po lehote alebo lehotách splatnosti platieb ustanovených zmluvou medzi obstarávateľom a úspešným uchádzačom. V zmluve o subdodávke sa tiež uvedie skutočnosť, že sa ňou plní časť zákazky vyplývajúcej z verejného obstarávania a kontaktné údaje obstarávateľa.
(3) Úspešný uchádzač po uzavretí zmluvy o subdodávke vypracuje a pošle informáciu o všetkých subdodávkach obstarávateľovi najneskôr do jedného mesiaca od uzavretia zmluvy. V informácii o všetkých subdodávkach sa k rozsahu údajov, ktoré ukladá osobitný zákon 1) uvedú ustanovenia o lehotách splatnosti platieb priamemu subdodávateľovi ako aj o lehotách splatnosti platieb všetkým ďalším subdodávateľom za splnenie subdodávky.
§ 4
Vzájomné povinnosti subdodávateľov a úspešného uchádzača
(1) Priamy subdodávateľ je povinný úspešnému uchádzačovi a ďalší subdodávateľ priamemu subdodávateľovi alebo inému ďalšiemu subdodávateľovi, s ktorým sa dohodol na plnení subdodávky alebo jej časti, poskytnúť plnenie ustanovené zmluvou o subdodávke v lehote a kvalite uvedenej v zmluve o subdodávke.
(2) Úspešný uchádzač je povinný za plnenie poskytnuté podľa odseku 1 priamemu subdodávateľovi zaplatiť v lehotách podľa osobitných ustanovení o lehotách splatnosti platieb priamemu subdodávateľovi za splnenie subdodávky, najneskôr však do troch mesiacov po dni, keď úspešný uchádzač príjme platbu, ktorú za plnenie príslušnej časti zákazky príjme od obstarávateľa.
(3) Priamy subdodávateľ je povinný za plnenie poskytnuté podľa odseku 1 ďalšiemu subdodávateľovi zaplatiť v lehotách podľa osobitných ustanovení o lehotách splatnosti platieb ďalšiemu subdodávateľovi za splnenie subdodávky, alebo jej časti, najneskôr však do troch mesiacov po dni, keď priamy subdodávateľ príjme platbu, ktorú za plnenie príslušnej časti zákazky príjme od úspešného uchádzača.
(4) Ďalší subdodávateľ je povinný za plnenie poskytnuté podľa odseku 1 inému ďalšiemu subdodávateľovi, s ktorým sa dohodol na plnení subdodávky alebo
3
jej časti, zaplatiť v lehotách podľa osobitných ustanovení o lehotách splatnosti platieb ďalšiemu subdodávateľovi za splnenie subdodávky, alebo jej časti, najneskôr však do troch mesiacov po dni, keď ďalší subdodávateľ príjme platbu, ktorú za plnenie príslušnej časti zákazky príjme od priameho subdodávateľa alebo iného ďalšieho subdodávateľa..
§ 5
Postup pri neplnení povinností subdodávateľov a úspešného uchádzača
(1) V prípade ak priamy subdodávateľ alebo ďalší subdodávateľ nesplní povinnosti vyplývajúce z § 4 ods.1 alebo nesplní iné závažné povinnosti ustanovené zmluvou o subdodávke alebo všeobecne záväznou právnou normou, úspešný uchádzač alebo priamy subdodávateľ alebo ďalší subdodávateľ to oznámi neodkladne obstarávateľovi.
(2) V prípade ak úspešný uchádzač neuhradí platbu splatnú podľa zmluvy o subdodávke priamemu subdodávateľovi jeden mesiac po uplynutí lehoty jej splatnosti, oznámi to neodkladne priamy subdodávateľ obstarávateľovi.
(3) V prípade ak priamy subdodávateľ neuhradí platbu splatnú podľa zmluvy o subdodávke ďalšiemu subdodávateľovi alebo ďalší subdodávateľ neuhradí platbu splatnú podľa zmluvy o subdodávke inému ďalšiemu subdodávateľovi, jeden mesiac po uplynutí lehoty jej splatnosti, ďalší subdodávateľ, ktorému jeho zmluvný partner na subdodávke alebo jej časti nezaplatil, to neodkladne oznámi obstarávateľovi.
§ 6
Povinnosti obstarávateľa pri neplnení povinností úspešného uchádzača voči priamemu subdodávateľovi
(1) V prípade ak obstarávateľ dostane oznámenie priameho subdodávateľa o neplnení povinností úspešného uchádzača podľa § 5 ods.2, a zároveň dostane aj oznámenie úspešného uchádzača o nesplnení povinností subdodávateľa podľa § 5 ods.1, obstarávateľ najskôr vyzve priameho subdodávateľa, aby nedostatky odstránil a následne obstarávateľovi preukázal splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o subdodávke.
(2) V prípade ak obstarávateľ dostane oznámenie priameho subdodávateľa o neplnení povinností úspešného uchádzača podľa § 5 ods.2 a nedostane oznámenie úspešného uchádzača o nesplnení povinností priameho subdodávateľa podľa § 5 ods.1, alebo subdodávateľ preukáže splnenie svojich povinností podľa odseku 1, obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača, aby bezodkladne zaplatil priamemu subdodávateľovi splatnú platbu, najneskôr však do troch mesiacov po dni, keď úspešný uchádzač prijal platbu, ktorú za plnenie príslušnej časti zákazky prijal od obstarávateľa a zaplatenie splatnej platby preukázal obstarávateľovi.
(3) V prípade ak úspešný uchádzač nepreukáže zaplatenie splatnej platby priamemu subdodávateľovi v trojmesačnej lehote uvedenej v odseku 2, po uplynutí tejto lehoty zablokuje obstarávateľ všetky ďalšie platby, ktoré by mal poskytnúť úspešnému uchádzačovi podľa zmluvy, ktorú uzavrel s úspešným uchádzačom podľa predpisov o verejnom obstarávaní, ktorej súčasťou je i predmet zmluvy o subdodávke.
(4) V prípade ak úspešný uchádzač nepreukáže zaplatenie splatnej platby priamemu subdodávateľovi do šiestich mesiacov po dni, keď úspešný uchádzač prijal
4
platbu, ktorú za plnenie príslušnej časti zákazky prijal od obstarávateľa, oznámi obstarávateľ Úradu pre verejné obstarávanie, že úspešný uchádzač prestal spĺňať podmienky účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa osobitného zákona 4).
(5) V prípade ak obstarávateľ zistí, že si úspešný uchádzač nesplnil informačnú povinnosť ustanovenú v § 3 ods. 3, obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača, aby si túto povinnosť bezodkladne splnil.
(6) V prípade ak si úspešný uchádzač nesplní svoju informačnú povinnosť do jedného mesiaca od výzvy obstarávateľa podľa odseku 5, zablokuje obstarávateľ všetky ďalšie platby, ktoré by mal poskytnúť úspešnému uchádzačovi podľa zmluvy, ktorú uzavrel s úspešným uchádzačom podľa predpisov o verejnom obstarávaní, ktorej súčasťou je i predmet zmluvy o subdodávke.
(7) Blokovanie platieb podľa odsekov 3 a 6 obstarávateľ zruší v deň, ktorý nasleduje po dni, keď úspešný uchádzač preukáže splnenie povinnosti, kvôli nesplneniu ktorej došlo k zablokovaniu platieb.
§ 7
Povinnosti obstarávateľa a subdodávateľov pri neplnení povinností dlžného subdodávateľa voči inému ďalšiemu subdodávateľovi
(1) V prípade ak obstarávateľ dostane oznámenie ďalšieho subdodávateľa o neplnení povinností priameho subdodávateľa alebo iného ďalšieho subdodávateľa podľa § 5 ods.3 a zároveň dostane aj oznámenie priameho subdodávateľa alebo oznámenie iného ďalšieho subdodávateľa o nesplnení povinností ďalšieho subdodávateľa podľa § 5 ods.1, obstarávateľ najskôr vyzve ďalšieho subdodávateľa, aby nedostatky odstránil a následne priamemu subdodávateľovi alebo inému ďalšiemu subdodávateľovi preukázal splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o subdodávke.
(2) V prípade ak obstarávateľ dostane oznámenie ďalšieho subdodávateľa o neplnení povinností priameho subdodávateľa alebo iného ďalšieho subdodávateľa podľa § 5 ods.3 a nedostane oznámenie priameho subdodávateľa alebo iného ďalšieho subdodávateľa o nesplnení povinností ďalšieho subdodávateľa podľa § 5 ods.1, alebo ďalší subdodávateľ preukáže splnenie svojich povinností podľa odseku 1, obstarávateľ vyzve dlžného subdodávateľa, aby bezodkladne zaplatil ďalšiemu subdodávateľovi splatnú platbu, najneskôr však do troch mesiacov po dni, keď dlžný subdodávateľ prijal za plnenie časti zákazky platbu od úspešného uchádzača alebo priameho subdodávateľa alebo iného ďalšieho subdodávateľa a zaplatenie splatnej platby preukázal obstarávateľovi.
(3) V prípade ak dlžný subdodávateľ nepreukáže zaplatenie splatnej platby inému ďalšiemu subdodávateľovi v trojmesačnej lehote uvedenej v odseku 2, po uplynutí tejto lehoty vyzve obstarávateľ úspešného uchádzača alebo subdodávateľa, ktorý poskytuje platby za práce na zákazke dlžnému subdodávateľovu, aby mu zablokoval všetky ďalšie platby, čo by mal poskytnúť dlžnému subdodávateľovi podľa zmluvy, ktorú uzavrel dlžným subdodávateľom podľa predpisov o verejnom obstarávaní, ktorej súčasťou je i predmet zmluvy o subdodávke.
(4) Úspešný uchádzač, alebo subdodávateľ, ktorého obstarávateľ vyzve, aby zablokoval platby dlžnému subdodávateľovi podľa odseku 3 je povinný platby zablokovať a všetky ustanovenia o lehotách splatnosti, čo dohodol v zmluve s dlžným subdodávateľom ho po dobu účinnosti výzvy obstarávateľa prestanú zaväzovať.
(5) V prípade ak dlžný subdodávateľ nepreukáže zaplatenie splatnej platby ďalšiemu subdodávateľovi do šiestich mesiacov po dni, keď dlžný subdodávateľ prijal
5
platbu, ktorú za plnenie príslušnej časti zákazky prijal od úspešného uchádzača, alebo priameho subdodávateľa alebo iného ďalšieho subdodávateľa, oznámi obstarávateľ Úradu pre verejné obstarávanie, že dlžný subdodávateľ prestal spĺňať podmienky účasti na verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia podľa osobitného zákona 4).
(6) Účinnosť výzvy na zablokovanie platieb podľa odseku 3 obstarávateľ zruší v deň, ktorý nasleduje po dni, keď dlžný subdodávateľ preukáže obstarávateľovi splnenie povinnosti, kvôli nesplneniu ktorej došlo k zablokovaniu platieb.
§ 8
Prechodné ustanovenie
(1) Pre zmluvy uzavreté podľa predpisov o verejnom obstarávaní pred dňom účinnosti tohto zákona sa informačná povinnosť úspešných uchádzačov podľa § 3 ods.3, vrátane dohody o lehotách splatnosti platieb všetkým subdodávateľom za splnenie subdodávky, pokiaľ takéto informácie neboli súčasťou pôvodnej zmluvy o subdodávke, splní najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2) Po uplynutí trojmesačnej lehoty podľa odseku 1 sa tento zákon uplatní i na zmluvy o subdodávkach pre zákazky z verejného obstarávania uzavreté pred dňom účinnosti tohto zákona v plnom rozsahu.
________________________________________
1) zákon č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2) § 108a 108m zákona č. 25/2006 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. v znení neskorších predpisov
3) § 4 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4) § 26 ods.1 písm. k) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Čl.II
Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 442/2008 Z. z., zákona č. 213/2009 Z. z., zákona č. 289/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 73/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 58/2011 Z. z., zákona č. 158/2011 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 550/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z.z., zákona č. 28/2013 Z.z., zákona č. 95/2013 Z.z., zákona č. 180/2013 Z.z. a zákona č. 34/2014 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 26 ods. 1 písmeno k) znie:
„k) nemá evidované nedoplatky voči subdodávateľom vo verejnom obstarávaní podľa osobitného zákona. 9ac)“
2. V § 26 ods.2 sa mení dopĺňa sa nové písmeno h), ktoré znie:
„h) písm. k) čestným vyhlásením uchádzača alebo záujemcu, že nebol vyčiarknutý zo zoznamu podnikateľov podľa § 134 ods.2 písmeno a). Verejný obstarávateľ
6
a obstarávateľ je povinný si overiť pravdivosť čestného vyhlásenia v zozname podnikateľov, ktorý je vedený podľa § 128 a vykonať o overení úradný záznam.“
3. V § 134 sa dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Ak ide o podnikateľa, ktorý prestal spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods.1 písm. k) na základe oznámenia obstarávateľa podľa osobitného zákona 9ac), úrad vyzve podnikateľa, aby sa k oznámeniu obstarávateľa vyjadril do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia. Ak sa v tejto lehote podnikateľ nevyjadrí alebo z vyjadrenia nie je zrejmé, že nie je dôvod na vyčiarknutie, úrad rozhodne o vyčiarknutí zo zoznamu.“
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označia ako odseky 5 a 6.
___________________________
9ac) § 6 ods.4 a §7 ods.5 zákona č. ...../2015 Z.z. o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Čl.lII
Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 523/2005 Z. z., zákona č. 656/2006 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 593/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 83/2009 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 471/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 83/2010 Z. z., zákona č. 490/2010 Z. z., zákona č. 331/2011 Z.z., zákona č. 406/2011 Z.z., zákona č. 246/2012 Z.z., zákona č. 360/2013 Z.z. a zákona č. 218/2014 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 74 sa dopĺňa nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Ak je platiteľom subdodávateľ pre zákazky vo verejnom obstarávaní, uvedie vo faktúre pre platby za plnenie zmluvy o subdodávke lehoty splatnosti platieb zodpovedajúce ustanoveniam o lehotách splatnosti v zmluve o subdodávke podľa úpravy v osobitnom zákone 29ab).“
___________________________________
29ab) § 3 ods.2 zákona č. ...../2015 Z.z. o ochrane subdodávateľov pri verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.