Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov prekladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslankyňa NR SR Lucia Nicholsonová.
Cieľom preloženého návrhu je sprísnenie niektorých trestných sadzieb trestných činov obmedzovania osobnej slobody 183) a sexuálneho zneužívania 201 202). V súčasnosti čoraz častejšie rezonujú medializované prípady zneužívania detí, pri ktorých páchateľ vyviazol len s podmienečným odkladom výkonu trestu odňatia slobody. Malo by byť povinnosťou zákonodarcu klásť zvýšený zreteľ na ochranu detí a obzvlášť prísne trestať páchateľov vyššie uvedených trestných činov. V Trestnom zákone však sadzby predovšetkým ich dolné hranice - nastavené príliš benevolentne, čím sa vytvára priestor, že dlhodobá práca policajtov a vyšetrovateľov je v mnohých prípadoch zmarená rozhodnutiami sudcov, ktorí či z naivity alebo z iných pohnútok vnímajú páchateľov trestnej činnosti ako bytosti, ktorým treba pomáhať všetkými nástrojmi, ktoré trestné právo ponúka, aby sa vyhli pobytu za mrežami a keď sa tomu vyhnúť nedá, aby za nimi trávili čo najkratší čas. Ambíciou tohto návrhu nie je obsiahnuť zmeny v celom trestnom kódexe, ale zameriava sa na sprísnenie sadzieb deliktov, ktoré najčastejšie páchané deviantmi ide predovšetkým o trestné činy so sexuálnym prvkom voči deťom a im obsahovo podobné trestné činy (obmedzovanie osobnej slobody). Úlohou štátu v trestnej oblasti je využívať represívne opatrenia na ochranu spoločnosti pred delikventmi - s týmto tvrdením by nemala mať problém žiadna časť politických elít. Zároveň vždy platilo a bude platiť, že čím menší manévrovací priestor Trestný zákon prenechá súdu na jeho subjektívne (a niekedy aj korupčne ovplyvňované) rozhodovanie, tým rovnejší meter bude platiť pre všetkých. Navrhuje sa predovšetkým zvýšenie sadzieb, predovšetkým dolných, čím sa zúži manévrovací priestor súdu pri stanovovaní výšky trestu. Tým sa súčasne zúži, resp. vylúči možnosť, aby tieto osoby získali podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, alebo aby boli po krátkej dobre podmienečne prepustení z výkonu trestu odňatia slobody.
Návrh zákona nebude mať nepriaznivý vplyv na štátny rozpočet, rozpočty vyšších územných celkom alebo obcí, nebude mať dopad na podnikateľské prostredie, sociálne dopady ani na informatizáciu spoločnosti a životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa zvýšenie dolnej hranice trestnej sadzby zo súčasných troch rokov na štyri roky pre páchateľa, ktorý bráni užívať osobnú slobodu závažnejším spôsobom konania, z osobitného motívu, ako verejný činiteľ, na chránenej osobe alebo spôsobí ním väčšiu škodu.
K bodu 2
Zvyšuje sa dolná sadzba trestu odňatia slobody v prípade súlože s osobou mladšou ako 15 rokov z troch rokov na štyri.
K bodu 3
Navrhuje sa zvýšenie trestnej sadzby pre páchateľa, ktorý prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby navrhne dieťaťu mladšiemu ako 15 rokov osobné stretnutie v úmysle spáchať na ňom trestný čin sexuálneho zneužívania alebo trestný čin výroby detskej pornografie a to na zo súčasnej sadzby šesť mesiacov tri roky na štyri roky až sedem rokov.
K bodu 4
Navrhuje sa zvýšenie trestnej sadzby pre páchateľa, ktorý zneužije dieťa mladšie ako 15 rokov v úmysle vyvolania sexuálneho uspokojenia jeho účasťou na sexuálnych aktivitách alebo sexuálnom zneužití a to na úroveň 4 až 6 rokov.
K bodom 5 a 6
V novelizačnom bode 5 sa navrhuje zvýšenie trestnej sadzby pre páchateľa, ktorý pohne dieťa k mimomanželskej súloži, alebo ho iným spôsobom sexuálne zneužije, ak je takého dieťa zverené do jeho starostlivosti, alebo pod jeho dozor alebo odkázaná osoba, ide o detskú prostitúciu, alebo zneužije uznané postavenie, ktoré vyplýva z dôvery, autority alebo vplyvu na dieťa a to zo súčasnej sadzby 1 až 5 rokov na 4 až 6 rokov.
V novelizačnom bode 6 sa navrhuje zvýšiť dolnú sadzbu zo súčasných dvoch na štyri roky pre páchateľa, ktorý uvedený čin spácha použitím nátlaku.
K čl. II
S ohľadom na dĺžku legislatívneho procesu navrhuje sa účinnosť predloženej novely zákona na 1. júla 2015.