Národná rada Slovenskej republiky
VI. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ...................2015,
ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona 334/2012 Z. z., zákona č. 428/2012 Z. z., zákona č. 428/2012 Z. z., zákona č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z. a zákona č. 1/2014 Z. z. sa mení takto:
1. V § 183 ods. 2 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.
2. V § 201 ods. 1 sa slovo „tri“ nahrádza slovom „štyri“.
3. V § 201a sa slová „šesť mesiacov až tri roky“ nahrádzajú slovami „štyri roky až sedem rokov“.
4. V § 201b sa slová „až na dva roky“ nahrádzajú slovami „štyri roky až šesť rokov“.
5. V § 202 ods. 1 sa slová „jeden rok až päť“ nahrádzajú slovami „štyri roky až šesť“.
6. V § 202 ods. 2 sa slovo „dva“ nahrádza slovom „štyri“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2015.