DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Fedor.
Predkladaný návrh zákona reaguje na trend otvárania sa samosprávy verejnosti. V súčasnosti verejnosť stále relatívne obmedzený priestor k informáciám o živote samosprávy, nakoľko značná časť agendy je obvykle prejednávaná v komisiách. Zdá sa, že napriek evidentnej spoločenskej objednávke na zabezpečení informovanosti verejnosti napr. o procese prideľovania mestských bytov, posudzovania stavebných projektov, atď. nie zastupiteľstvá schopné alebo ochotné primerane reagovať a, v súlade s ich výlučnou právomocou, zakotviť verejnosť rokovaní príslušných komisií.
Návrh zákona posilňuje právo verejnosti na informácie tým, že bude mať zo zákona nárok na prístup na rokovania komisií. Zároveň však návrh zákona potvrdzuje doterajšiu rovnováhu medzi potrebou zabezpečenia ochrany informácií chránených osobitnými predpismi a právom verejnosti na informácie. Návrh zákona tým obmedzuje priestor pre uplatňovanie svojvôle vo vzťahu k prístupu verejnosti na informácie.
Predkladaný návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie a ani vplyvy na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhované znenie nadväzuje na znenie § 12 ods. 9 a zakotvuje, že rokovania komisií verejné. Ochrana informácií chránených podľa osobitných predpisov ako pri rokovaniach zastupiteľstva ostáva zachovaná aj pri rokovaniach komisií. Potreba ochrany informácií chránených podľa osobitných predpisov nemôže byť dôvodom na vylúčenie verejnosti v prípade ak je predmetom rokovania
a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,
b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.
V uvedených prípadoch je nutné voliť iné prostriedky zabezpečenia ochrany informácií chránených podľa osobitných predpisov.
K Čl. II
Navrhuje sa účinnosť predkladaného zákona so zohľadnením legisvakančnej lehoty, a to od 1. mája 2015.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Martin Fedor
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)nie je upravený v primárnom práve Európskej únie,
b)nie je upravený v sekundárnom práve Európskej únie,
c)nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že predmet návrhu zákona nie je upravený v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4. a 5.
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
bezpredmetné
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov